Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2001

655 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1568/2001Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
 • Säädökset > Lagstiftning1567/2001Luftfartsverkets meddelande om luftfartsbestämmelse
 • Säädökset > Lagstiftning1564/2001Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal och om dessa myndigheters rättshandlingsförmåga
 • Säädökset > Lagstiftning1563/2001Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1562/2001Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1561/2001Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1560/2001Statsrådets förordning om fastighetsförrättningsavgift
 • Säädökset > Lagstiftning1559/2001Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
 • Säädökset > Lagstiftning1557/2001Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om statsunderstöd för främjande av hästuppfödning och stödjande av hästsport
 • Säädökset > Lagstiftning1556/2001Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om hästhushållningsdelegationen
 • Säädökset > Lagstiftning1555/2001Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Sverige om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Finland och Sverige
 • Säädökset > Lagstiftning1553/2001Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
 • Säädökset > Lagstiftning1552/2001Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
 • Säädökset > Lagstiftning1551/2001Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan III till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
 • Säädökset > Lagstiftning1550/2001Republikens presidents förordning om upphävande av förordningarna angående bringande i verkställighet av den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz och dess tilläggsavtal och om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen angående godkännande av vissa stadganden i ett tilläggsavtal till den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz
 • Säädökset > Lagstiftning1549/2001Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna och i slutakten till anslutningsavtalet samt i samarbetsavtalet mellan Schengenstaterna och Island och Norge
 • Säädökset > Lagstiftning1548/2001Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna och i slutakten till anslutningsavtalet samt i samarbetsavtalet mellan Schengenstaterna och Island och Norge (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1531/2001Lag om upphävande av lagen om konkurrensrådet
 • Säädökset > Lagstiftning1528/2001Lag om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1527/2001Marknadsdomstolslag (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1509/2001Lag om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet
 • Säädökset > Lagstiftning1504/2001Lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1503/2001Lag om upphävande av lagen om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsform
 • Säädökset > Lagstiftning1502/2001Sparbankslag
 • Säädökset > Lagstiftning1501/2001Lag om äffärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
 • Säädökset > Lagstiftning1489/2001Lag om införande av lagen om andelslag (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1488/2001Lag om andelslag (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1485/2001Statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa
 • Säädökset > Lagstiftning1484/2001Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis samt om företagshälsovårdens innehåll, yrkesutbildade personer och sakkunniga och den utbildning som krävs av inom företagshälsovården (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1481/2001Statsrådets förordning om stöd för tidningspressen (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1477/2001Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1476/2001Statsrådets förordning om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1475/2001Statsrådets förordning om redovisning av avkastning från totospel (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1474/2001Statsrådets förordning om avgifter för statsrådets beslut som sammanhänger med övervakningen av användningen av kärnenergi
 • Säädökset > Lagstiftning1467/2001Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om stödjande av arbetslösas företagsamhet
 • Säädökset > Lagstiftning1464/2001Statsrådets förordning om ersättning för uppehälle för personer som deltar i arbetssökningsträning
 • Säädökset > Lagstiftning1463/2001Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1462/2001Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkända verksamma ämnen i växtskyddsmedel
 • Säädökset > Lagstiftning1461/2001Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2001 års skördeskador
 • Säädökset > Lagstiftning1460/2001Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om tillämpning av lagen angående stämpelskatt
 • Säädökset > Lagstiftning1456/2001Lag om upphävande av lagen om återkrävande av mervärdesskatteåterbäring hos kommunerna
 • Säädökset > Lagstiftning1455/2001Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
 • Säädökset > Lagstiftning1454/2001Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 • Säädökset > Lagstiftning1453/2001Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning
 • Säädökset > Lagstiftning1452/2001Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av 7 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd koefficient
 • Säädökset > Lagstiftning1451/2001Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift
 • Säädökset > Lagstiftning1450/2001Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
 • Säädökset > Lagstiftning1449/2001Statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för radiofrekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1445/2001Arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner
 • Säädökset > Lagstiftning1444/2001Undervisningsministeriets förordning om avgifter som uppbärs för prestationer av forskningscentralen för de inhemska språken

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.