Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1994

792 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1599/1994Social- och hälsovårdsministeriets beslut om läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1597/1994Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av strålskyddslagen
 • Säädökset > Lagstiftning1595/1994Förordning om ikraftträdande av vissa lagar om statligt stöd och förfarandet vid anmälan av tekniska föreskrifter med anknytning till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
 • Säädökset > Lagstiftning1594/1994Lag om tillämpning av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om förfarandet vid anmälan av tekniska föreskrifter (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1593/1994Lag om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1592/1994Statsrådets beslut om kompensation för värdeminskning i gårdsbruksenheternas lager
 • Säädökset > Lagstiftning1591/1994Republikens Presidents öppna brev om ändringar i statsrådet
 • Säädökset > Lagstiftning1589/1994Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av kärnenergilagen
 • Säädökset > Lagstiftning1588/1994Förordning om ikraftträdande av vissa lagar som hör till trafikministeriets förvaltningsområde och har anknytning till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
 • Säädökset > Lagstiftning1587/1994Förordning om interventionsfonden för jordbruket (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1586/1994Förordning om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling
 • Säädökset > Lagstiftning1583/1994Förordning om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
 • Säädökset > Lagstiftning1582/1994Förordning om importkontroll av vissa jordbruksprodukter
 • Säädökset > Lagstiftning1580/1994Förordning om ikraftträdande av vissa lagar som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och har anknytning till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
 • Säädökset > Lagstiftning1579/1994Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet i anslutning till mervärdesbeskattningen (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1578/1994Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsdjur samt embryon och könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1577/1994Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1576/1994Jord- och skogsbruksministeriets beslut om strukturpolitiska stöd för fiskerinäringen
 • Säädökset > Lagstiftning1575/1994Jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för fiskerinäringen
 • Säädökset > Lagstiftning1574/1994Förordning om upphävande av förordningen om verkställighet och tillämpning av vissa fiskeriavtal
 • Säädökset > Lagstiftning1573/1994Förordning om ikraftträdande av vissa till fiskeripolitikens område hörande lagar med anknytning till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
 • Säädökset > Lagstiftning1572/1994Förordning om ikraftträdande av vissa lagar om utrikeshandel och offentlig upphandling som anslutar sig till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
 • Säädökset > Lagstiftning1569/1994Förordning om importövervakning av vissa animaliska livsmedel
 • Säädökset > Lagstiftning1566/1994Förordning om ikraftträdande av lagar om ändring av vissa lagar som gäller livsmedelshygien
 • Säädökset > Lagstiftning1561/1994Skattestyrelsens beslut om uppgifter som skall lämnas i utländsk näringsidkares ansökan om återbäring av mervärdesskatt samt om handlingar som skall fogas till ansökan (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1559/1994Förordning om temporär tillämpning av lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar på vissa kretsmönster
 • Säädökset > Lagstiftning1557/1994Förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa ärenden som gäller bostadsbidrag
 • Säädökset > Lagstiftning1555/1994Förordning om ikraftträdande av lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen
 • Säädökset > Lagstiftning1554/1994Lag om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen
 • Säädökset > Lagstiftning1550/1994Finansministeriets beslut om proviantering av vissa transportmedel samt om tullar på vissa varor som enskilda personer inför
 • Säädökset > Lagstiftning1548/1994Statsrådets beslut om tullverkets behörighet vid beskattningen av lager av vissa jordbruksprodukter
 • Säädökset > Lagstiftning1547/1994Förordning om accis på flytande bränslen
 • Säädökset > Lagstiftning1546/1994Förordning om påförande av accis
 • Säädökset > Lagstiftning1545/1994Förordning om deklaration av i 1 § 2 mom. lagen om vissa temporära tullar avsedda varor till tullmyndigheten
 • Säädökset > Lagstiftning1543/1994Tullförordning (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1542/1994Förordning om tidpunkten för ikraftträdandet i fråga om vissa till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen anknutna lagar angående beskattning, tullar och utrikeshandel samt tullverket
 • Säädökset > Lagstiftning1541/1994Förordning om ikraftträdande av fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i fördraget
 • Säädökset > Lagstiftning1540/1994Lag om godkännande av vissa bestämmelser i fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
 • Säädökset > Lagstiftning1539/1994Finansministeriets beslut om grunderna för beskattningsvärdet av affärsaktier (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1538/1994Social- och hälsovårdsministeriets beslut om tillämpningen av lagen om löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift för 1995
 • Säädökset > Lagstiftning1537/1994Social- och hälsovårdsministeriets beslut om tillämpning av lagen om extra arbetslöshetsförsäkringsavgift som skall betalas vid permitteringar år 1995
 • Säädökset > Lagstiftning1536/1994Handels- och industriministeriets beslut om definitionen av elektrisk nettoenergi
 • Säädökset > Lagstiftning1532/1994Förordning om passkontrollörer (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1531/1994Lag om statsbolaget för kapitalinvesteringsverksamhet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1529/1994Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av inkomstgräns avsedd i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1525/1994Lag om bolagisering av Statens beklädnadsfabrik
 • Säädökset > Lagstiftning1524/1994Lag om vissa undantag 1995 från lagen om statsandelar till kommunerna
 • Säädökset > Lagstiftning1521/1994Lag om förvaltningen av utrikeshandeln samt om kontroll- och skyddsåtgärder i vissa fall
 • Säädökset > Lagstiftning1518/1994Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under 1995
 • Säädökset > Lagstiftning1516/1994Förordning om jord- och skogsbruksministeriet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1515/1994Lag om landsbygdsnäringsregistret (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1512/1994Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 1995
 • Säädökset > Lagstiftning1511/1994Trafikministeriets beslut om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1508/1994Lag om ombildande av Statens upphandlingscentral till aktiebolag (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1507/1994Social- och hälsovårdsministeriets beslut om läkemedelsersättningsnämndens avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning1506/1994Förordning om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
 • Säädökset > Lagstiftning1505/1994Lag om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1499/1994Lag om extra arbetslöshetsförsäkringsavgift som skall betalas vid permitteringar 1995
 • Säädökset > Lagstiftning1488/1994Förordning om de stater som avses i 2 § 3 mom. lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1485/1994Lag om verkställande av mervärdes- och accisbeskattning i relationerna mellan landskapet Åland och det övriga Finland (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1482/1994Bilskattelag (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1479/1994Lag om skatteskalorna för 1995
 • Säädökset > Lagstiftning1478/1994Lag om upphävande av lagen om skattelättnader för främjande av produktionsverksamheten
 • Säädökset > Lagstiftning1476/1994Lag om upphävande av vissa lagar om accis
 • Säädökset > Lagstiftning1474/1994Lag om sötsaks- och läskedrycksaccis (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1473/1994Lag om accis på vissa energikällor (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1472/1994Lag om accis på flytande bränslen
 • Säädökset > Lagstiftning1471/1994Lag om accis på alkohol och alkoholdrycker
 • Säädökset > Lagstiftning1470/1994Lag om tobaksaccis
 • Säädökset > Lagstiftning1469/1994Lag om påförande av accis (delvis upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1468/1994Lag om upphävande av vissa lagar som hänför sig till utrikeshandeln
 • Säädökset > Lagstiftning1466/1994Tullag (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1464/1994Skattestyrelsens beslut om begränsning av hushållningarnas skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
 • Säädökset > Lagstiftning1463/1994Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid museiverket
 • Säädökset > Lagstiftning1462/1994Finansministeriets beslut om nationella organ vid utlämnande av insynsskyddade uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1456/1994Lag om upphävande av 39 § 2 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
 • Säädökset > Lagstiftning1444/1994Lag om vissa arrangemang för finansiering av undervisning och kulturverksamhet 1995
 • Säädökset > Lagstiftning1441/1994Inrikesministeriets beslut om när länsstyrelsens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna och om avgifterna för offentligrättsliga prestationer (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1440/1994Trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1439/1994Lag om upphävande av 12 § 2 mom. lagen om ändring av lagen om stiftelser
 • Säädökset > Lagstiftning1438/1994Statsrådets beslut om användningen av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal
 • Säädökset > Lagstiftning1437/1994Statrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget
 • Säädökset > Lagstiftning1424/1994Lag om tillämpning av 16 § lagen om läroavtalsutbildning under 1995 och 1996 (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1422/1994Lag om vissa arrangemang som gäller personalens ställning vid kommunaliseringen av yrkesläroanstalter som hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1421/1994Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
 • Säädökset > Lagstiftning1415/1994Havsskyddslag
 • Säädökset > Lagstiftning1412/1994Lag om frivilligt deltagande för industriföretag i miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1409/1994Förordning om upphävande av 7 § sjukförsäkringsförordningen
 • Säädökset > Lagstiftning1403/1994Lag om höjd socialskyddspremie för personer med pensionsinkomst
 • Säädökset > Lagstiftning1402/1994Lag om uppbördsfrihet i fråga om arbetsgivares barnbidragsavgift för 1995
 • Säädökset > Lagstiftning1401/1994Lag om sjukförsäkringsavgift och sjukförsäkringspremie för 1995
 • Säädökset > Lagstiftning1396/1994Handels- och industriministeriets beslut om elinstallationers säkerhet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1395/1994Inrikesministeriets beslut om avgifter för Räddningsinstitutets prestationer och om grunderna för avgifterna
 • Säädökset > Lagstiftning1394/1994Social- och hälsovårdsministeriets beslut om godkänd vård vid narkotikabrott (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1393/1994Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid centret för internationellt personutbyte
 • Säädökset > Lagstiftning1389/1994Förordning om ikraftträdande av det gemensamma protokollet om tillämpningen av Wienkonventionen och Pariskonventionen
 • Säädökset > Lagstiftning1387/1994Undervisningsministeriets beslut om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1386/1994Förordning om trafikministeriet (upphävd)
 • Säädökset > Lagstiftning1384/1994Förordning om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven (upphävt)
 • Säädökset > Lagstiftning1382/1994Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.