Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2004

213 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 213/2004 (Utgiven: 31.12.2004)
  Nr 1436
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2005
  Nr 1437
  Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 212/2004 (Utgiven: 31.12.2004)
  Nr 1427
  Lag om temporär ändring av 2 § i familjevårdarlagen
  Nr 1428
  Lag om temporär ändring av socialvårdslagen
  Nr 1429
  Lag om temporär ändring av folkhälsolagen
  Nr 1430
  Lag om Pallas-Yllästunturi nationalpark
  Nr 1431
  Lag om ändring av lagen om inrättande av vissa naturskyddsområden å staten tillhörig mark
  Nr 1432
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken samt om lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
  Nr 1433
  Statsrådets förordning om befrielse från viseringsplikt för personer med tunisiska diplomatpass
  Nr 1434
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om veterinära gränskontroller av djur
  Nr 1435
  Kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 211/2004 (Utgiven: 31.12.2004)
  Nr 1416
  Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
  Nr 1417
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2005
  Nr 1418
  Statsrådets förordning om temporär ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
  Nr 1419
  Statsrådets förordning om ändring av om förordningen om pension för arbetstagare
  Nr 1420
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
  Nr 1421
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
  Nr 1422
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare
  Nr 1423
  Statsrådets förordning angående ändring av förordningen om pension för företagare
  Nr 1424
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om sjömanspensioner
  Nr 1425
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de i 12 § 1 mom. 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnaderna
  Nr 1426
  Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 210/2004 (Utgiven: 31.12.2004)
  Nr 1414
  Statsrådets förordning om ändring av 5 § förordningen om grunderna för beviljande av statsunderstöd för anskaffning av terminalutrustning för myndighetsradionätet
  Nr 1415
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 209/2004 (Utgiven: 31.12.2004)
  Nr 1412
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter, biologiska tillgångar och vissa andra placeringar i försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut
  Nr 1413
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 208/2004 (Utgiven: 31.12.2004)
  Nr 1406
  Lag om oljeskyddsfonden
  Nr 1407
  Lag om ändring av lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land
  Nr 1408
  Lag om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
  Nr 1409
  Statsrådets förordning om oljeskyddsfonden
  Nr 1410
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor
  Nr 1411
  Kommunikationsministeriets förordning om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 207/2004 (Utgiven: 31.12.2004)
  Nr 1400
  Lag om ändring av luftfartslagen
  Nr 1401
  Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
  Nr 1402
  Statsrådets förordning om särskild bokföring och särskilt bokslut för statliga affärsverks övriga verksamhet
  Nr 1403
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om de statliga affärsverkens bokföring och bokslut
  Nr 1404
  Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice
  Nr 1405
  Statsrådets förordning om temporär ändring av 7 och 11 § i statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 206/2004 (Utgiven: 31.12.2004)
  Nr 1397
  Lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2005-2007
  Nr 1398
  Statsrådets förordning om statligt understöd för tryggande av varvsindustrins konkurrensbetingelser
  Nr 1399
  Kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 205/2004 (Utgiven: 31.12.2004)
  Nr 1385
  Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
  Nr 1386
  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
  Nr 1387
  Lag om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
  Nr 1388
  Lag om ändring av 13 och 37 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
  Nr 1389
  Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
  Nr 1390
  Lag om ändring av 26 och 30 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
  Nr 1391
  Lag om ändring av 27 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
  Nr 1392
  Lag om ändring av 24 § i lagen om avträdelsepension
  Nr 1393
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
  Nr 1394
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 67 § fastighetsbildningslagen
  Nr 1395
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka
  Nr 1396
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittés och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 204/2004 (Utgiven: 31.12.2004)
  Nr 1378
  Lag om Forststyrelsen
  Nr 1379
  Lag om ändring av 55 § i skoltlagen
  Nr 1380
  Statsrådets förordning om Forststyrelsen
  Nr 1381
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
  Nr 1382
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
  Nr 1383
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
  Nr 1384
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 203/2004 (Utgiven: 31.12.2004)
  Nr 1373
  Lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel
  Nr 1374
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bortskaffande av animaliska biprodukter på avlägsna områden och bortskaffande av döda sällskapsdjur
  Nr 1375
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och köttvaror i handeln på Europeiska gemenskapens inre marknad
  Nr 1376
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skyddande av Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattenområden från spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris
  Nr 1377
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2005
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 202/2004 (Utgiven: 31.12.2004)
  Nr 1370
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
  Nr 1371
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa djursjukdomar vid produktion, bearbetning och distribution av animaliska livsmedel
  Nr 1372
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om hygienkrav på mjölkproduktionsenheter
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 201/2004 (Utgiven: 31.12.2004)
  Nr 1358
  Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1359
  Lag om ändring av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1360
  Lag om ändring av trafikförsäkringslagen
  Nr 1361
  Lag om ändring av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen
  Nr 1362
  Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
  Nr 1363
  Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
  Nr 1364
  Lag om ändring av 45 a § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
  Nr 1365
  Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1366
  Lag om ändring av 3 a § i yrkessjukdomslagen
  Nr 1367
  Lag om ändring i 8 a § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1368
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 7 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om klassificering av risker och bestämmande av försäkringspremien enligt hur farligt yrket eller arbetet är samt om hur försäkringstagarens egen skadestatistik skall beaktas när försäkringspremien bestäms enligt 35 § lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1369
  Lag om ändring av 45 a § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 200/2004 (Utgiven: 31.12.2004)
  Nr 1350
  Lag om tillfällig ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
  Nr 1351
  Lag om temporär ändring av 1 § i lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån
  Nr 1352
  Lag om temporär ändring av 12 a § i trafikförsäkringslagen
  Nr 1353
  Lag om temporär ändring av 1 § i lagen om bindande av vissa patientskadeersättningar vid lönenivån
  Nr 1354
  Lag om temporär ändring av 10 a § i patientskadelagen
  Nr 1355
  Lag om temporär ändring av 21 § i lagen om miljöskadeförsäkring
  Nr 1356
  Statsrådets förordning om läkemedelsprisnämnden
  Nr 1357
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ansökan om skäligt partipris och specialersättning för läkemedelspreparat och om de utredningar som skall fogas till ansökan
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 199/2004 (Utgiven: 31.12.2004)
  Nr 1345
  Statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och långvarig sjukdomar och i fråga om vilka nödvändiga läkemedel ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen
  Nr 1346
  Statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som skall ersättas
  Nr 1347
  Statsrådets förordning om läkemedel som skall ersättas på särskilda grunder samt om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som allvarliga
  Nr 1348
  Statsrådets förordning om inköpstillfälle som avses i 5 kap. 9 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen
  Nr 1349
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättande av i 5 kap. 1 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen avsedda och på medicinska grunder nödvändiga läkemedelspreparat som får säljas utan recept
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 198/2004 (Utgiven: 31.12.2004)
  Nr 1339
  Statsrådets förordning om folkpensionsanstaltens uppgifter vid verkställigheten av vissa bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71
  Nr 1340
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1341
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1342
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning
  Nr 1343
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för fastställandet av vad som är öppenvård och institutionsvård enligt 2 kap. 4 § sjukförsäkringslagen
  Nr 1344
  Inrikesministeriets förordning om Utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 197/2004 (Utgiven: 31.12.2004)
  Nr 1335
  Statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen
  Nr 1336
  Statsrådets förordning om grunderna för ersättningstaxarna enligt 3 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen
  Nr 1337
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om taxan enligt 4 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen gällande ersättande av resekostnader för anlitande av specialfordon
  Nr 1338
  Statsrådets förordning om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 196/2004 (Utgiven: 31.12.2004)
  Nr 1328
  Lag om ändring av fordonslagen
  Nr 1329
  Lag om ändring av 9 § i bränsleavgiftslagen
  Nr 1330
  Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1331
  Lag om ändring av 3 § i lagen om arbetslöshetskassor
  Nr 1332
  Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
  Nr 1333
  Lag om ändring av 7 § i lagen om vuxenutbildningsstöd
  Nr 1334
  Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av förordningen om registrering av fordon
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 195/2004 (Utgiven: 31.12.2004)
  Nr 1319
  Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
  Nr 1320
  Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
  Nr 1321
  Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
  Nr 1322
  Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
  Nr 1323
  Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
  Nr 1324
  Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
  Nr 1325
  Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
  Nr 1326
  Lag om ändring av lagen pension för lantbruksföretagare
  Nr 1327
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter, biologiska tillgångar och vissa andra placeringar i försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 194/2004 (Utgiven: 31.12.2004)
  Nr 1304
  Lag om ändring av bokföringslagen
  Nr 1305
  Lag om ändring av kreditinstitutslagen
  Nr 1306
  Lag om ändring av lagen om aktiebolag
  Nr 1307
  Lag om ändring av lagen om andelslag
  Nr 1308
  Lag om ändring av sparbankslagen
  Nr 1309
  Lag om ändring av 3 och 16 § lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
  Nr 1310
  Lag om ändring av lagen om hypoteksföreningar
  Nr 1311
  Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
  Nr 1312
  Lag om ändring av 8 kap. 1 och 2 § i bokföringslagen
  Nr 1313
  Statsrådets förordning om ändring av bokföringsförordningen
  Nr 1314
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bokföringsnämnden
  Nr 1315
  Handels- och industriministeriets förordning om värdering samt upptagning av finansiella instrument i bokslut och koncernbokslut
  Nr 1316
  Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om tillfällig förvaring av bokföringsmaterial utomlands
  Nr 1317
  Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag
  Nr 1318
  Finansministeriets förordning om ändring av 1 och 3 § i finansministeriets förordning om placeringsfonders bokslut, årsberättelse och halvårsrapport samt fondbolags och förvaringsinstituts bokslut

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.