Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2010

191 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 191/2010 (Utgiven: 31.12.2010)
  Nr 1420
  Lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport
  Nr 1421
  Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det generella säkerhetsskyddsavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
  Nr 1422
  Republikens presidents förordning om en samrådsdelegation för Mariehamns flygplats
  Nr 1423
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om enheter inom Skatteförvaltningen
  Nr 1424
  Justitieministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § i justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § i rättegångsbalken
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 190/2010 (Utgiven: 31.12.2010)
  Nr 1418
  Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1419
  Skatteförvaltningens arbetsordning
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 189/2010 (Utgiven: 31.12.2010)
  Nr 1405
  Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
  Nr 1406
  Lag om upphävande av 9 § i lagen om en kommun- och servicestrukturreform
  Nr 1407
  Lag om ändring av 64 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
  Nr 1408
  Lag om ett utredningsförfarande i syfte att främja samarbetet i vissa stadsregioner
  Nr 1409
  Lag om inkomstskatteskalan för 2011
  Nr 1410
  Lag om ändring av inkomstskattelagen
  Nr 1411
  Lag om ändring av 21 och 63 § i lagen om beskattningsförfarande
  Nr 1412
  Lag om ändring av 43 § i lagen om skatt på arv och gåva
  Nr 1413
  Lag om upphävande av 169 a § 2 mom. i mervärdesskattelagen
  Nr 1414
  Lag om temporär ändring av lagen om Skatteförvaltningen
  Nr 1415
  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen
  Nr 1416
  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 16 § i lagen om beskattningsförfarande
  Nr 1417
  Statsrådets förordning om ändring av 1 och 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 188/2010 (Utgiven: 31.12.2010)
  Nr 1399
  Lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen
  Nr 1400
  Lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen
  Nr 1401
  Lag om ändring av 11 § i fordonsskattelagen
  Nr 1402
  Lag om upphävande av 12 § 2 mom. i fordonsskattelagen
  Nr 1403
  Lag om ändring av lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
  Nr 1404
  Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 187/2010 (Utgiven: 31.12.2010)
  Nr 1396
  Lag om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
  Nr 1397
  Statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
  Nr 1398
  Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 186/2010 (Utgiven: 31.12.2010)
  Nr 1392
  Lag om ändring av mervärdesskattelagen
  Nr 1393
  Lag om ändring av 6 a § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
  Nr 1394
  Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer år 2011
  Nr 1395
  Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 185/2010 (Utgiven: 31.12.2010)
  Nr 1386
  Lag om främjande av integration
  Nr 1387
  Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftservice
  Nr 1388
  Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1389
  Lag om ändring av 3 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
  Nr 1390
  Lag om ändring av 5 c § och 10 § i lagen om utkomststöd
  Nr 1391
  Lag om ändring av 25 § i barnskyddslagen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 184/2010 (Utgiven: 31.12.2010)
  Nr 1377
  Lag om ändring av lagen om hemkommun
  Nr 1378
  Lag om ändring av socialvårdslagen
  Nr 1379
  Lag om barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd
  Nr 1380
  Lag om ändring av barnskyddslagen
  Nr 1381
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i värdlandsöverenskommelsen med Nordiska Investeringsbanken
  Nr 1382
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av värdlandsöverenskommelsen med Nordiska Investeringsbanken samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
  Nr 1383
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetsområdena för vissa regionförvaltningsverks ansvarsområde för arbetarskyddet
  Nr 1384
  Miljöministeriets förordning om ändring av förordningen om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1385
  Justitieministeriets förordning
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 183/2010 (Utgiven: 31.12.2010)
  Nr 1357
  Lag om ändring av kreditinstitutslagen
  Nr 1358
  Lag om upphävande av lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland
  Nr 1359
  Lag om ändring av 21 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker
  Nr 1360
  Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
  Nr 1361
  Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
  Nr 1362
  Lag om ändring av 21 och 22 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
  Nr 1363
  Lag om ändring av 3 § i lagen om bundet långsiktigt sparande
  Nr 1364
  Lag om ändring av 14 och 46 § i lagen om värdepappersföretag
  Nr 1365
  Lag om ändring av 6 och 11 § i lagen om placeringsfonder
  Nr 1366
  Lag om ändring av 9 § i lagen om fastighetsfonder
  Nr 1367
  Lag om ändring av 1 kap. 1 och 4 § i värdepappersmarknadslagen
  Nr 1368
  Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
  Nr 1369
  Lag om ändring av 6 § i lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem
  Nr 1370
  Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
  Nr 1371
  Lag om ändring av 12 a § i lagen om statens säkerhetsfond
  Nr 1372
  Finansministeriets förordning om kreditinstituts och värdepappersföretags ersättningssystem
  Nr 1373
  Finansministeriets förordning om beräkning av kapitalkrav och om begränsning av exponeringar mot kunder för kreditinstitut och värdepappersföretag samt för finans- och försäkringskonglomerat
  Nr 1374
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2011
  Nr 1375
  Justitieministeriets förordning om åklagarämbetenas servicebyråer
  Nr 1376
  Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 182/2010 (Utgiven: 31.12.2010)
  Nr 1326
  Hälso- och sjukvårdslag
  Nr 1327
  Lag om ändring av folkhälsolagen
  Nr 1328
  Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård
  Nr 1329
  Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
  Nr 1330
  Lag om ändring av 24 § i lagen om tolkningstjänst för handikappade personer
  Nr 1331
  Lag om ändring av 1 § i lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet
  Nr 1332
  Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
  Nr 1333
  Lag om ändring av 18 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
  Nr 1334
  Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
  Nr 1335
  Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om patientens ställning och rättigheter
  Nr 1336
  Lag om ändring av 7 § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen
  Nr 1337
  Lag om ändring av 7 § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1338
  Lag om ändring av 3 § i mentalvårdslagen
  Nr 1339
  Lag om ändring av 7 § i lagen om rehabilitering av frontveteraner
  Nr 1340
  Lag om ändring av 65 § i läkemedelslagen
  Nr 1341
  Lag om ändring av 7 § i lagen om smittsamma sjukdomar
  Nr 1342
  Lag om ändring av 12 c § i socialvårdslagen
  Nr 1343
  Lag om ändring av 3 b § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
  Nr 1344
  Lag om ändring av 6 a § i trafikförsäkringslagen
  Nr 1345
  Lag om ändring av 15 § i lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1346
  Lag om ändring av 6 och 6 a § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
  Nr 1347
  Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
  Nr 1348
  Lag om ändring av 3 § i lagen om hälsovård utomlands för statens tjänstemän och arbetstagare
  Nr 1349
  Lag om ändring av 46 § i universitetslagen
  Nr 1350
  Lag om ändring av 5 § i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret
  Nr 1351
  Lag om ändring av 37 a § i lagen om yrkesutbildning
  Nr 1352
  Lag om ändring av 31 a § i lagen om grundläggande utbildning
  Nr 1353
  Lag om ändring av 24 § i värnpliktslagen
  Nr 1354
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
  Nr 1355
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare
  Nr 1356
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tillämpningen av vissa stadganden i lagen omskada, ådragen i militärtjänst
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 181/2010 (Utgiven: 31.12.2010)
  Nr 1314
  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av socialvårdslagen
  Nr 1315
  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av folkhälsolagen
  Nr 1316
  Lag om besvärsnämnden för olycksfallsärenden
  Nr 1317
  Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1318
  Lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
  Nr 1319
  Lag om ändring av 10 a och 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet
  Nr 1320
  Lag om ändring av 12 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1321
  Lag om ändring av 32 § i lagen om studiestöd
  Nr 1322
  Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om olycksfall i militärtjänst
  Nr 1323
  Lag om ändring av 7 och 9 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
  Nr 1324
  Lag om ändring av 16 och 23 § i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
  Nr 1325
  Lag om ändring av 4 § i lagen om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 180/2010 (Utgiven: 30.12.2010)
  Nr 1306
  Undervisnings- och kulturministeriets förordning om universitetens magisterprogram
  Nr 1307
  Undervisnings- och kulturministeriets förordning om temporärt avgiftsbelagda utbildningsprogram vid universiteten
  Nr 1308
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om användning av skog och om anmälan om anläggande av plantbestånd
  Nr 1309
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2011
  Nr 1310
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp som kan ordnas för renkötare under 2011
  Nr 1311
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om egenkontrollen av detaljhandelsförsäljningen av tobaksprodukter och rökdon
  Nr 1312
  Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
  Nr 1313
  Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2011
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 179/2010 (Utgiven: 30.12.2010)
  Nr 1303
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 18 e § 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1304
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner
  Nr 1305
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 och 3 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de kostnader som avses i 179 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 178/2010 (Utgiven: 30.12.2010)
  Nr 1300
  Statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt
  Nr 1301
  Statsrådets förordning om allmänt understöd till sammanslutningar som främjar utrikeshandeln, näringspolitiken och företags internationalisering
  Nr 1302
  Arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 177/2010 (Utgiven: 30.12.2010)
  Nr 1292
  Statsrådets förordning om Senatfastigheter
  Nr 1293
  Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Forskningscentralen för de inhemska språken
  Nr 1294
  Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer
  Nr 1295
  Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
  Nr 1296
  Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
  Nr 1297
  Finansministeriets förordning om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagandet av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet samt till att göra registeranteckningar
  Nr 1298
  Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2011
  Nr 1299
  Kommunikationsministeriets förordning om meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 176/2010 (Utgiven: 30.12.2010)
  Nr 1284
  Lag om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö
  Nr 1285
  Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets beslut om ersättning för kostnader för flyktingar och vissa andra invandrare samt för arrangemang vid mottagande av asylsökande
  Nr 1286
  Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet
  Nr 1287
  Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 13 § i arbetsordningen för undervisnings- och kulturministeriet
  Nr 1288
  Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1289
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikations- verkets avgifter
  Nr 1290
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om delområden av kommuner som räknas som skärgård i nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
  Nr 1291
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2011 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 175/2010 (Utgiven: 30.12.2010)
  Nr 1261
  Lag om Säkerhets- och kemikalieverket
  Nr 1262
  Lag om ändring av kemikalielagen
  Nr 1263
  Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
  Nr 1264
  Lag om ändring av miljöskyddslagen
  Nr 1265
  Lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel
  Nr 1266
  Statsrådets förordning om Säkerhets- och kemikalieverket
  Nr 1267
  Lag om ändring av 31 § i lagen om bekämpning av oljeskador
  Nr 1268
  Lag om ändring av lagen om underrättelser till Europeiska gemenskapernas kommission om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk
  Nr 1269
  Lag om ändring av lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter
  Nr 1270
  Lag om ändring av lagen om anordningar inom räddningsväsendet
  Nr 1271
  Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
  Nr 1272
  Lag om ändring av lagen om kosmetiska produkter
  Nr 1273
  Lag om ändring av lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet
  Nr 1274
  Lag om ändring av 69 § i räddningslagen
  Nr 1275
  Lag om ändring av 2 § i lagen om ädelmetallarbeten
  Nr 1276
  Lag om ändring av 2 § i lagen om tryckbärande anordningar
  Nr 1277
  Lag om ändring av containerlagen
  Nr 1278
  Lag om ändring av 6 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
  Nr 1279
  Lag om ändring av lagen om leksakers säkerhet
  Nr 1280
  Lag om ändring av 4 § i elsäkerhetslagen
  Nr 1281
  Lag om ändring av 36 a § i elmarknadslagen
  Nr 1282
  Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen
  Nr 1283
  Lag om ändring av avfallslagen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 174/2010 (Utgiven: 29.12.2010)
  Nr 1254
  Lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
  Nr 1255
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
  Nr 1256
  Lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder
  Nr 1257
  Lag om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser
  Nr 1258
  Statsrådets förordning om ersättningsnivån för rehabiliterande psykoterapi
  Nr 1259
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skydd för miljön i Antarktis
  Nr 1260
  Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av förordningen om grunderna för den ersättning som år 2010 ska betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 173/2010 (Utgiven: 29.12.2010)
  Nr 1244
  Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
  Nr 1245
  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 4 och 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1246
  Lag om ändring av 8 och 11 kap. i sjukförsäkringslagen
  Nr 1247
  Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
  Nr 1248
  Lag om ändring av 41 § i lagen om pension för arbetstagare
  Nr 1249
  Lag om ändring av 41 § i lagen om sjömanspensioner
  Nr 1250
  Lag om ändring av 38 § i lagen om pension för företagare
  Nr 1251
  Lag om ändring av 52 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
  Nr 1252
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister
  Nr 1253
  Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om betalning av förmåner och av statens andel enligt folkpensionslagen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 172/2010 (Utgiven: 29.12.2010)
  Nr 1239
  Lag om temporärt tryggande av de statliga farledstjänsterna
  Nr 1240
  Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen
  Nr 1241
  Statsrådets förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland
  Nr 1242
  Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om besiktning av fartyg
  Nr 1243
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.