Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2003

209 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 209/2003 (Utgiven: 31.12.2003)
  Nr 1392
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 och 65 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2003
  Nr 1393
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ansökan om skäligt partipris och specialersättning för läkemedelspreparat och om de utredningar som skall fogas till ansökan
  Nr 1394
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittés och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 208/2003 (Utgiven: 31.12.2003)
  Nr 1385
  Statsrådets förordning om Senatfastigheter
  Nr 1386
  Statsrådets förordning om ändring av 5 § statsrådets förordning om nordligt stöd 2003
  Nr 1387
  Statsrådets förordning om ändring av 8 § statsrådets förordning om nationellt stöd för växtodling 2003
  Nr 1388
  Statsrådets förordning om ändring av 5 § statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2003
  Nr 1389
  Statsrådets förordning om ändring av 8 § statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2003
  Nr 1390
  Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2003
  Nr 1391
  Statsrådets förordning om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 207/2003 (Utgiven: 31.12.2003)
  Nr 1380
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd och om ikraftträdande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
  Nr 1381
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
  Nr 1382
  Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för anskaffning av terminalutrustning för myndighetsradionätet
  Nr 1383
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar
  Nr 1384
  Inrikesministeriets förordning om märkning av räddningsvägar
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 206/2003 (Utgiven: 31.12.2003)
  Nr 1371
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet
  Nr 1372
  Lag om ändring av 17 kap. 1 a § strafflagen
  Nr 1373
  Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1374
  Lag om ändring av 22 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
  Nr 1375
  Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
  Nr 1376
  Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av överenskommelsen med Nordiska Miljöfinansieringsbolaget om Östersjöområdets testområdesfond
  Nr 1377
  Statsrådets förordning om läkemedelsprisnämnden
  Nr 1378
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1379
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av social- och hälsovårdsministeriets föreskrift om förfarande vid anmälan av smittsamma sjukdomar
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 205/2003 (Utgiven: 31.12.2003)
  Nr 1358
  Lag om ändring av 10 och 17 § barnskyddslagen
  Nr 1359
  Lag om ändring av 11 b § patientskadelagen
  Nr 1360
  Lag om ändring av 45 § socialvårdslagen
  Nr 1361
  Lag om ändring av 5 och 8 § lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
  Nr 1362
  Lag om ändring av 14 § lagen om missbrukarvård
  Nr 1363
  Lag om ändring av 23 § mentalvårdslagen
  Nr 1364
  Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1365
  Lag om ändring av 2 a § lagen om arbetslöshetskassor
  Nr 1366
  Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
  Nr 1367
  Lag om ändring av 17 och 26 § lagen om vuxenutbildningsstöd
  Nr 1368
  Lag om ändring av 4 och 14 § lagen om Utbildningsfonden
  Nr 1369
  Lag om ändring av 9 kap. 2 § lagen om offentlig arbetskraftsservice
  Nr 1370
  Statsrådets förordning om ändring av 2 och 5 § statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2004
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 204/2003 (Utgiven: 31.12.2003)
  Nr 1351
  Lag om sociala företag
  Nr 1352
  Lag om ändring av 7 kap. 3 och 11 § lagen om offentlig arbetskraftsservice
  Nr 1353
  Lag om ändring av 9 kap. 7 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1354
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice
  Nr 1355
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag
  Nr 1356
  Statsrådets förordning om ändring av 15 och 16 § statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
  Nr 1357
  Statsrådets förordning om certifiering av elens ursprung
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 203/2003 (Utgiven: 31.12.2003)
  Nr 1344
  Lag om upphävande av 3 § 2 mom. lagen om upphävande av vissa lagar som hänför sig till lantbruket
  Nr 1345
  Lag om ändring av lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar
  Nr 1346
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk
  Nr 1347
  Statsrådets förordning om frukt- och grönsaksproducentorganisationer och sammanslutningar av sådana
  Nr 1348
  Justitieministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för prestationer hos justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde
  Nr 1349
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1350
  Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 202/2003 (Utgiven: 31.12.2003)
  Nr 1331
  Lag om Svenska Finlands folkting
  Nr 1332
  Lag om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare
  Nr 1333
  Lag om ändring och temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
  Nr 1334
  Lag om temporär ändring av 19 § lagen om pension för lantbruksföretagare
  Nr 1335
  Lag om temporär ändring av 17 § lagen om pension för företagare
  Nr 1336
  Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
  Nr 1337
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare
  Nr 1338
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
  Nr 1339
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
  Nr 1340
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare
  Nr 1341
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för företagare
  Nr 1342
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om sjömanspensioner
  Nr 1343
  Försvarsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer inom försvarsministeriets förvaltningsområde
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 201/2003 (Utgiven: 31.12.2003)
  Nr 1309
  Lag om ändring av 4 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
  Nr 1310
  Lag om ändring av socialvårdslagen
  Nr 1311
  Lag om ändring av 12 § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
  Nr 1312
  Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten
  Nr 1313
  Lag om ändring av folkpensionslagen
  Nr 1314
  Lag om ändring av 8 f och 9 § lagen om vårdbidrag för barn
  Nr 1315
  Lag om ändring av 7 d och 8 § lagen om handikappbidrag
  Nr 1316
  Lag om ändring av 14 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
  Nr 1317
  Lag om ändring av 37 § familjepensionslagen
  Nr 1318
  Lag om ändring av 17 § lagen om frontmannapension
  Nr 1319
  Lag om ändring av 10 § lagen om betalning av fronttillägg utomlands
  Nr 1320
  Lag om ändring av 30 § lagen om särskilt stöd till invandrare
  Nr 1321
  Lag om ändring av 20 och 22 a § lagen om bostadsbidrag
  Nr 1322
  Lag om ändring av lagen om studiestöd
  Nr 1323
  Lag om ändring av 9 § lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
  Nr 1324
  Lag om ändring av 21 a § militärunderstödslagen
  Nr 1325
  Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
  Nr 1326
  Lag om ändring av 8 d och 14 § lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten
  Nr 1327
  Lag om ändring av 28 d § lagen om rehabiliteringspenning
  Nr 1328
  Lag om ändring av 13 a § lagen om moderskapsunderstöd
  Nr 1329
  Lag om ändring av 15 d § barnbidragslagen
  Nr 1330
  Lag om ändring av 22 d § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 200/2003 (Utgiven: 31.12.2003)
  Nr 1306
  Statsrådets förordning om Lotsverkets lotsningsavgifter
  Nr 1307
  Statsrådets förordning om temporär ändring av 48 § förordningen om registrering av fordon
  Nr 1308
  Kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 199/2003 (Utgiven: 31.12.2003)
  Nr 1297
  Lag om ändring av lagen om påförande av accis
  Nr 1298
  Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
  Nr 1299
  Lag om ändring av tullagen
  Nr 1300
  Lag om ändring av tvångsmedelslagen
  Nr 1301
  Lag om ändring av mervärdesskattelagen
  Nr 1302
  Lag om ändring av 3 § lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
  Nr 1303
  Statsrådets förordning om ändring av mervärdesskatteförordningen
  Nr 1304
  Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om verkställigheten av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
  Nr 1305
  Skattestyrelsens beslut om skattedeklaration
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 198/2003 (Utgiven: 31.12.2003)
  Nr 1286
  Lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
  Nr 1287
  Lag om ändring av lagen om utlämning för brott
  Nr 1288
  Lag om ändring av lagen om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan
  Nr 1289
  Lag om ändring av lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
  Nr 1290
  Lag om ändring av 31 kap. rättegångsbalken
  Nr 1291
  Lag om ändring av lagen om Finlands Akademi
  Nr 1292
  Statsrådets förordning om ändring av 15 § förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
  Nr 1293
  Inrikesministeriets förordning om avgifter för Räddningsinstitutets prestationer och om grunderna för avgifter
  Nr 1294
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2004
  Nr 1295
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
  Nr 1296
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 197/2003 (Utgiven: 31.12.2003)
  Nr 1280
  Bränsleavgiftslag
  Nr 1281
  Fordonsskattelag
  Nr 1282
  Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
  Nr 1283
  Lag om ändring av lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
  Nr 1284
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för stöd som gäller investeringar i jordbruk samt renhushållning och naturnäringar och stöd för unga jordbrukares etablering
  Nr 1285
  Finansministeriets förordning om villkoren för anstånd med betalningen av vissa skatter
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 196/2003 (Utgiven: 31.12.2003)
  Nr 1274
  Lag om ändring av kyrkolagen
  Nr 1275
  Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
  Nr 1276
  Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
  Nr 1277
  Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
  Nr 1278
  Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan
  Nr 1279
  Lag om ändring av 1 kap. 3 § kyrkolagen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 195/2003 (Utgiven: 30.12.2003)
  Nr 1270
  Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2004
  Nr 1271
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förökningsmaterial som används inom ekologisk produktion
  Nr 1272
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för Livsmedelsverkets prestationer
  Nr 1273
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för kommunikationsministeriet
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 194/2003 (Utgiven: 30.12.2003)
  Nr 1259
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen
  Nr 1260
  Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Tjeckien och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
  Nr 1261
  Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europaavtalet med Estland
  Nr 1262
  Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europaavtalet med Lettland
  Nr 1263
  Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europaavtalet med Litauen
  Nr 1264
  Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Ungern och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
  Nr 1265
  Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Polen och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
  Nr 1266
  Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europaavtalet med Slovenien
  Nr 1267
  Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Slovakien och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
  Nr 1268
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
  Nr 1269
  FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2004
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 193/2003 (Utgiven: 30.12.2003)
  Nr 1250
  Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
  Nr 1251
  Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden
  Nr 1252
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om miljöstöd för skogsbruket
  Nr 1253
  Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen
  Nr 1254
  Arbetsministeriets arbetsordning
  Nr 1255
  Inrikesministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
  Nr 1256
  Inrikesministeriets förordning om ändringen av bilagan i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets prestationer
  Nr 1257
  Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
  Nr 1258
  Skattestyrelsens beslut om uppgifter som skall fogas till diplomatiska beskickningars ansökan om återbäring av mervärdesskatt
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 192/2003 (Utgiven: 29.12.2003)
  Nr 1247
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller
  Nr 1248
  Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildning för yrkesinriktade grundexamina
  Nr 1249
  Undervisningsministeriets förordning om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 191/2003 (Utgiven: 29.12.2003)
  Nr 1243
  Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
  Nr 1244
  Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
  Nr 1245
  Miljöministeriets förordning om godkännande av byggprodukter
  Nr 1246
  Arbetsministeriets förordning om ändring av arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 190/2003 (Utgiven: 29.12.2003)
  Nr 1239
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorkolväten samt om behörighetskrav för personer som utför underhåll på och avfallshantering för sådana anläggningar
  Nr 1240
  Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1241
  Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1242
  Miljöministeriets förordning om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.