Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1999

160 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 162/1999 (Utgiven: 31.12.1999)
  Nr 1367
  Lag om ändring av 4 och 9 § matrikellagen
  Nr 1368
  Lag om ändring av folkpensionslagen
  Nr 1369
  Lag om ändring av familjepensionslagen
  Nr 1370
  Lag om ändring av 14 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
  Nr 1371
  Lag om ändring av 17 § lagen om frontmannapension
  Nr 1372
  Lag om ändring av 8 och 9 § lagen om vårdbidrag för barn
  Nr 1373
  Lag om ändring a 8 § lagen om handikappbidrag
  Nr 1374
  Lag om ändring av 14 § lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten
  Nr 1375
  Förordning om ändring av folkpensionsförordningen
  Nr 1376
  Förordning om upphävande av 3 § 2momfamiljepensionsförordningen
  Nr 1377
  Förordning om ändring a 6 § förordningen om handikappbidrag
  Nr 1378
  Förordning om ändring av 2 och 8 § förordningen om rehabiliteringspenning
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 161/1999 (Utgiven: 31.12.1999)
  Nr 1359
  Förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter
  Nr 1360
  Förordning om skyldighet att lämna uppgifter om privat arbetskraftsservice
  Nr 1361
  Förordning om ändring av förordningen om arbetskraftskommissioner
  Nr 1362
  Statsrådets beslut om ändring av 15 § statsrådets beslut om nordligt stöd för 1999till idkare av jordbruk och trädgårdsodling
  Nr 1363
  Statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1999
  Nr 1364
  Statsrådets beslut om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 1999års skördeskador
  Nr 1365
  Jord-och skogsbruksministeriets beslut om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings-och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet
  Nr 1366
  Jord-och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 160/1999 (Utgiven: 31.12.1999)
  Nr 1352
  Lag om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab
  Nr 1353
  Lag om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna
  Nr 1354
  Förordning om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna
  Nr 1355
  Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
  Nr 1356
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
  Nr 1357
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om temporär ändring av besluten om marknadsföring av utsäde av stråsäd samt vall- och foderväxter
  Nr 1358
  Skattestyrelsens beslut om avdragande av ökningen av levnadskostnaderna föranledda av rörelseidkares och yrkesutövares arbetsresa vid beskattningen för år 2 000
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 159/1999 (Utgiven: 31.12.1999)
  Nr 1342
  Lag om ändring av 12 och 29 § lagen om skatteredovisning
  Nr 1343
  Lag om ändring av 21 § inkomstskattelagen
  Nr 1344
  Lag om temporär ändring av 12 § lagen om skatteredovisning
  Nr 1345
  Lag om temporär ändring av 124 § inkomstskattelagen
  Nr 1346
  Lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
  Nr 1347
  Lag om ändring av mervärdesskattelagen
  Nr 1348
  Lag om ändring av fastighetsskattelagen
  Nr 1349
  Lag om ändring av 24 § byggskattelagen
  Nr 1350
  Lag om ändring av 18 § lagen om källskatt på ränteinkomst
  Nr 1351
  Förordning om ändring av 8och 15 § förordningen om förskottsuppbörd
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 158/1999 (Utgiven: 31.12.1999)
  Nr 1329
  Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1330
  Förordning om upphävande av 16 § förordningen angående verkställigheten av lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1331
  Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
  Nr 1332
  Lag om ändring av 13 a § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
  Nr 1333
  Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
  Nr 1334
  Lag om ändring av lagen om pension för företagare
  Nr 1335
  Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
  Nr 1336
  Lag om ändring av 24 § lagen om avträdelsepension
  Nr 1337
  Lag om ändring av 43 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
  Nr 1338
  Lag om ändring av 37 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
  Nr 1339
  Lag om ändring av 40 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
  Nr 1340
  Social-och hälsovårdsministeriets beslut om uträkning av arbetspension i vissa fall
  Nr 1341
  Social- och hälsovårdsministeriets beslut angående de grunder,enligt vilka den betalning i ett för allt skall beräknas varom stadgas i 19 b § lagen om pension för arbetstagare
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 157/1999 (Utgiven: 31.12.1999)
  Nr 1324
  Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1325
  Lag om ändring av lagen om arbetsmarknadsstöd
  Nr 1326
  Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (Översättning till samiska)
  Nr 1327
  Förordning om ändring av förordningen om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1328
  Social- och hälsovårdsministeriet meddelande om vissa föreskrifter
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 156/1999 (Utgiven: 31.12.1999)
  Nr 1323
  Social-och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 155/1999 (Utgiven: 31.12.1999)
  Nr 1317
  Lag om ändring av 20 § lagen om regionalt stödjande av transporter
  Nr 1318
  Lag om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden
  Nr 1319
  Social-och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning
  Nr 1320
  Social-och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1321
  Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1322
  Förteckning angående kommunernas inkomstskattesatser och uttaxering per skattöre av kyrkoskatt år 2000
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 154/1999 (Utgiven: 30.12.1999)
  Nr 1308
  Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
  Nr 1309
  Förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
  Nr 1310
  Förordning om ändring av 9 § 1mom. och 12 § 1 mom. förordningen om arbetskrafts- och
  Nr 1311
  Förordning om ändring av förordningen med stadgar för trafikförsäkringscentralen
  Nr 1312
  Handels- och industriministeriets beslut om ändring av 2 och 3 § beslut om upprättandet av koncernbokslut i enlighet med det regelverk som används allmänt på den internationella kapitalmarknaden
  Nr 1313
  Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av beslut om fastställande av försäkringsklasser för finska försäkringsbolag och försäkringsföreningar samt för utländska försäkringsbolag som är verksamma i Finland
  Nr 1314
  Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 2000
  Nr 1315
  Skattestyrelsens beslut om ändring av Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet
  Nr 1316
  Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 1999
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 153/1999 (Utgiven: 30.12.1999)
  Nr 1299
  Lag om upphävande av lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv
  Nr 1300
  Lag om ändring av 7 § lagen om bostadssparpremier
  Nr 1301
  Lag om temporär ändring av 4 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
  Nr 1302
  Lag om ändring av 1 kap. 1 § sjölagen
  Nr 1303
  Lag om ändring av 30 § fartygsregisterlagen
  Nr 1304
  Förordning om tillämpning av 1 kap. 1 § sjölagen
  Nr 1305
  Förordning om ändring av 16 § förordningen om sjöfartsverket
  Nr 1306
  Förordning om ändring av förordningen om havsforskningsinstitutet
  Nr 1307
  Förordning om säkerheten på vissa passagerarfartyg som används på inrikes resor
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 152/1999 (Utgiven: 30.12.1999)
  Nr 1288
  Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning
  Nr 1289
  Lag om ändring av 17 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
  Nr 1290
  Lag om ändring av lagen om barndagvård
  Nr 1291
  Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
  Nr 1292
  Lag om ändring av 7 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
  Nr 1293
  Lag om byte av övningsskolfastigheter mellan staten och Helsingfors stad
  Nr 1294
  Lag om ändring av 16 § lagen om fritt bildningsarbete
  Nr 1295
  Förordning om ändring av förordningen om fritt bildningsarbete
  Nr 1296
  Statsrådets beslut om grunderna för statsunderstöd för utbildning som ordnas som avgiftsbelagd service 2000
  Nr 1297
  Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot
  Nr 1298
  Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 151/1999 (Utgiven: 29.12.1999)
  Nr 1276
  Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen
  Nr 1277
  Lag om sjukförsäkringspremie,sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift för 2000
  Nr 1278
  Lag om ändring av 1 och 16 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
  Nr 1279
  Lag om ändring av 27 § lagen om planering av och statsandel för social-och hälsovården
  Nr 1280
  Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
  Nr 1281
  Förordning om beräkning a solvensgränsen för arbetspensionsförsäkringsbolag
  Nr 1282
  Förordning om beräkning av solvensgränsen för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
  Nr 1283
  Förordning om beräkning av solvensgränsen för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
  Nr 1284
  Förordning om planläggningsmätning
  Nr 1285
  Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
  Nr 1286
  Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 12b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift
  Nr 1287
  Social-och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av 7 a § 3mom lagen om pension för arbetstagare avsedd koefficient
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 150/1999 (Utgiven: 29.12.1999)
  Nr 1263
  Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
  Nr 1264
  Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
  Nr 1265
  Lag om ändring av 4 § lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
  Nr 1266
  Lag om ändring av 6 a § lagen om pension för lantbruksföretagare
  Nr 1267
  Lag om ändring av 5 a § lagen om pension för företagare
  Nr 1268
  Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner3418
  Nr 1269
  Lag om ändring av 3 § lagen om deltidsarbets-och deltidspensionsarrangemang för äldre arbetstagare
  Nr 1270
  Lag om ändring av lagen om förbättrande av sysselsättningsförutsättningarna för 55 år fyllda arbetslösa
  Nr 1271
  Lag om ändring av folkpensionslagen
  Nr 1272
  Lag om ändring av 15 b § familjepensionslagen
  Nr 1273
  Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
  Nr 1274
  Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård
  Nr 1275
  Förordning om temporär ändring av 2 § sjukförsäkringsförordningen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 149/1999 (Utgiven: 29.12.1999)
  Nr 1249
  Lag om ändring av lagen om advokater
  Nr 1250
  Lag om ändring av 1 kap1 4 § lagen om rättegång i brottmål
  Nr 1251
  Lag om ändring av 2 och 21 § universitetslagen
  Nr 1252
  Lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
  Nr 1253
  Lag om ändring a 7 § lagen om förvaltningen av utrikeshandeln samt om kontroll- och skyddsåtgärder i vissa fall
  Nr 1254
  Lag om ändring av 3 och 5 § lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd
  Nr 1255
  Lag om ändring a 6 § lagen om riksdagens tjänstemän
  Nr 1256
  Lag om ändring a 4 § lagen om Finlands Banks tjänstemän
  Nr 1257
  Lag om ändring a 1 § lagen om sammankomster
  Nr 1258
  Lag om ändring av vallagen
  Nr 1259
  Lag om ändring av lagen om stämningsmän
  Nr 1260
  Förordning om upphävande av förordningen angående förhållandet i vissa avseenden mellan militära och civila myndigheter under fredstid
  Nr 1261
  Förordning om ändring av förordningen om förundersökning och tvångsmedel
  Nr 1262
  Förordning om studentexamen i landskapet Åland
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 148/1999 (Utgiven: 28.12.1999)
  Nr 1245
  Lag om temporär ändring av 2 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
  Nr 1246
  Förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal
  Nr 1247
  Statsrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget
  Nr 1248
  Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2000
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 147/1999 (Utgiven: 28.12.1999)
  Nr 1229
  Lag om ändring av lagen om statens pensioner
  Nr 1230
  Lag om ändring a 5 § lagen om statens familjepensioner
  Nr 1231
  Lag om ändring av lagen om statens pensionsfond
  Nr 1232
  Lag om ändring av 24 kap 5 a och 10 § kyrkolagen
  Nr 1233
  Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
  Nr 1234
  Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
  Nr 1235
  Lag om temporär ändring av 3 och 4 § lagen om handel med utsäde
  Nr 1236
  Lag om ändring av 87 § jaktlagen
  Nr 1237
  Lag om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
  Nr 1238
  Förordning om ändring av jaktförordningen
  Nr 1239
  Förordning om provisorisk tillämpning av avtalet med Ryssland om förnyande med fem år av avtalet mellan Finland och Sovjetunionen om samarbete på området för fredligt utnyttjande av atomenergin
  Nr 1240
  Lag om hypoteksbanker
  Nr 1241
  Lag om ändring av 97 c § kreditinstitutslagen
  Nr 1242
  Förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon
  Nr 1243
  Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
  Nr 1244
  Statsrådets beslut om utvecklingsområdet och stödområden
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 145/1999 (Utgiven: 27.12.1999)
  Nr 1215
  Lag om offentlig belöning
  Nr 1216
  Lag om ändring av lagen om republikens presidents kansli
  Nr 1217
  Lag om skatteskalorna för 2000
  Nr 1218
  Lag om ändring av inkomstskattelagen
  Nr 1219
  Lag om ändring av 10 § förmögenhetsskattelagen
  Nr 1220
  Lag om ändring av inkomstskattelagen
  Nr 1221
  Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av inkomstskattelagen
  Nr 1222
  Lag om ändring av 124 och 131 § inkomstskattelagen
  Nr 1223
  Lag om ändring av 3 och 6 § lagen om källskatt på ränteinkomst
  Nr 1224
  Lag om ändring av lagen om gottgörelse för bolagsskatt
  Nr 1225
  Lag om ändring av 7 och 13 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
  Nr 1226
  Lag om ändring av den accistabell som utgör bilaga till lagen om tobaksaccis
  Nr 1227
  Statsrådets beslut om justering av maximibeloppen för plikt
  Nr 1228
  Finansministeriets beslut om ändring av 1 § finansministeriets beslut om uppbörd av fordonskatt
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 144/1999 (Utgiven: 27.12.1999)
  Nr 1206
  Förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå
  Nr 1207
  Försvarsministeriets beslut om upphävande av försvarsministeriets beslut om anmälan som
  Nr 1208
  Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2000
  Nr 1209
  Finansministeriets beslut om studier som skall krävas för deltagande i OFR-examen
  Nr 1210
  Finansministeriets beslut om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
  Nr 1211
  Finansministeriets beslut om när Statistikcentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda
  Nr 1212
  Social- och hälsovårdsministeriets beslut om Försäkringsinspektionens avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1213
  Social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka Rättsskyddscentralen för hälsovården uppbär avgift
  Nr 1214
  Social- och hälsovårdsministeriets beslut om dyrortsklassificering av orterna för utbetalning av försörjningspension och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 143/1999 (Utgiven: 27.12.1999)
  Nr 1197
  Lag om överlåtelse av vissa kyrkliga fastigheter till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, ortodoxa kyrkosamfundet i Finland samt deras församlingar
  Nr 1198
  Lag om ändring av kemikalielagen
  Nr 1199
  Lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel
  Nr 1200
  Lag om ändring av 21 § hälsoskyddslagen
  Nr 1201
  Förordning om justering av vissa maximibelopp för ersättningar enligt brottsskadelagen
  Nr 1202
  Förordning om ändring av köpvittnesförordningen
  Nr 1203
  Statsrådets beslut om gottskrivning av avkastningen av allmännyttiga bostadssamfund
  Nr 1204
  Handels- och industriministeriets beslut om elmarknadscentralens avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1205
  Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 142/1999 (Utgiven: 23.12.1999)
  Nr 1192
  Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Suomen Bosnialainen Islam-yhdyskunta i registret över religionssamfund
  Nr 1193
  Handels- och industriministeriets beslut om elanläggningars säkerhet
  Nr 1194
  Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen
  Nr 1195
  Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1196
  Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.