Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2008

180 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 180/2008 (Utgiven: 31.12.2008)
  Nr 1151
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
  Nr 1152
  Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om fritt bildningsarbete
  Nr 1153
  Statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik
  Nr 1154
  Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
  Nr 1155
  Skatteförfaltningens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 179/2008 (Utgiven: 31.12.2008)
  Nr 1146
  Statsrådets förordning om Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
  Nr 1147
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 13 och 17 § i kommunikationsministeriets arbetsordning
  Nr 1148
  Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av kommunikationsministeriets förordning om Havsforskningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1149
  Arbets- och näringsministeriets förordning om pendlingsregioner
  Nr 1150
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 178/2008 (Utgiven: 31.12.2008)
  Nr 1137
  Lag om ändring av livsmedelslagen
  Nr 1138
  Lag om ändring av lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter
  Nr 1139
  Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga exportgarantier
  Nr 1140
  Lag om ändring av 8 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
  Nr 1141
  Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag
  Nr 1142
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
  Nr 1143
  Statsrådets förordning om ändring av 20 § i reglementet för statsrådet
  Nr 1144
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förvaltningen av straffverkställighet
  Nr 1145
  Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i veterinärvårdsförordningen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 177/2008 (Utgiven: 31.12.2008)
  Nr 1129
  Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
  Nr 1130
  Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen
  Nr 1131
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om betalning av förmåner och av statens andel enligt folkpensionslagen
  Nr 1132
  Statsrådets förordning om ändring av 4 kap. 1 och 2 § i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen
  Nr 1133
  Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård
  Nr 1134
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Folkpensionsanstalten
  Nr 1135
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare
  Nr 1136
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittés och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 176/2008 (Utgiven: 31.12.2008)
  Nr 1121
  Lag om Försvarshögskolan
  Nr 1122
  Lag om ändring av 3 § i lagen om studiestöd
  Nr 1123
  Lag om ändring av 2 § i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
  Nr 1124
  Statsrådets förordning om Försvarshögskolan
  Nr 1125
  Försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i lagen om Försvarshögskolan
  Nr 1126
  Försvarsministeriets förordning om förbindelsetider och förbindelseersättningar
  Nr 1127
  Social- och hälsovårdministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1128
  Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 175/2008 (Utgiven: 31.12.2008)
  Nr 1116
  Lag om ändring av gymnasielagen
  Nr 1117
  Statsrådets förordning om ändring av 6 och 8 § i gymnasieförordningen
  Nr 1118
  Statsrådets förordning om Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO
  Nr 1119
  Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1120
  Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 174/2008 (Utgiven: 31.12.2008)
  Nr 1109
  Lag om ändring av lagen om minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden
  Nr 1110
  Statsrådets förordning om upphävande av 6 § i statsrådets förordning om minoritetsombudsmannen
  Nr 1111
  Statsrådets förordning om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner
  Nr 1112
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
  Nr 1113
  Arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet
  Nr 1114
  Statsrådets förordning om obligatorisk lagring av läkemedel
  Nr 1115
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2009 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 173/2008 (Utgiven: 31.12.2008)
  Nr 1096
  Lag om Hansel Ab
  Nr 1097
  Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
  Nr 1098
  Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
  Nr 1099
  Lag om ändring av lagen om pension för företagare
  Nr 1100
  Lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare
  Nr 1101
  Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
  Nr 1102
  Lag om ändring av 10 och 11 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare
  Nr 1103
  Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
  Nr 1104
  Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner
  Nr 1105
  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av socialvårdslagen
  Nr 1106
  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av folkhälsolagen
  Nr 1107
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar
  Nr 1108
  Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid centralkommissionen för konst och vid de regionala konstkommissionerna
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 172/2008 (Utgiven: 31.12.2008)
  Nr 1085
  Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen
  Nr 1086
  Lag om temporär ändring av 7 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
  Nr 1087
  Lag om ändring av 51 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
  Nr 1088
  Lag om ändring av 6 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
  Nr 1089
  Statsrådets förordning om temporär ändring av 15 § i förordningen om förskottsuppbörd
  Nr 1090
  Lag om ändring av 88 § i lagen om fiske
  Nr 1091
  Lag om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd
  Nr 1092
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investeringsstödet för gårdsbruk 2009
  Nr 1093
  Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
  Nr 1094
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om meteorologiska institutet
  Nr 1095
  Kommunikationsministeriets förordning om Meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 171/2008 (Utgiven: 31.12.2008)
  Nr 1077
  Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
  Nr 1078
  Lag om ändring av 45 § i inkomstskattelagen
  Nr 1079
  Lag om ändring av 14 och 19 a § i lagen om skatt på arv och gåva
  Nr 1080
  Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
  Nr 1081
  Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland
  Nr 1082
  Statsrådets förordning om verkställande av ordningsavgifter och påföljdsavgifter
  Nr 1083
  Statsrådets förordning om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
  Nr 1084
  Undervisningsministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 170/2008 (Utgiven: 31.12.2008)
  Nr 1068
  Lag om ändring av kommunallagen
  Nr 1069
  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av kommunallagen
  Nr 1070
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Hongkong för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst som härrör från användning av luftfartyg samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
  Nr 1071
  Finansministeriets förordning om förordnande för Skatteförvaltningen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
  Nr 1072
  Finansministeriets förordning om ändring av 4 § i finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1073
  Försvarsministeriets förordning om ändring av 2 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
  Nr 1074
  Miljöministeriets förordning om ändring av 3 § i förordningen om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1075
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
  Nr 1076
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 169/2008 (Utgiven: 31.12.2008)
  Nr 1059
  Lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
  Nr 1060
  Lag om ändring av lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus
  Nr 1061
  Lag om ändring av lagen om räntestöd för ägarbostadslån
  Nr 1062
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om miljöministeriet
  Nr 1063
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om blanketter för avbrytande av graviditet och sterilisering
  Nr 1064
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om cigarretters brandsäkerhet
  Nr 1065
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om poster som vid täckandet av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts ansvarsskuld är jämställbara med ansvarsskulden och om poster som ska dras av från ansvarsskulden
  Nr 1066
  Arbets- och näringsministeriets förordning om aktivering av utvecklingsutgifter
  Nr 1067
  Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 168/2008 (Utgiven: 31.12.2008)
  Nr 1052
  Lag om ändring av 11 kap. 2 och 3 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
  Nr 1053
  Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1054
  Lag om ändring av 17 § i lagen om alterneringsledighet
  Nr 1055
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
  Nr 1056
  Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella arkivet
  Nr 1057
  Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade
  Nr 1058
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om klassificering av slaktkroppar och uppföljning av prisutvecklingen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 167/2008 (Utgiven: 31.12.2008)
  Nr 1050
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
  Nr 1051
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 166/2008 (Utgiven: 31.12.2008)
  Nr 1042
  Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
  Nr 1043
  Statsrådets förordning om forsknings- och innovationsrådet
  Nr 1044
  Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om fjärrortskoefficienter som används vid beräkning av social- och hälsovårdens statsandel
  Nr 1045
  Statsrådets förordning om specialomsorgsdistrikt
  Nr 1046
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uppgifter som ska lämnas till arbetslöshetsförsäkringsfonden i självriskpremieärenden
  Nr 1047
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2009
  Nr 1048
  Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
  Nr 1049
  Social- och hälsovårdministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 165/2008 (Utgiven: 31.12.2008)
  Nr 1033
  Lag om ändring av lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
  Nr 1034
  Lag om ändring av 3 § i lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003-2009
  Nr 1035
  Lag om ändring av lagen om statens pensioner
  Nr 1036
  Lag om ändring av 9 och 14 § i lagen om införande av lagen om statens pensioner
  Nr 1037
  Lag om ändring av 9 § i lagen om grundläggande utbildning
  Nr 1038
  Lag om ändring av 9 och 17 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
  Nr 1039
  Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
  Nr 1040
  Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets arbetsordning
  Nr 1041
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriet förordning
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 164/2008 (Utgiven: 31.12.2008)
  Nr 1030
  Lag om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund
  Nr 1031
  Miljöministeriets arbetsordning
  Nr 1032
  Miljöministeriets förordning om ändring av 1 § i och bilaga 1 till miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 163/2008 (Utgiven: 31.12.2008)
  Nr 1018
  Lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
  Nr 1019
  Lag om ändring av 2 § i lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift
  Nr 1020
  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av socialvårdslagen
  Nr 1021
  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om tillsyn över privat socialservice
  Nr 1022
  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
  Nr 1023
  Lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
  Nr 1024
  Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2009
  Nr 1025
  Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
  Nr 1026
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skolmjölksstöd
  Nr 1027
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
  Nr 1028
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie då dagpenningar betalas ut med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1029
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 162/2008 (Utgiven: 31.12.2008)
  Nr 1012
  Lag om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust
  Nr 1013
  Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
  Nr 1014
  Kommunikationsministeriets förordning om Banförvaltningscentralens avgifter
  Nr 1015
  Kommunikationsministeriets förordning om Järnvägsverkets avgifter
  Nr 1016
  Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring avgiftstabellen som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1017
  Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2009
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 161/2008 (Utgiven: 31.12.2008)
  Nr 1009
  Lag om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn
  Nr 1010
  Statsrådets förordning om storleken på den avgift som ska betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier år 2009
  Nr 1011
  Kommunikationsministeriets förordning om Luftfartsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.