Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 23.9.2020. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2001

210 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 210/2001 (Utgiven: 31.12.2001)
  Nr 1563
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen
  Nr 1564
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal och om dessa myndigheters rättshandlingsförmåga
  Nr 1565
  Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1566
  Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut om konkurrensverkets avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1567
  Luftfartsverkets meddelande om luftfartsbestämmelse
  Nr 1568
  Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 209/2001 (Utgiven: 31.12.2001)
  Nr 1559
  Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
  Nr 1560
  Statsrådets förordning om fastighetsförrättningsavgift
  Nr 1561
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift
  Nr 1562
  Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 208/2001 (Utgiven: 31.12.2001)
  Nr 1548
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna och i slutakten till anslutningsavtalet samt i samarbetsavtalet mellan Schengenstaterna och Island och Norge
  Nr 1549
  Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna och i slutakten till anslutningsavtalet samt i samarbetsavtalet mellan Schengenstaterna och Island och Norge
  Nr 1550
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningarna angående bringande i verkställighet av den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz och dess tilläggsavtal och om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen angående godkännande av vissa stadganden i ett tilläggsavtal till den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz
  Nr 1551
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan III till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
  Nr 1552
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 1553
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 1554
  Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om titlar
  Nr 1555
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Sverige om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Finland och Sverige
  Nr 1556
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om hästhushållningsdelegationen
  Nr 1557
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om statsunderstöd för främjande av hästuppfödning och stödjande av hästsport
  Nr 1558
  Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 207/2001 (Utgiven: 31.12.2001)
  Nr 1517
  Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
  Nr 1518
  Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer
  Nr 1519
  Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet
  Nr 1520
  Lag om ändring av 5 a § lagen om värdeandelskonton
  Nr 1521
  Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag
  Nr 1522
  Lag om ändring av 53 och 81 § lagen om placeringsfonder
  Nr 1523
  Lag om upphävande av 2 § 10 punkten lagen om finansinspektionen
  Nr 1524
  Lag om ändring av lagen om aktiebolag
  Nr 1525
  Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
  Nr 1526
  Lag om ändring av 51 kap. strafflagen
  Nr 1527
  Marknadsdomstolslag
  Nr 1528
  Lag om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden
  Nr 1529
  Lag om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar
  Nr 1530
  Lag om ändring av lagen om offentlig upphandling
  Nr 1531
  Lag om upphävande av lagen om konkurrensrådet
  Nr 1532
  Lag om ändring av 7 och 8 § lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
  Nr 1533
  Lag om ändring av lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande
  Nr 1534
  Lag om ändring av lagen om Konsumentverket
  Nr 1535
  Lag om ändring av 86 och 87 § kreditinstitutslagen
  Nr 1536
  Lag om ändring av 7 kap. 1 och 2 § värdepappersmarknadslagen
  Nr 1537
  Lag om ändring av 2 § lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare
  Nr 1538
  Lag om ändring av 14 § lagen om indrivning av fordringar
  Nr 1539
  Lag om ändring av 35 § lagen om televisions- och radioverksamhet
  Nr 1540
  Lag om ändring av 52 och 53 § alkohollagen
  Nr 1541
  Lag om ändring av 21 § lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
  Nr 1542
  Lag om ändring av 14 a kap. lagen om försäkringsbolag
  Nr 1543
  Lag om ändring av 8 c och 8 d § lagen om försäkringsmäklare
  Nr 1544
  Lag om ändring av lagen om utnämning av domare
  Nr 1545
  Lag om ändring av 1 § lagen om offentlighet vid rättegång
  Nr 1546
  Lag om ändring av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
  Nr 1547
  Lag om ändring av 2 och 3 kap. konsumentskyddslagen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 206/2001 (Utgiven: 31.12.2001)
  Nr 1500
  Lag om ändring av kreditinstitutslagen
  Nr 1501
  Lag om äffärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
  Nr 1502
  Sparbankslag
  Nr 1503
  Lag om upphävande av lagen om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsform
  Nr 1504
  Lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
  Nr 1505
  Lag om ändring av lagen om hypoteksföreningar
  Nr 1506
  Lag om ändring av lagen om hypoteksbanker
  Nr 1507
  Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag
  Nr 1508
  Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond
  Nr 1509
  Lag om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet
  Nr 1510
  Lag om ändring av 2 § lagen om företagssanering
  Nr 1511
  Lag om ändring av handelsregisterlagen
  Nr 1512
  Lag om ändring av 11 f § lagen om konkurrensbegränsningar
  Nr 1513
  Lag om ändring av 6 § lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem
  Nr 1514
  Lag om ändring av 10 § lagen om borgen och tredjemanspant
  Nr 1515
  Lag om ändring av 24 och 122 § inkomstskattelagen
  Nr 1516
  Lag om ändring av 4 § lagen om överlåtelseskatt
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 205/2001 (Utgiven: 31.12.2001)
  Nr 1488
  Lag om andelslag
  Nr 1489
  Lag om införande av lagen om andelslag
  Nr 1490
  Lag om ändring av 10 och 18 a § handelsregisterlagen
  Nr 1491
  Lag om ändring av 14 § företags- och organisationsdatalagen
  Nr 1492
  Lag om ändring av 7 och 12 § firmalagen
  Nr 1493
  Lag om ändring av företagsinteckningslagen
  Nr 1494
  Lag om ändring av 12 kap. 7 § lagen om aktiebolag
  Nr 1495
  Lag om ändring av 3 kap. 1 § och 8 kap. 5 § bokföringslagen
  Nr 1496
  Lag om ändring av 1 § lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon
  Nr 1497
  Lag om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden
  Nr 1498
  Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen
  Nr 1499
  Statsrådets förordning om ändring av 12 och 13 a § företagsinteckningsförordningen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 204/2001 (Utgiven: 31.12.2001)
  Nr 1479
  Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
  Nr 1480
  Lag om ändring av 14 och 15 § lagen om rehabiliteringspenning
  Nr 1481
  Statsrådets förordning om stöd för tidningspressen
  Nr 1482
  Statsrådets förordning om ändring av 9 § förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården
  Nr 1483
  Statsrådets förordning om ändring av 2 och 5 § statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2002
  Nr 1484
  Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis samt om företagshälsovårdens innehåll, yrkesutbildade personer och sakkunniga och den utbildning som krävs av inom företagshälsovården
  Nr 1485
  Statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa
  Nr 1486
  Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 4 och 5 § handels- och industriministeriets beslut om hönsägg och andra fågelägg
  Nr 1487
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om bokslut för en representation för ett försäkringsbolag från tredje land
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 203/2001 (Utgiven: 31.12.2001)
  Nr 1471
  Lag om ändring av 14 § lagen om försöksverksamhet med ungdomsstraff
  Nr 1472
  Lag om ändring av 8 kap. 11 § lagen om rättegång i brottmål
  Nr 1473
  Lag om ändring av kyrkolagen
  Nr 1474
  Statsrådets förordning om avgifter för statsrådets beslut som sammanhänger med övervakningen av användningen av kärnenergi
  Nr 1475
  Statsrådets förordning om redovisning av avkastning från totospel
  Nr 1476
  Statsrådets förordning om hästhushållningsdelegationen och användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport
  Nr 1477
  Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1478
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 a § jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter som skall uppbäras för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 202/2001 (Utgiven: 31.12.2001)
  Nr 1464
  Statsrådets förordning om ersättning för uppehälle för personer som deltar i arbetssökningsträning
  Nr 1465
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förmåner i samband med arbetskraftsservice
  Nr 1466
  Statsrådets förordning om ändring av sysselsättningsförordningen
  Nr 1467
  Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om stödjande av arbetslösas företagsamhet
  Nr 1468
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetsmarknadsstöd
  Nr 1469
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
  Nr 1470
  Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om arbetskraftskommissioner
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 201/2001 (Utgiven: 31.12.2001)
  Nr 1456
  Lag om upphävande av lagen om återkrävande av mervärdesskatteåterbäring hos kommunerna
  Nr 1457
  Lag om ändring av mervärdesskattelagen
  Nr 1458
  Lag om ändring av lagen om skatteredovisning
  Nr 1459
  Lag om ändring av 124 § inkomstskattelagen
  Nr 1460
  Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om tillämpning av lagen angående stämpelskatt
  Nr 1461
  Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2001 års skördeskador
  Nr 1462
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkända verksamma ämnen i växtskyddsmedel
  Nr 1463
  Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 200/2001 (Utgiven: 31.12.2001)
  Nr 1446
  Lag om ändring av lagen om Fångvårdens utbildningscentral
  Nr 1447
  Lag om ändring av kommunindelningslagen
  Nr 1448
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsandelar till kommunerna
  Nr 1449
  Statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för radiofrekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
  Nr 1450
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
  Nr 1451
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift
  Nr 1452
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av 7 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd koefficient
  Nr 1453
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning
  Nr 1454
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1455
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 199/2001 (Utgiven: 31.12.2001)
  Nr 1443
  Undervisningsministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer
  Nr 1444
  Undervisningsministeriets förordning om avgifter som uppbärs för prestationer av forskningscentralen för de inhemska språken
  Nr 1445
  Arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 198/2001 (Utgiven: 31.12.2001)
  Nr 1440
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1441
  Statsrådets kanslis förordning om ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli
  Nr 1442
  Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 197/2001 (Utgiven: 31.12.2001)
  Nr 1433
  Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
  Nr 1434
  Lag om ändring av lagen om fastighetsförrättningsavgift
  Nr 1435
  Statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen
  Nr 1436
  Statsrådets förordning om redovisningen av avkastningen av penninglotteri-, tippnings- och vadhållningsspel
  Nr 1437
  Statsrådets förordning om ändring av 3 och 5 § förordningen angående verkställigheten av lagen om kyrkans centralfond
  Nr 1438
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
  Nr 1439
  Statsrådets förordning om justering av räntan på vissa statens försäljningsprisfordringar och statliga lån enligt lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen och renhushållningslagen (Översättning till samiska)
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 196/2001 (Utgiven: 31.12.2001)
  Nr 1427
  Lag om ändring av lagen om studiestöd
  Nr 1428
  Lag om ändring av 10 a § militärunderstödslagen
  Nr 1429
  Lag om ändring av lagen om arbetskraftsservice
  Nr 1430
  Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1431
  Lag om ändring av lagen om arbetsmarknadsstöd
  Nr 1432
  Lag om ändring av sysselsättningslagen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 195/2001 (Utgiven: 31.12.2001)
  Nr 1420
  Lag om ändring av folkpensionslagen
  Nr 1421
  Lag om ändring av 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
  Nr 1422
  Lag om ändring av 10 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
  Nr 1423
  Lag om ändring av mentalvårdslagen
  Nr 1424
  Lag om ändring av 7 § lagen om förvaltningsdomstolarna
  Nr 1425
  Statsrådets förordning om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar
  Nr 1426
  Statsrådets förordning om ersättningsgrunderna för vissa rättsmedicinska blodundersökningar och andra rättsmedicinska undersökningar rörande ärftliga egenskaper
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 194/2001 (Utgiven: 31.12.2001)
  Nr 1414
  Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen angående avgifter, som skola erläggas för i språklagen omförmälda översättningar
  Nr 1415
  Miljöministeriets förordning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1416
  Miljöministeriets förordning om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1417
  Inrikesministeriets förordning om utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1418
  Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse
  Nr 1419
  Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 2001
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 193/2001 (Utgiven: 31.12.2001)
  Nr 1408
  Lag om ändring av 5 och 6 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
  Nr 1409
  Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
  Nr 1410
  Lag om temporär ändring av 11 och 15 § lagen om utkomststöd
  Nr 1411
  Statsrådets förordning om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området
  Nr 1412
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
  Nr 1413
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 192/2001 (Utgiven: 31.12.2001)
  Nr 1404
  Statsrådets förordning om ändring av tullförordningen
  Nr 1405
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionskassans grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
  Nr 1406
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionskassans för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare grunder för kostnadsfördelningen mellan pensionsanstalterna enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
  Nr 1407
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 191/2001 (Utgiven: 31.12.2001)
  Nr 1397
  Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1398
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om beskattningsförfarande
  Nr 1399
  Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § förordningen om skatteredovisning
  Nr 1400
  Statsrådets förordning om de principer som skall följas i råvarugarantiverksamheten
  Nr 1401
  Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1402
  Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets arbetsordning
  Nr 1403
  Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.