Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2005

208 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 208/2005 (Utgiven: 30.12.2005)
  Nr 1280
  Statsrådets förordning om justering av avgifterna som nämns i 3 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
  Nr 1281
  Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär
  Nr 1282
  Statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
  Nr 1283
  Justitieministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
  Nr 1284
  Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om statliga rättshjälpsbyråer
  Nr 1285
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
  Nr 1286
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
  Nr 1287
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växorter
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 207/2005 (Utgiven: 30.12.2005)
  Nr 1272
  Statsrådets förordning om delegationen för personskadeärenden
  Nr 1273
  Statsrådets förordning om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning
  Nr 1274
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
  Nr 1275
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tjänstetecken för Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare
  Nr 1276
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
  Nr 1277
  Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Museiverket
  Nr 1278
  Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Finlands filmarkiv
  Nr 1279
  Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid centralkommissionen för konst och vid de regionala konstkommissionerna
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 206/2005 (Utgiven: 30.12.2005)
  Nr 1266
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
  Nr 1267
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen
  Nr 1268
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsyn över privat socialservice
  Nr 1269
  Arbetsministeriets förordning om ändring av arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner
  Nr 1270
  Arbetsministeriets förordning om ändring av arbetsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om ärenden som antecknas i utlåtandet
  Nr 1271
  Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 205/2005 (Utgiven: 30.12.2005)
  Nr 1253
  Lag om ändring av 1 § i lagen om rättsskyddscentralen för hälsovården
  Nr 1254
  Lag om ändring av folkhälsolagen
  Nr 1255
  Lag om ändring av 24 § i lagen om företagshälsovård
  Nr 1256
  Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård
  Nr 1257
  Lag om ändring av mentalvårdslagen
  Nr 1258
  Lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård
  Nr 1259
  Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
  Nr 1260
  Lag om upphävande av 35 och 36 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
  Nr 1261
  Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
  Nr 1262
  Lag om ändring av 30 § i lagen om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården
  Nr 1263
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
  Nr 1264
  Statsrådets förordning om ändring av strålskyddsförordningen
  Nr 1265
  Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 204/2005 (Utgiven: 30.12.2005)
  Nr 1245
  Lag om Luftfartsverket
  Nr 1246
  Statsrådets förordning om Luftfartsverket
  Nr 1247
  Lag om Luftfartsförvaltningen
  Nr 1248
  Statsrådets förordning om Luftfartsförvaltningen
  Nr 1249
  Lag om tillsynsavgift för flygtrafiken
  Nr 1250
  Kommunikationsministeriets förordning om Luftfartsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1251
  Lag om ändring av territorialövervakningslagen
  Nr 1252
  Lag om ändring av 4 och 14 § i sjöräddningslagen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 203/2005 (Utgiven: 30.12.2005)
  Nr 1242
  Luftfartslag
  Nr 1243
  Statsrådets förordning om militär luftfart
  Nr 1244
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 202/2005 (Utgiven: 30.12.2005)
  Nr 1234
  Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1235
  Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
  Nr 1236
  Statsrådets förordning om ändring av 48 § i förordningen om registrering av fordon
  Nr 1237
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2006
  Nr 1238
  Statsrådets förordning om fjärrortskoefficienter som används vid beräkning av social- och hälsovårdens statsandel
  Nr 1239
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
  Nr 1240
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel skall betalas för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
  Nr 1241
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 201/2005 (Utgiven: 30.12.2005)
  Nr 1227
  Lag om ändring av inkomstskattelagen
  Nr 1228
  Statsrådets förordning om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
  Nr 1229
  Statsrådets förordning om Lotsverkets lotsningsavgifter
  Nr 1230
  Statsrådets förordning om allmän dyrortsklassificering av kommunerna
  Nr 1231
  Statsrådets förordning om gruppering av kommunerna för utbetalning av folkpension
  Nr 1232
  Statsrådets förordning om gruppering av kommunerna för utbetalning av familjepension
  Nr 1233
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om dyrortsklassificering av orterna för utbetalning av försörjningspension och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 200/2005 (Utgiven: 30.12.2005)
  Nr 1215
  Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
  Nr 1216
  Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice
  Nr 1217
  Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1218
  Lag om ändring av lagen om utkomststöd
  Nr 1219
  Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna
  Nr 1220
  Lag om ändring av 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
  Nr 1221
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice
  Nr 1222
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice
  Nr 1223
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
  Nr 1224
  Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner
  Nr 1225
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1226
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och köttvaror i handeln på Europeiska gemenskapens inre marknad
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 199/2005 (Utgiven: 30.12.2005)
  Nr 1210
  Lag om ändring av lagen om bostadsrättsbostäder
  Nr 1211
  Lag om ändring av 15 b och 15 e § i aravalagen
  Nr 1212
  Lag om ändring av 25 och 27 a § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
  Nr 1213
  Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1214
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling av uppgifter om oavsiktlig fångst av valar vid fiske
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 198/2005 (Utgiven: 30.12.2005)
  Nr 1204
  Brottsskadelag
  Nr 1205
  Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om delegationen för personskadeärenden
  Nr 1206
  Lag om ändring av lagen om verkställighet av böter
  Nr 1207
  Statsrådets förordning om samarbetet mellan Statskontoret och myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen vid ersättning av brottsskador
  Nr 1208
  Statsrådets förordning om ändring av 26 § i statsrådets förordning om rättshjälp
  Nr 1209
  Statsrådets förordning om beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 197/2005 (Utgiven: 30.12.2005)
  Nr 1198
  Lag om ändring av lagen om utstationerade arbetstagare
  Nr 1199
  Lag om ändring av arbetarskyddslagen
  Nr 1200
  Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
  Nr 1201
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fritt bildningsarbete
  Nr 1202
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning
  Nr 1203
  Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 a § i lagen om statsandelar till kommunerna
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 196/2005 (Utgiven: 30.12.2005)
  Nr 1190
  Lag om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet
  Nr 1191
  Lag om ändring av 2 § i lagen om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel
  Nr 1192
  Statsrådets förordning om museer
  Nr 1193
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om mätteknikcentralen
  Nr 1194
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statens tekniska forskningscentral
  Nr 1195
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2006
  Nr 1196
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna 1 och 2 till kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning
  Nr 1197
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om brandtekniska krav för byggnader som understöds
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 195/2005 (Utgiven: 30.12.2005)
  Nr 1184
  Lag om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
  Nr 1185
  Lag om ändring av 15 § i lagen om bostadsbidrag
  Nr 1186
  Statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt samt om allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering
  Nr 1187
  Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen
  Nr 1188
  Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
  Nr 1189
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa särskilda pensionsanstalters bokslut och koncernbokslut
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 194/2005 (Utgiven: 30.12.2005)
  Nr 1177
  Lag om ändring av lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
  Nr 1178
  Lag om ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
  Nr 1179
  Lag om ändring av strålskyddslagen
  Nr 1180
  Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1181
  Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
  Nr 1182
  Statsrådets förordning om upphävande av 2 § 2 mom. i statsrådets förordning om arbetslöshetsnämnden
  Nr 1183
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremier för statens affärsverk och delägare i ett företag år 2006
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 193/2005 (Utgiven: 30.12.2005)
  Nr 1170
  Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
  Nr 1171
  Statsrådets förordning om utrikesministeriet
  Nr 1172
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
  Nr 1173
  Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
  Nr 1174
  Arbetsordning för utrikesministeriet
  Nr 1175
  Kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
  Nr 1176
  Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Uzbekistan
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 192/2005 (Utgiven: 30.12.2005)
  Nr 1161
  Lag om ändring av strafflagen
  Nr 1162
  Lag om upphävande av 6 § 4 mom. i lagen om ungdomsstraff
  Nr 1163
  Lag om ändring av lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg
  Nr 1164
  Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
  Nr 1165
  Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
  Nr 1166
  Lag om ändring av 1 a och 2 § i lagen om apoteksavgift
  Nr 1167
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av bilaga VI till Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel
  Nr 1168
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och den därtill anslutna anvisningen om tekniska föreskrifter om metoder för genomförande av inspektioner
  Nr 1169
  Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 2005
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 191/2005 (Utgiven: 30.12.2005)
  Nr 1157
  Lag om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning
  Nr 1158
  Lag om ändring av 14 och 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
  Nr 1159
  Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
  Nr 1160
  Lag om ändring av lagen angående vissa grannelagsförhållanden
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 190/2005 (Utgiven: 29.12.2005)
  Nr 1141
  Lag om upphävande av förmögenhetsskattelagen
  Nr 1142
  Lag om värdering av tillgångar vid beskattningen
  Nr 1143
  Lag om ändring av inkomstskattelagen
  Nr 1144
  Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva
  Nr 1145
  Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
  Nr 1146
  Lag om ändring av 51 c och 52 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
  Nr 1147
  Lag om ändring av 37 § i tonnageskattelagen
  Nr 1148
  Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
  Nr 1149
  Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
  Nr 1150
  Lag om ändring av 2 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område
  Nr 1151
  Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
  Nr 1152
  Lag om ändring av fastighetsskattelagen
  Nr 1153
  Lag om ändring av 5 § i lagen om centralskattenämnden
  Nr 1154
  Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
  Nr 1155
  Lag om ändring av inkomstskattelagen
  Nr 1156
  Lag om upphävande av vissa bestämmelser som hänför sig till nettoinkomsten av skogsbruk
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 189/2005 (Utgiven: 29.12.2005)
  Nr 1125
  Lag om ändring av 6 § i lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna
  Nr 1126
  Lag om ändring av bilskattelagen
  Nr 1127
  Lag om inkomstskatteskalan för 2006
  Nr 1128
  Lag om ändring av inkomstskattelagen
  Nr 1129
  Lag om ändring av lagen om skatteredovisning
  Nr 1130
  Lag om ändring av 14 § i lagen om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg
  Nr 1131
  Lag om ändring av fastighetsskattelagen
  Nr 1132
  Lag om ändring av 31 a § i handelsregisterlagen
  Nr 1133
  Lag om upphävande av 7 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
  Nr 1134
  Lag om ändring av 16 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
  Nr 1135
  Lag om ändring av 7 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
  Nr 1136
  Lag om ändring av inkomstskattelagen
  Nr 1137
  Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
  Nr 1138
  Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och om temporär ändring av 19 § i lagen
  Nr 1139
  Statsrådets förordning om justering av maximibeloppen för plikt
  Nr 1140
  Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2006

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.