Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 1998

115 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 161/1998 (Utgiven: 31.12.1998)
  Nr 1222
  Lag om ändring av civiltjänstlagen
  Nr 1223
  Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
  Nr 1224
  Lag om ändring av skogslagen
  Nr 1225
  Förordning om ändring av skogsförordningen
  Nr 1226
  Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillämpning av skogslagen
  Nr 1227
  Förordning om skogsvårdsföreningar
  Nr 1228
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
  Nr 1229
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 160/1998 (Utgiven: 31.12.1998)
  Nr 1215
  Lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet
  Nr 1216
  Förordning om ikraftträdande av luftfartsavtalet med Kazakstan
  Nr 1217
  Statsrådets beslut om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 1998års skördeskador
  Nr 1218
  Statsrådets beslut om allmän ersättning för skördeskador på basis av 1998års odlade rågareal
  Nr 1219
  Statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1998
  Nr 1220
  Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ersättande av merkostnader för potatisproduktion inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis år 1998
  Nr 1221
  Jord- och skogsbruksministeriets beslut om storleken av stöd som utbetalas enligt antalet bisamhällen under 1998
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 159/1998 (Utgiven: 31.12.1998)
  Nr 1204
  Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
  Nr 1205
  Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
  Nr 1206
  Lag om ändring av 28 § lagen om utländska försäkringsbolag
  Nr 1207
  Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
  Nr 1208
  Lag om ändring av 6 och 33 § lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
  Nr 1209
  Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
  Nr 1210
  Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
  Nr 1211
  Lag om ändring av 9 och 12 a § trafikförsäkringslagen
  Nr 1212
  Lag om ändring av 10 a § patientskadelagen
  Nr 1213
  Finansministeriets beslut om ändring av 1 och 2 § finansministeriets beslut om statskontorets avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1214
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 158/1998 (Utgiven: 31.12.1998)
  Nr 1183
  Lag om överlåtelse av vissa statliga läroanstaltsfastigheter till privata yrkesutbildningsanordnare
  Nr 1184
  Lag om ändring av gymnasielagen
  Nr 1185
  Lag om ändring av 17 § lagen om yrkesutbildning
  Nr 1186
  Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
  Nr 1187
  Lag om ändring av 28 § lagen om fritt bildningsarbete
  Nr 1188
  Lag om ändring av 17 § lagen om grundläggande utbildning
  Nr 1189
  Lag om ändring av 5 § lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier
  Nr 1190
  Förordning om ändring av förordningen om yrkeshögskolestudier
  Nr 1191
  Förordning om systemet för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna
  Nr 1192
  Förordning om ändring av studentexamensförordningen
  Nr 1193
  Förordning om ändring av förordningen om utbildningsstyrelsen
  Nr 1194
  Förordning om ändring av 2 § förordningen om grundläggande utbildning
  Nr 1195
  Förordning om ändring av 10 § förordningen om specialläkarexamen
  Nr 1196
  Förordning om ändring av 4 och 5 § förordningen om specialtandläkarexamen
  Nr 1197
  Förordning om systemet för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning
  Nr 1198
  Statsrådets beslut om ändring av beslutet om timfördelningen i grundskolan
  Nr 1199
  Statsrådets beslut om ändring av 2 a och 3 § beslutet om timfördelningen i gymnasiet
  Nr 1200
  Statsrådets beslut om anläggningsprojekt inom undervisnings- och kulturverksamhet
  Nr 1201
  Undervisningsministeriets beslut om studiesociala förmåner som hör till läroavtalsutbildningen under de teoretiska studierna
  Nr 1202
  Undervisningsministeriets beslut om grunderna för antagning av studerande till gymnasier
  Nr 1203
  Undervisningsministeriets beslut om ändring av 3 § beslutet om timfördelningen i vuxengymnasier
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 157/1998 (Utgiven: 31.12.1998)
  Nr 1174
  Lag om ändring av 28 § landsbygdsnäringslagen
  Nr 1175
  Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1176
  Förordning om finansiering av arbetslöshetsförmåner
  Nr 1177
  Förordning om miljöförsäkringsnämnden
  Nr 1178
  Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband
  Nr 1179
  Social- och hälsovårdsministeriets beslut om löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie
  Nr 1180
  Social- och hälsovårdsministeriets beslut om 1999 års arbetslöshetsförsäkringspremier
  Nr 1181
  Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel och andra varor
  Nr 1182
  Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroll av djur
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 156/1998 (Utgiven: 31.12.1998)
  Nr 1166
  Lag om Finlands Banks tjänstemän
  Nr 1167
  Lag om ändring av lagen om finansinspektionen
  Nr 1168
  Lag om ändring av arbetstidslagen
  Nr 1169
  Lag om ändring av lagen om arbetsdomstolen
  Nr 1170
  Lag om ändring av inkomstskattelagen
  Nr 1171
  Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 77 § inkomstskattelagen
  Nr 1172
  Lag om ändring av 16 § lagen om beskattningsförfarande
  Nr 1173
  Lag om ändring av 12 § lagen om skatteredovisning
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 155/1998 (Utgiven: 31.12.1998)
  Nr 1157
  Lag om ändring av avfallsskattelagen
  Nr 1158
  Lag om ändring av 5 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
  Nr 1159
  Lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen
  Nr 1160
  Lag om ändring av bilskattelagen
  Nr 1161
  Lag om ändring av lagen om skatt på motorfordon
  Nr 1162
  Förordning om ändring av 16 och 19 §§ förordningen om fordonsskatt
  Nr 1163
  Finansministeriets beslut om ändring av 5 § finansministeriets beslut om uppbörd, betalningsställen och betalning i fråga om egentlig fordonskatt
  Nr 1164
  Finansministeriets beslut om ändring av 1 och 4 §§ finansministeriets beslut om uppbörd av fordonskatt
  Nr 1165
  Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 154/1998 (Utgiven: 31.12.1998)
  Nr 1152
  Handels- och industriministeriets beslut om grunderna för de avgifter som uppbärs av det bolag som avses i lagen om statens specialfinansieringsbolag
  Nr 1153
  Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om telemarknadslagens tillämpningsområde och om anmälningsplikt för televerksamheten
  Nr 1154
  Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om sammankoppling av teleföretags telenät och teletjänster
  Nr 1155
  Trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter
  Nr 1156
  Skattestyrelsens beslut om avdragande av ökningen av levnadskostnaderna föranledda av rörelseidkares och yrkesutövares arbetsresa vid beskattningen för år 1999
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 153/1998 (Utgiven: 31.12.1998)
  Nr 1151
  Handels- och industriministeriets beslut om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 152/1998 (Utgiven: 30.12.1998)
  Nr 1142
  Lag om ändring av strålskyddslagen
  Nr 1143
  Förordning om ändring av strålskyddsförordningen
  Nr 1144
  Förordning om ändring av förordningen om polisens personregister
  Nr 1145
  Containerförordning
  Nr 1146
  Förordning om ändring av förordningen om farledsavgift
  Nr 1147
  Trafikministeriets beslut om ändring av bilaga 1 till trafikministeriets beslut om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1148
  Trafikministeriets beslut om Havsforskningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1149
  Skattestyrelsens beslut om ändring av Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet
  Nr 1150
  Skattestyrelsens beslut om tidpunkten för slutförande av beskattningen av samfund och samfällda förmåner
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 151/1998 (Utgiven: 30.12.1998)
  Nr 1135
  Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
  Nr 1136
  Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
  Nr 1137
  Förordning om täckning för pensionsstiftelsers pensionsansvar
  Nr 1138
  Förordning om täckning för försäkringskassors ansvarsskuld
  Nr 1139
  Förordning om ändring av 3 § förordningen om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
  Nr 1140
  1140
  Nr 1141
  Förteckning angående kommunernas inkomstskattesatser och uttaxering per skattöre av kyrkoskatt år 1999
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 150/1998 (Utgiven: 30.12.1998)
  Nr 1128
  Lag om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
  Nr 1129
  Lag om ändring av 1 c § lagen om pension för arbetstagare
  Nr 1130
  Lag om ändring av 1 a § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
  Nr 1131
  Lag om ändring av 1 a § lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare 1132 Lag om ändring av 1 a och 57 § lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1133
  Förordning om ändring av vägtrafikförordningen
  Nr 1134
  Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om trafikanordningar
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 149/1998 (Utgiven: 30.12.1998)
  Nr 1114
  Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
  Nr 1115
  Lag om upphävande av 10 § 5 mom. lagen om specialiserad sjukvård
  Nr 1116
  Lag om upphävande av 8 §2 mom. lagen om smittsamma sjukdomar
  Nr 1117
  Lag om upphävande av 10 § 2 mom. lagen om service och stöd på grund av handikapp
  Nr 1118
  Lag om ändring av 58 § hälsoskyddslagen
  Nr 1119
  Lag om upphävande av 61 § 2 mom. kemikalielagen
  Nr 1120
  Lag om upphävande av 46 § 2 mom. livsmedelslagen
  Nr 1121
  Lag om upphävande av 54 § 2 mom. lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
  Nr 1122
  Lag om upphävande av 15 § 2 mom. veterinärvårdslagen
  Nr 1123
  Lag om upphävande av 21 § 2 mom. produktsäkerhetslagen
  Nr 1124
  Lag om upphävande av 8 §2 mom. lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning
  Nr 1125
  Lag om ändring av 2 § lagen om företagshälsovård
  Nr 1126
  Lag om ändring av 4 § lagen om statsandelar till kommunerna
  Nr 1127
  Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 148/1998 (Utgiven: 30.12.1998)
  Nr 1109
  Lag om ändring av 9 § lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen
  Nr 1110
  Förordning om ändring av 81 § fastighetsbildningsförordningen
  Nr 1111
  Förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten
  Nr 1112
  Förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen
  Nr 1113
  Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 1999
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 147/1998 (Utgiven: 29.12.1998)
  Nr 1104
  Lag om ändring av tullagen
  Nr 1105
  Riksdagens beslut om ändring av reglementet för Riksdagsbiblioteket
  Nr 1106
  Inrikesministeriets beslut om ändring av inrikesministeriets beslut om när länsstyrelsens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna och om avgifterna för offentliga prestationer
  Nr 1107
  Trafikministeriets beslut om ändring av 2 och 3 § trafikministeriets beslut om fordonsförvaltningscentralens avgifter
  Nr 1108
  Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 1998
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 146/1998 (Utgiven: 29.12.1998)
  Nr 1098
  Lag om ändring av 4 § lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning
  Nr 1099
  Lag om koncession för fordonsbesiktning
  Nr 1100
  Lag om registrering av fordon
  Nr 1101
  Lag om ändring av 84 § vägtrafiklagen
  Nr 1102
  Lag om ändring av lagen om fordonsförvaltningscentralen
  Nr 1103
  Lag om ändring av lagen om ett datasystem för vägtrafiken
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 145/1998 (Utgiven: 29.12.1998)
  Nr 1091
  Lag om ändring av 2 och 4 § lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
  Nr 1092
  Lag om ändring av lagen om sötsaks- och läskedrycksaccis
  Nr 1093
  Förordning om arbetsministeriet
  Nr 1094
  Förordning om ändring av 2 § förordningen om en servicecentral för små arbetsgivare
  Nr 1095
  Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 1999
  Nr 1096
  Undervisningsministeriets beslut om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande
  Nr 1097
  Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid vissa statliga läroanstalter
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 144/1998 (Utgiven: 28.12.1998)
  Nr 1085
  Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäkringsanstalternas deltagande i de förhöjningar och skadestånd som avses i 60 § 6 mom. lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1086
  Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förebyggandet av spridningen av furunkulos hos laxfiskar
  Nr 1087
  Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förebyggandet av spridningen av vissa virussjukdomar hos fiskar
  Nr 1088
  Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem som importeras från tredje land
  Nr 1089
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
  Nr 1090
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 143/1998 (Utgiven: 28.12.1998)
  Nr 1077
  Lag om ändring av 52 § kärnenergilagen
  Nr 1078
  Biblioteksförordning
  Nr 1079
  Statsrådets beslut om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna 1999
  Nr 1080
  Statsrådets beslut om grundrna för bostadsbidraget
  Nr 1081
  Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot
  Nr 1082
  Trafikministeriets beslut om fortsättning av giltighetstiden för beslutet om taxor för sjuktransport
  Nr 1083
  Justitieministeriets beslut om upphävande av justitieministeriets beslut om beväpningen inom fångvårdsväsendet
  Nr 1084
  Justitieministeriets kungörelse om justitieministeriets beslut om beväpning och om redskap för bruk av maktmedel inom fångvårdsväsendet
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 142/1998 (Utgiven: 28.12.1998)
  Nr 1069
  Lag om ändring av riksdagsordningen
  Nr 1070
  Lag om ändring av 1 § lagen om riksdagsmannaarvode
  Nr 1071
  Lag om ändring av 1 b och 6 § lagen om riksdagsmannaarvode
  Nr 1072
  Lag om ändring av 70 § inkomstskattelagen
  Nr 1074
  Förordning om allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet vid riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet år 1999
  Nr 1075
  Förordning om de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet år 1999
  Nr 1076
  Förordning om upphävande av förordningen om glass

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.