Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2006

224 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 224/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 1453
  Lag om ändring av universitetslagen
  Nr 1454
  Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
  Nr 1455
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
  Nr 1456
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det slutdokument som gäller en förlängning av giltighetstiden för förklaringen om produktionsfasen för bärraketen Ariane till utgången av 2008
  Nr 1457
  Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
  Nr 1458
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om ersättning för kostnader för flyktingar och vissa andra invandrare samt för arrangemang vid mottagande av asylsökande
  Nr 1459
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2006
  Nr 1460
  Skattestyrelsens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 223/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 1450
  Lag om ändring av bilskattelagen
  Nr 1451
  Statsrådets förordning om upphävning av skogsskatteförordningen
  Nr 1452
  Statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 222/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 1446
  Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
  Nr 1447
  Lag om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen
  Nr 1448
  Statsrådets förordning om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
  Nr 1449
  Statsrådets förordning om ändring av 51 b § i förordningen om registrering av fordon
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 221/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 1443
  Lag om stöd för utveckling av landsbygden
  Nr 1444
  Lag om ändring av lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden
  Nr 1445
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 220/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 1440
  Lag om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd
  Nr 1441
  Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
  Nr 1442
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 219/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 1435
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av fördraget om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget
  Nr 1436
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagarna om upphävande av lagarna om sättande i kraft av Europaavtalet med Bulgarien och Rumänien
  Nr 1437
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om mervärdesbeskattning i vissa fall av varor som införs från republiken Bulgarien och från Rumänien
  Nr 1438
  Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet år 2007
  Nr 1439
  Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 218/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 1432
  Finansministeriets förordning om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1433
  Handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1434
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i livsmedel av animaliska ursprung
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 217/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 1429
  Lag om transport av djur
  Nr 1430
  Lag om ändring av djurskyddslagen
  Nr 1431
  Lag om ändring av 17 kap. 14 och 23 § i strafflagen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 216/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 1424
  Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
  Nr 1425
  Lag om ändring av inkomstskattelagen
  Nr 1426
  Lag om ändring av 4 § i lagen om överlåtelseskatt
  Nr 1427
  Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1428
  Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 215/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 1415
  Lag om temporär ändring av 13 och 17 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
  Nr 1416
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2007
  Nr 1417
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1418
  Statsrådets förordning om besvärsnämnden för social trygghet
  Nr 1419
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice
  Nr 1420
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag
  Nr 1421
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
  Nr 1422
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om poster som vid täckandet av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts ansvarsskuld är jämställbara med ansvarsskulden och om poster som skall dras av från ansvarsskulden
  Nr 1423
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de kostnader som avses i 179 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 214/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 1404
  Statsrådets förordning om reglemente för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
  Nr 1405
  Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt
  Nr 1406
  Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för företagare
  Nr 1407
  Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare
  Nr 1408
  Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om sjömanspensioner
  Nr 1409
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
  Nr 1410
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1411
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1412
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner
  Nr 1413
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om omvandling av pension så att den motsvarar en lägre pensionsålder än 62 år
  Nr 1414
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av i 114 § i lagen om pension för företagare avsedda procentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften och i 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften.
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 213/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 1401
  Strukturfondslag
  Nr 1402
  Lag om ändring av regionutvecklingslagen
  Nr 1403
  Lag om ändring av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 212/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 1396
  Statsrådets förordning om Lotsverkets lotsningsavgifter
  Nr 1397
  Statsrådets förordning om ändring av 23 § i statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice
  Nr 1398
  Statsrådets förordning om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift
  Nr 1399
  Statsrådets förordning om bestämmande av behörig pensionsanstalt
  Nr 1400
  Arbetsministeriets förordning om ändring av arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 211/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 1394
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i stadgan för Haagkonferensen för internationell privaträtt
  Nr 1395
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 210/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 1389
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel skall betalas år 2007 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
  Nr 1390
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittés och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning
  Nr 1391
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur
  Nr 1392
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för startstöd för renhushållning och naturnäringar (Översättning till samiska)
  Nr 1393
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 209/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 1386
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift
  Nr 1387
  Miljöministeriets förordning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1388
  Miljöministeriets förordning om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 208/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 1380
  Lag om ändring av lagen om granskning av bildprogram
  Nr 1381
  Statsrådets förordning om Sibbo storskogs naturskyddsområde
  Nr 1382
  Statsrådets förordning om Meiko naturskyddsområde
  Nr 1383
  Statsrådets förordning om ändring av 6 och 7 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
  Nr 1384
  Inrikesministeriets förordning om skyddsrum av skyddsklass S1, S3 och S6 i bergrum samt skyddsrum av skyddsklass S3 av armerad betong
  Nr 1385
  Inrikesministeriets förordning om skyddsrum av skyddsklass S1 och K av armerad betong
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 207/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 1378
  Kommunikationsministeriets förordning om minskning av insidan på lastbilar, släpvagnar till lastbilar och växelflak som är över 2,55 meter breda och som används i fordonskombinationer som är över 22,00 meter långa
  Nr 1379
  Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 206/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 1367
  Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1368
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 60 b § i lagen om olycksfallsförsäkring, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet
  Nr 1369
  Lag om ändring av 18 b § i trafikförsäkringslagen
  Nr 1370
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 18 b § i trafikförsäkringslagen, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet
  Nr 1371
  Lag om ändring av patientskadelagen
  Nr 1372
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 10 b § i patientskadelagen, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet
  Nr 1373
  Lag om ändring av lagen om miljöskadeförsäkring
  Nr 1374
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 21 a § i lagen om miljöskadeförsäkring, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet
  Nr 1375
  Lag om ändring av 3 § i lagen om bindande av vissa patientskadeersättningar vid lönenivån
  Nr 1376
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar
  Nr 1377
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om temporärt ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 205/2006 (Utgiven: 29.12.2006)
  Nr 1360
  Lag om registrering av fartygspersonal
  Nr 1361
  Lag om ändring av 4 och 77 § i sjömanslagen
  Nr 1362
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1989 års internationella konvention om bärgning
  Nr 1363
  Lag om ändring av sjölagen
  Nr 1364
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen
  Nr 1365
  Lag om ändring av lagen om posttjänster
  Nr 1366
  Skattestyrelsens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.