Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2009

221 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 221/2009 (Utgiven: 31.12.2009)
  Nr 1848
  Undervisningsministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer
  Nr 1849
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av gränserna för försäkringsföreningarnas korrigerade solvenskapital och av utjämningsbeloppet och gränserna för detta samt om beräkningsgrunderna
  Nr 1850
  Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
  Nr 1851
  Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som skall lämnas i utanför gemenskapen etablerad näringsidkares ansökan om återbäring av mervärdesskatt och samt om handlingar som skall fogas till ansökan
  Nr 1852
  Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som skall lämnas i en annan medlemsstat etablerad näringsidkares elektroniska ansökan om återbäring av mervärdesskatt och korrigeringsanmälan samt om handlingar som skall fogas till ansökan
  Nr 1853
  Skatteförvaltningens beslut om utelämnande av beskattning vid mervärdesbeskattningen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 220/2009 (Utgiven: 31.12.2009)
  Nr 1840
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren
  Nr 1841
  Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om övervakningen av stöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
  Nr 1842
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakningen av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
  Nr 1843
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008-2013
  Nr 1844
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av kompensationsbidrag och miljöstöd för programperioden 2000-2006 och avtal om miljöspecialstöd för programperioden 1995-1999
  Nr 1845
  Statsrådets förordning om ändring av 3 och 7 § i statsrådets förordning om övervakning av stöd för icke-produktiva investeringar
  Nr 1846
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen
  Nr 1847
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 219/2009 (Utgiven: 31.12.2009)
  Nr 1833
  Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om vattenvårdsförvaltningen
  Nr 1834
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om järnvägssystemets säkerhet och driftskompatibilitet
  Nr 1835
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om järnvägstrafikens tågplaneperiod och ansökan om bankapacitet
  Nr 1836
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tjänster som skall tillhandahållas järnvägsoperatörer
  Nr 1837
  Statsrådets förordning om utveckling av regionerna
  Nr 1838
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar
  Nr 1839
  Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 218/2009 (Utgiven: 31.12.2009)
  Nr 1827
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om miljöministeriet
  Nr 1828
  Statsrådets förordning om Finlands miljöcentral
  Nr 1829
  Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen
  Nr 1830
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus
  Nr 1831
  Miljöministeriets arbetsordning
  Nr 1832
  Skatteförvaltningens beslut om överföring av behörighet i samband med beskattningen och om ett behörigt skatteverk
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 217/2009 (Utgiven: 31.12.2009)
  Nr 1810
  Statsrådets förordning om förändring av statsrådets förordning om riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet
  Nr 1811
  Statsrådets förordning om förändring av statsrådets förordning om kommunala tillsynsplaner för miljö- och hälsoskyddet
  Nr 1812
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
  Nr 1813
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
  Nr 1814
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om oljeskyddsfonden
  Nr 1815
  Statsrådets förordning om ändring av avfallsförordningen
  Nr 1816
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utvinningsavfall
  Nr 1817
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor
  Nr 1818
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön
  Nr 1819
  Statsrådets förordning om ändring av naturvårdsförordningen
  Nr 1820
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om marktäkt
  Nr 1821
  Statsrådets förordning om ändring av terrängtrafikförordningen
  Nr 1822
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om luftkvaliteten
  Nr 1823
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om vattenförvaltningsområden
  Nr 1824
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät
  Nr 1825
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om återvinning av vissa avfall i markbyggnad
  Nr 1826
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om svavelhalten i tung brännolja, lätt brännolja och marin dieselbrännolja
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 216/2009 (Utgiven: 31.12.2009)
  Nr 1801
  Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om avbytarservice för lantbruksföretagare
  Nr 1802
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om alkoholdrycker och sprit
  Nr 1803
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om detaljhandel med alkoholdrycker genom leverans till beställare och köpare
  Nr 1804
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om nykterhetsarbete 5 och 15 §
  Nr 1805
  Statsrådets förordning om förändring av statsrådets förordningen om medling vid brott och i vissa tvister
  Nr 1806
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för öppenvård och institutionsvård
  Nr 1807
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäljningsställen för och försäljning av alkoholdrycker som framställts genom jäsning och som innehåller högst 13 volymprocent etylalkohol
  Nr 1808
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av social- och hälsovårdministeriets beslut om beviljande av serveringstillstånd för alkoholdrycker och om serveringsverksamhet
  Nr 1809
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av social- och hälsovårdministeriets beslut om användning av benämningen gårdsvin
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 215/2009 (Utgiven: 31.12.2009)
  Nr 1798
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygstrafikservice
  Nr 1799
  Kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan för radiofrekvenser
  Nr 1800
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 214/2009 (Utgiven: 31.12.2009)
  Nr 1794
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland
  Nr 1795
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillämpning av 10 a kap. 8 § i sjölagen
  Nr 1796
  Statsrådets förordning om behörighetsvillkoren för utsedd besiktningsman, skeppsmätare och inspektör
  Nr 1797
  Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 213/2009 (Utgiven: 31.12.2009)
  Nr 1791
  Lag om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden
  Nr 1792
  Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen
  Nr 1793
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 212/2009 (Utgiven: 31.12.2009)
  Nr 1787
  Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
  Nr 1788
  Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
  Nr 1789
  Statsrödets förordning om ändring av statsrädets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2010
  Nr 1790
  Försvarsministeriets förordning om öndring av försvarsministeriets arbetsordning
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 211/2009 (Utgiven: 31.12.2009)
  Nr 1780
  Lag om ändring av mervärdesskattelagen
  Nr 1781
  Lag om ändring av 18 b § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
  Nr 1782
  Lag om ändring av 3 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier
  Nr 1783
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om ersättning för kostnader för flyktingar och vissa andra invandrare samt för arrangemang vid mottagande av asylsökande
  Nr 1784
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
  Nr 1785
  Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer
  Nr 1786
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 210/2009 (Utgiven: 31.12.2009)
  Nr 1771
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar
  Nr 1772
  Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om tingsrätternas domkretsar i tvistemål som gäller tillämpning av aktiebolagslagen
  Nr 1773
  Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller företagssanering
  Nr 1774
  Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär
  Nr 1775
  Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som ska behandlas av jorddomstol
  Nr 1776
  Justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
  Nr 1777
  Undervisningsministeriets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för kompletterande undervisning i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för elever med främmande språk, samiska och romani som modersmål
  Nr 1778
  Undervisningsministeriets förordning om bestämmande av priset per enhet för privat grundläggande utbildning som ordnas utomlands
  Nr 1779
  Undervisningsministeriets förordning om bestämmande av priset per enhet för privat gymnasieutbildning som ordnas utomlands
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 209/2009 (Utgiven: 31.12.2009)
  Nr 1765
  Lag om öndring av lagen om fritt bildningsarbete
  Nr 1766
  Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
  Nr 1767
  Statsrådets fv;rordning om upphävande av 6 a § i förordningen om fritt bildningsarbete
  Nr 1768
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grundläggande utbildning
  Nr 1769
  Statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (Översättning till samiska)
  Nr 1770
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 208/2009 (Utgiven: 31.12.2009)
  Nr 1751
  Lag om ändring av tingsrättslagen
  Nr 1752
  Lag om ändring av 18 och 24 kap. i aktiebolagslagen
  Nr 1753
  Lag om ändring av 29 kap. 2 § i försäkringsbolagslagen
  Nr 1754
  Lag om ändring av 21 kap. 1 § i sjölagen
  Nr 1755
  Lag om ändring av 67 § i lagen om företagssanering
  Nr 1756
  Lag om ändring av 11 kap. 2 § i utsökningsbalken
  Nr 1757
  Lag om ändring av 241 a § i fastighetsbildningslagen
  Nr 1758
  Lag om ändring av 3 § i lagen om grupptalan
  Nr 1759
  Lag om ändring av 1 § i lagen om de allmänna underrätter som handlägger militära rättegångsärenden
  Nr 1760
  Lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
  Nr 1761
  Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
  Nr 1762
  Lag om ändring av 16 § i lagen om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial
  Nr 1763
  Lag om ändring av 8 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff och om tillämpning av rambeslutet
  Nr 1764
  Lag om ändring av 8 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 207/2009 (Utgiven: 31.12.2009)
  Nr 1736
  Lag om ändring av inkomstskattelagen
  Nr 1737
  Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt
  Nr 1738
  Lag om vissa bestämmelser som gäller inkomst- och överlåtelsebeskattning i samband med universitetsreformen
  Nr 1739
  Lag om ändring av fastighetsskattelagen
  Nr 1740
  Lag om ändring av mervärdesskattelagen
  Nr 1741
  Lag om ändring av inkomstskattelagen
  Nr 1742
  Lag om ändring av 13 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
  Nr 1743
  Lag om ändring av 4 § i lagen om källskatt på ränteinkomst
  Nr 1744
  Lag om ändring av 7 a och 9 § i lagen om skatt på arv och gåva
  Nr 1745
  Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
  Nr 1746
  Lag om ändring av 11 § i lagen om förskottsuppbörd
  Nr 1747
  Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om Lotsverkets lotsningsavgifter
  Nr 1748
  Statsrådets förordning om tjänsteleverantörens informationsskyldighet vid bundet långtidssparande
  Nr 1749
  Statsrådets förordning om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker
  Nr 1750
  Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2010 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 206/2009 (Utgiven: 31.12.2009)
  Nr 1704
  Lag om statsandel för kommunal basservice
  Nr 1705
  Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
  Nr 1706
  Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
  Nr 1707
  Lag om ändring av 5 och 43 § i lagen om grundläggande utbildning
  Nr 1708
  Lag om ändring av 11 § i lagen om grundläggande konstundervisning
  Nr 1709
  Lag om ändring av 9 § i bibliotekslagen
  Nr 1710
  Lag om ändring av 3 § i lagen om kommunernas kulturverksamhet
  Nr 1711
  Lag om ändring av 12 § i lagen om barndagvård
  Nr 1712
  Lag om ändring av 12 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
  Nr 1713
  Lag om ändring av 19 § i folkhälsolagen
  Nr 1714
  Lag om ändring av 4 § i lagen om specialiserad sjukvård
  Nr 1715
  Lag om ändring av 2 § i socialvårdslagen
  Nr 1716
  Lag om ändring av 5 § i lagen om utkomststöd
  Nr 1717
  Lag om ändring av 48 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
  Nr 1718
  Lag om ändring av 5 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp
  Nr 1719
  Lag om ändring av 25 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
  Nr 1720
  Lag om ändring av 3 § i mentalvårdslagen
  Nr 1721
  Lag om ändring av 4 § i lagen om missbrukarvård
  Nr 1722
  Lag om ändring av 8 § i lagen om smittsamma sjukdomar
  Nr 1723
  Lag om ändring av 58 § i hälsoskyddslagen
  Nr 1724
  Lag om ändring av 85 § i livsmedelslagen
  Nr 1725
  Lag om ändring av 8 § i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning
  Nr 1726
  Lag om ändring av 61 § i kemikalielagen
  Nr 1727
  Lag om ändring av 62 § i läkemedelslagen
  Nr 1728
  Lag om ändring av 37 § i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet
  Nr 1729
  Lag om ändring av 3 § i lagen om social kreditgivning
  Nr 1730
  Lag om ändring av 7 § i lagen om nykterhetsarbete
  Nr 1731
  Lag om ändring av 14 a § i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
  Nr 1732
  Statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice
  Nr 1733
  Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om brandskyddsfonden
  Nr 1734
  Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om Räddningsinstitutet
  Nr 1735
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om räddningsväsendet
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 205/2009 (Utgiven: 31.12.2009)
  Nr 1698
  Kommunindelningslag
  Nr 1699
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen
  Nr 1700
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registerförvaltningen
  Nr 1701
  Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
  Nr 1702
  Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
  Nr 1703
  Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 204/2009 (Utgiven: 31.12.2009)
  Nr 1694
  Lag om ändring av kollektivtrafiklagen
  Nr 1695
  Statsrådets förordning om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
  Nr 1696
  Kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1697
  Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 203/2009 (Utgiven: 31.12.2009)
  Nr 1686
  Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
  Nr 1687
  Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
  Nr 1688
  Lag om ändring av sjölagen
  Nr 1689
  Lag om ändring av 6 § i lagen om registrering av fartygspersonal
  Nr 1690
  Lag om upphävande av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 1691
  Lag om upphävande av lagen om erläggande av avgift för bestämmande och utmärkande av fartygs lastlinjer
  Nr 1692
  Lag om upphävande av 2 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
  Nr 1693
  Statsrådets förordning om avgifter för penningspeltillstånd och om storleken av avgifterna
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 202/2009 (Utgiven: 31.12.2009)
  Nr 1669
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
  Nr 1670
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
  Nr 1671
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg
  Nr 1672
  Miljöskyddslag för sjöfarten
  Nr 1673
  Lag om bekämpning av oljeskador
  Nr 1674
  Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden
  Nr 1675
  Lag om ändring av 2 och 13 § i havsskyddslagen
  Nr 1676
  Lag om ändring av miljöskyddslagen
  Nr 1677
  Lag om ändring av lagen om skydd för miljön i Antarktis
  Nr 1678
  Lag om ändring av 73 a § i avfallslagen
  Nr 1679
  Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
  Nr 1680
  Lag om ändring av strafflagen
  Nr 1681
  Lag om ändring av 1 § i lagen om förrättande av undersökning och användande av tvångsmedel ombord på utländskt handelsfartyg med anledning av brott i vissa fall
  Nr 1682
  Lag om ändring av 3 och 21 § i lagen om Finlands ekonomiska zon
  Nr 1683
  Lag om ändring av 1 och 69 § i räddningslagen
  Nr 1684
  Lag om ändring av 11 § i lagen om försvarsmakten
  Nr 1685
  Finansministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.