Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2000

185 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 186/2000 (Utgiven: 29.12.2000)
  Nr 1297
  Lag om minuthandelns och frisersalongers öppettider
  Nr 1298
  Lag om upphävande av 3 § 23 punkten lagen angående rättighet att idka näring
  Nr 1299
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av det sjätte tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution
  Nr 1300
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Världspostföreningens allmänna reglemente och övriga avtal
  Nr 1301
  Statsrådets förordning om upphävande av 4 kap. civiltjänstförordningen
  Nr 1302
  Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
  Nr 1303
  Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
  Nr 1304
  Undervisningsministeriets förordning om ändring av 3 § undervisningsministeriets beslut om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1305
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå 2001
  Nr 1306
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
  Nr 1307
  FÖRTECKNING angående kommunernas inkomstskattesatser och uttaxering per skattöre av kyrkoskatt år 2001
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 185/2000 (Utgiven: 29.12.2000)
  Nr 1289
  Statsrådets förordning om samarbetsgruppen för livsmedelstillsyn
  Nr 1290
  Statsrådets förordning om Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel
  Nr 1291
  Statsrådets förordning om Livsmedelsverket
  Nr 1292
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
  Nr 1293
  Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
  Nr 1294
  Statsrådets förordning om ändring av 2 § sjukförsäkringsförordningen
  Nr 1295
  Statsrådets förordning om lönegaranti för sjömän
  Nr 1296
  Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2001
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 184/2000 (Utgiven: 29.12.2000)
  Nr 1283
  Lag om ändring av lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
  Nr 1284
  Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och om tillämpning av stadgan
  Nr 1285
  Lag om ändring av strafflagen
  Nr 1286
  Lag om ändring av lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna
  Nr 1287
  Lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2001 och 2002
  Nr 1288
  Statsrådets förordning om användningen av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 183/2000 (Utgiven: 29.12.2000)
  Nr 1276
  Lag om vuxenutbildningsstöd
  Nr 1277
  Lag om ändring av lagen om studiestöd
  Nr 1278
  Lag om ändring av lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden
  Nr 1279
  Lag om ändring av 7 f § lagen om pension för arbetstagare
  Nr 1280
  Lag om ändring av 1 och 2 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
  Nr 1281
  Statsrådets förordning om ändring av 2 och 5 § statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2001
  Nr 1282
  Statsrådets förordning om ändring av mentalvårdsförordningen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 182/2000 (Utgiven: 29.12.2000)
  Nr 1270
  Lag om upphävande av lagen om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka
  Nr 1271
  Statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin och dieselolja
  Nr 1272
  Finansministeriets förordning om när Statistikcentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda
  Nr 1273
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter
  Nr 1274
  Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 181/2000 (Utgiven: 29.12.2000)
  Nr 1266
  Republikens presidents förordning om utvärdering av sjöfartsutbildning i landskapet Åland
  Nr 1267
  Statsrådets förordning om enskilda vägar
  Nr 1268
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionsstiftelsers bokslut
  Nr 1269
  Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2001
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 180/2000 (Utgiven: 29.12.2000)
  Nr 1261
  Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal
  Nr 1262
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av den internationella konventionen om samarbete för luftfartens säkerhet (EUROCONTROL) och av den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter
  Nr 1263
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut
  Nr 1264
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2000
  Nr 1265
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2001
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 179/2000 (Utgiven: 29.12.2000)
  Nr 1259
  Finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag
  Nr 1260
  Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 2000
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 178/2000 (Utgiven: 29.12.2000)
  Nr 1253
  Statsrådets förordning om räntestödskrediter till utvecklingsländer
  Nr 1254
  Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland som betalas 2001
  Nr 1255
  Statsrådets förordning om nordligt stöd 2001
  Nr 1256
  Statsrådets förordning om nationellt stöd för växtodling år 2001
  Nr 1257
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider, ansökan och fastställande av husdjursstöd beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen under 2001
  Nr 1258
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella arealbaserade stöd och lägenhetsbestämda ersättningar för skördeskador för 2000samt av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2000
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 177/2000 (Utgiven: 29.12.2000)
  Nr 1244
  Lag om ändring av lagen om hypoteksbanker
  Nr 1245
  Lag om ändring av lagen om lantbrukets forskningscentral
  Nr 1246
  Lag om upphävande av lagen om lantbruksekonomiska forskningsanstalten
  Nr 1247
  Lag om ändring av 17 § lagen om försök med alterneringsledighet
  Nr 1248
  Lag om ändring av civiltjänstlagen
  Nr 1249
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
  Nr 1250
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetsmarknadsstöd
  Nr 1251
  Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om arbetskraftskommissioner
  Nr 1252
  Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om en servicecentral för små arbetsgivare
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 176/2000 (Utgiven: 29.12.2000)
  Nr 1240
  Statsrådets förordning om upphävande av 14 § förordningen om kontrollcentralen för växtproduktion
  Nr 1241
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Sjömanspensionskassans bokslut
  Nr 1242
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av merkostnader för potatisproduktion inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis år 2000
  Nr 1243
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 175/2000 (Utgiven: 29.12.2000)
  Nr 1235
  Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2000
  Nr 1236
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om bokslut för en representation för ett försäkringsbolag från tredje land
  Nr 1237
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om Fordonsförvaltningscentralens avgifter
  Nr 1238
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om import och export av animaliskt protein samt användningen av detta vid utfodring av djur
  Nr 1239
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliskt protein och foderfabrikat innehållande sådant
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 174/2000 (Utgiven: 29.12.2000)
  Nr 1219
  Lag om ändring av 14 och 49 § folkhälsolagen
  Nr 1220
  Lag om ändring av 59 § lagen om specialiserad sjukvård
  Nr 1221
  Lag om ändring av 34 § mentalvårdslagen
  Nr 1222
  Lag om ändring av 6 a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
  Nr 1223
  Lag om sjukförsäkringspremie, sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift för 2001
  Nr 1224
  Lag om ändring av 24 och 42 b § folkpensionslagen
  Nr 1225
  Lag om ändring av 15 a § familjepensionslagen
  Nr 1226
  Lag om ändring av 19 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
  Nr 1227
  Lag om ändring av 16 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
  Nr 1228
  Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen
  Nr 1229
  Lag om ändring av 1 och 9 § lagen om pension för företagare
  Nr 1230
  Lag om ändring av 10 a och 19 c § lagen om pension för arbetstagare
  Nr 1231
  Statsrådets förordning om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna 2001
  Nr 1232
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av samt bilagan till beslutet arbetsministeriets beslut om cancerframkallande agenser 1 §
  Nr 1233
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om mängder i fråga om kemikalier som klassificerats som farliga
  Nr 1234
  Inrikesministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 173/2000 (Utgiven: 29.12.2000)
  Nr 1209
  Lag om ändring av namnet på Statens fastighetsverk till Senatfastigheter
  Nr 1210
  Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
  Nr 1211
  Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
  Nr 1212
  Lag om upphävande av lagen om finansiering av yrkesinriktad tilläggsutbildning
  Nr 1213
  Lag om ändring av 12 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
  Nr 1214
  Lag om ersättande av skördeskador
  Nr 1215
  Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2000års skördeskador
  Nr 1216
  Statsrådets förordning om ändring av 10 § statsrådets förordning om Statens konstmuseum
  Nr 1217
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren och uppgifterna för högskolornas personal
  Nr 1218
  Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om rätt till arbetstagares uppfinningar
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 172/2000 (Utgiven: 28.12.2000)
  Nr 1205
  Statsrådets förordning om upphävande av 8 § förordningen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
  Nr 1206
  Statsrådets förordning om ändring av 18 och 24 § jaktförordningen
  Nr 1207
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet
  Nr 1208
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter som skall uppbäras för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 171/2000 (Utgiven: 28.12.2000)
  Nr 1202
  Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
  Nr 1203
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföreningars bokslut och koncernbokslut
  Nr 1204
  Handels- och industriministeriets förordning om grunderna för den ersättning som skall betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 170/2000 (Utgiven: 28.12.2000)
  Nr 1199
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om stödjande av företagsverksamhet
  Nr 1200
  Statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet
  Nr 1201
  Statsrådets förordning om investeringsstöd och utvecklingsstöd för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 169/2000 (Utgiven: 27.12.2000)
  Nr 1195
  Lag om begränsning av användningen av indexvillkor
  Nr 1196
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statens kärnavfallshanteringsfond
  Nr 1197
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om behandling av TSE-riskmaterial
  Nr 1198
  Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 168/2000 (Utgiven: 27.12.2000)
  Nr 1189
  Lag om gränsöverskridande förbudsförfarande
  Nr 1190
  Lag om ändring av lagen om marknadsdomstolen
  Nr 1191
  Lag om ändring av läkemedelslagen
  Nr 1192
  Lag om ändring av lagen om paketreserörelser
  Nr 1193
  Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1194
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordnig om övervakning av vissa bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruk samt övervakning av specialstödsavtal om effektiverad stallgödselanvändning och påföljder som brister i normal god jordbrukarsed medför i fråga om miljöstödet för jordbruk och kompensationsbidraget
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 167/2000 (Utgiven: 27.12.2000)
  Nr 1180
  Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
  Nr 1181
  Lag om ändring av 2 kap. 1 § rättegångsbalken
  Nr 1182
  Lag om ändring av tingsrättslagen
  Nr 1183
  Lag om ändring av lagen om utnämning av domare
  Nr 1184
  Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 14 § lagen om överlåtelseskatt
  Nr 1185
  Lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter
  Nr 1186
  Republikens presidents förordning om ändring av 1 och 6 § förordningen om statsunderstöd för främjande av hästuppfödning och stödjande av hästsport
  Nr 1187
  Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet
  Nr 1188
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.