Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2002

202 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 202/2002 (Utgiven: 31.12.2002)
  Nr 1369
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1370
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av social- och hälsovårdsministeriets beslut om förlängning av serveringstiden för alkoholdrycker
  Nr 1371
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de yrkesmässiga förutsättningar som gäller ansvariga föreståndare för serveringsställen för alkoholdrycker samt dessas ställföreträdare
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 201/2002 (Utgiven: 31.12.2002)
  Nr 1367
  Arbetsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om ärenden som antecknas i utlåtandet
  Nr 1368
  Arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 200/2002 (Utgiven: 31.12.2002)
  Nr 1358
  Lag om sättande i kraft de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 1359
  Lag om ändring av 1 och 6 kap. sjölagen
  Nr 1360
  Lag om ändring av inkomstskattelagen
  Nr 1361
  Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 77 § inkomstskattelagen
  Nr 1362
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
  Nr 1363
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställande av systemet med exportbidrag och säkerheter samt import-, export- och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter
  Nr 1364
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning ändring av förordningen om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2002
  Nr 1365
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2003
  Nr 1366
  FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2003
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 199/2002 (Utgiven: 31.12.2002)
  Nr 1354
  Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2003
  Nr 1355
  Statsrådets förordning om nordligt stöd 2003
  Nr 1356
  Statsrådets förordning om nationellt stöd för växtodling 2003
  Nr 1357
  Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2003
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 198/2002 (Utgiven: 31.12.2002)
  Nr 1342
  Statsrådets förordning om ändring av 4 § förordningen om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården
  Nr 1343
  Statsrådets förordning om ändring av 6 § förordningen om specialläkarexamen
  Nr 1344
  Statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice
  Nr 1345
  Statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag
  Nr 1346
  Statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice
  Nr 1347
  Statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
  Nr 1348
  Statsrådets förordning om fullgörande av anmälningsskyldigheten vid statliga ämbetsverk och inrättningar enligt 3 kap. 10 § lagen om offentlig arbetskraftsservice
  Nr 1349
  Statsrådets förordning om skyldighet att lämna uppgifter om privat arbetskraftsservice
  Nr 1350
  Statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner
  Nr 1351
  Statsrådets förordning om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner
  Nr 1352
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2003
  Nr 1353
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av djurstöd
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 197/2002 (Utgiven: 31.12.2002)
  Nr 1338
  Statsrådets förordning om ändring av 5 § statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2003
  Nr 1339
  Statsrådets förordning om Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling
  Nr 1340
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut
  Nr 1341
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa särskilda pensionsanstalters bokslut och koncernbokslut
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 196/2002 (Utgiven: 31.12.2002)
  Nr 1336
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut
  Nr 1337
  Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 2002
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 195/2002 (Utgiven: 31.12.2002)
  Nr 1329
  Statsrådets förordning om delegationen för brottspåföljdsområdet
  Nr 1330
  Statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1331
  Statsrådets förordning om arbetslöshetsnämnden
  Nr 1332
  Statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån
  Nr 1333
  Statsrådets förordning om betydelsefulla och dyra läkemedel som ersätts enligt 9 § 4 mom. sjukförsäkringslagen samt om de sjukdomar vars behandling ger rätt till ersättning
  Nr 1334
  Arbetsministeriets förordning om de allmänna villkoren för anskaffning av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och förfarandet vid antagning av studerande
  Nr 1335
  Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 194/2002 (Utgiven: 31.12.2002)
  Nr 1313
  Lag om gemensamma utredningsgrupper
  Nr 1314
  Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1315
  Lag om ändring av yrkessjukdomslagen
  Nr 1316
  Lag om ändring av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1317
  Lag om ändring av 11 och 22 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
  Nr 1318
  Lag om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete
  Nr 1319
  Lag om ändring av 20 § lagen om pension för arbetstagare
  Nr 1320
  Lag om ändring av 18 § lagen om pension för lantbruksföretagare
  Nr 1321
  Lag om ändring av 15 § lagen om pension för företagare
  Nr 1322
  Lag om ändring av 40 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
  Nr 1323
  Lag om ändring av 12 § lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling
  Nr 1324
  Lag om ändring av 19 § lagen om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion
  Nr 1325
  Lag om ändring av 37 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
  Nr 1326
  Lag om ändring av 32 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
  Nr 1327
  Lag om ändring av 53 § lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1328
  Lag om ändring av 10 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 193/2002 (Utgiven: 31.12.2002)
  Nr 1301
  Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
  Nr 1302
  Lag om ändring av 12 c § lagen om pension för arbetstagare
  Nr 1303
  Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
  Nr 1304
  Lag om ändring av lagen om rehabiliteringspenning
  Nr 1305
  Lag om alterneringsledighet
  Nr 1306
  Lag om Utbildningsfonden
  Nr 1307
  Lag om upphävande av 10 kap. statstjänstemannalagen
  Nr 1308
  Lag om ändring av 4 § lagen om vuxenutbildningsstöd
  Nr 1309
  Lag om ändring av 92 § inkomstskattelagen
  Nr 1310
  Lag om ändring av 2 § lagen om Försäkringsinspektionen
  Nr 1311
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utbildningsfondens stadgar
  Nr 1312
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för non food -träda inom stöd för jordbruksgrödor 2003
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 192/2002 (Utgiven: 31.12.2002)
  Nr 1290
  Lag om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1291
  Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
  Nr 1292
  Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
  Nr 1293
  Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
  Nr 1294
  Lag om ändring av lagen om utkomststöd
  Nr 1295
  Lag om offentlig arbetskraftsservice
  Nr 1296
  Lag om ändring av 4 och 24 § lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
  Nr 1297
  Lag om upphävande av lagen om stödjande av långtidsarbetslösas frivilliga studier
  Nr 1298
  Lag om upphävande av 20 § lagen om penningautomatunderstöd
  Nr 1299
  Lag om ändring av 7 § lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder
  Nr 1300
  Lag om upphävande av 5 § lagen om kommunala konjunkturdepositioner
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 191/2002 (Utgiven: 31.12.2002)
  Nr 1284
  Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
  Nr 1285
  Lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
  Nr 1286
  Statsrådets förordning om upphävande av 12 och 13 § förordningen om finansiering av hållbart skogsbruk
  Nr 1287
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om beviljande av stöd för flisning av energivirke och om stödets maximibelopp
  Nr 1288
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet
  Nr 1289
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 190/2002 (Utgiven: 31.12.2002)
  Nr 1279
  Lag om ändring av sametingslagen (Översättning till samiska)
  Nr 1280
  Lag om ändring av 11 och 43 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
  Nr 1281
  Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
  Nr 1282
  Lag om ändring av 17 § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
  Nr 1283
  Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2003
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 189/2002 (Utgiven: 31.12.2002)
  Nr 1273
  Lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner
  Nr 1274
  Lag om ändring av 88 § lagen om beskattningsförfarande
  Nr 1275
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skuldsanering för privatpersoner
  Nr 1276
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka Rättsskyddscentralen för hälsovården uppbär avgift
  Nr 1277
  Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1278
  Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 188/2002 (Utgiven: 30.12.2002)
  Nr 1270
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital och ställande av säkerhet för arbetspensionskassan som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
  Nr 1271
  Miljöministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk
  Nr 1272
  Finansministeriets förordning om ändring av 1 § finansministeriets beslut om uppbörd av fordonsskatt
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 187/2002 (Utgiven: 30.12.2002)
  Nr 1262
  Statsrådets förordning om Finlands Unesco-kommission
  Nr 1263
  Statsrådets förordning om ändring av 1 § statsrådets förordning om svavelhalten i tung brännolja och lätt brännolja
  Nr 1264
  Statsrådets förordning om ändring av 2 § statsrådets beslut om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar vid upplagring och distribution av bensin
  Nr 1265
  Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin och dieselolja
  Nr 1266
  Statsrådets förordning om begränsning av tomgång för motorfordon
  Nr 1267
  Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar
  Nr 1268
  Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
  Nr 1269
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 186/2002 (Utgiven: 30.12.2002)
  Nr 1255
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ordningsbotsförseelser
  Nr 1256
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om ändring av bilars konstruktion
  Nr 1257
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring 1 och 11 § av trafikministeriets beslut om ändring av motorcyklars och mopeders konstruktion
  Nr 1258
  Kommunikationsministeriets förordning om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter
  Nr 1259
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om bromsanordningar för bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade släpvagnar
  Nr 1260
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 5 och 6 § trafikministeriets beslut om koncession för fordonsbesiktning
  Nr 1261
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om tilläggsutbildning för fordonsbesiktningspersonal
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 185/2002 (Utgiven: 30.12.2002)
  Nr 1250
  Kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning
  Nr 1251
  Kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning
  Nr 1252
  Kommunikationsministeriets förordning om tillstånd till undantag för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
  Nr 1253
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon
  Nr 1254
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 1 § trafikministeriets förordning om mätning av dubbkraften hos dubbarna på bilars dubbdäck
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 184/2002 (Utgiven: 30.12.2002)
  Nr 1248
  Kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
  Nr 1249
  Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 1 § i trafikministeriets beslut om bussars konstruktion och utrustning
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 183/2002 (Utgiven: 30.12.2002)
  Nr 1243
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
  Nr 1244
  Statsrådets förordning om godkännande av fordon
  Nr 1245
  Statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik
  Nr 1246
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon
  Nr 1247
  Statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.