Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2007

220 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 220/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 1504
  Lag om ändring av universitetslagen
  Nr 1505
  Lag om ändring av yrkeshögskolelagen
  Nr 1506
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Armenien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
  Nr 1507
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för öppenvård och institutionsvård
  Nr 1508
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
  Nr 1509
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
  Nr 1510
  Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 219/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 1497
  Lag om ändring av lagen om samfällda skogar
  Nr 1498
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
  Nr 1499
  Statsrådets förordning om fastställande år 2008 av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade
  Nr 1500
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om accis på flytande bränslen
  Nr 1501
  Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
  Nr 1502
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets beslut om användning av benämningen gårdsvin
  Nr 1503
  FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2008
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 218/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 1494
  Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
  Nr 1495
  Lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador
  Nr 1496
  Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 217/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 1487
  Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av uppgifter som gäller pensionsersättning för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier
  Nr 1488
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Slovakien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
  Nr 1489
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland, Norge, Ryssland och Sverige om inrättandet av ett internationellt Barentssekretariat för samarbetet inom den euroarktiska Barentsregionen
  Nr 1490
  Republikens presidents förordning om militära grader, tjänstgöringsgrader och försvarsmaktens emblem
  Nr 1491
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli
  Nr 1492
  Statsrådets förordning om ändring av 4 § i befolkningsdataförordningen
  Nr 1493
  Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 216/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 1476
  Lag om strukturstöd till jordbruket
  Nr 1477
  Lag om finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi
  Nr 1478
  Lag om ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden
  Nr 1479
  Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
  Nr 1480
  Lag om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
  Nr 1481
  Lag om ändring av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
  Nr 1482
  Lag om ändring av 14 § i lagen om överlåtelseskatt
  Nr 1483
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 1989 års internationella konvention om bärgning och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
  Nr 1484
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av internationella konventionen angående förenhetligande av vissa bestämmelser i fråga om assistans och bärgning
  Nr 1485
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av sjölagen
  Nr 1486
  Statsrådets förordning om de grunder som tillämpas vid fördelningen av bärgarlön när ett finskt statsfartyg utfört en bärgning
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 215/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 1468
  Lag om ändring av lagen om utsläppshandel
  Nr 1469
  Statsrådets förordning om magistraternas verksamhetsområden
  Nr 1470
  Inrikesministeriets förordning om magistraternas placeringsorter och enheter
  Nr 1471
  Inrikesministeriets förordning om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet
  Nr 1472
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel ska betalas år 2008 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
  Nr 1473
  Undervisningsministeriets förordning om avgifter för lämplighetsprov
  Nr 1474
  Undervisningsministeriets förordning om ändring av 3 § i undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitetens prestationer
  Nr 1475
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för prestationer som forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi tillhandahåller
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 214/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 1465
  Lag om ändring av elsäkerhetslagen
  Nr 1466
  Statsrådets förordning om elmateriels och elanläggningars elektromagnetiska kompatibilitet
  Nr 1467
  Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 213/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 1463
  Lag om Europeiska skolan i Helsingfors
  Nr 1464
  Undervisningsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 212/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 1446
  Civiltjänstlag
  Nr 1447
  Lag om ändring av 6 och 52 § i räddningslagen
  Nr 1448
  Lag om ändring av 5 och 7 § i semesterlagen
  Nr 1449
  Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
  Nr 1450
  Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död
  Nr 1451
  Lag om ändring av 2 c kap. 5 § i strafflagen
  Nr 1452
  Lag om ändring av 3 kap. 4 § i fängelselagen
  Nr 1453
  Lag om ändring av 39 § i språklagen
  Nr 1454
  Lag om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna
  Nr 1455
  Lag om ändring av 7 f § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
  Nr 1456
  Lag om ändring av 16 e § i lagen om studiestöd
  Nr 1457
  Lag om ändring av 1 § i militärunderstödslagen
  Nr 1458
  Lag om ändring av 2 § i straffregisterlagen
  Nr 1459
  Lag om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
  Nr 1460
  Lag om ändring av 1 a § i lagen om fortbestånd av till tjänstgöring inkallad värnpliktigs arbets- eller tjänsteförhållande
  Nr 1461
  Statsrådets förordning om civiltjänst
  Nr 1462
  Arbetsministeriets förordning om civiltjänstgörares reseersättningar och antalet fria permissionsresor
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 211/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 1438
  Värnpliktslag
  Nr 1439
  Lag om ändring av lagen om militär krishantering
  Nr 1440
  Lag om ändring av 18 och 39 § i lagen om frivilligt försvar
  Nr 1441
  Lag om ändring av 45 kap. 27 § i strafflagen
  Nr 1442
  Lag om ändring av 2 § i militära rättegångslagen
  Nr 1443
  Statsrådets förordning om värnplikt
  Nr 1444
  Försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
  Nr 1445
  Skattestyrelsens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 210/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 1433
  Lag om deponering och förvaring av kulturmaterial
  Nr 1434
  Lag om Nationella audiovisuella arkivet
  Nr 1435
  Lag om ändring av 25 § i universitetslagen
  Nr 1436
  Lag om ändring av upphovsrättslagen
  Nr 1437
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om undervisningsministeriet
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 209/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 1432
  Statsbudgeten för 2008
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 208/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 1415
  Lag om ändring av aktiebolagslagen
  Nr 1416
  Lag om ändring av 1 § i lagen införande av aktiebolagslagen
  Nr 1417
  Lag om ändring av lagen om andelslag
  Nr 1418
  Lag om ändring av 3 och 18 a § i handelsregisterlagen
  Nr 1419
  Lag om ändring av 14 § i företags- och organisationsdatalagen
  Nr 1420
  Lag om ändring av 10 § i företagsinteckningslagen
  Nr 1421
  Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
  Nr 1422
  Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
  Nr 1423
  Lag om ändring av sparbankslagen
  Nr 1424
  Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
  Nr 1425
  Lag om ändring av 2 kap. 15 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer
  Nr 1426
  Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
  Nr 1427
  Lag om ändring av 78 och 79 § i lagen om värdepappersföretag
  Nr 1428
  Lag om ändring av 14 b § i lagen om värdeandelssystemet
  Nr 1429
  Lag om ändring av 30 b § i lagen om pantlåneinrättningar
  Nr 1430
  Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen
  Nr 1431
  Statsrådets förordning om ändring av 12 § i företagsinteckningsförordningen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 207/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 1409
  Lag om ändring av 2 § i lagen om strålsäkerhetscentralen
  Nr 1410
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Strålsäkerhetscentralen
  Nr 1411
  Undervisningsministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina
  Nr 1412
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
  Nr 1413
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av fiskeriprodukter som lossas från fartyg som seglar under ett sådant lands flagg som inte hör till Europeiska gemenskapen
  Nr 1414
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar (Översättning till samiska)
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 206/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 1399
  Lag om ändring av 6 och 17 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
  Nr 1400
  Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar
  Nr 1401
  Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor
  Nr 1402
  Statsrådets förordning om ändring av 3 och 8 § i förordningen om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
  Nr 1403
  Statsrådets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
  Nr 1404
  Statsrådets förordning om Folkpensionsanstaltens uppgifter vid verkställigheten av vissa bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 samt i överenskommelser om social trygghet eller sjukvård
  Nr 1405
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1406
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningars prestationer
  Nr 1407
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer
  Nr 1408
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 205/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 1388
  Lag om ändring av lagen om studiestöd
  Nr 1389
  Lag om ändring av 3 a § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
  Nr 1390
  Lag om ändring av 49 § i barnskyddslagen
  Nr 1391
  Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om fjärrortskoefficienter som används vid beräkning av social- och hälsovårdens statsandel
  Nr 1392
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
  Nr 1393
  Statsrådets beslut om ändring av 11 § statsrådets beslut om ersättning för kostnader för flyktingar och vissa andra invandrare samt för arrangemang vid mottagande av asylsökande
  Nr 1394
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grunderna för och anordnandet av språkexamen för personer som kommer från det forna Sovjetunionens territorium
  Nr 1395
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om delegationen för etniska relationer
  Nr 1396
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om behandling av ärenden i diskrimineringsnämnden
  Nr 1397
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om minoritetsombudsmannen
  Nr 1398
  Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 204/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 1382
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott (Nordisk arresteringsorder)
  Nr 1383
  Lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
  Nr 1384
  Lag om ändring av 25 och 33 § i lagen om utlämning för brott
  Nr 1385
  Lag om ändring av 34 och 67 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
  Nr 1386
  Lag om ändring av 13 § i lagen om utlämning till Danmark, Island, Norge eller Sverige för verkställighet av beslut om vård eller behandling
  Nr 1387
  Lag om ändring av 1 kap. 8 § och 4 kap. 15 a § i tvångsmedelslagen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 203/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 1368
  Lag om statens bolagsinnehav och ägarstyrning
  Nr 1369
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om förebyggande av terrorism
  Nr 1370
  Lag om ändring av 34 a kap. i strafflagen
  Nr 1371
  Lag om ändring av 5 a kap. 2 § i tvångsmedelslagen
  Nr 1372
  Lag om ändring av 31 d § i polislagen
  Nr 1373
  Lag om ändring av 1 § i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
  Nr 1374
  Lag om ändring av lagen om förvaltning av straffverkställighet
  Nr 1375
  Lag om ändring av kommunallagen
  Nr 1376
  Lag om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna
  Nr 1377
  Lag om ändring av 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
  Nr 1378
  Lag om ändring av 9 och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
  Nr 1379
  Statsrådets förordning om ändring av 5 § i förordningen om statsandelar till kommunerna
  Nr 1380
  Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Museiverket
  Nr 1381
  Kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 202/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 1359
  Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1360
  Lag om ändring av 3 a § i yrkessjukdomslagen
  Nr 1361
  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 1362
  Lag om ändring av 16 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
  Nr 1363
  Lag om ändring av 168 § i lagen om pension för arbetstagare
  Nr 1364
  Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
  Nr 1365
  Lag om ändring av 4 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
  Nr 1366
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
  Nr 1367
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om redovisning av den avgift som avses i 58 § i lagen om olycksfallsförsäkring
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 201/2007 (Utgiven: 31.12.2007)
  Nr 1352
  Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
  Nr 1353
  Lag om ändring av en lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
  Nr 1354
  Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1355
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor
  Nr 1356
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  Nr 1357
  Undervisningsministeriets förordning om storleken på den avgift som skall betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
  Nr 1358
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2008

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.