Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2000

185 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 146/2000 (Utgiven: 15.12.2000)
  Nr 1053
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om polisens personregister
  Nr 1054
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten
  Nr 1055
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om grunderna för och revision av statliga affärsverks och affärsverkskoncerners bokföring
  Nr 1056
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av livsmedelsstöd som beviljas biståndsorganisationer av Europeiska gemenskapens medel
  Nr 1057
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid återtagandet av frukt och grönsaker från marknaden
  Nr 1058
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 14 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk
  Nr 1059
  Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalt innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2000
  Nr 1060
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka Rättsskyddscentralen för hälsovården uppbär avgift
  Nr 1061
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstid angående ändring av frukt- och grönsaksproducentorganisationernas verksamhetsprogram
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 145/2000 (Utgiven: 14.12.2000)
  Nr 1045
  Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar år 2001
  Nr 1046
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten
  Nr 1047
  Statsrådets förordning om ändring av bilagan till förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området
  Nr 1048
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
  Nr 1049
  Undervisningsministeriets förordning om storleken på den upphovsrättsliga avgift som skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
  Nr 1050
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatsen för 2001 i fråga om pensionsanstalternas ansvar enligt 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare
  Nr 1051
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utökande och upplösande av tilläggsförsäkringsansvaret hos pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
  Nr 1052
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utökande och upplösande av tilläggsförsäkringsansvaret hos pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 144/2000 (Utgiven: 13.12.2000)
  Nr 1037
  Statsrådets förordning om statsrådets svenska språknämnd
  Nr 1038
  Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § förordningen om skyddat belopp vid utmätning av lön
  Nr 1039
  Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget
  Nr 1040
  Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § justitieministeriets beslut om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
  Nr 1041
  Undervisningsministeriets förordning om ändring av 2 § undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid vissa statliga läroanstalter
  Nr 1042
  Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
  Nr 1043
  Finansministeriets meddelande om fastställd referensränta och dröjsmålsränta
  Nr 1044
  Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 143/2000 (Utgiven: 8.12.2000)
  Nr 1029
  Lag om ädelmetallarbeten
  Nr 1030
  Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
  Nr 1031
  Statsrådets förordning om upphävande av 16 § förordningen om museiverket
  Nr 1032
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare
  Nr 1033
  Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om olycksfallförsäkring för lantbruksföretagare
  Nr 1034
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statens bostadsfond
  Nr 1035
  Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 2 § handels- och industriministeriets beslut om näringsvärdesdeklaration för livsmedel
  Nr 1036
  Utrikesministeriets meddelande om rådets förordning om fortsatt frysande av tillgångar med anknytning till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1294/1999 och (EG) nr 607/2000samt artikel 2 i förordning (EG) nr 926/1998
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 142/2000 (Utgiven: 7.12.2000)
  Nr 1023
  Lag om ändring av lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen
  Nr 1024
  Lag om ändring av 2 § lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
  Nr 1025
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall
  Nr 1026
  Statsrådets förordning om nedsättning av justeringen av annuiteten för hyreshuslån och lån för bostadsrättshus
  Nr 1027
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden år 2000
  Nr 1028
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnit skadliga
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 141/2000 (Utgiven: 5.12.2000)
  Nr 1017
  Lag om ändring av 3 § lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
  Nr 1018
  Statsrådets förordning om upphävande av 13 § förordningen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd
  Nr 1019
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
  Nr 1020
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av hållbart skogsbruk
  Nr 1021
  Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om Banförvaltningscentralen
  Nr 1022
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om behandling av animaliskt avfall
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 140/2000 (Utgiven: 4.12.2000)
  Nr 1012
  Statsrådets förordning om ändring av 9 § förordningen om arbetarskyddsförvaltningen
  Nr 1013
  Undervisningsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
  Nr 1014
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om slaktbaserade bidrag och om tilläggsstöd vilka helt finansieras av Europeiska gemenskapen
  Nr 1015
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de kostnader per enhet som skall godkännas i samband med byggnadsinvesteringar som stöds
  Nr 1016
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 139/2000 (Utgiven: 30.11.2000)
  Nr 1003
  Lag om ändring av 3 § lagen om moderskapsunderstöd
  Nr 1004
  Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
  Nr 1005
  Statsrådets förordning om utbildningskommissioner och om samarbetsdelegationen för utbildning
  Nr 1006
  Statsrådets förordning om upphävande av 21 § förordningen om läkemedelsverket
  Nr 1007
  Statsrådets förordning om de förvärvsinkomster som skall inräknas i det lönebelopp som olycksfallsförsäkringspremien grundar sig på
  Nr 1008
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inledande av sökandet av stöd enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (Översättning till samiska)
  Nr 1009
  Handels- och industriministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av diskmaskiner
  Nr 1010
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
  Nr 1011
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 138/2000 (Utgiven: 29.11.2000)
  Nr 995
  Lag om ändring av inkomstskattelagen
  Nr 996
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om ekonomisk samverkan, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å den andra
  Nr 997
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av besluten nr. 1/2000och nr. 2/2000till avtalet om ekonomisk samverkan, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å den andra
  Nr 998
  Statsrådets förordning angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
  Nr 999
  Statsrådets förordning angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
  Nr 1000
  Statsrådets förordning om ändring av 5 § förordningen om regionalt stödjande av transporter
  Nr 1001
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på tjurbidrag och bidrag för stutar, förskott på slaktbidrag och tilläggsstöd, det andra förskottet på bidrag per tacka, nationellt husdjursstöd till Södra Finland och norligt husdjursstöd år 2000samt om utbetalning av tilläggsstöd för maltkorn år 1999
  Nr 1002
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för jordbruksgrödor (CAP-stöd) år 2000
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 137/2000 (Utgiven: 29.11.2000)
  Nr 986
  Lag om ändring av personuppgiftslagen
  Nr 987
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 988
  Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser om forum för tjänsteåtal inom justitieministeriets förvaltningsområde
  Nr 989
  Statsrådets förordning om upphävande av 31 § polisförvaltningsförordningen
  Nr 990
  Statsrådets förordning om nödcentralsverket
  Nr 991
  Statsrådets förordning om upphävande av 14 § förordningen om registerförvaltningen
  Nr 992
  Statsrådets förordning om upphävande av 12 § länsstyrelseförordningen
  Nr 993
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de försäkringstekniska storheter som skall användas i grunderna för beräknande av pensionsansvaret för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § lagen om pension för arbetstagare
  Nr 994
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 136/2000 (Utgiven: 27.11.2000)
  Nr 979
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tilläggsavgifter för mejerimjölk
  Nr 980
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som uppbärs för uppgörande av dikningsplan
  Nr 981
  Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakningen av användningen av kärnenergi
  Nr 982
  Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Savon Islamilainen Yhdyskunta i registret över religionssamfund
  Nr 983
  Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Pohjois-Suomen Islamilainen Yhdyskunta i registret över religionssamfund
  Nr 984
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av 21 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om åtgärder i syfte att hindra spridningen av skadegörare och att utrota dem
  Nr 985
  Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 135/2000 (Utgiven: 24.11.2000)
  Nr 978
  Arbetsministeriets arbetsordning
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 134/2000 (Utgiven: 24.11.2000)
  Nr 977
  Läkemedelsverkets beslut om läkemedelsförteckning
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 133/2000 (Utgiven: 23.11.2000)
  Nr 971
  Statsrådets förordning om territorialövervakning
  Nr 972
  Statsrådets förordning om upphävande av 2 § bostadsbidragsförordningen
  Nr 973
  Handels- och industriministeriets förordning om särredovisning av naturgasaffärsverksamheterna
  Nr 974
  Handels- och industriministeriets förordning om informationsutbyte och balanshantering i samband med naturgashandeln
  Nr 975
  Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
  Nr 976
  Forststyrelsens meddelande om Forststyrelsens beslut om inrättandet av Olos naturskyddsområde
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 132/2000 (Utgiven: 23.11.2000)
  Nr 957
  Lag om ändring av 2 och 10 § hovrättslagen
  Nr 958
  Lag om ändring av lagen om Högsta domstolen
  Nr 959
  Lag om ändring av 40 § lagen om arbetsdomstolen
  Nr 960
  Lag om ändring av 20 § tingsrättslagen
  Nr 961
  Lag om ändring av 7 § lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
  Nr 962
  Lag om upphävande av vissa forumbestämmelser
  Nr 963
  Lag om ändring av 4 kap. lagen om rättegång i brottmål
  Nr 964
  Lag om ändring av 2 och 8 § lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet
  Nr 965
  Lag om ändring av lotsningslagen
  Nr 966
  Lag om ändring av lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
  Nr 967
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ukraina
  Nr 968
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Moldova
  Nr 969
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ryska federationen
  Nr 970
  Statsrådets förordning om upphävande av 20 § förordningen om förmåner i samband med arbetskraftsservice
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 131/2000 (Utgiven: 22.11.2000)
  Nr 949
  Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag
  Nr 950
  Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
  Nr 951
  Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
  Nr 952
  Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
  Nr 953
  Lag om ändring av 81 § sjömanslagen
  Nr 954
  Lag om ändring av 17 § semesterlagen för sjömän
  Nr 955
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet
  Nr 956
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2001 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 130/2000 (Utgiven: 20.11.2000)
  Nr 942
  Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
  Nr 943
  Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
  Nr 944
  Statsrådets förordning om ändring av 8 och 12 § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
  Nr 945
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
  Nr 946
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden
  Nr 947
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kreditinrättningar och centrala penninginrättningar som avses i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
  Nr 948
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid stödande av åtgärder för utveckling av landsbygden
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 129/2000 (Utgiven: 16.11.2000)
  Nr 935
  Lag om ändring av 10 och 13 § lagen om pension för lantbruksföretagare
  Nr 936
  Lag om ändring av 15 och 18 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
  Nr 937
  Lag om avgift som för 2001 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna
  Nr 938
  Statsrådets förordning om angivande av bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för bilar
  Nr 939
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept
  Nr 940
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ingående av avtal om specialstöd
  Nr 941
  Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 128/2000 (Utgiven: 15.11.2000)
  Nr 925
  Lag om ändring av 12 § bibliotekslagen
  Nr 926
  Lag om temporär ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
  Nr 927
  Lag om temporär ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier
  Nr 928
  Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om kommunernas kulturverksamhet
  Nr 929
  Statsrådets förordning om ändring av 15 § skogskatteförordningen
  Nr 930
  Statsrådets förordning om användningen av det tilläggsanslag som reserverats för miljöstöd för jordbruk år 2000
  Nr 931
  Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket
  Nr 932
  Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
  Nr 933
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om nationellt tilläggsstöd för maltkorn 1999
  Nr 934
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av miljöstödets specialstöd för jordbruket och fördelning av utbildningsanslag i anslutning till jordbrukets miljöstöd år 2000
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 127/2000 (Utgiven: 9.11.2000)
  Nr 920
  Lag om ikraftträdande av bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om utlänningars delaktighet i samhällslivet på lokal nivå
  Nr 921
  Lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2001
  Nr 922
  Lag om ändring av 4 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
  Nr 923
  Lag om ändring av lagen om utkomststöd
  Nr 924
  Statsrådets förordning om exportkontroll av produkter med dubbel användning

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.