Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2000

185 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 86/2000 (Utgiven: 30.6.2000)
  Nr 624
  Lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän
  Nr 625
  Lag om ändring av lagen om statens pensioner
  Nr 626
  Lag om ändring av lagen om statens familjepensioner
  Nr 627
  Lag om ändring av 1 och 3 § lagen om ordnande av pensionsskydd i statliga anställningsförhållanden som varar kortare tid än en månad
  Nr 628
  Lag om ändring av 11 och 14 § lagen om vissa pensionsarrangemang inom undervisningssektorn
  Nr 629
  Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
  Nr 630
  Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
  Nr 631
  Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § förordningen om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2000
  Nr 632
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
  Nr 633
  Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i förordningen om ändring av statsrådets förordning om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
  Nr 634
  Undervisningsministeriets förordning om beaktande av ekonomiskt stöd motsvarande studiepenning vid beviljande av studiepenning
  Nr 635
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid hönshållning
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 85/2000 (Utgiven: 30.6.2000)
  Nr 619
  Lag om förlängning av den tidsfrist som angivits för frivillig återbetalning av studiepenning och bostadstillägg som betalts med stöd av lagen om studiestöd (65/1994) för 1999
  Nr 620
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om Energimarknadsverket
  Nr 621
  Statsrådets förordning om Energimarknadsverket
  Nr 622
  Statsrådets förordning om naturgasmarknaden
  Nr 623
  Arbetsordning för utrikesministeriet
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 84/2000 (Utgiven: 30.6.2000)
  Nr 614
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om läkemedelsverket
  Nr 615
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Folkhälsoinstitutet
  Nr 616
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
  Nr 617
  Statsrådets förordning om statsrådets kansli
  Nr 618
  Arbetsordning för statsrådets kansli
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 83/2000 (Utgiven: 30.6.2000)
  Nr 612
  Statsrådets förordning om ändring av matrikelförordningen
  Nr 613
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 82/2000 (Utgiven: 29.6.2000)
  Nr 610
  Statsrådets förordning om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen
  Nr 611
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk animalieproduktion
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 81/2000 (Utgiven: 29.6.2000)
  Nr 608
  Statsrådets förordning om ändring av 1 § statsrådets förordning om utrikesministeriet
  Nr 609
  Statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 80/2000 (Utgiven: 29.6.2000)
  Nr 604
  Statsrådets beslut om nödcentralskretsarna
  Nr 605
  Statsrådets beslut om upplösande av Kuorevesi kommun och Jämsä stad och bildande av en ny Jämsä kommun
  Nr 606
  Statsrådets beslut om förenhetligande av kommunindelningen på ett område som omfattar Temmes, Lumijoki, Limingo, Tyrnävä och Rantsila kommuner
  Nr 607
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftning samt substitutions- och underhållsbehandling av opioidberoende personer med vissa läkemedel
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 79/2000 (Utgiven: 28.6.2000)
  Nr 591
  Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
  Nr 592
  Statsrådets förordning om ändring av 21 och 24 § förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet
  Nr 593
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
  Nr 594
  Statsrådets förordning om ändring av 6 och 12 § förordningen om arbetskrafts- och näringscentraler
  Nr 595
  Statsrådets förordning om ändring av 34 § aravaförordning
  Nr 596
  Statsrådets förordning om ändring av hälsoskyddsförordning
  Nr 597
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om temperaturerna och övriga förhållanden vid transport av livsmedel
  Nr 598
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid ansökan om stöd för spånadslin och fiberhampa vilka producerats år 2000
  Nr 599
  Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 2 § handels- och industriministeriets beslut om renhetskrav för tillsatsämnen för livsmedel och vissa bestämningsmetoder
  Nr 600
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för den etiska kommitténs och medicinska forskningsetiska sektionens utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning
  Nr 601
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunden för skogsvårdsavgiften för 2000
  Nr 602
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion och saluföring av plantmaterial för prydnadsväxter
  Nr 603
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om hygien i fråga om gelatin som är avsett som människoföda
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 78/2000 (Utgiven: 26.6.2000)
  Nr 581
  Lag om Geodetiska institutet
  Nr 582
  Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag
  Nr 583
  Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om samhällsvetenskapliga examina
  Nr 584
  Statsrådets förordning om ändring av 10 § förordningen om examina i hälsovetenskaper
  Nr 585
  Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om landskapen
  Nr 586
  Trafikministeriets förordning om taxitaxor
  Nr 587
  Trafikministeriets förordning om ruttaxor för taxibilar
  Nr 588
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
  Nr 589
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa ministeriets förordningar
  Nr 590
  Ändring av arbetsordningen för finansinspektionen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 77/2000 (Utgiven: 26.6.2000)
  Nr 580
  Inrikesministeriets arbetsordning
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 76/2000 (Utgiven: 22.6.2000)
  Nr 566
  Lag om Statens konstmuseum
  Nr 567
  Lag om ändring av 6 § lagen om Luftfartsverket
  Nr 568
  Lag om Vägförvaltningen
  Nr 569
  Lag om Vägverket
  Nr 570
  Lag om ändring av 2 § lagen om folkhälsoinstitutet
  Nr 571
  Lag om ändring av 3 och 6 § lagen om läkemedelsverket
  Nr 572
  Lag om ändring av 3 § lagen om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
  Nr 573
  Lag om ändring av 4 § lagen om sjukförsäkringspremie, sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift för 2000
  Nr 574
  Lag om ändring av 16 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
  Nr 575
  Lag om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
  Nr 576
  Lag om ändring av 2 § lagen om olycksfallsförsäkring
  Nr 577
  Lag om ändring av 1 § lagen om pension för arbetstagare
  Nr 578
  Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industiministeriets beslut on högsta halter av vissa av de vanligaste kontaminanterna i livsmedel
  Nr 579
  Trafikministeriets förordning om transportabla trycärande anordningar och om sådana för transport av farliga ämnen avsedda tankar som töms eller fylls under tryck
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 75/2000 (Utgiven: 22.6.2000)
  Nr 559
  Lag om ändring av 2 kap. 14 a § och 45 kap. strafflagen
  Nr 560
  Lag om ändring av 2 § militära rättegångslagen
  Nr 561
  Lag om ändring av 50 a § värnpliktslagen
  Nr 562
  Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
  Nr 563
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning
  Nr 564
  Trafikministeriets förordning om allmänna villkor för beviljande av räntestöd för lån för fartygsanskaffning
  Nr 565
  Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 74/2000 (Utgiven: 21.6.2000)
  Nr 549
  Lag om ändring av lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter
  Nr 550
  Lag om ändring av 7 § lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter
  Nr 551
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av arrangemanget mellan den förberedande kommissionen för organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar och Finlands
  Nr 552
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändring av luftfartsavtalet med Singapore
  Nr 553
  Republikens presidents förordning om upphävande av 5 § 2 mom. förordningen om förvaltningsnämnden för Saima kanal
  Nr 554
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förvaltningsnämnden för Saima kanal
  Nr 555
  Statsrådets förordning om lagringsstöd för skogsbär, skogssvamp och stenmurklor år 2000
  Nr 556
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om nationellt stöd till södra Finland som betalas till jordbruks- och trädgårdsproducenter 2000
  Nr 557
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om nordligt stöd för 2000till idkare av jordbruk och trädgårdsodling
  Nr 558
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling år 2000
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 73/2000 (Utgiven: 19.6.2000)
  Nr 540
  Lag om ändring av lagen om statsrådet
  Nr 541
  Lag om ändring av 3 § lagen om utrikesförvaltningen
  Nr 542
  Lag om ändring av 5 § lagen om ändring av lånevillkoren för hyreshuslån
  Nr 543
  Republikens presidents förordning om upphävande av 2 § folkpensionsförordningen
  Nr 544
  Statsrådet beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kiukainens och Nakkila kommuner
  Nr 545
  Jord- och skogsbruksministriets förordning om fastställande av restriktionsområde på grund av VHS-sjuka hos fisk i Kumlinge kommun
  Nr 546
  Jord- och skogsbruksministriets förordning om fastställande av restriktionsområde på grund av VHS-sjuka hos fisk i Pyttis kommun
  Nr 547
  Arbetsordning för miljöministeriet
  Nr 548
  Kyrkomötets beslut om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 72/2000 (Utgiven: 11.3.2000)
  Nr 528
  Lag om ändring av 1 och 2 § lagen om riksdagsmannaarvode
  Nr 529
  Lag om ändring av 5 § lagen om pension för riksdagsmän
  Nr 530
  Lag om ändring av 70 § inkomstskattelagen
  Nr 531
  Lag om ändring av strafflagen
  Nr 532
  Lag om ändring av 18 § lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet
  Nr 533
  Lag om ändring av 1 och 6 § lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare
  Nr 534
  Lag om ändring av 2 § lagen om Försäkringsinspektionen
  Nr 535
  Lag om ändring av 1 och 1 a § lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen
  Nr 536
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln
  Nr 537
  Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
  Nr 538
  Statsrådets förordning om ändring av 35 a och 65 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning
  Nr 539
  Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 71/2000 (Utgiven: 11.3.2000)
  Nr 516
  Lag om ändring av 37 och 53 § lagen om grundläggande utbildning
  Nr 517
  Lag om ändring av 30 och 43 § gymnasielagen
  Nr 518
  Lag om ändring av 6 och 12 § lagen om grundläggande konstundervisning
  Nr 519
  Lag om ändring av 3 § lagen om upphävande av lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor
  Nr 520
  Lag om ändring av 66 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
  Nr 521
  Statsrådets förordning om ändring av 12 § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
  Nr 522
  Statsrådets förordning om upphävande av 5 § lönegarantiförordningen
  Nr 523
  Statsrådets förordning om upphävande av 9 och 32 § förordningen om civiltjänst
  Nr 524
  Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Villnäs och Mietoinens kommuner
  Nr 525
  Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Rääkkylä och Pyhäselkä kommuner
  Nr 526
  Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om kosmetiska preparat
  Nr 527
  Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om förbud mot försäljning, leverans och export till Burma/Myanmar av utrustning som kan användas i det inre förtrycket eller för terrorhandlingar och om frysande av tillgångar som innehas av vissa personer med anknytning till viktiga offentliga tjänster i Burma/Myanmar
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 70/2000 (Utgiven: 8.6.2000)
  Nr 512
  Lag om Syöte nationalpark
  Nr 513
  Lag om ändring av lagen om Jonkerinsalo, Siikavaara, Jaaskamonvaara, Mustanrinnantunturi och Pitsloma naturskyddsområden
  Nr 514
  Statsrådets förordning om Syöte nationalpark
  Nr 515
  Statsrådets förordning om ändring av gränserna för Iso-Syöte strövområde
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 69/2000 (Utgiven: 8.6.2000)
  Nr 505
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Republiken Finland och Ukraina om internationell landsvägstrafik
  Nr 506
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ukraina om internationell landsvägtrafik och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
  Nr 507
  Lag om Energimarknadsverket
  Nr 508
  Naturgasmarknadslag
  Nr 509
  Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
  Nr 510
  Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser i fråga om djur
  Nr 511
  Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord-och skogsbruksministeriets förordningar
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 68/2000 (Utgiven: 7.6.2000)
  Nr 499
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet med Israel
  Nr 500
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Europa-Medelhavsavtalet om en associering med Israel och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
  Nr 501
  Jord-och skogsbruksministeriets förordning om ändring av kap.6.13.2 1 punkten i cirkuläret om de nationella arealbaserade stöden och husdjursstöden 2000
  Nr 502
  Jord-och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket 2000
  Nr 503
  Jord-och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av restriktionsområde på grund av VHS-sjuka hos fisk
  Nr 504
  Finlands Banks meddelande om att bankernas betalningssystem hålls stängda den 31 december 2001
 • Säädökset > Lagstiftning
  Band 67/2000 (Utgiven: 5.6.2000)
  Nr 493
  Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet med Marocko
  Nr 494
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Europa-Medelhavsavtalet om en associering med Marocko och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
  Nr 495
  Lag om ändring av marktäktslagen
  Nr 496
  Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
  Nr 497
  Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om delegationen för informationssamhället inom utbildningen, forskningen och kulturen
  Nr 498
  Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.