Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Edilex-sarja 2015/26

Yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnin laatu hallituksen esityksissä

Kemiläinen, Mika – Keinänen, Anssi

17.6.2015, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Tutkimuksessa arvioidaan säädösehdotusten vaikutusten arvioinnin laatua yhteiskunnallisten vaikutusten arviointien osalta vuoden 2014 hallituksen esityksissä. Tavoitteena on selvittää, miten kotimaisia lainvalmisteluohjeita noudatetaan säädösvalmistelussa käytännössä ja miten ohjeisiin kirjatut tavoitteet ja laatuvaatimukset toteutuvat vaikutusten arviointien osalta käytännössä.

Aiempien tutkimusten ja selvitysten mukaan vaikutusten tunnistaminen ja arvioinnit ovat lisääntyneet kotimaisessa lainvalmistelussa jossain määrin viimeisten 20 vuoden aikana. Vaikutusten arviointeihin sekä yleisemmin lainvalmistelun laatuun liittyviä puutteita ja kehitystarpeita on kuitenkin havaittavissa. Lainvalmistelun ja vaikutusten arviointien laatua koskevat kysymykset ovat nousseet viime aikoina esille myös tiedotusvälineissä ja osana julkista keskustelua. Alkuvuodesta 2015 erityisesti sote-uudistuksen valmistelun kiireellinen aikataulu ja perustuslailliset haasteet saivat runsaasti huomioita osakseen. Lisäksi myös muiden varsin laajojen hankkeiden käsittelyn ja valmistelun kiireellinen aikataulu herätti keskustelua keväällä 2015 eduskuntakauden päättyessä.

Säädösvalmistelussa vaikutusten arvioinnin keskeinen tehtävä on tuottaa tietoa lainsäädännön erilaisten toteutumisvaihtoehtojen vaikutuksista päätöksentekoa varten. Säädösvalmistelun ja päätöksen teon tulisi olla perusteltua siten, että on selkeästi osoitettavissa miksi tietty vaihtoehto ja toimintatapa on omaksuttu. Hyvin toteutettu vaikutusarvio ja sen tulosten esittäminen lisäävät osaltaan myös päätöksentekoprosessin avoimuutta ja luotettavuutta. Lisäksi on huomionarvoista, että puutteellisesti laaditusta vaikutusarvioinnista mahdollisena seurauksena on, että lakia joudutaan muuttamaan myöhemmin, josta aiheutuu kustannuksia yhteiskunnassa. Näin ollen vaikutusten arviointiin sekä yleisemmin lainsäädännön laatuun on perusteltua kiinnittää huomiota.

Tutkimuksessa tarkastelun kohteena olevat yhteiskunnalliset vaikutukset on jaoteltu oikeusministeriön vuonna 2007 julkaiseman Säädösehdotusten vaikutusten arviointi -ohjeiden jaottelun mukaisesti viiteen vaikutuslajiin, joita ovat vaikutukset kansalaisten asemaan ja toimintaan yhteiskunnassa, sosiaaliset ja terveysvaikutukset sekä vaikutukset yhdenvertaisuuteen, lapsiin ja sukupuolten tasa-arvoon. Muut vaikutusten arviointiohjeissa yhteiskunnallisiksi vaikutuksiksi luokitellut vaikutuslajit (vaikutukset työllisyyteen ja työelämään, vaikutukset rikoksen torjuntaan ja turvallisuuteen sekä aluekehitys- ja tietoyhteiskuntavaikutukset) rajautuvat tutkimusekonomisista syistä tarkastelun ulkopuolelle tässä tutkimuksessa.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.