Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

YmVM 24/1994 - HE 304/1994
Ympäristövaliokunnan mietintö n:o 24 hallituksen esityksestä uusiksi huoneenvuokralaeiksi ja niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Eduskunta on 11 päivänä marraskuuta 1994 lähettänyt ympäristövaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen n:o 304.

Perustuslakivaliokunta on eduskunnan päätöksen mukaisesti antanut asiasta lausunnon. Lausunto (PeVL 28) on otettu tämän mietinnön liitteeksi. Lisäksi ympäristövaliokunta on pyytänyt esityksestä lakivaliokunnalta lausuntoa. Lakivaliokunta on 10.2.1995 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut, ettei se käytettävissä olevana aikana voi antaa lausuntoa ottaen huomioon esityksen laajuuden ja vaikeuden sekä lakivaliokunnassa käsiteltävinä olevat asiat.

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina vanhempi hallitussihteeri Seija Heiskanen-Frösén ympäristöministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Juhani Hirvonen, lainsäädäntöneuvos Mikko Könkkölä ja lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma oikeusministeriöstä, ylijohtaja Teuvo Ijäs valtion asuntorahastosta, laamanni Matti Karhunen Vantaan asunto-oikeudesta, käräjätuomari Seppo Juntunen Helsingin käräjäoikeudesta, erityisasiantuntija Eero Hiltunen Suomen Kuntaliitosta, pääsihteeri Juha Toropainen asuntoneuvostosta, pääsihteeri Peter Fredriksson Asukasliitosta, pääsihteeri Risto Laitila Vuokralaisten Keskusliitosta, pääsihteeri Jari Virtanen Nuorisoasuntoliitosta, toiminnanjohtaja Helena Viiala Asuntorakennuttajayhdistyksestä, lakimies Hannu Ijäs Vakuutusyhtiöiden Keskusliitosta, johtava lakimies Petteri Kuhanen Suomen Kiinteistöliitosta, lakimies Jouni Korhonen Suomen Yrittäjäin Keskusliitosta, ympäristösihteeri Markku Wallin Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöstä ja toimitusjohtaja Ilpo Saarinen Keskus-Sato Oy:stä.

Hallituksen esitys

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki asuinhuoneiston vuokrauksesta ja laki liikehuoneiston vuokrauksesta. Näihin liittyen ehdotetaan asunto-osakeyhtiölakia, avioliittolakia ja indeksiehdon käytön rajoittamisesta annettua lakia muutettavaksi.

Hallituksen esityksellä pyritään selkiyttämään nykyistä huoneenvuokralainsäädäntöä. Lain selkiyttämisen tarve johtuu asuinhuoneistojen pääasiassa uusia vuokrasuhteita koskeneesta vuokrien sääntelyn purkamisesta, joka toteutettiin vuoden 1991 alusta ja jota laajennettiin vuoden 1992 helmikuun alusta. Sääntelystä vapaiden sopimusten määrä kasvaa koko ajan ja on nyt noin 30 000.

Kun sääntelyn purkamisen johdosta vuokra-asuntokanta näyttää edelleen kasvavan ja kun vuokratasossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, on esityksessä katsottu mahdolliseksi ehdottaa lain selkiyttämisen ja uudelleen kirjoittamisen yhteydessä vuokrien sääntely purettavaksi myös olemassa olevista sopimussuhteista.

Molemmissa laeissa ehdotetaan myös sopimisen vapautta lisättäväksi. Kaikissa huoneenvuokrasuhteissa voitaisiin vuokrasuhteen kestosta ja vuokrasta sopia vapaasti. Myös muun muassa huoneiston kunnosta, kunnossapidosta, vastuusta huoneistoa käytettäessä sekä sopimusehtojen täyttämisen turvaavasta vakuudesta voitaisiin sopia nykyistä vapaammin. Kohtuuttomia sopimusehtoja niin vuokran kuin muidenkin ehtojen osalta voitaisiin tuomioistuimessa vaatia edelleen soviteltaviksi. Korotus- ja tasoyleisohjeita ei asuinhuoneistojen vuokrista enää annettaisi.

Asunto-osakeyhtiölakiin ehdotetuilla muutoksilla halutaan selventää vuokralaisen ja muiden huoneistoon häneltä käyttöoikeuden saaneiden asemaa siinä tilanteessa, jossa yhtiö on ottanut huoneiston hallintaansa. Tähän liittyen ehdotetaan myös tarkistettavaksi pakkohuutokauppaostajan oikeutta purkaa yhtiön hallintaan otetusta huoneistosta tekemä vuokrasopimus.

Avioliittolakiin ja indeksiehdon käytön rajoittamisesta annettuun lakiin ehdotetut muutokset ovat teknisluonteisia.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään vuoden 1996 aikana. Uusia lakeja sovellettaisiin eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta myös lain voimaan tullessa olemassa oleviin huoneenvuokrasuhteisiin.

Valiokunnan kannanotot

Yleisperustelut

Huoneenvuokralainsäädännön uudistamisen merkittävin asia on asuinhuoneistojen vuokrien sääntelyn purkaminen myös voimassa olevien vuokrasopimusten osalta. Kokonaan sääntelystä vapaaseen vuokrajärjestelmään siirtyminen on valiokunnan mielestä asuntopoliittisesti perusteltua ja tarkoituksenmukaista. Nähtävissä on, että vuonna 1992 toteutettu uusien vuokrasopimusten vapauttaminen sääntelystä on johtanut vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrän selvään kasvuun.

Valiokunta pitää perusteltuna myös asuin- ja liikehuoneistoja koskevien säännösten jakamista kahteen lakiin, kuten hallituksen esityksessä ehdotetaan. Näin lainsäädännöstä saadaan kansalaisten kannalta ymmärrettävämpää. Valiokunta puoltaakin hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä.

Asiaa valiokunnassa käsiteltäessä on kuitenkin käynyt ilmi, että lakiehdotuksia on tarpeen vielä täsmentää useissa kohdin. Yleisperusteluissa valiokunta käsittelee vahingon korvaamista ja vahingonkorvausvelvollisuuden sovittelua, osakkeenomistajan kanssa tehdyn vuokrasopimuksen pysyvyyttä asunto-osakeyhtiön otettua huoneiston hallintaansa sekä vuokrasuhteen osapuolten konkurssia, yksityishenkilön velkajärjestelyä tai yrityksen saneerausmenettelyä koskevien muutosehdotusten lähtökohtia, jotta vältyttäisiin niiden toistamiselta kummankin esitykseen sisältyvän päälain osalta erikseen.

Vahingon korvaaminen ja vahingonkorvausvelvollisuuden sovittelu. Pääperiaatteena vahingonkorvausoikeudessa on, että vahinko on korvattava täysimääräisenä. Myös huoneenvuokrasuhteissa on lähtökohtana täyden korvauksen määrääminen. Käytännössä voi kuitenkin syntyä tilanteita, joissa täysimääräinen korvausvastuu johtaisi kohtuuttomuuteen. Kohtuuttomaksi muodostuvaa korvausvastuuta tulisi voida sovitella yhdenmukaisin perustein sekä asuinhuoneistojen että liikehuoneistojen vuokrasuhteissa niin vuokranantajan kuin vuokralaisenkin korvausvastuun osalta. Vahingonkorvauksen sovittelua voidaan pitää perusteltuna erityisesti silloin, kun vähäinen huolimattomuus tai laiminlyönti aiheuttaa odottamattoman suuren vahingon ja johtaisi korvausvelvollisen sopijapuolen taloudellisesti kestämättömään tilanteeseen.

Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa lisättäväksi sekä asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 6 §:ään että liikehuoneistojen vuokrauksesta annetun lain 5 §:ään yleissäännöksen näiden lakien nojalla suoritettavan vahingonkorvauksen sovittelusta. Hallituksen esityksessä ehdotetut tiettyihin vahinkotilanteisiin liittyneet erityiset sovittelusäännökset valiokunta ehdottaa samalla poistettavaksi, jotta erityissäännöksen suhde yleissäännökseen ei synnyttäisi epätietoisuutta. Sanamuodoltaan sovittelusäännökset vastaavat pitkälti kauppalain (355/87) 70 §:n 2 momentissa olevaa sovittelusäännöstä. Erona on vain se, että huoneenvuokralakien säännöksissä mainitaan erikseen myös osapuolten varallisuusolojen huomioon ottaminen kohtuuttomuutta arvosteltaessa. Periaatteiltaan uusien huoneenvuokralakien säännökset ovat kuitenkin yhdenmukaiset kauppalain sovittelusäännöksen kanssa: kohtuuttomuuden arviointi perustuu kokonaisharkintaan, jossa on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat.

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 6 §:ään ja liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 5 §:ään ehdotetaan selvyyden vuoksi lisättäväksi vielä vahingonkorvausoikeudessa yleisesti noudatettua oikeusperiaatetta vastaava säännös vahinkoa kärsivän osapuolen velvollisuudesta rajoittaa syntyvää vahinkoa, jos siihen myös käytännössä on ollut mahdollisuus. Sanamuodoltaan säännös vastaa kauppalain 70 §:n 1 momenttia ja kuluttajansuojalain (38/78) 5 luvun 30 §:n 1 momenttia.

Osakkeenomistajan kanssa tehdyn vuokrasopimuksen pysyvyys asunto-osakeyhtiön otettua huoneiston hallintaansa. Nykyisessä huoneenvuokralaissa tai asunto-osakeyhtiölaissa ei ole säännöstä siitä, mikä vaikutus osakkeenomistajan kanssa tehdyn vuokrasopimuksen pysyvyyteen on sillä, että asunto-osakeyhtiö on asunto-osakeyhtiölain 8 luvun mukaisia yhtiön pakkokeinoja käyttäen ottanut huoneiston yhtiön hallintaan. Tähän hallituksen esitykseen liittyy lakiehdotus asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta, joka koskee vuokralaisen ja muun huoneistoon osakkeenomistajalta käyttöoikeuden saaneen asemaa yhtiön turvautuessa näihin 8 luvun mukaisiin oikeuksiinsa. Hallintaoikeuden pysyvyyttä koskevaa kannanottoa ei kuitenkaan sisälly nyt käsiteltävänä olevaan asunto-osakeyhtiölain muutosehdotukseen.

Koska kysymys siitä, jatkuuko vai lakkaako osakkeenomistajalta saatu huoneiston vuokraoikeus tai muu käyttöoikeus yhtiön otettua huoneiston hallintaansa, on tärkeä niin huoneistoa hallinnassaan pitävälle vuokralaiselle kuin muullekin käyttöoikeuden saaneelle sekä yhtiölle ja osakkeenomistajalle, tulee asiasta valiokunnan mielestä säätää vuokraoikeuksien osalta asuinhuoneiston vuokrauksesta ja liikehuoneiston vuokrauksesta annettavissa laeissa.

Valiokunta ehdottaa kummassakin laissa selvästi todettavaksi, että osakkeenomistajan kanssa tehtyyn vuokrasopimukseen perustuva vuokralaisen oikeus pitää huoneistoa hallinnassaan lakkaa siksi ajaksi, jonka huoneisto on asunto-osakeyhtiölain 8 luvun mukaisesti otettu yhtiön hallintaan. Ehdotuksen mukaan vuokrasopimus itsessään ei siis lakkaisi, vaan ainoastaan sen tuottama oikeus hallita huoneistoa väistyisi yhtiön oikeuden tieltä. Asukkaan tai liikkeenharjoittajan huoneiston hallinta voisi jatkua tänä aikana vain yhtiön vuokralaisena. Jos yhtiön kanssa ei saada sopimusta aikaan, ovat vuokralaisen toimintavaihtoehdot erilaisia siitä riippuen, onko sopimuksen katsottava jääneen voimaan vai lakanneen osakkeenomistajan suorituskyvyttömyyden johdosta.

Vuokrasuhteen osapuolen konkurssi, yksityishenkilön velkajärjestely tai yrityksen saneerausmenettely. Saamansa selvityksen perusteella valiokunta ehdottaa tarkistettavaksi vuokrasuhteen osapuolen konkurssia, yksityishenkilön velkajärjestelyä tai yrityksen saneerausta koskevia säännöksiä sekä asuinhuoneiston että liikehuoneiston vuokraamista koskevissa lakiehdotuksissa.

Vuokranantajan konkurssin alkamisen ja päättymisen vaikutuksista vuokrasopimuksen pysyvyyteen ja vuokrasopimuksesta vuokranantajalle aiheutuvien velvoitteiden täyttämisestä ei ole nykyisin erikseen säädetty. Kun vuokranantaja saattaa lisäksi sopimussuhteessa muuttua, katsoo valiokunta, ettei vuokranantajan omaisuuden luovuttamisesta konkurssiin ole tarpeen säätää uusissa huoneenvuokralaeissa. Myöskään vuokranantajan velkajärjestelyn vaikutuksesta vuokrasopimukseen ei valiokunnan mielestä ole aihetta säätää uusissa huoneenvuokralaeissa. Yrityksen saneerauksesta ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetuissa laeissa säädetään velallisena olevan vuokranantajan osalta vain siitä, että yrityksen saneerausmenettely ei vaikuta olemassa olevien sopimusten pysyvyyteen, jollei muuta ole säädetty. Kun muuta ei ole säädetty, valiokunta pitää kaiken kaikkiaan tarkoituksenmukaisena ehdottaa poistettavaksi asuinhuoneiston vuokrauksesta annettavan lain 44 §:n ja liikehuoneiston vuokrauksesta annettavan lain 36 §:n.

Sen sijaan vuokralaisen asettamisesta konkurssiin tai vuokralaista koskevan yksityishenkilön velkajärjestelyn tai yrityksen saneerausmenettelyn alkamisesta on valiokunnan käsityksen mukaan tarpeen säätää uusissa huoneenvuokralaeissa.

Vuokralaista koskevan yksityishenkilön velkajärjestelyn ja yrityksen saneerausmenettelyn osalta uusien huoneenvuokralakien säännökset olisivat kokonaan uusia. Kun näitä menettelyjä koskevissa laeissa on säädetty rajoituksista, jotka koskevat myös huoneenvuokrasuhteita, on valiokunnan mielestä tältä osin riittävää, että huoneenvuokralaeissa oleva säännös ohjaa ainoastaan tarkemmin katsomaan asianomaista lainsäädäntöä. Valiokunta ehdottaa vuokralaisena olevan yksityishenkilön velkajärjestelyä ja yrityksen saneerausmenettelyä koskevat säännökset hallituksen esityksestä poiketen sijoitettavaksi erilleen vuokralaisen konkurssia koskevista säännöksistä.

Vuokralaisen konkurssia koskevien säännösten osalta valiokunta on lähtenyt voimassa olevan huoneenvuokralain 51 §:n säännöksistä, mutta katsonut aiheelliseksi selventää säännöksiä eräiden tulkintaerimielisyyksiä aiheuttaneiden tilanteiden vuoksi.

Voimassa olevan lain mukaan vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus, jos konkurssipesä ei ole vuokranantajan asettamassa vähintään 14 päivän määräajassa ilmoittanut ottavansa vastatakseen vuokrasopimuksesta aiheutuvien velvollisuuksien täyttämisestä tai vuokralainen samassa määräajassa asettanut vuokrasopimuksen asettamien velvollisuuksien täyttämisestä vakuutta. Jos vakuus on asetettu määräajan päättymisen jälkeen, mutta ennen kuin sopimus on purettu, ei sopimuksen purkamisoikeutta kuitenkaan ole. Voimassa olevan lain mukaan vuokranantajalla on, kun sopimus on purettu, oikeus myös saada korvaus sopimuksen päättymisestä aiheutuneesta vahingostaan.

Nykyinen laki lähtee siitä, että sopimus ei konkurssin alkamisen vuoksi lakkaa, mutta konkurssi saattaa vaarantaa vuokranantajan vuokrasuhteesta johtuvat saatavat. Huoneenvuokralaki tai konkurssisääntökään ei ole antanut selkeää oikeusohjetta siitä, saako vuokranantaja konkurssin alettua purkaa sopimuksen konkurssin alkamista edeltäneeseen aikaan kohdistuvien maksamattomien vuokrien johdosta. Selvää kantaa ei lainsäädännössämme ole myöskään siihen, ovatko vuokrat konkurssin alettua konkurssipesän massavelkaa. Valiokunta ehdottaa muun muassa näiden kysymysten osalta täsmennettäväksi säännöksiä huoneenvuokralain uudistamisen yhteydessä, vaikka myös konkurssilainsäädännön uudistaminen on vireillä.

Vuokralaisen toimintamahdollisuudet konkurssin alkamisen johdosta ovat erilaiset riippuen siitä, onko kysymys asumiseen vuokratuista tiloista vai muuhun tarkoitukseen, esimerkiksi liikkeenharjoittamiseen, vuokratuista tiloista. Nykyisessä laissa eroa ei ole tehty, vaan säännös on sama huoneiston käyttötarkoituksesta riippumatta. Valiokunta ehdottaa, että asuinhuoneiston vuokrausta koskevan lain ja liikehuoneiston vuokrausta koskevan lain vuokralaisen konkurssia koskevat säännökset kirjoitetaan nyt tästä syystä eräiltä osin toisistaan poikkeaviksi.

Vuokralaisen konkurssin alkaminen ei sellaisenaan vaikuta sopimuksen pysyvyyteen, siksi konkurssin lakkaamisestakaan ei ole tarvetta ottaa säännöksiä huoneenvuokralakeihin. Konkurssin alkaminen kuitenkin merkitsee sitä, että vuokralainen menettää oikeuden määrätä taloudellisista asioistaan kokonaan tai osittain. Toimiva konkurssihallinto on yleensä olemassa vasta noin kuukauden kuluttua konkurssiin asettamisen jälkeen. Tästä syystä ja jotta konkurssipesän hallinnolle jäisi riittävästi aikaa harkita, ottaako se vastatakseen vuokrasopimuksesta aiheutuvista velvollisuuksista, valiokunta ehdottaa pidennettäväksi vuokranantajan ilmoitukselle säädettyä vähimmäisaikaa nykyisestä 14 päivästä yhteen kuukauteen.

Nykyisessä laissa ei ole säännöstä siitä, vastaako konkurssipesä vuokrista ja ovatko ne niin sanottua massavelkaa, joka maksetaan pesän toimesta ennen varsinaisia konkurssisaamisia, jos pesä käyttää vuokraoikeutta ilman, että se on sitoutunut vastaamaan vuokrasopimuksesta aiheutuvista velvoitteista tai ilman, että vuokranantaja on tätä asiaa kysynyt. Oikeuskäytännössä on katsottu, että konkurssipesä on vastuussa vuokrista siltä ajalta kuin se tosiasiassa käyttää vuokraoikeutta ja on näin velvollinen suorittamaan vuokrat pesän massavelkana. Valiokunnan käsityksen mukaan tämä oikeuskäytäntö on syytä kirjoittaa myös lakiin.

Valiokunta katsoo myös, ettei vuokranantajalla tule olla oikeutta käyttää konkurssia edeltäneeltä ajalta maksamatta jääneitä vuokria sopimuksen purkamisperusteena, vaan hänen on vuokrat saadakseen valvottava ne. Konkurssin alkamisen jälkeiseen aikaan kohdistuvien vuokrien jäätyä maksamatta vuokranantajalla sen sijaan tulee olla oikeus purkaa sopimus. Jos sopimuksen purkamisoikeutta ei näin rajattaisi, voisi vuokranantaja vaatia konkurssipesän maksamaan myös valvottavat saatavat silloin, kun pesä haluaa jatkaa vuokrasuhdetta. Vuokranantaja saisi näin etua suhteessa muihin velkojiin. Tätä valiokunta ei pidä perusteltuna ja ehdottaa siksi asiasta selvästi säädettäväksi uusissa huoneenvuokralaeissa.

Konkurssista menettelynä ei johdu muita vuokranantajan sopimuksen irtisanomisoikeuteen tai purkamisoikeuteen kohdistuvia rajoituksia, joten vuokranantaja olisi oikeutettu konkurssin alettua käyttämään muualla huoneenvuokralaeissa hänelle säädettyjä sopimuksen irtisanomis- tai purkamisoikeuksia siitä riippumatta, onko peruste ollut olemassa jo ennen konkurssin alkamista tai vasta sen alkamisen jälkeen. Selvyyden vuoksi valiokunta ehdottaa myös tämän asian kirjoitettavaksi lakiin.

Valiokunta ehdottaa hallituksen esitystä muutettavaksi myös siten, että vuokranantajalla on voimassa olevan lain mukainen oikeus saada korvaus vahingosta, joka aiheutuu siitä, että sopimus on purettu vuokralaisen konkurssin johdosta. Tämä on tarpeen sen vuoksi, että muutoin ei vahinkoa voitaisi korvata myöskään siitä vakuudesta, joka vuokralaisen velvoitteiden täyttämiseksi on annettu.

Yleisperustelujen lopuksi valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että hallituksen esitykseen sisältyviä lakiehdotuksia on jouduttu valiokuntakäsittelyn aikana muuttamaan varsin monissa lain sisällön kannalta keskeisissä seikoissa. Valiokunta toteaa, että esitys olisi tullut viimeistellä huolellisemmin ennen eduskunnalle antamista.

Valiokunta edellyttääkin, että hallitus tarkoin seuraa uuden huoneenvuokralainsäädännön toimivuutta ja nopeasti tapahtuvan sääntelyn purkamisen ja vuokratason kehityksen vaikutuksia erityisesti vuokralaisten asemaan ja oikeuksiin sekä ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin mahdollisesti ilmenevien epäkohtien korjaamiseksi.

Vielä valiokunta toteaa, että sääntelystä vapaiden vuokrasopimusten määrä on tällä hetkellä yli 150 000 eikä 30 000 kuten hallituksen esityksen pääasiallisessa sisällössä todetaan.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

1 §. Soveltamisala. Pykälän 2 momentissa ehdotetaan korjattavaksi kirjoitusvirhe.

6 §. Kohtuuttoman sopimusehdon ja vahingonkorvauksen sovittelu. Mietinnön yleisperusteluissa mainituista syistä ehdotetaan lakiin lisättäväksi yleissäännös vahingonkorvauksen sovittelusta. Säännöksen nojalla vuokralaisen ja vuokranantajan suoritettavaa vahingonkorvausta voitaisiin sovitella, jos korvausvelvollisuus muodostuisi kohtuuttomaksi ottaen huomioon vahingonkorvausvelvollisen sopijapuolen mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen, osapuolten varallisuusolot sekä muut seikat. Yleissäännös ehdotetaan lisättäväksi 6 §:n 3 momentiksi.

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan lisäksi otettavaksi säännös vahinkoa kärsivän velvollisuudesta rajoittaa syntymässä olevaa vahinkoa uhalla, että vahinkoa kärsinyt saa itse kärsiä vastaavan osan vahingosta. Tällainen velvoite olisi luonnollisesti olemassa vain, jos vahinkoa kärsineen omilla toimenpiteillä olisi myös käytännössä voitu vähentää syntyvää ja hänelle korvattavaa vahinkoa.

8 §. Vakuus asuinhuoneiston vuokrasuhteessa. Pykälän 1 momentin mukaan voidaan sopia kohtuullisen vakuuden asettamisesta sen vahingon varalle, että sopijapuoli ei täytä velvoitteitaan. Säännös olisi pakottava siten, ettei asuinhuoneiston vuokrasuhteessa 2 momentin mukaan saisi vaatia suurempaa tai muuta vakuutta kuin 1 momentin mukaan on pidettävä kohtuullisena.

Valiokunnan mielestä sopimusehdon kohtuullisuudesta on tarpeen säätää täsmällisemmin. Tästä syystä valiokunta ehdottaa 2 momenttia muutettavaksi siten, että sellainen sopimusehto on mitätön, jonka mukaan sopijapuolen on annettava suurempi kuin kolmen kuukauden vuokran määrää vastaava vakuus. Tätä määrää suuremman vakuuden vaatiminen vuokralaiselta saattaa rajoittaa liiaksi mahdollisuuksia asuinhuoneistojen vuokraamiseen.

23 §. Vuokranantajan vastuu toimenpiteistään. Pykälän 1 momentin mukaan lain 2 luvussa tarkoitetuista vuokranantajan toimenpiteistä ei saa aiheutua vuokralaiselle suurempaa haittaa tai häiriötä kuin toimenpiteen suorittamiseksi on välttämätöntä. Pykälän 3 momentin mukaan vuokralainen saa korvauksen vuokranantajan toimenpiteen tai laiminlyönnin aiheuttamasta vahingosta lukuun ottamatta eräitä momentissa mainittuja tilanteita. Asunnon näyttämisestä kuten eräistä muistakin toimenpiteistä, joista tässä luvussa on kyse, voi kuitenkin aiheutua myös sellaista haittaa, joka ei välttämättä tule vahinkona korvatuksi. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa momenttia tarkistettavaksi siten, että 2 luvussa tarkoitetun toimenpiteen tai laiminlyönnin aiheuttama haitta korvataan samoin edellytyksin kuin vahinkokin.

25 §. Vuokralaisen vastuu asuinhuoneiston vahingoittumisesta. Pykälän 5 momentti ehdotetaan poistettavaksi sen johdosta, että vahingonkorvauksen sovittelua koskeva yleissäännös on ehdotettu lisättäväksi 6 §:ään.

26 §. Kielletyt ehdot asuinhuoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja vastuusta. Lain 2 luvun mukaan asuinhuoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja vastuusta voitaisiin sopia nykyistä vapaammin. Sopimisen vapautta on kuitenkin katsottu perustelluksi rajoittaa edelleen eräin osin. Lakiehdotuksen 26 §:ään on koottu ne perusteet, joiden osalta ei voitaisi 2 luvussa säädetystä toisin sopia.

Valiokunta katsoo, että pykälän selkeyttä tulee vielä parantaa viittaamalla niihin säännöksiin ja asiakohtiin, joilta osin luvun säännökset ovat pakottavia. Näin myös parannetaan sen hahmottamista, mistä huoneiston käytön, kunnon, kunnossapidon ja näihin liittyvän vastuun osalta voidaan sopia toisin kuin säännöksissä on vahvistettu ja miltä osin sopimusehto on mitätön.

27 §. Vuokran määräytyminen. Pykälän 2 momentin viittausta indeksiehdon käytön rajoittamisesta annettuun lakiin ehdotetaan tarkistettavaksi, koska vuosille 1995 ja 1996 on annettu uusi samanniminen laki (1222/94).

Pykälän 2 momenttiin valiokunta ehdottaa lisäksi otettavaksi uuden säännöksen, jolla ohjattaisiin sopimuskäytäntöä. Kun vuokrasta, sen tarkistamisesta ja tarkistamismenettelystä voitaisiin sopia varsin vapaasti, on lakiin tarpeen ottaa säännökset myös tilanteesta, jossa on sovittu, että vuokranantaja saa vuokrasuhteen aikana yksipuolisesti määrätä vuokran korotuksen ajankohdan tai määrän. Valiokunnan mielestä tällaista sopimusehtoa on pidettävä mitättömänä, jollei samalla ole sovittu myös perusteesta, jonka mukaan vuokran määrää korotetaan. Tämän lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös siitä, että tällaiseen ehtoon perustuvasta vuokran korottamisesta tulee aina ilmoittaa ennen kuin uusi vuokra voi tulla voimaan.

32 §. Aravavuokra-asunnon vuokran korottaminen. Aravavuokraa saadaan voimassa olevan huoneenvuokralain mukaan vuokranantajan yksipuolisin toimenpitein korottaa aikaisintaan kahden kalenterikuukauden jälkeen alkavan vuokranmaksukauden alusta. Valiokunnan käsityksen mukaan aravavuokran korotuksen aikaisin mahdollinen voimaantulo tulee jättää nykyiselleen, jotta vuokralaiselle jäisi riittävästi aikaa harkita korotusta ja tarvittaessa etsiä uusi asunto ja irtisanoa sopimuksensa. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi tällä tavoin.

34 §. Vuokran maksaminen. Pykälän mukainen vuokran maksamisajankohta voi sattua sellaiseksi päiväksi, jolloin määräajan päättymistä koskevan 12 §:n mukaan suorituspäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi. Tällaisia päiviä ovat arkilauantait, pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä ja joulu- tai juhannusaatto. Tämä suorituspäiväsääntö on tarkoitettu koskemaan myös päivää, jona vuokra lain tai sopimuksen mukaan on maksettava. Jotta asia olisi selvä, valiokunta ehdottaa lisättäväksi pykälän 4 momentiksi viittaussäännöksen määräajan päättymisen määrittävään 12 §:ään.

38 §. Omistusoikeuden luovutus tai siirtyminen. Valiokunta ehdottaa yleisperusteluissa mainituista syistä pykälän 2 momenttiin lisättäväksi säännöksen siitä, että osakkeenomistajan kanssa tehtyyn vuokrasopimukseen perustuva oikeus hallita huoneistoa lakkaa siksi ajaksi, jonka huoneisto on asunto-osakeyhtiölain 8 luvun mukaisesti otettuna yhtiön hallintaan.

44 §. Vuokranantajan konkurssi tai velkojen velkajärjestely. Yleisperusteluissa mainituista syistä valiokunta ehdottaa pykälän poistettavaksi.

45 (46) §. Vuokraoikeuden siirto perheenjäsenelle. Pykälän 2 momentin viittaussäännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi 44 §:n poistamisen vuoksi.

47 (48) §. Kielletyt ehdot vuokraoikeuden siirrosta ja vuokrasuhteen jatkamisesta. Valiokunnan käsityksen mukaan säännöstä on tarpeen selventää. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa säännöksessä viitattavaksi lain 44-46 §:ään, joissa säädetään niistä oikeuksista, joiden rajoittamista tarkoittava ehto on tässä pykälässä säädetty mitättömäksi.

49 (50) §. Vuokralaisen konkurssi. Pykälä ehdotetaan kirjoitettavaksi kokonaan uudelleen.

Pykälän 1 momenttiin on otettu säännökset vuokranantajan oikeudesta purkaa vuokrasopimus, jos vuokralaisen omaisuus on luovutettu konkurssiin. Säännökset vastaavat voimassa olevan huoneenvuokralain säännöksiä lukuun ottamatta vuokranantajan ilmoitukselle ja vuokralaisen vakuuden asettamiselle säädettyä määräaikaa, joka yleisperusteluissa esitetyillä syillä ehdotetaan pidennettäväksi yhdeksi kuukaudeksi.

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännökset vuokranantajan oikeudesta sanoa irti vuokrasopimus tai purkaa se muualla laissa säädetyin perustein, jos vuokralaisen omaisuus on luovutettu konkurssiin.

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäviksi konkurssipesän vastuusta vuokrasopimuksen velvoitteiden täyttämiseen. Konkurssipesällä olisi velvollisuus maksaa konkurssin alkamisen jälkeiseen aikaan kohdistuvat vuokrat, jos se käyttää huoneistoa, vaikka se ei olisi ottanut vuokrasopimuksesta vastatakseen. Momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännökset myös ensivuokralaisen konkurssipesän vastuusta ensivuokrasopimuksesta aiheutuvien velvollisuuksien täyttämiseksi konkurssin alettua. Ensivuokralaisen konkurssipesä olisi vastuussa ensivuokrasuhteen vuokrista ja muista velvoitteista siihen asti, kun jälleenvuokralaiselle on ilmoitettu ensivuokrasuhteen päättymisestä.

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännökset vuokranantajan oikeudesta saada korvaus vuokrasopimuksen päättymisestä pykälän 1 momentissa mainitulla perusteella. Vastaava oikeus sisältyy myös voimassa olevaan lakiin.

50 § (uusi). Yksityishenkilön velkajärjestely tai yrityksen saneerausmenettely. Pykälään ehdotetaan otettavaksi viittaussäännös yksityishenkilön velkajärjestelyä ja yrityksen saneerausmenettelyä koskevaan lainsäädäntöön velallisena olevan vuokralaisen osalta.

51 §. Vuokrasopimuksen päättyminen irtisanomisen johdosta. Pykälän 2 momentin viittaussäännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi 44 §:n poistamisen johdosta.

54 §. Irtisanomisilmoitus ja sen tiedoksiantaminen. Pykälän 2 momentin mukaan vuokralainen voi sanoa vuokrasopimuksen irti myös suullisesti. Valiokunta ei pidä suullista irtisanomista perusteltuna, sillä siihen saattaa liittyä hankalia näyttökysymyksiä, vaikka irtisanominen olisikin 3 momentin mukaan toimitettava todistettavasti. Tästä syystä valiokunta ehdottaa momentista poistettavaksi oikeuden vuokrasopimuksen suulliseen irtisanomiseen.

55 §. Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen. Valiokunnan mielestä on perusteltua kirjoittaa pykälään näkyviin ne hallituksen esityksen perusteluissa mainitut tilanteet, joissa sopijapuolelle on katsottu voitavan antaa oikeus irtisanoa sopimus sen johdosta, että sopimuksessa pysyminen olisi kohtuutonta. Tämän vuoksi pykälä ehdotetaan kirjoitettavaksi kokonaan uudelleen.

Pykälän 1 momentin mukaan tuomioistuin voi oikeuttaa vuokralaisen tai vuokranantajan irtisanomaan määräaikaisen vuokrasopimuksen 2 tai 3 momentissa mainitulla erityisellä perusteella. Näiden säännösten tarkoituksena ei ole antaa osapuolille yleistä oikeutta irtisanoa määräajaksi voimassa olevaksi sovittua sopimusta. Pykälän 2 ja 3 momentissa mainitut perusteet ovat esimerkkejä tilanteista, jotka voivat muodostua vuokralaiselle tai vuokranantajalle kohtuuttomiksi. Toisen momentin 2 kohdassa tarkoitetusta toiselle paikkakunnalle muuttamisesta voi valiokunnan käsityksen mukaan kuitenkin aiheutua vuokralaiselle kohtuuton tilanne lähinnä vain silloin, kun kyse on vähintään työssäkäyntialueen ulkopuolelle muuttamisesta.

Pykälän 4 momentin mukaan vuokrasopimuksen sillä osapuolella, joka ei ole sopimusta irtisanonut, tulee olla oikeus saada kohtuullinen korvaus sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä hänelle aiheutuneesta vahingosta. Lähtökohtana säännöstä sovellettaessa on, että sopimuksen menetys korvataan täysimääräisesti ottaen kuitenkin huomioon vahingonkorvauksen sovittelua koskeva yleissäännös. Vahingon mittaamisessa ja korvauksen kohtuullisuusarvioinnissa on siten kiinnitettävä huomiota muun muassa vahingon kärsineen olemassa olleisiin mahdollisuuksiin antaa huoneisto uudelleen vuokralle, jos vuokralainen on sopimuksen irtisanoja, tai mahdollisuuksiin saada muu huoneisto vuokratuksi, jos irtisanojana on vuokranantaja.

Pykälän 5 momentin mukaan vuokrasopimuksen toiselle osapuolelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomista koskevassa asiassa.

57 §. Vahingonkorvaus toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisen johdosta. Valiokunnan mielestä toistaiseksi voimassa olevan vuokrasuhteen vuokralaisen asema voi muodostua kohtuuttomaksi, jos hän on ottanut vastatakseen huoneiston kunnosta tai kunnossapidosta vuokrasuhteen alkaessa, sen aikana tai päättyessä, jos sopimus päättyy vuokranantajan irtisanottua sopimuksen. Tällöin vuokranantajalle voi syntyä perusteetonta etua sekä silloin, kun irtisanomiseen on hyväksyttävä syy, että silloin, kun hyväksyttävää syytä ei ole.

Jos vuokranantajalla ei ole hyväksyttävää syytä, korvataan vahingot vuokralaiselle pykälän 1 momentin mukaisesti. Mutta aiheellisenkin irtisanomisen johdosta voi syntyä vuokranantajalle perusteetonta etua, jos vuokralainen on sopinut huolehtivansa huoneiston kunnosta tai kunnossapidosta ja on näin myös menetellyt. Tämän vuoksi valiokunta katsoo, ettei ole syytä tehdä eroa sen suhteen, onko vuokranantajalla ollut irtisanomiselleen hyväksyttävää syytä vai ei. Vuokralaisen suorittamat korjaustyöt on korvattava päättymishetken arvon mukaan ottaen kuitenkin huomioon hänen mahdollisesti jo saamansa hyvitys vuokrassa tai muu erilliskorvaus. Valiokunta ehdottaa asiasta otettavaksi pykälään uuden 2 momentin.

61 §. Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus. Pykälän 5 momentin viittaussäännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi 44 §:n poistamisen johdosta.

64 §. Vahingonkorvaus vuokrasopimuksen purkamisen johdosta. Pykälän 1 momentista ehdotetaan poistettavaksi vahingonkorvauksen sovittelua koskeva säännös sen johdosta, että vahingonkorvauksen sovittelua koskeva yleissäännös on ehdotettu lisättäväksi 6 §:ään.

76 §. Jälleenvuokralaisen oikeus vuokrasuhteen jatkamiseen. Pykälän 3 kohtaa ehdotetaan tarkistettavaksi vastaamaan niitä sopimuksen purkamisperusteita, jotka vuokralaisen omaisuuden luovuttaminen konkurssiin voi tämän lain 49 §:n mukaan aiheuttaa.

88 §. Vuokrasuhteen jatkaminen. Pykälän viittaussäännöksiä ehdotetaan tarkistettavaksi 44 §:n poistamisen vuoksi.

2. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta

3 §. Vuokrasopimuksen kesto. Pykälän 2 momentin viittaussäännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi 36 §:n poistamisen vuoksi.

5 §. Kohtuuttomat sopimusehdot. Mietinnön yleisperusteluissa mainituista syistä myös liikehuoneiston vuokrausta koskevaan lakiin ehdotetaan lisättäväksi yleissäännös vahingonkorvauksen sovittelusta. Vuokralaisen ja vuokranantajan suoritettavaa vahingonkorvausta voitaisiin tämän yleissäännöksen nojalla sovitella, jos korvausvelvollisuus sen mukaan arvosteltuna muodostuisi kohtuuttomaksi. Yleissäännös ehdotetaan lisättäväksi 5 pykälän 3 momentiksi.

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännös vahinkoa kärsivän velvollisuudesta rajoittaa syntymässä olevaa vahinkoa uhalla, että hän saa itse kärsiä vastaavan osan vahingosta. Tällainen velvoite olisi tätäkin lakia sovellettaessa olemassa vain, jos vahinkoa kärsineen omilla toimenpiteillä olisi voitu myös käytännössä vähentää syntyvää ja hänelle korvattavaa vahinkoa.

23 §. Vuokralaisen vastuu liikehuoneiston vahingoittumisesta. Pykälän 5 momentti ehdotetaan poistettavaksi sen johdosta, että vahingonkorvauksen sovittelua koskeva yleissäännös on ehdotettu lisättäväksi lain 5 §:ään.

24 §. Vuokran määräytyminen. Pykälän 2 momentin viittausta indeksiehdon käytön rajoittamisesta annettuun lakiin ehdotetaan tarkistettavaksi, koska vuosille 1995 ja 1996 on annettu uusi samanniminen laki.

27 §. Vuokran maksamisen ajankohta ja kesto. Säännöksen mukainen vuokran maksamisajankohta voi sattua sellaiseksi päiväksi, jolloin määräajan päättymistä koskevan 10 §:n mukaan toimenpiteen suorituspäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi. Tässäkin laissa suorituspäiväsääntö on tarkoitettu koskemaan myös päivää, jona vuokra lain tai sopimuksen mukaan on maksettava. Jotta asia olisi selvä, valiokunta ehdottaa lisättäväksi pykälän 4 momentiksi viittaussäännöksen lain 10 §:n säännökseen.

31 §. Omistusoikeuden luovutus tai siirtyminen. Valiokunta ehdottaa mietinnön yleisperusteluissa mainituista syistä pykälän 2 momenttiin lisättäväksi säännöksen siitä, että osakkeenomistajan kanssa tehtyyn vuokrasopimukseen perustuva oikeus hallita huoneistoa lakkaa siksi ajaksi, jonka huoneisto on asunto-osakeyhtiölain 8 luvun mukaisia yhtiön pakkokeinoja käyttäen otettu yhtiön hallintaan.

36 §. Vuokranantajan konkurssi tai velkojen velkajärjestely. Pykälä ehdotetaan poistettavaksi mietinnön yleisperusteluissa mainituista syistä.

39 (40) §. Vuokralaisen konkurssi. Pykälä ehdotetaan kirjoitettavaksi kokonaan uudelleen.

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi vuokranantajan oikeudesta purkaa vuokrasopimus, jos vuokralaisen omaisuus on luovutettu konkurssiin. Voimassa olevaan huoneenvuokralakiin verrattuna vuokranantajan ilmoitukselle säädettyä vähimmäisaikaa ehdotetaan pidennettäväksi 14 päivästä yhteen kuukauteen sekä poistettavaksi vuokralaisen oikeus vakuuden asettamisella torjua vuokranantajan oikeus sopimuksen purkamiseen. Muun kuin asumiseen vuokratun tilan vuokralaisen omaisuuden luovuttamisesta konkurssiin seuraa lähes poikkeuksetta, että vuokralainen menettää taloudellisen toimintamahdollisuutensa. Tämän vuoksi vain konkurssipesän sitoutuminen vuokrasopimukseen on perusteltua asettaa perusteeksi, joka voi estää vuokranantajaa käyttämästä sopimuksen purkamisoikeutta. Jos vuokralainen poikkeuksellisesti kykenee tai joku muu antaa hänen hyväkseen vakuuden säilyttääkseen vuokraoikeuden, josta konkurssipesä ei ole kiinnostunut, sovittaneen asiasta muiltakin osin vuokranantajan kanssa.

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan asuinhuoneiston vuokrausta koskevaa lakiehdotusta vastaavasti otettavaksi säännökset vuokranantajan oikeudesta sanoa irti vuokrasopimus tai purkaa se muualla laissa säädetyin perustein, jos vuokralaisen omaisuus on luovutettu konkurssiin.

Niin ikään asuinhuoneiston vuokrausta koskevaa lakiehdotusta vastaavasti ehdotetaan 3 momenttiin otettavaksi säännökset konkurssipesän vastuusta vuokrasopimuksen velvoitteiden täyttämiseen ja 4 momenttiin vuokranantajan oikeudesta korvauksen saamiseen vuokrasopimuksen purkautuessa 1 momentissa mainitulla perusteella.

40 § (uusi). Yksityishenkilön velkajärjestely tai yrityksen saneerausmenettely. Pykälään ehdotetaan otettavaksi viittaussäännös yksityishenkilön velkajärjestelyä ja yrityksen saneerausmenettelyä koskevaan lainsäädäntöön velallisena olevan vuokralaisen osalta.

41 §. Vuokrasopimuksen päättyminen irtisanomisen johdosta. Pykälän 2 momentin viittaussäännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi 36 §:n poistamisen vuoksi.

43 §. Irtisanomisilmoitus ja sen tiedoksiantaminen. Vastaavilla perusteilla kuin asuinhuoneiston vuokraamista koskevan lakiehdotuksen 54 §:stä myös tästä pykälästä ehdotetaan poistettavaksi oikeus suulliseen irtisanomiseen.

48 §. Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus. Pykälän 5 momentin viittaussäännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi 36 §:n poistamisen vuoksi.

51 §. Vahingonkorvaus vuokrasopimuksen purkamisen johdosta. Pykälän 3 momentti ehdotetaan poistettavaksi sen johdosta, että lain 5 §:ään on ehdotettu lisättäväksi vahingonkorvauksen sovittelua koskeva yleissäännös.

59 §. Edelleen vuokralle antaneen vastuu sopimuksen pysyvyydestä. Pykälän 2 kohtaa ehdotetaan tarkistettavaksi vastaamaan niitä sopimuksen purkamisperusteita, jotka vuokralaisen omaisuuden luovuttaminen konkurssiin voi tämän lain 39 §:n mukaan aiheuttaa.

3. Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

84 §. Päätöksen moittiminen ja täytäntöönpano. Pykälän 3 momentista ehdotetaan poistettavaksi ylimääräinen "tai"-sana.

5. Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esityksen antamisen jälkeen on tullut voimaan uusi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annettu laki (1222/94), jonka 2 § on erisisältöinen kuin hallituksen esitystä annettaessa voimassa olleen samannimisen lain 2 §. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa lain kirjoitettavaksi uudestaan vastaamaan muuttunutta tilannetta.


Edellä olevan perusteella valiokunta ehdottaa kunnioittaen,

että lakiehdotus n:o 4 hyväksyttäisiin muuttamattomana ja

että lakiehdotukset n:ot 1, 2, 3 ja 5 hyväksyttäisiin näin kuuluvina:

1.

Laki

asuinhuoneiston vuokrauksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

(1 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Huoneenvuokrasopimuksella voidaan luovuttaa myös maa-alue käytettäväksi huoneiston yhteydessä.

(3 mom. kuten hallituksen esityksessä)

(Kuten hallituksen esityksessä)

6 §
Kohtuuttoman sopimusehdon ja vahingonkorvauksen sovittelu

(1 ja 2 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Tämän lain nojalla suoritettavaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon vahingonkorvausvelvollisen sopijapuolen mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen, osapuolten varallisuusolot sekä muut seikat.

Vahinkoa kärsivän sopijapuolen on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos hän laiminlyö tämän, hän saa itse kärsiä vastaavan osan vahingosta.

(Kuten hallituksen esityksessä)

8 §
Vakuus asuinhuoneiston vuokrasuhteessa

(1 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Ehto, jonka mukaan sopijapuolen on annettava suurempi kuin kolmen kuukauden vuokran määrää vastaava vakuus, on mitätön.

(Kuten hallituksen esityksessä)

2 luku

Asuinhuoneiston käyttö, kunto ja kunnossapito

(Kuten hallituksen esityksessä)

23 §
Vuokranantajan vastuu toimenpiteistään

(1 ja 2 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Vuokralaisella on myös oikeus saada korvaus vuokranantajan edellä tässä luvussa tarkoitetun toimenpiteen tai laiminlyönnin aiheuttamasta haitasta tai vahingosta paitsi, jos vuokranantaja osoittaa, ettei huoneiston käyttöön saamisen viivästyminen tai huoneiston puutteellinen kunto ole aiheutunut vuokranantajan toimenpiteestä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta, taikka jos korjaus- tai muutostyö on suoritettu vuokralaisen vastattavan vahingon johdosta.

(Kuten hallituksen esityksessä)

25 §
Vuokralaisen vastuu asuinhuoneiston vahingoittumisesta

(1-4 mom. kuten hallituksen esityksessä)

(5 mom. poist.)

26 §
Kielletyt ehdot asuinhuoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja vastuusta

Sellainen ehto on mitätön, jolla rajoitetaan vuokralaiselle 16-25 §:n mukaan kuuluvaa oikeutta saada huoneisto hallintaansa, käyttää huoneistoa, luovuttaa se tai osa siitä toisen käytettäväksi, vaatia huoneistolta laissa säädettyä tai sovittua kuntoa, purkaa sopimus tai saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokraa alennetuksi tai saada vahingonkorvausta taikka jolla vuokralaisen tai sen, jolle vuokralainen on luovuttanut huoneiston tai sen osan käytettäväksi, vastuu huoneistossa asumiseen käytettäväksi sovituille tiloille aiheutuneesta vahingosta sovitaan ankarammaksi kuin tässä luvussa säädetään.

3 luku

Vuokran suuruus

27 §
Vuokran määräytyminen

(1 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Vuokran tarkistamisesta voidaan sopia ottaen huomioon, mitä indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetussa laissa (1222/94) säädetään. Jos on sovittu, että vuokranantaja saa vuokrasuhteen aikana yksipuolisesti määrätä vuokran korotuksen ajankohdan tai määrän, tällainen sopimusehto on mitätön, jos ei ole myös sovittu perusteesta, jonka mukaan vuokraa sopimussuhteen aikana saadaan korottaa. Vuokranantajan on ennen korotetun vuokran voimaantuloa kirjallisesti ilmoitettava vuokralaiselle uusi vuokra ja sen voimaantuloajankohta.

(3 mom. kuten hallituksen esityksessä)

(Kuten hallituksen esityksessä)

32 §
Aravavuokra-asunnon vuokran korottaminen

Sinä aikana, kun asuinhuoneistoon sovelletaan aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain säännöksiä vuokran määrityksestä, vuokranantajan on halutessaan korottaa vuokraa ilmoitettava korotuksesta, sen perusteesta ja uudesta vuokrasta vuokralaiselle kirjallisesti. Korotettu vuokra tulee voimaan aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemistä lähinnä seuraavan vuokranmaksukauden alusta.

(2 mom. kuten hallituksen esityksessä)

(Kuten hallituksen esityksessä)

4 luku

Vuokran maksaminen

34 §
Vuokran maksaminen

(1-3 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Vuokranmaksupäivän siirtymisestä eräissä tapauksissa säädetään 12 §:ssä.

(Kuten hallituksen esityksessä)

5 luku

Vuokranantajan vaihtuminen

(Kuten hallituksen esityksessä)

(1 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Mitä edellä säädetään omistusoikeuden luovutuksesta tai siirtymisestä, koskee vastaavasti sellaisen muun oikeuden luovutusta tai siirtymistä, jonka perusteella vuokranantajalla on ollut oikeus antaa huoneisto vuokralle. Asunto-osakeyhtiön oikeudesta ottaa huoneisto hallintaansa ja sen vaikutuksista vuokralaisen asemaan sinä aikana, kun huoneisto on otettuna yhtiön hallintaan, säädetään asunto-osakeyhtiölaissa (809/91). Osakkeenomistajan kanssa tehtyyn vuokrasopimukseen perustuva vuokralaisen oikeus pitää huoneistoa hallinnassaan lakkaa siksi ajaksi, jonka huoneisto on asunto-osakeyhtiölain 8 luvun mukaisesti otettuna yhtiön hallintaan.

(3 ja 4 mom. kuten hallituksen esityksessä)

(Kuten hallituksen esityksessä)

(Poist.)

6 luku

Vuokraoikeuden siirto ja jatkaminen

(Kuten hallituksen esityksen 45 §)

45 (46) §
Vuokraoikeuden siirto perheenjäsenelle

(1 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Siirron ilmoittamisesta ja vuokralaisen vapautumisesta velvollisuuksistaan säädetään 44 §:n 2 momentissa.

(3 mom. kuten hallituksen esityksessä)

(Kuten hallituksen esityksen 47 §)

47 (48) §
Kielletyt ehdot vuokraoikeuden siirrosta ja vuokrasuhteen jatkamisesta

Ehto, jolla rajoitetaan vuokralaisen, huoneistossa asuvan, kuolinpesän tai sen osakkaan 44-46 §:n mukaista oikeutta, on mitätön.

(Kuten hallituksen esityksen 49 §)

49 (50) §
Vuokralaisen konkurssi (poist.)

Jos vuokralaisen omaisuus on luovutettu konkurssiin eikä konkurssipesä ole vuokranantajan asettamassa vähintään yhden kuukauden määräajassa ilmoittanut ottavansa vastatakseen vuokrasopimuksesta konkurssin alkamisen jälkeen aiheutuvien velvollisuuksien täyttämisestä tai vuokralainen samassa määräajassa asettanut näiden velvollisuuksien täyttämisestä vakuutta, vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus. Milloin vuokralainen asettaa vakuuden myöhemmin kuin 1 momentissa on säädetty, oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen ei ole, jos vakuus on asetettu ennen purkamisilmoituksen tiedoksisaamista.

Vuokralaisen omaisuuden luovuttaminen konkurssiin ei estä vuokrasopimuksen irtisanomista tai purkamista muualla tässä laissa säädetyin perustein. Vuokranantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta konkurssin alkamisen jälkeen purkaa sopimusta sen johdosta, että vuokraa on maksamatta konkurssin alkamista edeltäneeltä ajalta.

Jos konkurssipesä käyttää huoneistoa, se on tämän ajan vastuussa vuokrasopimuksesta aiheutuvien velvollisuuksien täyttämisestä, vaikka se ei olisi ottanut vastatakseen niiden täyttämisestä. Asuinhuoneiston jälleenvuokrauksessa ensivuokralaisen konkurssipesä vastaa ensivuokrasopimuksesta aiheutuvien velvollisuuksien täyttämisestä konkurssin alkamisesta siihen asti, kun jälleenvuokralaiselle on ilmoitettu ensivuokrasuhteen päättymisestä.

Kun vuokrasopimus purkautuu 1 momentissa mainitulla perusteella, vuokranantajalla on oikeus saada korvaus hänelle aiheutuneesta vahingosta.

50 § (uusi)
Yksityishenkilön velkajärjestely tai yrityksen saneerausmenettely

Vuokralaista koskevan yksityishenkilön velkajärjestelyn tai yrityksen saneerausmenettelyn vaikutuksista vuokrasuhteen pysyvyyteen ja vuokrasopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden täyttämiseen säädetään erikseen.

7 luku

Vuokrasopimuksen irtisanominen

51 §
Vuokrasopimuksen päättyminen irtisanomisen johdosta

(1 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy irtisanomisen johdosta vain siten kuin 39, 44, 46, 55, 90 ja 91 §:ssä säädetään. Jollei muuta ole säädetty tai sovittu, sopimus irtisanomisen johdosta päättyy irtisanomisajan kuluttua.

(3 mom. kuten hallituksen esityksessä)

(Kuten hallituksen esityksessä)

54 §
Irtisanomisilmoitus ja sen tiedoksiantaminen

(1 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen on vuokranantajalle tai sille, jolle vuokranantaja on antanut tehtäväksi periä vuokran, ei kuitenkaan rahalaitokselle, (poist.) annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus (poist.). Samalla on mainittava irtisanomisen peruste, jos irtisanominen edellyttää tämän tai muun lain mukaan erityistä perustetta.

(3-5 mom. kuten hallituksen esityksessä)

55 §
Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen

Tuomioistuin voi oikeuttaa vuokralaisen tai vuokranantajan irtisanomaan määräaikaisen vuokrasopimuksen 2 tai 3 momentissa mainitulla erityisellä perusteella.

Oikeus irtisanoa sopimus voidaan antaa vuokralaiselle,

1) jos hänen tai hänen huoneistossa asuvan perheenjäsenensä sairaus tai vamma aiheuttaa asunnon tarpeen lakkaamisen tai olennaisen muuttumisen tai

2) jos hän muuttaa toiselle paikkakunnalle opintojensa, työnsä tai puolisonsa työn takia taikka

3) jos muusta näihin verrattavasta syystä sopimuksen pysyminen voimassa sovitun määräajan loppuun olisi vuokralaisen kannalta ilmeisen kohtuutonta.

Oikeus irtisanoa sopimus voidaan antaa vuokranantajalle,

1) jos hän tarvitsee huoneiston omaan tai perheenjäsenensä käyttöön syystä, jota hän ei ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä, tai

2) muusta tähän verrattavasta syystä sopimuksen pysyminen voimassa sovitun määräajan loppuun olisi hänen kannaltaan ilmeisen kohtuutonta.

Vuokrasopimuksen sillä osapuolella, joka ei ole sopimusta irtisanonut, on oikeus saada kohtuullinen korvaus sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä hänelle aiheutuneesta vahingosta.

Vuokrasopimuksen toiselle osapuolelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi tässä pykälässä tarkoitetussa asiassa.

(Kuten hallituksen esityksessä)

57 §
Vahingonkorvaus toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisen johdosta

(1 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Jos on sovittu, että vuokralainen vastaa huoneiston kunnosta tai kunnossapidosta, vuokralaisella on vuokranantajan irtisanottua sopimuksen oikeus saada korvaus vuokranantajalta suorittamistaan huoneiston vuokra-arvoa nostaneista korjaustöistä. Korvaus määrätään ottaen huomioon korjausten arvo vuokrasuhteen päättymisajankohtana sekä vuokralaisen mahdollisesti jo saama erilliskorvaus tai vuokran hyvitys.

(Kuten hallituksen esityksessä)

8 luku

Vuokrasopimuksen purkaminen ja lakkaaminen

61 §
Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus

(1-4 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Vuokranantajan oikeudesta purkaa vuokrasopimus säädetään lisäksi 8, 38, 40 ja 49 §:ssä.

(Kuten hallituksen esityksessä)

64 §
Vahingonkorvaus vuokrasopimuksen purkamisen johdosta

Vuokranantajalla on oikeus saada vuokralaiselta korvaus vahingosta, joka vuokranantajalle aiheutuu vuokrasopimuksen purkamisesta 61 §:n 1 momentin nojalla. (Poist.)

(2 mom. kuten hallituksen esityksessä)

(Kuten hallituksen esityksessä)

9 luku

Muutto asuinhuoneistosta

(Kuten hallituksen esityksessä)

10 luku

Asuinhuoneiston jälleenvuokraus

(Kuten hallituksen esityksessä)

76 §
Jälleenvuokralaisen oikeus vuokrasuhteen jatkamiseen

Jollei vuokranantajan oikeudesta purkaa jälleenvuokrasopimus muuta johdu, on jälleenvuokralaisella oikeus jatkaa hallitsemansa asuinhuoneiston vuokrasuhdetta, jos ensivuokrasuhde päättyy jälleenvuokrasuhteen voimassaoloaikana sen johdosta, että;

(1 ja 2 kohta kuten hallituksen esityksessä)

3) vuokranantaja on purkanut ensivuokrasopimuksen vuokranmaksun laiminlyönnin johdosta tai siitä syystä, ettei sovittua vakuutta ole asetettu tai että vuokralaisen omaisuus on luovutettu konkurssiin; tai

(4 kohta kuten hallituksen esityksessä)

(Kuten hallituksen esityksessä)

11 luku

Asuinhuoneiston alivuokraus

(Kuten hallituksen esityksessä)

12 luku

Työsuhdeasunto

(Kuten hallituksen esityksessä)

88 §
Vuokrasuhteen jatkaminen

Mitä vuokraoikeuden jatkamisesta 45-48 §:ssä säädetään, sovelletaan työsuhdeasunnon vuokrasuhteeseen vain, jos jatkamista haluava myös on työ- tai virkasuhteessa vuokralaisen työnantajaan.

(Kuten hallituksen esityksessä)

13 luku

Voimaantulosäännökset

(Kuten hallituksen esityksessä)


2.

Laki

liikehuoneiston vuokrauksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

(Kuten hallituksen esityksessä)

3 §
Vuokrasopimuksen kesto

(1 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy sen voimassaoloajan umpeuduttua. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus ja myös määräaikainen vuokrasopimus päättyvät tämän lain nojalla myös sopimuksen purkamisen tai lakkaamisen johdosta taikka sopimalla sen päättymisestä sekä 38 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa myös sopimuksen irtisanomisen johdosta.

(3 mom. kuten hallituksen esityksessä)

(Kuten hallituksen esityksessä)

5 §
Kohtuuttoman sopimusehdon ja vahingonkorvauksen sovittelu

(1 ja 2 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Tämän lain nojalla suoritettavaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon vahingonkorvausvelvollisen sopijapuolen mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen, osapuolten varallisuusolot sekä muut seikat.

Vahinkoa kärsivän sopijapuolen on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos hän laiminlyö tämän, hän saa itse kärsiä vastaavan osan vahingosta.

(Kuten hallituksen esityksessä)

2 luku

Liikehuoneiston käyttö, kunto ja kunnossapito

(Kuten hallituksen esityksessä)

23 §
Vuokralaisen vastuu liikehuoneiston vahingoittumisesta

(1-4 mom. kuten hallituksen esityksessä)

(5 mom. poist.)

3 luku

Vuokran suuruus

24 §
Vuokran määräytyminen

(1 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Vuokran tarkistamisesta voidaan sopia ottaen huomioon, mitä indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetussa laissa (1222/94) säädetään.

(Kuten hallituksen esityksessä)

4 luku

Vuokran maksaminen

27 §
Vuokran maksamisen ajankohta ja kesto

(1-3 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Vuokranmaksupäivän siirtymisestä eräissä tapauksissa säädetään 10 §:ssä.

(Kuten hallituksen esityksessä)

5 luku

Vuokranantajan vaihtuminen

(Kuten hallituksen esityksessä)

31 §
Omistusoikeuden luovutus tai siirtyminen sekä huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan

(1 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Mitä edellä säädetään omistusoikeuden luovutuksesta tai siirtymisestä, koskee vastaavasti sellaisen muun oikeuden luovutusta tai siirtymistä, jonka perusteella vuokranantajalla on ollut oikeus antaa huoneisto vuokralle. Asunto-osakeyhtiön oikeudesta ottaa huoneisto hallintaansa ja sen vaikutuksista vuokralaisen asemaan sinä aikana, kun huoneisto on otettuna yhtiön hallintaan, säädetään asunto-osakeyhtiölaissa (809/91). Osakkeenomistajan kanssa tehtyyn vuokrasopimukseen perustuva vuokralaisen oikeus pitää huoneistoa hallinnassaan lakkaa siksi ajaksi, jonka huoneisto on asunto-osakeyhtiölain 8 luvun mukaisesti otettuna yhtiön hallintaan.

(3 ja 4 mom. kuten hallituksen esityksessä)

(Kuten hallituksen esityksessä)

(Poist.)

6 luku

Vuokraoikeuden siirto ja jatkaminen

(Kuten hallituksen esityksen 37-39 §)

39 (40) §
Vuokralaisen konkurssi (poist.)

Jos vuokralaisen omaisuus on luovutettu konkurssiin eikä konkurssipesä ole vuokranantajan asettamassa vähintään yhden kuukauden määräajassa ilmoittanut ottavansa vastatakseen vuokrasopimuksesta konkurssin alkamisen jälkeen aiheutuvien velvollisuuksien täyttämisestä, vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus.

Vuokralaisen omaisuuden luovuttaminen konkurssiin ei estä vuokrasopimuksen irtisanomista tai purkamista muualla tässä laissa säädetyin perustein. Vuokranantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta konkurssin alkamisen jälkeen purkaa sopimusta sen johdosta, että vuokraa on maksamatta konkurssin alkamista edeltäneeltä ajalta.

Jos konkurssipesä käyttää huoneistoa, se on tämän ajan vastuussa vuokrasopimuksesta aiheutuvien velvollisuuksien täyttämisestä, vaikka se ei olisi ottanut vastatakseen niiden täyttämisestä. Liikehuoneiston edelleenvuokrauksessa huoneiston edelleen vuokralle antaneen vuokralaisen konkurssipesä vastaa vuokranantajalle vuokrasopimuksesta aiheutuvien velvollisuuksien täyttämisestä konkurssin alkamisesta siihen asti, kun huoneistoa hallinnassaan pitävälle vuokralaiselle on ilmoitettu ensivuokrasuhteen päättymisestä.

Kun vuokrasopimus purkautuu 1 momentissa mainitulla perusteella, vuokranantajalla on oikeus saada korvaus hänelle aiheutuneesta vahingosta.

40 § (uusi)
Yksityishenkilön velkajärjestely tai yrityksen saneerausmenettely

Vuokralaista koskevan yksityishenkilön velkajärjestelyn tai yrityksen saneerausmenettelyn vaikutuksista vuokrasuhteen pysyvyyteen ja vuokrasopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden täyttämiseen säädetään erikseen.

7 luku

Vuokrasopimuksen irtisanominen

41 §
Vuokrasopimuksen päättyminen irtisanomisen johdosta

(1 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy irtisanomisen johdosta vain siten kuin 38 §:ssä säädetään. Jollei muuta ole säädetty tai sovittu, sopimus irtisanomisen johdosta päättyy irtisanomisajan kuluttua.

(3 mom. kuten hallituksen esityksessä)

(Kuten hallituksen esityksessä)

43 §
Irtisanomisilmoitus ja sen tiedoksiantaminen

(1 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen on vuokranantajalle tai sille, jolle vuokranantaja on antanut tehtäväksi periä vuokran, ei kuitenkaan rahalaitokselle, (poist.) annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus (poist.). Samalla on mainittava irtisanomisen peruste, jos irtisanominen edellyttää tämän tai muun lain mukaan erityistä perustetta.

(3-5 mom. kuten hallituksen esityksessä)

(Kuten hallituksen esityksessä)

8 luku

Vuokrasopimuksen purkaminen ja lakkaaminen

48 §
Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus

(1-4 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Vuokranantajan oikeudesta purkaa vuokrasopimus säädetään lisäksi 7, 32 ja 39 §:ssä.

(Kuten hallituksen esityksessä)

51 §
Vahingonkorvaus vuokrasopimuksen purkamisen johdosta

(1 ja 2 mom. kuten hallituksen esityksessä)

(3 mom. poist.)

(Kuten hallituksen esityksessä)

9 luku

Muutto liikehuoneistosta

(Kuten hallituksen esityksessä)

10 luku

Liikehuoneiston edelleenvuokraus

59 §
Edelleen vuokralle antaneen vastuu sopimuksen pysyvyydestä

(1 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Jos huoneiston edelleen vuokralle antaneen vuokralaisen vuokrasopimus päättyy sen johdosta, että (poist.)

1) vuokralainen on sopinut vuokranantajansa kanssa vuokrasopimuksen päättymisestä taikka irtisanonut tai purkanut vuokrasopimuksen,

2) vuokranantaja on purkanut tämän vuokrasopimuksen vuokranmaksun laiminlyönnin johdosta tai siitä syystä, ettei sovittua vakuutta ole asetettu tai että vuokralaisen omaisuus on luovutettu konkurssiin, taikka

(3 kohta kuten hallituksen esityksessä)

on vuokralainen velvollinen korvaamaan huoneistoa hallussaan pitävälle vuokralaiselleen huoneiston hallinnan päättymisestä aiheutuneen vahingon.

(Kuten hallituksen esityksessä)

11 luku

Liikehuoneiston alivuokraus

(Kuten hallituksen esityksessä)

12 luku

Voimaantulosäännökset

(Kuten hallituksen esityksessä)


3.

Laki

asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 17 päivänä toukokuuta 1991 annetun asunto-osakeyhtiölain (809/91) 82 §:n 1 momentti, 83 §, 84 §:n otsikko sekä 1 ja 3 momentti, 85 §:n 1 momentti ja 86 § seuraavasti:

(Kuten hallituksen esityksessä)

84 §
Päätöksen moittiminen ja täytäntöönpano

(1 mom. kuten hallituksen esityksessä)


Jollei päätöstä hallintaan ottamisesta julisteta pätemättömäksi, se saadaan panna täytäntöön niin kuin vuokralaiseen kohdistunut häätötuomio. Jos huoneiston yhtiön hallintaan ottaminen perustuu 81 §:n 1 momentin 1 kohtaan, ei vuokralaista tai huoneistossa asuvaa (poist.) muuta käyttöoikeuden saanutta saa häätää, ellei tälle ole annettu tiedoksi yhtiön päätöstä huoneiston hallintaan ottamisesta.

(Kuten hallituksen esityksessä)


Voimaantulosäännös

(Kuten hallituksen esityksessä)


5.

Laki

indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan indeksiehdon käytön rajoittamisesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1222/94) 2 §:n 8 kohta seuraavasti:

2 §
Poikkeukset

Tätä lakia ei sovelleta:


8) asuinhuoneiston vuokrasopimukseen, joka on voimassa toistaiseksi tai tehty vähintään kolmeksi vuodeksi;Voimaantulosäännös

(Kuten hallituksen esityksessä)


Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1995


Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Seppänen, varapuheenjohtaja Vanhanen, jäsenet Biaudet, Hautala, Ihamäki, Kankaanniemi, Karhunen, Kautto, Korkeaoja, Markkula, Myller, Rask, J. Roos, Takala, Virrankoski (osittain) ja Vuorensola sekä varajäsenet Aula, A. Ojala (osittain) ja Saario (osittain).


Vastalauseita

I

Hallituksen esitys n:o 304 uusiksi huoneenvuokralaeiksi ja niihin liittyviksi laeiksi pitää sisällään huomattavan muutoksen suomalaisessa asuntopolitiikassa. Vuokrasäännöstely poistetaan kokonaan huoneenvuokrasuhteissa, myös ns. vanhoissa vuokrasuhteissa. Säännöstelyn purku voi erityisesti nykytilanteessa, jossa asuntotuotannon alasajo on luonut patoutunutta kysyntää, johtaa asumiskustannusten huomattavaan nousuun. Kun vielä otetaan huomioon, että asumistukea on viime vuosina huomattavasti heikennetty, on vuokralla asuvien ihmisten hyvinvointi ja perusturvallisuus vakavasti uhattuna.

Voimakasta puuttumista jo tehtyihin ja voimassa oleviin huoneenvuokrasopimuksiin sopimusvapautta huomattavasti laajentamalla ei voida myöskään pitää lainsäädäntömme ja oikeusjärjestyksemme perusperiaatteiden mukaisena.

Katsommekin siis, että huoneenvuokrien säännöstelyä ei tulisi tässä tilanteessa ja esitetyllä tavalla purkaa.

Lakiehdotusta valiokunnassa käsiteltäessä on siihen jouduttu tekemään huomattavia muutoksia. Muutoksia on tehty kohtuuttoman sopimusehdon sovitteluun, vahingonkorvauksen sovitteluun, keskeisten sopimusehtojen määräytymiseen ja pakottavuuteen, vuokralaisen konkurssiin ja velkajärjestelyyn, määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomiseen, vuokralaisen huoneiston kunnossapitoon käyttämien varojen korvaamiseen ja moniin muihin keskeisiin lainkohtiin. Muutokset ovat siinä määrin merkittäviä ja runsaslukuisia, että lain huolellinen valmistelu vaatisi niiden jatkokäsittelyä. Valiokunnan olisi mm. kuultava asiantuntijoita uudelleen.

Edellä esitetyn perusteella ehdotamme,

että lakiehdotukset hylättäisiin.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1995

Tarja Kautto Maija Rask Esko Seppänen

Riitta Myller Heidi Hautala Jukka Roos

II

Yhdyn esitettyyn kritiikkiin lakiehdotuksen valmistelutavasta. Se on merkinnyt huomattavia muutoksia valiokuntakäsittelyssä. Niistä ei ole riittävässä laajuudessa kuultu asiantuntijoita. Kysymyksessä on tärkeä uudistus, jonka valmisteluun ja käsittelyyn olisi tullut varata riittävästi aikaa.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1995

Toimi Kankaanniemi

Liite

PeVL 28/1994

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.