Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 188/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

VaVM 40/2010

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia. Savukkeiden, sikarien ja pikkusikarien sekä piippu- ja savuketupakan määritelmät tarkistettaisiin Euroopan unionin muuttuneita säännöksiä vastaaviksi. Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero ei enää määräytyisi osuutena kysytyimmän hintaluokan tupakkatuotteiden tupakkaverosta, vaan se määräytyisi yksikköverona. Muilta osin ei ehdoteta muutoksia tupakkaveron tasoon eikä rakenteeseen.

Lakiin sisällytettäisiin säännös, jonka mukaan Tullihallitus vahvistaisi vuosittain savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi verovelvollisten velvollisuudesta toimittaa tulliviranomaiselle tietoja vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon vahvistamiseksi sekä Euroopan komissiolle toimitettavia tilastotietoja varten.

Esitys liittyy neuvoston direktiiviin tupakkaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että lain viittaukset päivitettäisiin, ja lakiin tehtäisiin eräitä teknisluonteisia muutoksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.


YLEISPERUSTELUT

1 Nykytila

1.1 Lainsäädäntö

Tupakkatuotteiden valmisteveron perusteesta ja määrästä säädetään tupakkaverosta annetussa laissa (1470/1994), jäljempänä tupakkaverolaki. Tupakkaveroa kannetaan savukkeista, sikareista ja pikkusikareista sekä piippu- ja savuketupakasta. Piippu- ja savuketupakka on verotuksellisesti jaettu kahteen eri tuoteryhmään, jotka ovat savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka ja muu piippu- ja savuketupakka. Edellä mainittujen tupakkatuotteiden lisäksi tupakkaveroa kannetaan tupakkaverolain mukaan savukepapereista sekä muista tupakkaa sisältävistä tuotteista. Verotusmenettelyyn sovelletaan valmisteverotuslain (182/2010), jäljempänä uusi valmisteverotuslaki, säännöksiä.

Tupakkaverolaissa säädetään tupakkatuotteita koskevista määritelmistä ja veron määräämisen perusteista. Tupakkaveroa on suoritettava lain liitteenä olevan verotaulukon mukaan. Vero määrätään tuotteen vähittäismyyntihinnasta. Vähittäismyyntihinnalla tarkoitetaan verovelvollisen ilmoittamaa vähittäismyyntihintaa. Savukkeista, piippu- ja savuketupakasta sekä savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta vero määrätään lisäksi yksikköverona.

Tupakkaveroa korotettiin vuoden 2010 alusta. Savukkeiden yksikköperusteista veroa kannetaan 17,50 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoperusteista veroa 52 prosenttia vähittäismyyntihinnasta. Sikarien ja pikkusikarien vero on 25 prosenttia vähittäismyyntihinnasta. Piippu- ja savuketupakasta kannetaan yksikköperusteista veroa 8,50 euroa kilogrammalta ja arvoperusteista veroa 48 prosenttia vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan yksikköperusteista veroa 10 euroa kilogrammalta ja arvoperusteista veroa 52 prosenttia vähittäismyyntihinnasta. Savukepaperin ja muun tupakkaa sisältävän tuotteen vero on 60 prosenttia vähittäismyyntihinnasta.

Savukkeista ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettavan veron määrä on kuitenkin aina vähintään verotaulukon mukainen vähimmäisvero. Savukkeiden vähimmäisvero on 91 prosenttia kysytyimmän hintaluokan savukkeiden tupakkaverosta. Vastaavasti savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta on suoritettava tupakkaveroa vähintään 91 prosenttia kysytyimmän hintaluokan savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan tupakkaverosta. Tullihallitus vahvistaa savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan kysytyimmät hintaluokat vuosittain.

Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisverolle on säädetty siirtymäsäännös vuodelle 2010. Siirtymäsäännöksen mukaan savukkeista suoritettava tupakkavero on 31 päivään joulukuuta 2010 vähintään 129 euroa 1 000 kappaletta kohden ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettava tupakkavero on vähintään 67 euroa kilogrammaa kohden. Siirtymäsäännöksellä on varmistettu se, että vuoden 2010 alusta toteutettu veronkorotus otetaan huomioon myös vähimmäisveron määrässä vuonna 2010. Ilman siirtymäsäännöstä vuoden 2010 vähimmäisvero olisi laskettu vuoden 2009 hintatietojen perusteella, joihin ei olisi sisältynyt veronkorotusta.

Vähimmäisveroa sovelletaan lähtökohtaisesti niihin savukkeisiin ja savukkeiksi käärittävään hienoksi leikattuun tupakkaan, jotka myydään kysytyimmän hintaluokan vähittäismyyntihintaa alemmalla hinnalla. Käytännössä savukkeiden vähimmäisvero on vuonna 2010 tullut sovellettavaksi silloin, kun savukkeiden hinta on enintään 4,28 euroa 20 kappaleelta ja kysytyin hintaluokka on 4,40 euroa 20 kappaleelta.

Muuten kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntihintana pidetään vastaavien tuotteiden vähittäismyyntihintaa Suomessa. Jollei vastaavia tuotteita täällä ole, määrätään savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vero vähimmäisveron mukaisesti. Muiden tupakkatuotteiden verotusarvona pidetään tuoteryhmän keskimääräistä vähittäismyyntihintaa, jonka Tullihallitus vahvistaa.

1.2 EU:n lainsäädäntö

Euroopan unionin yhdenmukaistetun valmisteverolainsäädännön piiriin kuuluvat savukkeet, sikarit ja pikkusikarit, hienoksi leikattu tupakka sekä muu piippu- ja savuketupakka. Savukepaperi ja muut tupakkaa sisältävät tuotteet eivät kuulu unionin lainsäädännön alaisuuteen, mutta niistä kannetaan kansallista valmisteveroa Suomessa.

Unionin oikeudessa tupakkatuotteisiin sovellettava valmistevero on yhtenäistetty neuvoston direktiiveillä. Tupakkatuotteisiin sovelletaan savukkeiden verojen lähentämisestä annettua neuvoston direktiiviä 92/79/ETY, muun valmistetun tupakan kuin savukkeiden verojen lähentämisestä annettua neuvoston direktiiviä 92/80/ETY sekä muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista annettua neuvoston direktiiviä 95/59/ETY. Direktiiveissä säädetään tupakkatuotteiden määritelmistä, verotettavista tuotteista, verotuksen rakenteesta sekä vähimmäisveroista. Sanottuja tupakkatuotteita koskevia direktiivejä on muutettu savukkeiden verojen lähentämisestä annetun direktiivin 92/79/ETY, muun valmistetun tupakan kuin savukkeiden verojen lähentämisestä annetun direktiivin 92/80/ETY ja muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista annetun direktiivin 95/59/EY muuttamisesta annetuilla neuvoston direktiiveillä 1999/81/EY ja 2002/10/EY. Viimeisimmät muutokset sisältyvät direktiivien 92/79/ETY, 92/80/ETY ja 95/59/EY muuttamisesta valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteen ja valmisteverokantojen osalta sekä direktiivin 2008/118/EY muuttamisesta 16 päivänä helmikuuta 2010 annettuun neuvoston direktiiviin 2010/12/EU, jäljempänä tupakkaverodirektiivi.

Joissakin jäsenvaltioissa on esiintynyt savukkeiden ja sikarien määrittelyongelmia, joiden vuoksi tupakkaverodirektiivillä on tehty joitakin teknisiä tarkistuksia savukkeiden ja sikarien määritelmiin.

Keskeinen muutos direktiivissä on jäsenvaltioita velvoittavien vähimmäisverotasojen korotukset, joilla pyritään asteittain yhdenmukaistamaan tupakkatuotteiden vero- ja hintatasoja sisämarkkinoilla. Sisämarkkinoilla suuret hintaerot johtavat rajojen yli tapahtuvaan kaupankäyntiin ja salakuljetukseen, mikä vääristää kilpailua ja voi tehdä tyhjäksi jäsenvaltioiden pyrkimykset toteuttaa muun muassa terveysperusteista tupakkaveropolitiikkaa. Yhteiset verotasot ja yhtenäiset veronalaisten tuotteiden määrittelyt vähentävät mahdollisuuksia hankkia samanlaisia tuotteita maasta, jossa verotuksen taso poikkeaa olennaisesti. Verorasituksen voimakas vaihtelu eri jäsenmaissa voi aiheuttaa merkittäviä kilpailun vääristymiä. Toisaalta valmisteverokantojen lähentäminen entisestään edistää osaltaan salakuljetuksen ja petosten torjuntaa.

Vähimmäisverotuksen perusteena ollut kysytyimmän hintaluokan käsite soveltuu komission mukaan huonosti sisämarkkinoille. Se johtaa hintakilpailun vääristymiseen, koska se riippuu suurten tupakkateollisuuden toimijoiden hinnoittelupäätöksistä. Lisäksi tämä on vaikeuttanut verotulojen ennakointia. Unionin oikeudessa ei ole myöskään säännöksiä siitä, miten kysytyin hintaluokka määritellään, joten jäsenvaltiot ovat laskeneet sen eri tavoin.

Savukkeet

Tupakkaverodirektiivin yhtenä keskeisenä muutoksena on kysytyimmän hintaluokan käsitteestä luopuminen savukkeiden verotuksessa. Kysytyimmän hintaluokan käsitteestä on tupakkaverodirektiivissä luovuttu ja korvattu se vähittäismyyntihinnan painotetulla keskiarvolla, jota käytetään sen arvioimisessa, täyttääkö jäsenvaltiossa sovellettava tupakkavero direktiivissä säädetyn vähimmäistason.

Tupakkaverodirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on sovellettava savukkeisiin edelleen sekä yksikkö- että arvoveroa, joiden yhteenlasketun yleisen valmisteveron vähimmäistason on oltava vähintään 57 prosenttia savukkeiden vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta. Tämän yleisen valmisteveron laskemisessa otetaan huomioon paljouden perusteella kannettava yksikkövero ja arvon perusteella kannettava valmistevero ilman arvonlisäveroa. Vuoden 2014 alusta 57 prosentin vähimmäisvaatimusta korotetaan 60 prosenttiin. Jäsenvaltiota velvoittavan verotason laskeminen vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta parantaa tupakkamarkkinoiden kokonaisuuden huomioon ottamista ja on vähemmän altis keinottelulle.

Yhteenlasketun yleisen valmisteveron vähimmäistason lisäksi savukkeiden yksikköverolle on säädetty euromääräinen vähimmäistaso, joka on 64 euroa 1 000 savukkeelta vuoden 2011 alusta lähtien. Vähimmäisveroa korotetaan 90 euroon 1 000 savukkeelta vuoden 2014 alusta, mikä merkitsee 40 prosentin korotusta.

Jäsenvaltioiden, jotka kantavat valmisteveroa vähintään 101 euroa 1 000 savukkeelta vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon perusteella, ei tarvitse noudattaa edellä mainittua 57 prosentin yleisen valmisteveron vähimmäisvaatimusta. Vuoden 2014 alusta jäsenvaltioiden, jotka kantavat valmisteveroa vähintään 115 euroa 1 000 savukkeelta vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon perusteella, ei tarvitse noudattaa 60 prosentin yleisen valmisteveron vähimmäisvaatimusta.

Savukkeiden yksikköveron tulee lisäksi täyttää tietty prosenttiosuus savukkeiden verorasituksesta. Sen on oltava 31 päivään joulukuuta 2013 asti vähintään viisi prosenttia ja korkeintaan 76,5 prosenttia siitä kokonaisverosta, joka syntyy yhdistämällä savukkeiden yksikkö- ja arvovero sekä arvonlisävero, jotka kannetaan vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta. Vuoden 2014 alusta yksikköveron on oltava vähintään 7,5 prosenttia ja korkeintaan 76,5 prosenttia kokonaisverosta.

Tupakkaverodirektiivin mukaan vähittäismyyntihinnan painotettu keskiarvo lasketaan ottamalla huomioon kaikkien kussakin jäsenvaltiossa kulutukseen luovutettujen savukkeiden kokonaisarvo, joka perustuu kaikki verot sisältävään vähittäismyyntihintaan, jaettuna kulutukseen luovutettujen savukkeiden kokonaismäärällä. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä keskiarvo viimeistään kunkin vuoden maaliskuun 1 päivänä kaikkia tällaisia edeltävänä kalenterivuonna tehtyjä kulutukseen luovutuksia koskevien tietojen perusteella.

Tupakkaverodirektiivin mukaan jäsenvaltiot voivat kantaa savukkeista edelleen vähimmäisvalmisteveron edellyttäen, että savukkeiden yleisen valmisteveron rakenteen edellytykset täyttyvät. Vähimmäisveron tarkoituksena on hillitä halpahintaisten savukkeiden markkinoille tuloa.

Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka

Tupakkaverodirektiivin mukaan myös savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan viitearvoksi säädetään vähittäismyyntihinnan painotettu keskiarvo. Savukkeiden tavoin vähittäismyyntihinnan painotettu keskiarvo lasketaan ottamalla huomioon jäsenvaltiossa kulutukseen luovutettujen savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan kokonaisarvo, joka perustuu kaikki verot sisältävään vähittäismyyntihintaan, jaettuna kulutukseen luovutetun savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan kokonaismäärällä. Se on määritettävä viimeistään kunkin vuoden maaliskuun 1 päivänä kaikkia tällaisia edeltävänä kalenterivuonna tehtyjä kulutukseen luovutuksia koskevien tietojen perusteella.

Tupakkaverodirektiivin mukaan savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan yleisen valmisteveron osuus on vuoden 2011 alusta vähintään 40 prosenttia kulutukseen luovutetun savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta tai vähintään 40 euroa kilogrammalta. Vuoden 2013 alusta yleisen valmisteveron osuus nousee vähintään 43 prosenttiin tai vähintään 47 euroon kilogrammalta. Vuoden 2015 alusta yleisen valmisteveron osuus on vähintään 46 prosenttia tai vähintään 54 euroa kilogrammalta. Vuoden 2018 alusta yleisen valmisteveron osuus on vähintään 48 prosenttia tai vähintään 60 euroa kilogrammalta. Vuoden 2020 alusta yleisen valmisteveron osuus on vähintään 50 prosenttia tai vähintään 60 euroa kilogrammalta.

Piippu- ja savuketupakka

Muun piippu- ja savuketupakan kuin savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan yleisen valmisteveron on oltava vuoden 2011 alusta vähintään 20 prosenttia vähittäismyyntihinnasta, johon sisältyvät kaikki verot, tai 22 euroa kilogrammaa kohti.

Sikarit

Sikarien tai pikkusikarien yleisen valmisteveron on oltava vuoden 2011 alusta alkaen vähintään viisi prosenttia vähittäismyyntihinnasta, johon sisältyvät kaikki verot, taikka 12 euroa 1 000 kappaletta tai kilogrammaa kohti.

Määritelmät

Tupakkaverodirektiivissä savukkeiden, sikarien ja pikkusikarien sekä muun piippu- ja savuketupakan määritelmiä on muutettu. Pituuden perusteella kahtena tai useampana savukkeena pidettävien tupakkakääröjen pituuksia on lyhennetty. Piippu- ja savuketupakan määritelmiä on muutettu, jotta piipputupakka ja hienoksi leikattu tupakka voidaan paremmin erottaa toisistaan epätarkoituksenmukaisen verotuksen välttämiseksi. Tupakanjätteiden määritelmää on myös täsmennetty.

Tietojenantovelvollisuus

Tupakkaverodirektiivin mukaan komission on jatkossakin toimitettava neuvostolle joka neljäs vuosi kertomus valmisteverokannoista sekä valmisteverojen rakenteesta. Muutos aikaisempaan on se, että jäsenvaltiot velvoitetaan ilmoittamaan komissiolle kertomuksen kannalta oleelliset saatavilla olevat tiedot.

1.3 Nykytilan arviointi

Suomessa tupakkatuotteista kannettava valmistevero täyttää tupakkaverodirektiivin mukaiset korotetut vähimmäistasot ainakin toistaiseksi, joten varsinaisen tupakkaveron tasoon tai rakenteeseen ei ole tarvetta tehdä muutoksia. Tupakkaverolain liitteen verotaulukon mukainen savukkeiden veron vähimmäismäärä kuitenkin määräytyy osuutena kysytyimmän hintaluokan savukkeiden tupakkaverosta, joten vähimmäisveron rakenne ei ole direktiivin mukainen. Vaikka kysytyimmän hintaluokan käsite ei ole Suomessa aiheuttanut ongelmia, siitä joudutaan luopumaan direktiivin täytäntöön panemiseksi.

Tupakkaverolakiin ei sisälly säännöksiä vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta, joka on vuosittain vahvistettava direktiivissä edellytetyn tupakkaveron vähimmäistason ja rakenteen noudattamisen seuraamiseksi.

Suomessa savukkeiden ja sikareiden määritelmät eivät ole aiheuttaneet merkittäviä ongelmia, mutta direktiivin täytäntöönpano edellyttää niihin teknisluonteisia täsmennyksiä.

2 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

Tupakkaverodirektiivin täytäntöönpano edellyttää lain tasoista sääntelyä. Tupakkaverodirektiivin mukaan direktiivin noudattamisen edellyttämät kansalliset säädökset on saatettava voimaan 1 päivästä tammikuuta 2011, jollei direktiivissä ole toisin säädetty. Esityksen tavoitteena on sisällyttää tarvittavat muutokset tupakkaverolakiin.

Tupakkaverolaista poistettaisiin savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan verotuksessa käytetty kysytyimmän hintaluokan käsite. Lakiin sisällytettäisiin määritelmä vähittäismyyntihinnan painotetusta keskiarvosta, jolla olisi merkitystä vain sen seurannassa, täyttääkö Suomessa sovellettava verotus tupakkaverodirektiivissä edellytetyn veron vähimmäistason ja rakenteen. Vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon vahvistaisi vuosittain Tullihallitus. Verovelvollisten olisi annettava tulliviranomaiselle tätä varten tarpeellisia tietoja. Lisäksi laissa ehdotetaan säädettäväksi verovelvollisten velvollisuudesta toimittaa tulliviranomaiselle tietoa Euroopan komissiolle toimitettavia tilastotietoja varten.

Tupakkaverodirektiivin mukaan jäsenvaltiot voivat kantaa savukkeista vähimmäisvalmisteveron. Vähimmäisveron rakenne ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverodirektiivin mukaiseksi. Suomessa vähimmäisveron kantaminen on perusteltua Suomen tupakkamarkkinoiden rakenteesta johtuen ja halpahintaisten savukkeiden markkinoille tulon hillitsemiseksi. Vähimmäisveroa ei enää laskettaisi prosenttiosuutena kysytyimmän hintaluokan tupakkaverosta. Vähimmäisvero ehdotetaan perustuvaksi yksikköperusteiseen veroon, ja se määriteltäisiin siten, että siinä otetaan huomioon vuoden 2010 vähimmäisveron taso ja inflaation arvioitu vaikutus hintoihin. Savukkeiden vähimmäisveron määrä olisi vuoden 2011 alusta 131,50 euroa 1 000 savuketta kohden. Inflaatiovaikutuksen huomioon ottamisella varmistetaan, että halpahintaisten savukkeiden verotus ei alene suhteessa normaaliveron piirissä olevien savukkeiden verotukseen. Myös savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero ehdotetaan muutettavaksi savukkeiden vähimmäisveroa vastaavasti. Vuoden 2011 alusta savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero olisi 68,50 euroa kilogrammaa kohden.

Tupakkaverodirektiivi ei aiheuta välittömiä muutoksia Suomen tupakkaverotuksen tasoon tai verorakenteeseen, joten muutoksia verotuksen tasoon tai verorakenteeseen ei ehdoteta edellä mainittua vähimmäisveron rakennemuutosta lukuun ottamatta.

Tupakkaverolakiin ehdotetaan teknisiä muutoksia tupakkatuotteiden määritelmiin. Tupakkaverolain määritelmät sikareista ja pikkusikareista, savukkeista sekä piippu- ja savuketupakasta ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan tupakkaverodirektiiviä.

Tupakkaverolain viittaussäännöksiin ehdotetaan lisäksi teknisiä muutoksia. Tupakkaverolain viittaukset valmisteverotuslakiin (1469/1994), jäljempänä vanha valmisteverotuslaki, ehdotetaan muutettaviksi uuteen valmisteverotuslakiin. Lisäksi tupakkaverolakiin ehdotetaan muutoksia, jotka koskevat sääntöjen vastaisesti maahantuotujen tupakkatuotteiden veron määräytymistä.

3 Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole lähtökohtaisesti valtiontaloudellisia vaikutuksia. Suomessa korotettiin tupakkaveroa 1 päivänä tammikuuta 2010 ja Suomessa sovelletut tupakkatuotteiden valmisteverotasot täyttävät tupakkaverodirektiivin mukaiset korotetut EU:n yleisen valmisteveron vähimmäistasot. Savukkeiden vähimmäisveron rakenteeseen tupakkaverodirektiivin edellyttämät muutokset vaikuttavat siten, että vähimmäisvero perustuisi yksikköperusteiseen veroon. Verotasoon muutos vaikuttaisi siten, että inflaation arvioitu vaikutus hintoihin otettaisiin huomioon. Vähimmäisveron piirissä olevien savukkeiden hinnat nousisivat keskimäärin noin 1,6 prosenttia verrattuna tilanteeseen, jossa vähimmäisveroon ei tehtäisi edellä mainittua inflaatiotarkistusta.

Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisveron rakenne ja verotaso muuttuisivat savukkeiden vähimmäisveroa vastaavalla tavalla. Vähimmäisveron piirissä olevan savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan hinnat nousisivat keskimäärin 1,7 prosenttia verrattuna tilanteeseen, jossa vähimmäisveroon ei tehtäisi edellä mainittua inflaatiotarkistusta.

Tupakkaverodirektiivin edellyttämät muutokset tupakkatuotteiden määritelmiin ovat lähinnä teknisluonteisia eikä niillä ole vaikutuksia nykyisin markkinoilla olevien tuotteiden verotasoon eikä hintaan.

Tupakkaverodirektiivissä savukkeiden normaaliverotuksen verorasitus siirtyy nykyistä enemmän yksikköveroon. Suomen tulee seurata, että voimassa oleva verorakenne ylittää tupakkaverodirektiivissä säädetyt yksikköveron osuuden alarajat, jotka nousevat vuoden 2011 alusta ja uudestaan vuoden 2014 alusta. Yksikkövero ei seuraa automaattisesti inflaatiokehitystä, vaan inflaatiokehityksen huomioon ottaminen edellyttää lakimuutosta.

Vähimmäisveron perustuessa kokonaan yksikköveroon, tulee inflaation vaikutusta seurata säännöllisesti ja tehdä tarvittavat muutokset verotaulukkoon. Myös muiden maiden kokemuksia vähimmäisveron perustumisesta vähittäismyyntihinnan painotettuun keskiarvoon tullaan seuramaan ja arvioimaan sen soveltuvuutta Suomen tupakkaverotukseen.

4 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä. Esityksestä on pyydetty lausunnot sosiaali- ja terveysministeriöltä, Tullihallitukselta, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Terveyden edistämisen keskukselta, Päivittäistavarakauppa ry:ltä, Veronmaksajain keskusliitto ry:ltä, Tupakkateollisuusliitto r.y:ltä ja Philip Morris Finland Oy:ltä.

Lausunnoissa on esitetty erilaisia täsmennyksiä ja lisäyksiä esitykseen ja sen perusteluihin. Ne on pyritty ottamaan huomioon. Lausuntovaiheen mukaisen vähimmäisveron mahdollisista vaikutuksista on esitetty erilaisia näkemyksiä. Lausunnon antajien näkökohdat on myös tältä osin otettu huomioon ja vähimmäisveron rakenne on muutettu yksikköperusteiseen veroon perustuvaksi.

5 Riippuvuus kansainvälisistä sopimuksista ja velvoitteista

Ehdotetut muutokset perustuvat Euroopan unionin neuvoston antamaan tupakkaverodirektiiviin. Tupakkaverodirektiivin noudattamisen edellyttämät kansalliset säädökset on saatettava voimaan 1 päivästä tammikuuta 2011, jollei direktiivissä ole toisin säädetty.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotuksen perustelut

3 §. Pykälässä säädetään sikarien ja pikkusikarien määritelmästä. Määritelmää ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverodirektiivin mukaiseksi. Useat jäsenvaltiot ja kaupan edustajat ovat raportoineet, että markkinoille on tuotu uusia sikareina pidettäviä tuotteita, jotka eivät ole savukkeiden tapaan valkoisia vaan muistuttavat väriltään sikaria tai pikkusikaria, mutta jotka on niiden toiminnan, maun ja ulkoasun vuoksi katsottava savukkeiden korvikkeiksi. Tästä syystä sikareiden määritelmästä on tupakkaverodirektiivissä poistettu asiaa koskeva säännös kokonaan. Tupakkaverodirektiivin muutoksella on haluttu varmistaa näiden tuotteiden yhdenmukainen verotus ja rajoittaa alemman vähimmäisverokannan soveltaminen perinteisiin sikareihin ja pikkusikareihin. Ehdotetulla muutoksella pantaisiin täytäntöön tupakkaverodirektiivin 3 artiklan 1 kohta, jolla korvataan direktiivin 95/59/EY 3 artikla, sekä 3 artiklan 5 kohta, jolla korvataan direktiivin 95/59/EY 7 artiklan 1 kohta.

4 §. Pykälän 2 momentissa säädetään siitä, milloin tupakkakäärö on katsottava kahdeksi tai useammaksi savukkeeksi. Savukkeiden valmisteveron alentamiseksi markkinoille on unionin alueelle tuotu uusia tuotteita, joissa kääröjen pituus on 18 senttimetriä ja filtteri on erillään. Kääröt katkaistaan kolmeen osaan, jotka asetetaan filtteriin. Näin kolmea savuketta verotetaan kahtena savukkeena. Tämän estämiseksi tupakkaverodirektiivissä on muutettu tupakkakääröjen määritelmää. Pykälän 2 momentti muutettaisiin tupakkaverodirektiivin mukaiseksi. Ehdotetulla muutoksella pantaisiin täytäntöön tupakkaverodirektiivin 3 artiklan 2 kohta, jolla korvataan direktiivin 95/59/EY 4 artiklan 2 kohta.

5 §. Pykälässä säädetään piippu- ja savuketupakan määritelmästä. Pykälän 1 momentin 2 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että tupakanjätteitä koskeva määritelmä muutettaisiin tupakkaverodirektiiviä vastaavaksi. Ehdotetulla muutoksella pantaisiin täytäntöön tupakkaverodirektiivin 3 artiklan 3 kohta, jolla korvataan direktiivin 95/59/EY 5 artiklan 2 kohta.

Pykälän 2 momentissa säädetään tupakan leikkuuleveydestä. Tupakkaverodirektiivissä piippu- ja savuketupakan määritelmää on mukautettu, jotta piipputupakka ja hienoksi leikattu tupakka voidaan paremmin erottaa toisistaan epätarkoituksenmukaisen verotuksen välttämiseksi. Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan poikkileikkauksen enimmäisleveys on tupakkaverodirektiivissä nostettu nykyisestä 1,0 millimetristä 1,5 millimetriin. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tupakkaverodirektiivin mukaisesti poikkileikkauksen enimmäisleveydestä. Ehdotetulla muutoksella pantaisiin täytäntöön tupakkaverodirektiivin 3 artiklan 4 kohta, jolla muutetaan direktiivin 95/59/EY 6 artikla.

9 §. Pykälässä säädetään vähittäismyyntihinnasta. Pykälän 1 momenttiin tehtäisiin teknisluonteinen muutos ja poistettaisiin viittaus vanhan valmisteverotuslain 10 §:ään.

Pykälän 2 momentti muutettaisiin koskemaan myös tupakkatuotteiden sääntöjen vastaista maahantuontia. Nykyisen oikeuskäytännön mukaan sääntöjen vastaisesti maahantuoduista savukkeista peritään vähimmäisvero. Yleensä vähimmäisveron soveltaminen tarkoittaa käytännössä veronalennusta. Tarkoituksenmukaista olisi, että myös sääntöjen vastaisesti maahantuotujen tupakkatuotteiden verotukseen sovellettaisiin tupakkaverolain 9 §:n 2 momenttia. Tällöin savukkeista ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannettaisiin lähtökohtaisesti vastaavien tuotteiden vero. Jos vastaavaa tuotetta ei ole tai merkkiä ei saada jälkikäteen selville, kannettaisiin vähimmäisvero.

10 §. Pykälässä säädetään verottomuudesta. Pykälään tehtävällä teknisluonteinen muutoksella korvattaisiin Euroopan yhteisö Euroopan unionilla.

11 §. Pykälässä säädetään hintalipukkeista. Pykälään tehtävällä teknisluonteinen muutoksella poistettaisiin viittaus vanhan valmisteverotuslain 10 §:ään.

Pykälän 2 momenttiin korvattaisiin vanhan valmisteverotuslain mukainen rekisteröity elinkeinonharjoittaja -termi uuden valmisteverotuslain mukaisella rekisteröidyn vastaanottajan termillä.

12 §. Pykälässä säädetään tarkastuslipukkeista. Pykälään korjattaisiin viittaukset vanhan valmisteverotuslain 18 - 21 §:stä ja 16 §:n 10 kohdasta uuden valmisteverotuslain 72, 73, 84, 85 ja 88 - 90 §:ään.

13 §. Nykyisen pykälän mukaan valtioneuvostolla on oikeus määrätä, että tuotteista kannetaan hallituksen esityksen mukainen vero jo ennen lain voimaantuloa. Verovelvollisuudesta, veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta tulee säätää perustuslain (731/1999) 81 §:n mukaan lailla. Säännös ehdotetaan perustuslain vastaisena poistettavaksi laista.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin verovelvollisen velvollisuudesta antaa tulliviranomaiselle salassapitosäännösten estämättä tarpeelliset tiedot Euroopan komissiolle toimitettavia tupakkatuotteiden tilastotietoja varten. Samalla säädettäisiin verovelvollisten velvollisuudesta antaa tulliviranomaiselle tietoja vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon vahvistamista varten kulutukseen luovutettujen tupakkatuotteiden määristä ja hintaluokista. Tullihallitus antaisi tarkemmat määräykset tietojen sisällöstä sekä niiden toimittamistavasta ja –ajankohdasta. Säännöksellä pantaisiin täytäntöön tupakkaverodirektiivin 1 artiklan 4 kohta, jolla korvataan direktiivin 92/79/ETY 4 artikla, sekä 2 artiklan 3 kohta, jolla korvataan direktiivin 92/80/ETY 4 artikla.

Tupakkaverodirektiivin mukaan komission on jatkossakin toimitettava neuvostolle joka neljäs vuosi kertomus valmisteverokannoista sekä valmisteverojen rakenteesta. Muutos aikaisempaan on se, että jäsenvaltiot velvoitetaan ilmoittamaan komissiolle kertomuksen kannalta oleelliset saatavilla olevat tiedot. Tästä johtuen laista tulisi selvästi ilmetä verovelvollisten velvollisuus toimittaa tulliviranomaiselle tarpeelliset tiedot komissiolle toimittamista varten. Lisäksi jatkossa laista ilmenisi selvästi verovelvollisten velvollisuus toimittaa tarpeelliset tiedot vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon vahvistamista varten.

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon laskemisesta. Lisäksi säädettäisiin, että vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon vahvistaa Tullihallitus. Ehdotetulla muutoksella pantaisiin täytäntöön tupakkaverodirektiivin 1 artiklan 1 kohdan 3 alakohta, jolla korvataan direktiivin 92/79/ETY 2 artikla sekä 2 artiklan 1 kohta, jolla lisätään direktiivin 92/80/ETY 3 artiklan 1 kohtaan alakohta.

14 §. Pykälässä säädetään valmisteverotuslain soveltamisesta. Pykälään tehtäisiin teknisluonteisia muutoksia.

Liite. Lain liitteenä olevaan verotaulukkoon lisättäisiin savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisverot. Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisverot perustuisivat yksikköveroon ja sovellettavat vähimmäisverot ilmenisivät verotaulukosta. Vuoden 2011 alusta vähimmäisvero savukkeille olisi 131,50 euroa 1 000 savuketta kohden. Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero olisi 68,50 euroa kilogrammaa kohden. Verotaulukosta ehdotetaan lisäksi poistettavaksi tarpeettomana säännös, jonka mukaan savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan kysytyimmät hintaluokat vahvistaa Tullihallitus.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 3 §, 4 §:n 2 momentti, 5 ja 9 §, 10 §:n 3 kohta, 11 §, 12 §:n 2 momentti, 13 ja 14 § sekä liite

sellaisina kuin niistä ovat, 3 § osaksi laissa 497/2002, 10 §:n 3 kohta mainitussa laissa, 14 § osaksi laissa 1203/1995 ja liite laissa 1021/2009, seuraavasti:


3 §

Seuraavia tuotteita pidetään sikareina tai pikkusikareina, jos niitä voidaan ja, ottaen huomioon niiden ominaisuudet ja kuluttajien tavanomaiset odotukset, niitä on yksinomaisesti tarkoitus polttaa siten kuin ne olisivat sikareita tai pikkusikareita:

1) tupakkakääröjä, joissa on luonnontupakasta valmistettu peitelehti;

2) tupakkakääröjä, joiden täytteenä on riivitty sekoitus ja joissa on sikarin tavanomaista väriä oleva peitelehti, joka on valmistettu rekonstruoidusta tupakasta ja joka peittää koko tuotteen ja tapauksen mukaan myös suodattimen, ei kuitenkaan holkkia silloin kun kyseessä ovat holkilla varustetut sikarit, jos näiden tupakkakääröjen kappalepaino ilman suodatinta tai holkkia on vähintään 2,3 grammaa ja enintään 10 grammaa ja jos ympärysmitta vähintään kolmannekselta niiden pituutta on vähintään 34 millimetriä.


Tuotteita, jotka koostuvat osittain muista aineksista kuin tupakasta, mutta muuten täyttävät 1 momentissa säädetyt edellytykset, on myös pidettävä sikareina ja pikkusikareina.


4 §

Tätä lakia sovellettaessa 1 momentissa tarkoitettua tupakkakääröä on pidettävä kahtena savukkeena, jos se ilman suodatinta tai holkkia on pitempi kuin 8 mutta enintään 11 senttimetriä, kolmena savukkeena, jos se ilman suodatinta tai holkkia on pitempi kuin 11 mutta enintään 14 senttimetriä ja neljänä savukkeena, jos se ilman suodatinta tai holkkia on pitempi kuin 14 mutta enintään 17 senttimetriä. Vastaavasti näitä pitempiä tupakkakääröjä pidetään useampana savukkeena edellä mainitun periaatteen mukaisesti.


5 §

Piippu- ja savuketupakalla tarkoitetaan:

1) tupakkaa, joka on leikattua tai muutoin paloiteltua, riivittyä tai laatoiksi puristettua ja jota voidaan polttaa ilman teollista lisävalmistusta;

2) vähittäismyyntipakkauksiin pakattuja tupakanjätteitä, joita voidaan polttaa ja jotka eivät ole sikareita, pikkusikareita tai savukkeita; tupakanjätteillä tarkoitetaan tupakanlehtien jäännöksiä ja tupakan jalostuksesta tai tupakkatuotteiden valmistuksesta syntyviä sivutuotteita.


Savukkeiksi käärittävällä hienoksi leikatulla tupakalla tarkoitetaan 1 momentissa määriteltyä tupakkaa, jonka osasista enemmällä kuin 25 painoprosentilla on pienempi kuin 1,5 millimetrin leikkuuleveys.


9 §

Tupakkaveroa määrättäessä vähittäismyyntihinnalla tarkoitetaan verovelvollisen ilmoittamaa vähittäismyyntihintaa.


Sääntöjen vastaisesti tai muuten kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntihintana pidetään vastaavien tuotteiden vähittäismyyntihintaa Suomessa. Jollei vastaavia tuotteita ole, määrätään savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vero 8 §:ssä tarkoitetun vähimmäisveron mukaisesti. Muiden tupakkatuotteiden verotusarvona pidetään tuoteryhmän keskimääräistä vähittäismyyntihintaa, jonka Tullihallitus vahvistaa.


10 §

Sen lisäksi, mitä valmisteverotuslaissa (182/2010) säädetään, verottomia ovat:


3) 7 §:ssä tarkoitetut tupakkatuotteet, jotka valtuutettu varastonpitäjä toimittaa muualla Euroopan unionin alueella kuin Suomessa kulutettaviksi.


11 §

Verovelvollisen on ennen tupakkatuotteiden luovuttamista kulutukseen Suomessa varustettava tuotteet vähittäismyyntipäällyksiin suojakelmun alle kiinnitettävillä hintalipukkeilla tai vähittäismyyntipakkauksiin painettavalla tekstillä, josta käy ilmi 8 §:ssä tarkoitettu vähittäismyyntihinta.


Jos 1 momentissa tarkoitettu verovelvollinen on valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity vastaanottaja, hintalipukkeet hankkii ja kustantaa verovelvollinen itse. Muussa tapauksessa hintalipukkeet toimittaa verovelvolliselle Tullihallitus, joka perii lipukkeista omakustannushintaa vastaavan maksun.


12 §

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske valmisteverotuslain 72, 84, 85, 89 ja 90 §:ssä tarkoitettuina valmisteverottomina tuomisina Suomeen tuotuja tupakkatuotteita eikä sanotun lain 73 ja 88 §:ssä tarkoitettuina vähäarvoisina lahjoina Suomeen tuotuja verottomia tupakkatuotteita.


13 §

Verovelvollisen on salassapitosäännösten estämättä annettava tulliviranomaiselle tarpeelliset tiedot kulutukseen luovutettujen tupakkatuotteiden määristä ja hintaluokista 2 momentissa tarkoitetun vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon vahvistamista varten. Lisäksi verovelvollisen on salassapitosäännösten estämättä annettava tulliviranomaiselle tarpeelliset tiedot Euroopan komissiolle toimitettavia tupakkatuotteiden tilastotietoja varten. Tullihallitus antaa tarkemmat määräykset tietojen sisällöstä sekä toimittamistavasta ja –ajankohdasta.


Tullihallitus vahvistaa savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon. Savukkeiden vähittäismyyntihinnan painotettu keskiarvo lasketaan ottamalla huomioon kaikkien kulutukseen luovutettujen savukkeiden kokonaisarvo, joka perustuu kaikki verot sisältävään vähittäismyyntihintaan, jaettuna kulutukseen luovutettujen savukkeiden kokonaismäärällä. Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähittäismyyntihinnan painotettu keskiarvo lasketaan ottamalla huomioon kulutukseen luovutetun savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan kokonaisarvo, joka perustuu kaikki verot sisältävään vähittäismyyntihintaan, jaettuna kulutukseen luovutetun savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan kokonaismäärällä.


14 §

Siltä osin kuin tässä laissa ei toisin säädetä, tupakkatuotteisiin sovelletaan valmisteverotuslakia.


Mitä 1 momentissa säädetään, koskee soveltuvin osin myös 7 §:ssä tarkoitettuja tuotteita. Jos näitä tuotteita tuo tai vastaanottaa Suomessa muu kuin valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity vastaanottaja, sovelletaan toisessa jäsenvaltiossa kulutukseen luovutettuja tuotteita koskevia valmisteverotuslain säännöksiä.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Liite


VEROTAULUKKO
TuoteTuote-ryhmäEuroa/yksikköProsenttiavähittäismyynti-hinnasta
Savukkeet 1. 17,50/1000 kpl 52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero 1A. 131,50/1000 kpl
Sikarit ja pikkusikarit 2. — 25,0
Piippu- ja savuketupakka 3. 8,50/kg 48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4. 10,00/kg 52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 4A. 68,50 kg
Savukepaperi 5. — 60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6. — 60,0Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.