Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 122/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta

SiVM 9/2009

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen arviointia koskevia säännöksiä perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa. Muutoksilla lisättäisiin arviointitoiminnan ennakoitavuutta ja koordinointia sekä täsmennettäisiin koulutuksen arviointineuvoston ja Opetushallituksen välistä työnjakoa koulutuksen arvioinnissa. Opetusministeriö laatisi koulutuksen arviointeja koskevan arviointisuunnitelman. Koulutuksen arviointineuvosto olisi ulkopuolista arviointia varten opetusministeriön yhteydessä toimiva riippumaton asiantuntijaelin. Opetushallitus tekisi kansallisia oppimistulosten seuranta-arviointeja. Opetushallituksen tehtäviin ei kuuluisi muu arviointitoiminta.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.


PERUSTELUT

1 Nykytila

Koulutuksen ulkopuolisesta arvioinnista säädetään samansisältöisesti perusopetuslain (628/1998) 21 §:ssä, lukiolain (629/1998) 16 §:ssä, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 24 §:ssä, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 15 §:ssä, vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 7 §:ssä sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) 7 §:ssä. Edellä mainittujen säännösten mukaan koulutuksen järjestäjän tulee itse arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Ulkopuolista arviointia varten opetusministeriön yhteydessä on erillinen koulutuksen arviointineuvosto, joka organisoi arviointitoiminnan yliopistojen, Opetushallituksen ja muiden arviointiasiantuntijoiden verkostona. Ministeriö voi antaa yksittäisen arvioinnin suorittamisen myös muun kuin koulutuksen arviointineuvoston tehtäväksi. Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata edellä mainittujen lakien tarkoituksen toteuttamista ja tukea koulutuksen kehittämistä sekä parantaa oppimisen edellytyksiä.

Arviointia koskevasta työnjaosta ja yhteistyöstä säädetään koulutuksen arvioinnista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (150/2003), jäljempänä arviointiasetus. Arviointiasetuksen 4 §:n 1 momentin mukaan ulkopuolisesta arviointitoiminnasta ja sen kehittämisestä vastaavat opetusministeriö ja sen yhteydessä toimiva koulutuksen arviointineuvosto. Paikallisesta arviointitoiminnasta ja sen kehittämisestä vastaavat ensisijaisesti koulutuksen järjestäjät. Pykälän 2 momentin mukaan Opetushallitus osallistuu osana koulutuksen arviointiasiantuntijoiden verkostoa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden mukaisten oppimistulosten arviointiin.

Koulutusta koskevien arviointisäännösten tarkoituksena on ollut, että Opetushallitus osallistuu arviointiverkoston jäsenenä oppimistulosten arviointitiedon tuottamiseen. Opetushallituksen tehtävänä on opetushallituksesta annetun lain (182/1991) 2 §:n mukaan muun muassa vastata toimialaansa kuuluvan koulutuksen kehittämisestä ja seurata koulutuksen järjestämistä. Säännöksen nojalla Opetushallitus on tehnyt perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen oppimistulosten arviointeja. Käytännössä Opetushallitus on tehnyt jossain määrin myös muita arviointeja. Vuoden 2009 alusta voimaan tulleen opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (805/2008) 2 §:n 4 momentin mukaan Opetushallitus toteuttaa oppimistulosten seuranta-arviointeja. Opetusministeriö ja Opetushallitus ovat sopineet kehittämis-, seuranta- ja arviointihankkeista osana tulossopimusmenettelyä.

Koulutuksen arviointineuvoston ja Opetushallituksen arviointia koskevasta työnjaosta ja yhteistyöstä on esitetty erilaisia tulkintoja. Oppimistulosten arvioinnin on yhtäältä katsottu olevan opetushallituksesta annetun lain nojalla tapahtuvaa seurantaa. Arvioinnissa on tällöin kyse opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen seuraamisesta. Toisaalta oppimistulosten arviointia on pidetty ulkopuolisena arviointina ja siten myös koulutuksen arviointineuvoston organisoiman toiminnan piiriin kuuluvana toimintana. Erilaiset tulkinnat ovat käytännössä johtaneet epäselvyyksiin koulutuksen arviointineuvoston ja Opetushallituksen välisestä työnjaosta. Työnjakoon liittyvien epäselvyyksien vuoksi lainsäädäntöä on tarpeen tältä osin tarkistaa.

Arviointiasetuksen 5 §:n mukaan koulutuksen arviointineuvoston yhtenä tehtävänä on laatia neuvoston toimikaudeksi koulutuksen ulkopuolisen arvioinnin ohjelma opetusministeriön osoittamien suuntaviivojen ja taloudellisten voimavarojen puitteissa. Koulutuksen arviointineuvoston laatimassa vuosien 2004—2007 koulutuksen ulkopuolisen arvioinnin ohjelmassa on käsitelty koulutuksen arviointitoimintaan osallistuvien tahojen arviointeja. Arviointitoimintaa koskevan ennakoitavuuden ja koordinoinnin parantamiseksi on kuitenkin käytännössä osoittautunut tarpeelliseksi, että koulutuksen ulkopuolisista arvioinneista laadittaisiin valtakunnallinen arviointisuunnitelma ja että opetusministeriö vastaisi arviointisuunnitelman laatimisesta.

2 Ehdotetut muutokset

Esityksen tavoitteena on selkeyttää koulutuksen arviointineuvoston ja Opetushallituksen välistä työnjakoa koulutuksen arviointitoiminnassa. Lisäksi tavoitteena on lisätä koulutuksen arviointitoiminnan ennakoitavuutta, koordinointia ja suunnitelmallisuutta.

Esityksessä ehdotetaan koulutusta koskevien lakien arviointisäännöksiä täsmennettäväksi siten, että säännöksissä todettaisiin koulutuksen arviointineuvoston olevan ulkopuolista arviointia varten asetettu opetusministeriön yhteydessä toimiva riippumaton asiantuntijaelin. Koulutuksen arviointineuvoston tehtävänä olisi toteuttaa koulutuksen ulkopuolisia arviointeja. Riippumattomana asiantuntijaelimenä arviointineuvosto päättäisi arviointien organisoinnista ja tuloksista. Säännös ei estäisi sitä, että yksittäisen arvioinnin suorittaminen annettaisiin muun kuin koulutuksen arviointineuvoston tehtäväksi.

Perusopetus- ja lukiolakiin sekä ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin lisättäisiin nimenomainen maininta Opetushallituksen tehtävästä koulutuksen arviointitoiminnassa. Ehdotetun muutoksen mukaan Opetushallitus tekisi perusopetuslain 14 §:ssä ja lukiolain 10 §:ssä tarkoitettujen tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisten eri oppiaineiden kansallisia oppimistulosten seuranta-arviointeja. Vastaavasti Opetushallitus tekisi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 13 §:ssä tarkoitettujen opetussuunnitelman perusteiden ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 13 §:ssä tarkoitettujen tutkintojen perusteiden mukaisia kansallisia oppimistulosten seuranta-arviointeja. Opetushallituksen tehtäviin ei kuitenkaan kuuluisi muu arviointitoiminta. Säännös ei estäisi muita tahoja tekemästä oppimistuloksiin liittyviä arviointeja ja tutkimuksia.

Koulutuksen arviointitoiminnan ennakoitavuuden ja koordinoinnin lisäämiseksi esityksessä ehdotetaan laadittavaksi arviointisuunnitelma. Opetusministeriö valmistelisi arviointisuunnitelman yhteistyössä koulutuksen arviointineuvoston, korkeakoulujen arviointineuvoston, Opetushallituksen ja muiden keskeisten tahojen kanssa. Arviointisuunnitelmassa määriteltäisiin koulutuksen ulkopuolisen arvioinnin yleiset tavoitteet ja painopisteet sekä opetusministeriön rahoittamat ja opetusministeriön tulosohjaamien organisaatioiden toteuttamat koulutuksen ulkopuoliset arvioinnit ja oppimistulosten seuranta-arvioinnit. Opetusministeriön tarkoituksena on seurata arviointisuunnitelmaa tulossopimus- ja muissa neuvotteluissa.

Muilta osin koulutusta koskevien lakien arviointisäännökset säilyisivät muuttumattomina.

3 Esityksen vaikutukset

Esityksellä pyritään lisäämään arviointitoiminnan ennakoitavuutta ja koordinointia sekä selkeyttämään koulutuksen arviointineuvoston ja Opetushallituksen välistä työnjakoa koulutuksen arviointitoiminnassa. Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia.

Opetushallituksen arviointitoiminnan rajaaminen kansallisten oppimistulosten seuranta-arviointien tekemiseen on otettu huomioon jo vuoden 2008 opetusministeriön ja Opetushallituksen välisessä tulossopimuksessa. Näin ollen esityksellä ei ole vaikutuksia Opetushallituksen henkilöstövoimavaroihin.

Arviointisuunnitelman laatiminen lisää hieman hallinnollista työtä opetusministeriössä.

4 Asian valmistelu

Opetusministeriö asetti 3 päivänä marraskuuta 2005 koulutuksen arviointijärjestelmän kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida koulutuksen arviointijärjestelmän nykytila ja tehdä ehdotus koulutuksen ulkopuolisen arvioinnin organisoinnista. Kehittämistyöryhmä julkisti 26 päivänä maaliskuuta 2007 muistionsa (opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:27). Muistiosta pyydettiin lausunnot useilta tahoilta. Lausunnoista on opetusministeriössä laadittu lausuntoyhteenveto.

Opetusministeriö asetti 28 päivänä toukokuuta 2007 hallitusneuvos Timo Lankisen selvitysmieheksi arvioimaan Opetushallituksen asemaa, roolia ja tehtäviä muuttuvassa toimintaympäristössä ja tekemään arvioinnin pohjalta tarpeelliseksi katsomansa Opetushallitusta koskevat kehittämisehdotukset. Selvitysmies julkisti 23 päivänä lokakuuta 2007 raporttinsa (opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:46). Raportti sisältää myös koulutuksen ulkopuolista arviointitoimintaa koskevia ehdotuksia. Selvityksen aikana laadittiin laaja sidosryhmäkysely sekä järjestettiin keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia. Selvitysmiehen raportista pyydettiin lisäksi lausunnot. Lausunnoista on opetusministeriössä laadittu lausuntoyhteenveto.

Sivistyspoliittinen ministeriryhmä teki 28 päivänä maaliskuuta 2008 koulutuksen ja korkeakoulujen arvioinnin järjestämistä koskevat linjaukset jatkovalmistelua varten (Sivistyspoliittinen ministerityöryhmä 28.3.2008. Koulutuksen ja korkeakoulujen arvioinnin järjestäminen).

Opetusministeriö on 20 päivänä lokakuuta 2008 päättänyt koulutuksen arviointisuunnitelmasta vuosille 2009—2011 sivistyspoliittisen ministerityöryhmän linjausten pohjalta. Arviointisuunnitelma sisältää linjaukset muun muassa arviointitoiminnan organisoinnista. Arviointisuunnitelma on laadittu yhteistyössä koulutuksen arviointineuvoston, korkeakoulujen arviointineuvoston ja Opetushallituksen kanssa. Suunnitelmasta on neuvoteltu Suomen Kuntaliiton kanssa.

Esitys on valmisteltu opetusministeriössä. Esitys pohjautuu sivistyspoliittisen ministeriryhmän tekemiin koulutuksen arviointitoimintaa koskeviin linjauksiin.

Esitysluonnoksesta järjestettiin laaja kuulemistilaisuus 18 päivänä kesäkuuta 2009. Kuulemistilaisuudessa esitetyissä kannanotoissa lakiesityksen on todettu olevan perusteltu ja tarpeellinen. Muutosehdotukset ja kommentit on otettu esityksessä huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Esitys on käsitelty kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa.

5 Tarkemmat säännökset ja määräykset

Esityksellä selkeytetään koulutuksen arviointineuvoston ja Opetushallituksen työnjakoa koulutuksen arviointitoiminnassa. Lisäksi esityksellä lisätään koulutuksen arviointitoiminnan ennakoitavuutta ja koordinointia. Esitykseen liittyen tarkoituksena on antaa valtioneuvoston asetus koulutuksen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtioneuvoston asetuksella täsmennettäisiin muun muassa voimassa olevia arviointia koskevaa työnjakoa ja yhteistyötä sekä koulutuksen arviointineuvoston tehtäviä, kokoonpanoa, toiminnan järjestämistä ja sihteeristöä koskevia säännöksiä. Täsmennykset ovat pääasiassa teknisiä. Tarkoituksena on muun muassa lisätä arviointiasetukseen koulutuksen arviointineuvoston puheenjohtajan ja sihteeristöön nimitettävien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksia koskevat säännökset.

Arviointiasetukseen on lisäksi tarkoituksena lisätä säännös koulutuksen arviointisuunnitelman sisällöstä. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin, että arviointisuunnitelmassa todettaisiin arvioinnin suuntaviivojen ja painopisteiden lisäksi muun muassa arviointien rahoituksesta ja seurannasta.

6 Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010. Ennen lakien voimaantuloa voitaisiin ryhtyä niiden täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Tällaisia toimenpiteitä olisivat muun muassa koulutuksen arviointineuvoston ja sihteeristön nimittäminen.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:


Lakiehdotukset

1.

Laki perusopetuslain 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun perusopetuslain (628/1998) 21 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 32/2003, seuraavasti:


21 §
Koulutuksen arviointi

Ulkopuolista arviointia varten opetusministeriön yhteydessä toimii riippumattomana asiantuntijaelimenä koulutuksen arviointineuvosto. Opetushallitus tekee 14 §:ssä tarkoitettujen tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisten eri oppiaineiden kansallisia oppimistulosten seuranta-arviointeja. Koulutuksen ulkopuolisista arvioinneista ja oppimistulosten seuranta-arvioinneista opetusministeriö laatii arviointisuunnitelman. Valtioneuvoston asetuksella annetaan säännökset koulutuksen arviointineuvoston tehtävistä, kokoonpanosta, toiminnan järjestämisestä ja neuvostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta sekä arviointisuunnitelman sisällöstä.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.2.

Laki lukiolain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) 16 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 33/2003, seuraavasti:


16 §
Koulutuksen arviointi

Ulkopuolista arviointia varten opetusministeriön yhteydessä toimii riippumattomana asiantuntijaelimenä koulutuksen arviointineuvosto. Opetushallitus tekee 10 §:ssä tarkoitettujen tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisten eri oppiaineiden kansallisia oppimistulosten seuranta-arviointeja. Koulutuksen ulkopuolisista arvioinneista ja oppimistulosten seuranta-arvioinneista opetusministeriö laatii arviointisuunnitelman. Valtioneuvoston asetuksella annetaan säännökset koulutuksen arviointineuvoston tehtävistä, kokoonpanosta, toiminnan järjestämisestä ja neuvostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta sekä arviointisuunnitelman sisällöstä.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.3.

Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) 24 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 34/2003, seuraavasti:


24 §
Koulutuksen arviointi

Ulkopuolista arviointia varten opetusministeriön yhteydessä toimii riippumattomana asiantuntijaelimenä koulutuksen arviointineuvosto. Opetushallitus tekee 13 §:ssä tarkoitettujen opetussuunnitelman perusteiden mukaisia kansallisia oppimistulosten seuranta-arviointeja. Koulutuksen ulkopuolisista arvioinneista ja oppimistulosten seuranta-arvioinneista opetusministeriö laatii arviointisuunnitelman. Valtioneuvoston asetuksella annetaan säännökset koulutuksen arviointineuvoston tehtävistä, kokoonpanosta, toiminnan järjestämisestä ja neuvostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta sekä arviointisuunnitelman sisällöstä.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.4.

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (631/1998) 15 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 35/2003, seuraavasti:


15 §
Koulutuksen arviointi

Ulkopuolista arviointia varten opetusministeriön yhteydessä toimii riippumattomana asiantuntijaelimenä koulutuksen arviointineuvosto. Opetushallitus tekee 13 §:ssä tarkoitettujen tutkinnon perusteiden mukaisia kansallisia oppimistulosten seuranta-arviointeja. Koulutuksen ulkopuolisista arvioinneista ja oppimistulosten seuranta-arvioinneista opetusministeriö laatii arviointisuunnitelman. Valtioneuvoston asetuksella annetaan säännökset koulutuksen arviointineuvoston tehtävistä, kokoonpanosta, toiminnan järjestämisestä ja neuvostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta sekä arviointisuunnitelman sisällöstä.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.5.

Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vapaasta sivistystyöstä 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (632/1998) 7 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 36/2003, seuraavasti:


7 §
Arviointi

Ulkopuolista arviointia varten opetusministeriön yhteydessä toimii riippumattomana asiantuntijaelimenä koulutuksen arviointineuvosto. Koulutuksen ulkopuolisista arvioinneista opetusministeriö laatii arviointisuunnitelman. Valtioneuvoston asetuksella annetaan säännökset koulutuksen arviointineuvoston tehtävistä, kokoonpanosta, toiminnan järjestämisestä ja neuvostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta sekä arviointisuunnitelman sisällöstä.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.6.

Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan taiteen perusopetuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (633/1998) 7 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 37/2003, seuraavasti:


7 §
Koulutuksen arviointi

Ulkopuolista arviointia varten opetusministeriön yhteydessä toimii riippumattomana asiantuntijaelimenä koulutuksen arviointineuvosto. Koulutuksen ulkopuolisista arvioinneista opetusministeriö laatii arviointisuunnitelman. Valtioneuvoston asetuksella annetaan säännökset koulutuksen arviointineuvoston tehtävistä, kokoonpanosta, toiminnan järjestämisestä, neuvostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta sekä arviointisuunnitelman sisällöstä.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Stefan Wallin

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.