Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 226/2008
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

StVM 1/2009

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia siten, että niitä perusteita, joilla soviteltua työttömyysetuutta voidaan maksaa ennakkona hakijan oman palkkailmoituksen perusteella, väljennettäisiin. Muutosten tavoitteena on lisätä ennakkomaksun käyttöä. Ennakkomaksun käyttö vähentää viiveitä etuuden maksatuksessa ja siten edistää työn vastaanottamista.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2009.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Työttömyysturvalain (1290/2002) 11 luvun 8 §:ssä säädetään sovitellun työttömyysetuuden maksamisesta ilman päätöstä. Säännöksen mukaan soviteltua työttömyysetuutta voidaan erityisestä syystä maksaa ilman päätöstä jo ennen kuin maksajalle on toimitettu työnantajan vahvistamat palkkatiedot. Ennakon maksaminen edellyttää, että hakija ilmoittaa hakemuksessa päivittäiset työtuntinsa, bruttopalkkansa ja työnantajansa yhteystiedot. Ennakkoa voidaan maksaa tilanteessa, jossa hakijalla on antamiensa tietojen perusteella ilmeisesti oikeus etuuteen, työnantajan vahvistamia palkkatietoja ei ole viivytyksettä käytettävissä ja palkkatietojen odottaminen johtaisi maksajan arvion mukaan maksatuksen kohtuuttomaan viivästymiseen.

Työttömyysetuutta voidaan maksaa ennakolta enintään 70 prosenttia siitä, mihin henkilölle olisi hakemuksensa ja antamiensa palkkatietojen mukaan oikeus. Ennakon maksamisesta ei anneta erillistä päätöstä vaan pelkkä maksuilmoitus, eikä ennakkoa koskevaan ratkaisuun voi hakea muutosta valittamalla. Varsinainen valituskelpoinen päätös annetaan ja etuuden loppuosa maksetaan työnantajan vahvistamien tietojen perusteella. Ennakkoa voi olla maksettuna enintään kahdelta sovittelujaksolta ja ennakkoa ei makseta, jos maksettava erä olisi pienempi kuin peruspäiväraha. Ennakko vähennetään myöhemmin myönnettävästä sovitellusta työttömyysetuudesta etuutta maksettaessa. Ennakko voidaan katsoa myös muun myöhemmin myönnettävän työttömyysetuuden ennakkosuoritukseksi. Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa voi tällöin kuitata myöhemmin myönnettävästä etuudesta ennakkomaksuna liikaa maksamansa etuuden määrän.

Kaikkia soviteltuja työttömyysetuuksia (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha) koskevista hakemuksista Kansaneläkelaitos käsitteli vuonna 2007 kahden viikon kuluessa 87,6 prosenttia ja kolmen viikon kuluessa 91,6 prosenttia. Jatkohakemukset käsiteltiin tätäkin nopeammin. Työttömyyskassoissa on tilastoitu vain kaikki työttömyyspäivärahahakemukset, joten jatkohakemusten käsittelyajasta ei ole vastaavaa tietoa. Vuonna 2007 käsiteltiin työttömyyskassoissa sovitelluista päivärahoista 69,8 prosenttia kahden viikon kuluessa ja 90,5 prosenttia kolmen viikon kuluessa. Käsittelyaikoja pidentää hakemusten puutteellisuus. Palkkatodistuksen puuttuminen hakemuksesta on tyypillinen puute.

Ennakkomaksua koskevalla säännöksellä on pyritty vähentämään palkkatodistuksen puuttumisesta aiheutuvia ongelmia. Tätä mahdollisuutta on kuitenkin käytetty melko vähän. Kansaneläkelaitos on maksanut kuukausittain ennakkomaksuja 60—70 henkilölle ja maksuja on ollut yhteensä noin 90. Työttömyyskassoissa ennakkomaksuja on ollut vain muutamia kuukausittain.

Ennakkomaksujen vähäisyys johtuu siitä, että työttömyysetuuden hakijoille ei ole juurikaan tiedotettu mahdollisuudesta käyttää ennakkomaksua. Näin ollen he eivät osaa pyytää etuuden maksamista ennakkoon. Kansaneläkelaitoksella on asiasta maininta kotisivuillaan, minkä lisäksi ennakkomaksusta on mainittu Työttömälle -esitteessä. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön ry:n kotisivuilla on maininta asiasta, mutta ei samoilla sivuilla olevassa Työttömyyskassojen etuusoppaassa. Ennakkomaksun käytön lisääminen edellyttää, että siitä tiedotettaisiin nykyistä tehokkaammin esimerkiksi maksuilmoituksen yhteydessä.

Ennakkomaksun käytön lisäämiseksi ehdotetaan ennakkomaksua koskevien säännösten muuttamista siten, että laissa väljennettäisiin ennakkomaksun käytön perusteita. Voimassa olevan lain mukaan ennakkoa voidaan maksaa erityisestä syystä. Koska ennakkomaksun käyttö on maksajan harkinnassa, on tarpeetonta korostaa ennakkomaksun poikkeuksellisuutta, kun käytännön ongelma on se, ettei ennakkomaksua käytetä juuri lainkaan. Tämän vuoksi ehdotetaan, että ennakkomaksu olisi aina mahdollista, kun maksaja katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Laista ehdotetaan poistettavaksi myös ennakkomaksun 70 prosentin enimmäismäärä. Maksaja voisi halutessaan maksaa koko päivärahan hakijan ilmoittaman palkan perusteella. Tämä yksinkertaistaisi jonkin verran ennakkomaksun käyttöä niissä tilanteissa, joissa etuuden hakija tietää tarkasti tulevan palkkansa määrän. Vaikka ennakkomaksun käyttöä koskevia säännöksiä lievennetään, etuuden maksajalla olisi aina päätösvalta siitä, maksetaanko ennakkoa ja kuinka paljon.

2. Esityksen vaikutukset

Esitys ei itsestään lisää ennakkomaksun käyttöä, koska työttömyysetuuden maksaminen ennakkoon jäisi edelleen maksajan harkittavaksi. Ennakkomaksujen käytön lisääntyminen edellyttääkin, että Kansaneläkelaitos ja työttömyyskassat nykyistä paremmin tiedottavat asiakkailleen ennakkomaksumenettelystä. Ennakkomaksun käytön lisääntyminen vähentäisi sovitellun päivärahan maksamiseen liittyviä kohtuuttomia viiveitä. Tämä parantaisi työttömien halukkuutta ottaa vastaan lyhytaikaisia työsuhteita ja sitä kautta lisäisi työllisyyttä. Ennakkomaksun käyttö nykyistä laajemmin ei lisää Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen työmäärää merkittävästi. Esityksellä ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelun yhteydessä on kuultu keskeisiä työmarkkinajärjestöjä, Kansaneläkelaitosta ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry:tä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan keväällä 2009.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 11 luvun 8 § seuraavasti:


11 luku

Toimeenpanoa koskevat säännökset

8 §
Sovitellun työttömyysetuuden maksaminen ilman päätöstä

Edellä 4 luvun 1 §:n 1—3 kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa soviteltuun työttömyysetuuteen oikeutetulle henkilölle voidaan maksaa ilman päätöstä hänen hakemuksensa perusteella soviteltua työttömyysetuutta jo ennen kuin maksajalle on toimitettu työnantajan vahvistamat palkkatiedot.


Ennakkoa voi olla maksettuna yhteensä enintään kahdelta sovittelujaksolta. Ennakkoa ei makseta, jos ennakkona sovittelujaksolta maksettava erä olisi pienempi kuin peruspäiväraha.


Ennakko vähennetään myöhemmin myönnettävästä sovitellusta työttömyysetuudesta etuutta maksettaessa. Ennakko voidaan katsoa myös muun myöhemmin myönnettävän työttömyysetuuden ennakkosuoritukseksi. Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa voi tällöin kuitata myöhemmin myönnettävästä etuudesta ennakkomaksuna liikaa maksamansa etuuden määrän.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantulo voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.