Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 145/2007
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia väliaikaisesti siten, että luottolaitosten niin sanottujen järjestämättömien saamisten maksamatta olevia korkoja ei luettaisi veronalaiseksi tuloksi verovuosilta 2007 ja 2008 toimitettavissa verotuksissa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968), jäljempänä elinkeinoverolaki, 19 §:ään väliaikaisesti lisätyn 3 momentin mukaan luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (121/2007) tarkoitetun luottolaitoksen veronalaiseksi tuloksi ei lueta verovuosilta 2005 ja 2006 toimitettavissa verotuksissa maksamatta olevia korkoja saamisista, joiden pääoma on merkittävä Rahoitustarkastuksen antaman määräyksen mukaan järjestämättömiksi ja joiden korkoja luottolaitos ei saa Rahoitustarkastuksen määräyksen mukaan kirjata tilinpäätöksessä tuotoksi. Vastaavansisältöinen väliaikainen säännös lisättiin lakiin ensimmäisen kerran vuonna 1993, ja sitä oli mahdollista soveltaa tietyin edellytyksin jo vuodelta 1991 toimitettavassa verotuksessa.

Rahoitustarkastuksen standardin 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus, luvun 6 kappaleen 134 mukaan arvonalentumistappion kirjaamisen jälkeen tilikauden tuotoksi ei saa kirjata maksamattomia korkoja lainoista ja muista saamisista silloin, kun arvon alentumisen arvioinnissa ei käytetä diskonttausmenetelmää. Arvon alentumisen arvioinnissa ei käytetä diskonttausmenetelmää niin sanottujen järjestämättömien saamisten kohdalla, jotka määritellään Rahoitustarkastuksen standardissa RA4.6. Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen. Standardin mukaan saamisen pääoma on merkittävä järjestämättömäksi, jos sen korko taikka pääoma tai sen osa on ollut erääntyneenä ja maksamatta 90 päivää. Edellä selvitettyjä kirjanpitoperiaatteita noudatetaan Rahoitustarkastukselta saatujen tietojen mukaan joidenkin luottolaitosten kirjanpidossa vielä vuosina 2007 ja 2008.

Järjestämättömien saamisten korkojen tulouttamista koskeva säännös liittyy arvonalentumistappioiden määrittämisessä meneillään olevaan siirtymäaikaan. Vuodesta 2009 lähtien kaikkien luottolaitosten on tarkoitus noudattaa IAS 39 -standardiin perustuvaa korkojen kirjaamistapaa. IAS 39 -standardin mukaan rahoitusvaroihin kuuluvalle erälle kirjataan laskennallista korkotuottoa, vaikka erän kirjanpitoarvoa olisi jouduttu alentamaan arvonalentumistappion vuoksi. Tällöin korkotuotto kirjataan sen korkokannan perusteella, jolla vastaiset rahavirrat on diskontattu arvonalentumistappion määräämistä varten. Jos luottolaitos tai sijoituspalveluyritys ei käytä vuosina 2007 ja 2008 diskonttausmenetelmää arvonalentumistappioita arvioitaessa, se ei saa tulouttaa arvonalentumiskirjauksen jälkeen maksamattomia korkoja.

Korkotuottojen kirjaamiseen liittyvien kirjanpidon siirtymäjärjestelyjen vuoksi ehdotetaan elinkeinoverolain 19 §:ään lisättäväksi väliaikaisesti 3 momentti, joka olisi voimassa verovuoden 2008 loppuun. Ehdotetun 19 §:n 3 momentin mukaan luottolaitoksen veronalaiseksi tuloksi ei luettaisi verovuosilta 2007 ja 2008 toimitettavissa verotuksissa maksamatta olevia korkoja saamisista, joiden pääoma on merkittävä Rahoitustarkastuksen antaman standardin mukaan järjestämättömäksi ja joiden korkoja luottolaitos ei saa Rahoitustarkastuksen standardin mukaan kirjata tilinpäätöksessä tuotoksi. Ehdotettu säännös vastaisi sisällöltään vuoden 2006 loppuun voimassa ollutta säännöstä.

2. Esityksen vaikutukset

Rahoitustarkastuksen tilastojen mukaan luottolaitosten järjestämättömiksi merkittyjen saamisten yhteismäärä vuoden 2006 lopussa oli noin 347 miljoonaa euroa. Järjestämättömiksi merkittyjen saamisten korkojen määrän arvioidaan olevan verovuonna 2007 noin 20 miljoonaa euroa. Veron määrä kyseisestä summasta 26 prosentin verokannan mukaan on noin 5 miljoonaa euroa. Järjestämättömien saamisten korkojen tuloksi lukematta jättäminen merkitsee lähinnä niiden korkojen veronalaisuuden lykkääntymistä. Osa koroista jäänee kuitenkin lopullisesti saamatta.

Jos järjestämättömien saamisten korot luettaisiin veronalaisiksi sinä verovuonna, jona ne on Rahoitustarkastuksen standardin mukaan jätetty kirjaamatta kirjanpidossa, luottolaitoksilla olisi oikeus oikaista verotettavaa tuloaan sinä verovuonna, jona korkomenetys todetaan lopulliseksi. Esityksellä on tältä osin vaikutusta tulon jaksottamiseen. Kokonaisuudessaan esityksellä ei arvioida olevan huomattavaa vaikutusta veron tuottoon.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä. Asiaa valmisteltaessa on kuultu Rahoitustarkastusta, Verohallitusta ja Finanssialan Keskusliitto r.y:tä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ensi tilassa.

Lakia sovellettaisiin verovuosilta 2007 ja 2008 toimitettavissa verotuksissa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/1968) 19 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 859/1981 ja 1539/1992, väliaikaisesti uusi 3 momentti seuraavasti:

19 §

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun luottolaitoksen veronalaiseksi tuloksi ei lueta verovuosilta 2007 ja 2008 toimitettavissa verotuksissa maksamatta olevia korkoja saamisista, joiden pääoma on merkittävä Rahoitustarkastuksen antaman standardin mukaan järjestämättömäksi ja joiden korkoja luottolaitos ei Rahoitustarkastuksen

standardin mukaan saa merkitä eikä ole merkinnyt tilinpäätöksessä tuotoksi.


Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä kuuta ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2008.

Lakia sovelletaan verovuosilta 2007 ja 2008 toimitettavissa verotuksissa.


Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.