Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 40/2007
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan kirkkolakia muutettavaksi. Lakiin lisättäisiin säännös, jonka nojalla päätösvaltaa kirkollisen viranomaisen asiakirjan antamisessa voitaisiin siirtää viranhaltijoille. Lisäksi säännöstä asiakirjakopioista perittävistä maksuista muutettaisiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin tehdyn muutoksen johdosta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) soveltamisesta kirkollishallinnossa säädetään kirkkolain (1054/1993) 25 luvun 8 §:n 1 momentissa. Kirkkolakiin sisältyy kuitenkin eräitä julkisuuslakia täydentäviä säännöksiä.

Kirkkolain 25 luvun 8 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään luottamushenkilön ja tilintarkastajan oikeudesta saada viranomaiselta tietoja ja asiakirjoja. Säännöksiin ehdotetaan asiasisältöön vaikuttamatonta lakiteknistä täsmennystä, jonka mukaan tiedonsaantioikeus koskee nimenomaan kirkollisilla viranomaisilla olevia tietoja ja asiakirjoja.

Julkisuuslain säännökset asiakirjan antamisesta perittävistä maksuista on uudistettu lailla 495/2005, joka tuli voimaan lokakuun alussa 2005. Lain 34 §:ään lisättiin aiempaa tarkemmat säännökset asiakirjakopioista perittävien maksujen määräytymisestä kustannusvastaavuusperiaatteen mukaisesti. Kirkkolain 25 luvun 8 §:n 4 momentin mukaan kirkkohallitus antaa maksuista tarkempia määräyksiä. Koska julkisuuslakiin on otettu yksityiskohtainen säännös maksuperusteista, nykyisen kaltaiset kirkkohallituksen määräykset eivät ole enää tarpeen. Sen sijaan momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännös siitä, mikä viranomainen päättää julkisuuslain 34 §:ssä tarkoitettujen maksujen määräämisestä ja perimisestä. Seurakunnassa päätösvalta kuuluisi kirkkovaltuustolle, seurakuntayhtymässä yhteiselle kirkkovaltuustolle, hiippakunnassa tuomiokapitulille ja kokonaiskirkon tasolla kirkkohallitukselle. Uuden säännöksen toimeenpanon tueksi on tarkoitus antaa ohjeita ja suosituksia.

Asiakirjan antamisesta päättämisestä säädetään julkisuuslain 14 §:ssä. Asiakirjan antamisesta päättää lähtökohtaisesti se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on. Kirkkolain 25 luvun 8 §:n 5 momentiksi ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan päätösvaltaa asiakirjan antamisessa voitaisiin siirtää kirkollisilta viranomaisilta niiden alaisille viranhaltijoille. Seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranomaisen päätösvaltaa voitaisiin siirtää ohje- tai johtosäännöllä, tuomiokapitulin päätösvaltaa työjärjestyksellä ja kirkkohallituksen päätösvaltaa ohjesäännöllä.

2 Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia. Mahdollisuus asiakirjan antamista koskevan päätösvallan siirtämiseen keventää asiakirjan antamiseen liittyvää menettelyä. Muutos edellyttää kirkollisten viranomaisten ohje- ja johtosääntöjen sekä työjärjestysten tarkistamista.

3 Asian valmistelu

Esitys perustuu kirkolliskokouksen ehdotukseen. Kirkolliskokoukselle asian on valmistellut kirkkohallitus, ja se on käsitelty kirkolliskokouksen lakivaliokunnassa. Kirkolliskokouksen ehdotuksen perustelut on viimeistelty hallituksen esityksen muotoon opetusministeriössä.

4 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan ensi tilassa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamisesta

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 25 luvun 8 §:n 2-4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 momentti laissa 1274/2003 sekä 3 ja 4 momentti laissa 706/1999, ja

lisätään 25 luvun 8 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 706/1999 ja 1274/2003, uusi 5 momentti seuraavasti:

25 luku

Täydentäviä säännöksiä

8 §
Julkisuus ja salassapito

Luottamushenkilöllä on oikeus saada kirkolliselta viranomaiselta tietoja sekä nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisena, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Tilintarkastajalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kirkolliselta viranomaiselta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita tilintarkastaja pitää tarpeellisena tarkastustehtävän hoitamiseksi.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä tarkoitettujen maksujen määräämisestä ja perimisestä päättävät kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkovaltuusto, tuomiokapituli ja kirkkohallitus.

Seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranomaisen ohje- tai johtosäännöllä, tuomiokapitulin työjärjestyksellä ja kirkkohallituksen ohjesäännöllä voidaan siirtää asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa sen alaiselle viranhaltijalle.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .


Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Stefan Wallin

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.