Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 121/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

SiVM 13/2005

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annettua lakia. Raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämistä urheilun ja liikuntakasvatuksen, nuorisotyön, tieteen ja taiteen edistämiseen lain 1 §:ssä säädettyjen prosenttiosuuksien mukaisesti nopeutettaisiin niin, että viimeinen vuosi, kun määrärahoja käytetään kirjastolaissa tarkoitettuihin valtionosuuksiin, olisi 2009.

Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2006 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain (1054/2001) 1 §:ssä säädetään, että raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuottoa vastaavat määrärahat otetaan valtion talousarvioon siten, että tuotosta käytetään 25 prosenttia urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen, 9 prosenttia nuorisotyön edistämiseen, 17,5 prosenttia tieteen edistämiseen, 38,5 prosenttia taiteen edistämiseen ja jäljelle jäävä osa, 10 prosenttia edellä mainittuihin tarkoituksiin valtion talousarviossa vuosittain tarkemmin päätettävällä tavalla.

Lain 2 §:n 1 momentin mukaan kirjastolaissa (904/1998) tarkoitettujen valtionosuuksien rahoituksessa siirrytään momentissa olevan taulukon mukaisesti asteittain vuosina 2003—2011 veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuottojen käyttöön perustuvasta rahoituksesta valtion talousarviosta tapahtuvaan rahoitukseen. Pykälän 2 momentin mukaan vuosina 2002 ja 2003 määrärahat edellä tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin osoitetaan kuitenkin valtion talousarviossa tarkemmin päätettävällä tavalla.

Valtiontaloudellisten syiden ja veikkausvoittovarojen tuoton kasvun johdosta lain 1 §:ssä olevaa aikataulua voidaan nopeuttaa kahdella vuodella. Tämän mukaisesti kirjastolaissa tarkoitettujen valtionosuuksien rahoituksessa siirryttäisiin kaksi vuotta aikaisemmin kokonaisuudessaan valtion talousarviosta tapahtuvaan rahoitukseen eikä raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuottoja käytettäisi enää vuoden 2009 jälkeen kirjastolaissa tarkoitettuihin valtionosuuksiin.

Edellä esitetyn johdosta raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuotto käytettäisiin kokonaisuudessaan vuodesta 2010 lähtien urheilun ja liikuntakasvatuksen, nuorisotyön, tieteen ja taiteen edistämiseen.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksen mukaisesti kirjastojen valtionosuuksiin käytettäviä määrärahoja siirtyisi veikkausvoittovaroista budjettirahoituksen piiriin vuonna 2006 noin 10 miljoonaa euroa, vuonna 2007 noin 11 miljoonaa euroa, vuonna 2008 noin 12 miljoonaa euroa ja vuonna 2009 noin 12,9 miljoonaa euroa enemmän kuin voimassa oleva siirtymäsäännös edellyttää.

Valtion vuoden 2006 talousarvioesityksessä veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja on osoitettu urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen, nuorisotyön edistämiseen, tieteen edistämiseen, taiteen edistämiseen ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1988) mukaisiin kirjastojen valtionosuuksiin yhteensä 391 424 000 euroa. Tästä summasta käytettäisiin kirjastojen valtionosuuksiin 39 961 000 euroa. Raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 1 §:n mukaisiin tarkoituksiin käytettäisiin siten yhteensä 351 463 000 euroa, josta tieteen edistämiseen 75 739 000 euroa eli 21,5 prosenttia, taiteen edistämiseen 146 419 000 euroa eli 41,7 prosenttia, urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen 95 077 000 euroa eli 27,1 prosenttia ja nuorisotyön edistämiseen 34 228 000 euroa eli 9,7 prosenttia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä opetusministeriössä.

4. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja

Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä 23 päivänä marraskuuta 2001 annetun lain (1054/2001) 2 §:n 1 momentti seuraavasti:


2 §
Jakosuhteisiin siirtyminen

Kirjastolaissa (904/1998) tarkoitettuja valtionosuuksia varten valtion talousarvioon otettavia määrärahoja voidaan 1 §:n estämättä vuosina 2003—2009 rahoittaa raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuotosta enintään seuraavan taulukon mukaisilla prosenttiosuuksilla:


Vuosi Raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuotosta kirjastolaissa
tarkoitettuihin valtionosuuksiin enintään käytettävän määrän prosenttiosuus
tarkoitukseen valtion talousarviossa myönnettävistä määrärahoista
2003 85
2004 75
2005 65
2006 44
2007 33
2008 22
2009 11
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kulttuuriministeri
Tanja Karpela

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.