Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 247/2004
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

SiVM 1/2005

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annettua lakia niin, että taiteilijaprofessorin virkaa koskeva säännös saatettaisiin ajan tasalle ja että opetusministeriö vastaisuudessa päättäisi taiteilijaprofessorin viran palkkausperusteista ja valtion taiteilija-apurahan suuruudesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain (734/1969) 1 §:ssä säädetään, että luovan taiteen edistämiseksi perustetaan opetusministeriön alaisiksi vähintään kahdeksan sopimuspalkkaista taiteilijaprofessorin virkaa. Taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun asetuksen (845/1969) 1 §:n mukaan taiteilijaprofessorin tulee harjoittaa alansa luovaa taiteellista työtä. Hän voi myös luennoida korkeakouluissa ja antaa opastusta taiteenharjoittajille. Asetuksen 2 §:n mukaan taiteilijaprofessorin virkaan nimitettävältä vaaditaan, että häntä voidaan siihenastisen toimintansa perusteella pitää erityisen etevänä taiteenharjoittajana. Asetuksen 3 §:n 1 momentin mukaan taiteilijaprofessorin nimittää taiteen keskustoimikunta valtion taidetoimikuntien esittämistä henkilöistä joko toistaiseksi tai enintään viiden vuoden ajaksi.

Taiteilijaprofessorin virat, joita nykyisin on 11, kuuluvat palkkausluokkaan A 24, jossa peruspalkka I kalleusryhmässä 1 päivästä maaliskuuta 2004 on 2 485,60 euroa ja kokonaispalkka kuudella ikälisällä 3 174,35 euroa.

Lain 3 §:n 1 momentissa säädetään, että valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha, josta jaetaan taiteenharjoittajien työskentelyn ja opintojen tukemiseksi eri taiteen aloille, kuluvana vuonna 445 apurahavuotta vastaava määrä valtion taiteilija-apurahoina. Pykälän 2 momentissa säädetään, että valtion taiteilija-apuraha on yhtä suuri kuin peruspalkka palkkausluokassa A 9. Peruspalkka A 9 palkkausluokassa 1 päivästä maaliskuuta 2004 on 1 206,75 euroa.

Taiteen keskustoimikunnassa otettiin uusi palkkausjärjestelmä käyttöön 1 päivänä lokakuuta 2003. Taiteilijaprofessorin virkoja ja valtion taiteilija-apurahoja ei niiden luovan taiteen edistämiseksi ja taiteenharjoittajien työskentelyn ja opintojen tukemiseksi tarkoitetun erityisluonteen vuoksi sisällytetty taiteen keskustoimikunnan virkamiesten uutta palkkausjärjestelmää koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen piiriin. Valtion virkamieslaissa (750/1994) ei enää määritellä virkoja sopimuspalkkaisiksi, minkä vuoksi lain 1 § ehdotetaan tarkistettavaksi ajan tasalle. Nykyisin taiteilijaprofessorit nimittää taiteen keskustoimikunta, jolloin säännöksestä voidaan poistaa myös maininta siitä, että virat ovat opetusministeriön alaisia. Valtion A-palkkausluokat poistuvat, kun koko valtionhallinnossa otetaan käyttöön uudet palkkausjärjestelmät. Edellä esitetyn johdosta ehdotetaan lain 1 §:ää muutettavaksi niin, että taiteilijaprofessorin virkojen palkkausperusteista päättäisi opetusministeriö, ja lain 3 §:n 2 momenttia muutettavaksi niin, että taiteilija-apurahan suuruudesta päättäisi opetusministeriö. Lisäksi lain 1 §:ään lisättäisiin valtuus säätää virkaan kuuluvista tehtävistä valtioneuvoston asetuksella

Samalla nykyinen kalleusryhmä- ja ikälisäjärjestelmä taiteilijaprofessorin viran palkkauksesta poistuisi. Ennen lain voimaantuloa nimitettyjen taiteilijaprofessorien palkkaus muuttuisi euromääräiseksi, jossa olisi mukana lain voimaan tullessa maksetut kalleusryhmä- ja ikälisät. Tarkoituksena on, että lain voimaan tultua nimitettävien taiteilijaprofessorin palkkaus euromääräisenä olisi vähintään nykyisen kalleusryhmä- ja ikälisäjärjestelmän mukainen keskiarvopalkka.

2. Esityksen vaikutukset

Taiteilijaprofessorien viroista aiheutuviin palkkausmenoihin on osoitettu määräraha valtion talousarvion momentilla 29.90.21, Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot. Valtion taiteilija-apurahoihin on osoitettu määrärahat momentilla 29.90.51, Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille. Uudistuksella ei ole vaikutuksia näiden momenttien määrärahoihin. Tarkoituksena on, että vuoden 2005 alusta valtion taiteilija-apuraha olisi 1 206,75 euroa, joka vastaa nykyisen A 9 palkkausluokan peruspalkkaa ja että tämän jälkeen apurahaa tarkistettaisiin valtion virkamiesten palkkatarkistuksia vastaavasti opetusministeriön päätöksellä. Taiteilijaprofessorin viran palkkausperuste on tarkoitus vastaavalla tavalla muuttaa euromääräiseksi A-palkkausluokkien sekä kalleusryhmä- ja ikälisäjärjestelmän poistuessa ja tämän jälkeen tarkistaa sitä valtion virkamiesten palkkatarkistuksia vastaavasti ministeriön päätöksellä.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä opetusministeriössä. Luonnoksesta on antanut lausunnon taiteen keskustoimikunta.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista 28 päivänä marraskuuta 1969 annetun lain (734/1969) 1 § ja 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 2 momentti laissa 1178/1988, seuraavasti:


1 §

Luovan taiteen edistämiseksi on vähintään kahdeksan taiteilijaprofessorin virkaa. Viran palkkausperusteesta päättää opetusministeriö taiteen keskustoimikunnan esityksestä.


Virkaan kuuluvista tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.


3 §

Opetusministeriö päättää valtion taiteilija-apurahan suuruudesta.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kulttuuriministeri
Tanja Karpela

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.