Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 358/1994
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta annetun lain 60 §:n 1 momentin kumoamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi jätelain muuttamisesta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain 60 §:n 1 momentti. Eduskunta hyväksyi lain 12 päivänä joulukuuta 1994. Momentti ehdotetaan kumottavaksi, koska se on ristiriidassa samana päivänä annetun jätelain muuttamisesta annetun lain 60 §:n 1 momentin kanssa, jonka eduskunta hyväksyi 17 päivänä joulukuuta 1994. Muutos on lainsäädäntötekninen.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Jätelain 60 §:n 1 momenttia muutettiin jätelain muuttamisesta annetulla lailla (1413/94), jäljempänä ensimmäinen muutoslaki. Muutos liittyi Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93 täytäntöönpanoon Suomessa.

Jätelain 60 §:n 1 momenttia muutettiin myös merensuojelulain säätämisen yhteydessä eduskunnan 17 päivänä joulukuuta 1994 hyväksymällä lailla jätelain muuttamisesta (1419/94), jäljempänä toinen muutoslaki. Myös tämä laki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Jätelain 60 §:n 1 momentti koskee jäterikkomuksia. Ensimmäisessä muutoslaissa 60 §:n 1 momentin 1 kohdasta poistettiin viittaus 45 §:n 2 ja 3 momenttiin, koska 45 § muutettiin kokonaan. Toisessa muutoslaissa on huomioitu edellä mainittu poisto, mutta siihen on lisätty viittaus 73 a §:ään, jossa kielletään jätteen polttaminen Suomen vesialueella.

Kysymys on samana päivänä voimaan tulleista rikoslainsäädäntöön liittyvistä lainmuutoksista. Jos säännöksiä jouduttaisiin soveltamaan, niin rikosoikeuden yleisten periaatteiden mukaan noudatettaisiin ilmeisesti lievempää lakia. Tällöin jätteen polttamiskiellon rikkominen Suomen vesialueella saattaisi jäädä rankaisematta, koska rangaistussäännös sisältyy toiseen muutoslakiin. Ensimmäiseen muutoslakiin tehdyt muutokset on otettu toisessa muutoslaissa huomioon.

Lainsäädännöllisen ristiriidan vuoksi esityksessä ehdotetaan, että ensimmäisen muutoslain 60 §:n 1 momentti kumottaisiin.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksellä korjattaisiin lainsäädäntötekninen virhe. Esityksellä ei ole muita vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä ympäristöministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki jätelain muuttamisesta annetun lain 60 §:n 1 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Täten kumotaan jätelain muuttamisesta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1413/94) 60 §:n 1 momentti.

2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1995.


Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.