Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 160/1993
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 33 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi siten, että käyttelytilien verovapaa vuotuinen korko olisi enintään kaksi prosenttia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Lakia sovellettaisiin lain voimaantulopäivänä ja sen jälkeen kertyvään korkoon.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Käyttelytilien vuotuisen verovapaan koron enimmäismäärä on 2,5 prosenttia. Tuloverolakia (1535/92), jossa asiasta säädetään, muutettiin 30 päivänä huhtikuuta 1993 annetulla lailla (391/93). Muutos perustui pankkivaltuusmiesten päätöksiin, joilla Suomen Pankin peruskorkoa alennettiin kuluvan vuoden alusta 8,5 prosenttiin ja helmikuun puolivälistä lukien 7,5 prosenttiin.

Suomen Pankin peruskorkoa on sittemmin alennettu vielä kolme kertaa, toukokuun 17 päivästä lukien 7 prosenttiin, 15 päivästä heinäkuuta lukien 6,5 prosenttiin ja edelleen 15 päivästä elokuuta lukien 6 prosenttiin. Pankkivaltuuston asiaa koskeva viimeisin päätös tehtiin 12 päivänä elokuuta kuluvana vuonna.

Sekä lyhyt- että pitkäaikaiset markkinakorot ovat kuluvan vuoden aikana alentuneet tuntuvasti. Tilanteeseen ovat vaikuttaneet lisäksi kansainvälinen korkokehitys sekä Suomessa tehdyt talouspoliittiset ratkaisut.

Esityksessä ehdotetaan, että myös käyttelytilin verovapaan vuotuisen koron enimmäismäärää alennettaisiin edelleen muiden korkojen kehitystä vastaavasti kahteen prosenttiin. Käyttelytilille maksettu tätä suurempi korko olisi veronalaista pääomatuloa.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksessä ehdotettu muutos ei välittömästi vaikuta tuloveron tuottoon, koska pankkien tiliehtoja muutettaneen ehdotusta vastaavasti. Käyttelytilien koronlasku pienentäisi kuitenkin pankkien ottolainauksen kustannuksia. Verovapaiden tilien talletuskanta oli heinäkuussa kuluvana vuonna noin 144 miljardia markkaa. Shekki- ja käyttelytilien osuus määrästä oli vajaat 84 miljardia markkaa.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Lakia sovellettaisiin voimaantulopäivänä ja sen jälkeen kertyvään käyttelytilin korkoon.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki tuloverolain 33 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/92) 33 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa laissa (391/93), seuraavasti:


33 §
Koron veronalaisuus

Luonnollisen henkilön tai kotimaisen kuolinpesän veronalaista tuloa ei ole korko talletuksesta, joka on tehty yleisön talletusten vastaanottamiseen tarkoitetulle tilille kotimaiseen talletuspankkiin, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevaan sivukonttoriin tai vastaavalle tilille osuuskunnan säästökassaan. Verovapauden edellytyksenä on, että tilin vuotuinen korko on enintään 2 prosenttia.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1993.

Lakia sovelletaan sen voimaantulopäivänä ja sen jälkeen kertyvään korkoon.Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.