Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 8.12.2021. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilexissä tehdään teknisiä huoltotöitä tiistaina 7.12.2021 klo 21.00 alkaen. Palvelun hakutoiminnot ovat pois käytöstä 8.12.2021 n. klo 02.00 asti. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uusimmat sopimukset

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  76/2021
  Ulkoministeriön ilmoitus vuoden 2000 AKT-EU-kumppanuussopimuksen määräyksien soveltamisen jatkamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2021
  Sisäministeriön ilmoitus kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän kansainvälisen komission tekemien päätösten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2021
  Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino-Européen de Gestion et d’Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismin kautta tehdystä sopimuksen muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  73/2021
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen mukaisesta Kazakstanin tasavallan tekemästä lisäilmoituksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  72/2021
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Espanjan kuningaskunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2021
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Alankomaiden Antillien osalta taloussuhteiden edistämisestä tehdyn sopimuksen soveltamisen päättymisestä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  70/2021
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Aruban osalta taloussuhteiden edistämisestä tehdyn sopimuksen soveltamisen päättymisestä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  69/2021
  Valtioneuvoston asetus yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdystä pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  68/2021
  Laki yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdystä pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  67/2021
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  66/2021
  Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Slovenian kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  65/2021
  Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Tansanian kestävän kehityksen johtajuusinstituutille Tansanian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  64/2021
  Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Latvian kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  63/2021
  Valtioneuvoston asetus suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen kuormausmääräyksiä koskevaan liitteiseen tehtävistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  62/2021
  Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus lakisääteisen mittaustoiminnan kansainvälisen järjestön perustamista koskevaan sopimukseen tehtyjen muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  61/2021
  Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Viron kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta ja irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  60/2021
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisesti annetusta ilmoituksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  59/2021
  Valtioneuvoston asetus Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan voimaansaattamisesta ja peruskirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  58/2021
  Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Suomen ja Liettuan välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  57/2021
  Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Mosambikin opetussektorille Mosambikin kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  56/2021
  Laki rikoslain muuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  55/2021
  Valtioneuvoston asetus rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  54/2021
  Laki rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  53/2021
  Ulkoministeriön ilmoitus ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävään pöytäkirjaan liittymisen yhteydessä annetusta ilmoituksesta ja selityksestä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  52/2021
  Valtioneuvoston asetus ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävästä pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  51/2021
  Laki ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävästä pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  50/2021
  Ulkoministeriön ilmoitus kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehtyyn yleissopimukseen liittymisen yhteydessä annetusta ilmoituksesta ja selityksestä
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 48–49/2021 Yleissopimus kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  48/2021
  Laki kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdystä yleissopimuksesta 
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  47/2021
  Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Tansanian metsätalous- ja arvoketjujen kehittämisohjelmalle Tansanian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  46/2021
  Valtioneuvoston asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn viidennentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  45/2021
  Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn viidennentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  44/2021
  Oikeusministeriön ilmoitus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna sen toisella lisäpöytäkirjalla, annetuista selityksistä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  43/2021
  Ympäristöministeriön ilmoitus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvä happamoitumista, rehevöitymistä ja alailmakehän otsonia koskevan pöytäkirjan VII liitteen muutoksen voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  42/2021
  Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimuksiin RID 6/2020 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  41/2021
  Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimukseen RID 1/2021 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  40/2021
  Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A luvun 1.5 mukaisten monenkeskisiin sopimuksiin M333 ja M334 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  39/2021
  Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimukseen M330 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  38/2021
  Valtioneuvoston asetus Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  37/2021
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Unkarissa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  36/2021
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Helleenien tasavallassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  35/2021
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa maanhallintasektorin tukemisesta tehdystä toisen vaiheen sopimuksen muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  34/2021
  Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  33/2021
  Laki lentoliikenteestä Korean tasavallan kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  32/2021
  Ulkoministeriön asetus Nepalin kanssa Kestäviä vesi- ja sanitaatiopalveluita kaikille -hankkeessa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  31/2021
  Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  30/2021
  Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  29/2021
  Valtioneuvoston asetus sijoitusten suojelusta Suomen ja Unkarin välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  28/2021
  Valtioneuvoston asetus Kiinan kulttuurikeskuksen perustamisesta Suomeen Kiinan kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  27/2021
  Valtioneuvoston asetus Suomalais-tanskalaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta Tanskan kanssa tehdystä sopimuksesta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.