Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uusimmat sopimukset

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  14/2021
  Valtioneuvoston asetus kokonaisvaltaisesta ja tehostetusta kumppanuudesta Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välillä tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  13/2021
  Laki kokonaisvaltaisesta ja tehostetusta kumppanuudesta Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välillä tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  12/2021
  Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamista koskevasta pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  11/2021
  Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamista koskevasta pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  10/2021
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M334
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  9/2021
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M333
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  8/2021
  Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 1/2021
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  7/2021
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteen muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  6/2021
  Valtioneuvoston asetus Kuuban velan uudelleenjärjestämisestä Kuuban kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  5/2021
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M323
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  4/2021
  Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymistä sekä näiden katsastusten vastavuoroista tunnustamista koskevaan sopimukseen liitetyn normin 1 voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  3/2021
  Ministeriön ilmoitus rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisten monenkeskisiin sopimuksiin RID 1/2020, RID 2/2020 ja RID 4/2020 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  2/2021
  Ulkoministeriön asetus Tansanian osallistavan istutusmetsäohjelman toisen vaiheen tukemisesta Tansanian kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  1/2021
  Ulkoministeriön asetus Lusakassa sijaitsevan kiinteistön numero F/377A/28/A1/B hallintaoikeuden siirrosta Sambian kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  121/2020
  Ulkoministeriön ilmoitus vuoden 2000 AKT-EU-kumppanuus-sopimuksen määräyksien soveltamisen jatkamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  120/2020
  Ympäristöministeriön ilmoitus pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen A ja B liitteen muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  119/2020
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen nimen muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  118/2020
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa opetussektorin tasa-arvoisen koulutuksen laadun parantamisohjelman teknisestä tuesta tehdystä sopimuksen muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  117/2020
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskeva sopimuksen muutos
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  116/2020
  Valtioneuvoston asetus Slovakian tasavaltaan sovelletun Euroopan vakausmekanismin peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  115/2020
  Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C määräyksiin (RID) tehdyistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  114/2020
  Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B määräyksiin tehdyistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  113/2020
  Valtioneuvoston asetus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  112/2020
  Laki ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  111/2020
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Egyptin arabitasavallassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  110/2020
  Ulkoministeriön asetus Nepalin kanssa Nepalin opetussektoriohjelman toisesta vaiheesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  109/2020
  Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman neljättä vaihetta koskevasta sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  108/2020
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 2011 ESP-säännöstöön tehdyistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  107/2020
  Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  106/2020
  Laki merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  105/2020
  Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 6/2020
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  104/2020
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M330
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  103/2020
  Oikeusministeriön ilmoitus viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehtyyn Euroopan neuvoston yleissopimukseen annetuista selityksistä
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 101–102/2020 Euroopan neuvoston yleissopimus viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  101/2020
  Laki viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  100/2020
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen liittyviin IBC-säännöstöön ja IMSBC-säännöstöön sekä alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteeseen liittyviin IBC-säännöstöön ja BCH-säännöstöön tehdyistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  99/2020
  Oikeusministeriön ilmoitus Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen välillä tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen soveltamisen keskeyttämisestä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  98/2020
  Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Suomen ja Tshekin ja Slovakian liittotasavallan välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Suomen ja Slovakian välisissä suhteissa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  97/2020
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Indonesian tasavallassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  96/2020
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Bosnia ja Hertsegovinassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  95/2020
  Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  94/2020
  Laki lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  93/2020
  Valtioneuvoston asetus sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojelusta Suomen ja Romanian välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  92/2020
  Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisten monenkeskisiin sopimuksiin RID 1/2020, RID 2/2020 ja RID 4/2020 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  91/2020
  Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A luvun 1.5 mukaisten monenkeskisiin sopimuksiin M324 – M327 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen asetusten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  90/2020
  Valtioneuvoston asetus Puolan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  89/2020
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Tšekin tasavallassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  88/2020
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Korean tasavallassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  87/2020
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Kazakstanin tasavallassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  86/2020
  Valtioneuvoston asetus diplomaatti- ja virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta Indonesian kanssa tehdystä sopimuksesta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.