Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uusimmat sopimukset

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  12/2019
  Valtioneuvoston asetus Sloveniaan sovelletun Euroopan vakausmekanismin peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  11/2019
  Valtioneuvoston asetus diplomaattisten edustustojen tai konsuliedustustojen diplomaattisen henkilökunnan, konsuliedustuston henkilökunnan tai hallinnollisen tai teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten ansiotyöstä Perun kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  10/2019
  Laki diplomaattisten edustustojen tai konsuliedustustojen diplomaattisen henkilökunnan, konsuliedustuston henkilökunnan tai hallinnollisen tai teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten ansiotyöstä Perun kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  9/2019
  Valtioneuvoston asetus diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Kolumbian kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  8/2019
  Laki diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisessä hallitusten välisessä järjestössä toimivien edustustojen jäsenten perheenjäsenten ansiotyöstä Kolumbian kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  7/2019
  Valtioneuvoston asetus tiekuljetussopimuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  6/2019
  Laki tiekuljetussopimuslain muuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  5/2019
  Ulkoministeriön asetus Nepalin maaseudun vesi- ja sanitaatiohankkeen toista vaihetta koskevan Nepalin kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  4/2019
  Ulkoministeriön asetus Tansanian vero-ohjelman tukemisesta Tansanian kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  3/2019
  Ministeriön ilmoitus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C määräysten (RID) muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  2/2019
  Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  1/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  81/2018
  Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdyn pohjoismaisen sopimuksen voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  80/2018
  Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 78–79/2018 Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  78/2018
  Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Hongkongin kanssa tehdystä sopimuksesta ja pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  77/2018
  Valtioneuvoston asetus Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  76/2018
  Laki Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2018
  Valtioneuvoston asetus jalometallituotteiden tarkastuksesta ja leimauksesta tehdyn yleissopimuksen liitteisiin tehdyistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2018
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehdyistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  73/2018
  Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  72/2018
  Laki merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2018
  Valtioneuvoston asetus Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  70/2018
  Laki Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 68–69/2018 Sopimus yhteistyöstä kilpailuasioissa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  68/2018
  Laki yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdystä pohjoismaisesta sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  67/2018
  Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE)-mekanismin ohjelman kautta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  66/2018
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehdyistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  65/2018
  Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehdyistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  64/2018
  Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Unkarin kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  63/2018
  Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Unkarin kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  62/2018
  Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Mosambikin opetussektorille Mosambikin kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  61/2018
  Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Sambian mikro, pienten ja keskisuurten yritysten tukiohjelmalle Sambian kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  60/2018
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  59/2018
  Ulkoministeriön asetus Ukrainan kanssa Ukrainan opetussektorin kehittämisestä tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  58/2018
  Ulkoasiainministeriön asetus Suomen tuesta Tansanian kestävän kehityksen johtajuusinstituutille Tansanian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  57/2018
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  56/2018
  Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välillä tehdyn kumppanuus-ja yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  55/2018
  Ulkoministeriön asetus Nepalin Kaukolännen vesivarainhoitohankkeen kolmatta vaihetta koskevan Nepalin kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  54/2018
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen 28 artiklan 6 kappaleen perusteella antamasta monenkeskisen toimivaltaisten viranomaisten finanssitilitietojen automaattisesta vaihtamisesta tekemän sopimuksen mukaiseen tiedonvaihtoon liittyvästä ilmoituksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  53/2018
  Valtioneuvoston asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennestatoista pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  52/2018
  Laki ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kuudennentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 51/2018 Pöytäkirja Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 49–50/2018 Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  49/2018
  Laki kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  48/2018
  Valtioneuvoston asetus siirtolaistarkastuksen yksinkertaistuttamista laivoilla koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  47/2018
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan V liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  46/2018
  Valtioneuvoston asetus Portugalin kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  45/2018
  Laki Portugalin kanssa tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  44/2018
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Curaçaon osalta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.