Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uusimmat sopimukset

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  55/2022
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Sint Maartenin osalta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  54/2022
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Kiinan kansantasavallassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  53/2022
  Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  52/2022
  Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  51/2022
  Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla tehtyyn sopimukseen Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta tehdyn sopimustekstiliitteen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  50/2022
  Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino-Européen de Gestion et d’Aide Socio-économique -mekanismin kautta tehdystä sopimuksen muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  49/2022
  Ulkoministeriön ilmoitus Ulkoministeriön ilmoitus vuoden 2000 AKT-EU-kumppanuussopimuksen määräyksien soveltamisen jatkamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  48/2022
  Valtioneuvoston asetus diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyöstä Namibian kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  47/2022
  Laki diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyöstä Namibian kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  46/2022
  Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Bulgarian kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  45/2022
  Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Puolan kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  44/2022
  Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A luvun 1.5 mukaisen monenkeskiseen sopimukseen M342 kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  43/2022
  Ministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen nimen muutoksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  42/2022
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteen muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  41/2022
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  40/2022
  Valtioneuvoston asetus painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä vuonna 2004 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  39/2022
  Puolustusministeriön ilmoitus Ruotsin kanssa tehdystä isäntämaatukea koskevasta yhteisymmärryspöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  38/2022
  Valtioneuvoston asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen 1 ja 2 liitteen muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  37/2022
  Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston toimiston asemasta Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  36/2022
  Laki Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston toimiston asemasta Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  35/2022
  Puolustusministeriön ilmoitus Naton kanssa tehdystä isäntämaatukea koskevasta teknisestä järjestelyasiakirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  34/2022
  Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Tshekin ja Slovakian liittotasavallan kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Suomen ja Tshekin tasavallan välisissä suhteissa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  33/2022
  Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  32/2022
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Thaimaan kuningaskunnassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  31/2022
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Romaniassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  30/2022
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstö) tehdyistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  29/2022
  Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  28/2022
  Ulkoministeriön ilmoitus Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion nimen muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  27/2022
  Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  26/2022
  Ympäristöministeriön ilmoitus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyllä yleissopimuksella perustetun OSPAR-komission merisuojelualueita koskevien päätösten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  25/2022
  Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen liitteenä olevien sääntöjen muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  24/2022
  Ulkoministeriön asetus Investointituki kehitysmaille -rahoitusinstrumentilla rahoitettavista hankkeista Indonesian kanssa tehdystä puitesopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  23/2022
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M344
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  22/2022
  Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  21/2022
  Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  20/2022
  Valtioneuvoston asetus kokoontumislain 12 ja 20 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  19/2022
  Laki kokoontumislain 12 ja 20 §:n muuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 17–18/2022 Euroopan neuvoston yleissopimus turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  17/2022
  Laki turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  16/2022
  Valtioneuvoston asetus katsojien väkivaltaa ja epäsopivaa käyttäytymistä urheilutilaisuuksissa ja erityisesti jalkapallo-otteluissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 14–15/2022 Sopimus yhdistetystä patenttituomioistuimesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  14/2022
  Laki yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  13/2022
  Valtioneuvoston asetus Kuuban velan uudelleenjärjestämisestä Kuuban kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  12/2022
  Sisäministeriön ilmoitus katsojien väkivallasta ja epäsopivasta käyttäytymisestä urheilutilaisuuksissa ja erityisesti jalkapallo-otteluissa tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen irtisanomisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  11/2022
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M343
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  10/2022
  Valtioneuvoston asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  9/2022
  Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Belgian kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  8/2022
  Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Belgian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 6–7/2022 Sopimus Suomen tasavallan ja Japanin välillä sosiaaliturvasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  6/2022
  Laki sosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdystä sopimuksesta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.