Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uusimmat sopimukset

 • Säädökset > Valtiosopimukset
  25/2020
  Valtioneuvoston asetus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  24/2020
  Ulkoministeriön ilmoitus tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen liitteiden ja pöytäkirjan julkaisemisesta muuten kuin sopimussarjassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  23/2020
  Valtioneuvoston asetus tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välillä tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  22/2020
  Laki tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  21/2020
  Ulkoministeriön ilmoitus vuoden 2000 AKT–EU-kumppanuus- sopimuksen määräyksien soveltamisen jatkamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  20/2020
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteen muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  19/2020
  Ympäristöministeriön ilmoitus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen I, II ja III liitteiden muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  18/2020
  Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  17/2020
  Laki lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  16/2020
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 25–26/1997) ulottamisesta käsittämään Ahvenanmaan maakunnan osalta myös Suomen kunnallisvero
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  15/2020
  Valtioneuvoston asetus suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen liitteisiin tehtävistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  14/2020
  Valtioneuvoston asetus Maltaan sovelletun Euroopan vakausmekanismin peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  13/2020
  Valtioneuvoston asetus eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  12/2020
  Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  11/2020
  Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  10/2020
  Laki eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  9/2020
  Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  8/2020
  Laki lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  7/2020
  Valtioneuvoston asetus pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden sihteeristön perustamisesta Suomen, Latvian, Norjan, Puolan, Ruotsin ja Venäjän välillä tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  6/2020
  Ympäristöministeriön ilmoitus vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen muutoksen voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  5/2020
  Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M313
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  4/2020
  Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Etiopian vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskevan sopimuksen muuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  3/2020
  Valtioneuvoston asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisestä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevasta sopimuksesta vuosille 2020–2023
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  2/2020
  Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  1/2020
  Laki Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  91/2019
  Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen lisäpöytäkirjasta, yleissopimuksen lisäpöytäkirjan päättöpöytäkirjasta, perussopimuksen kymmenennestä lisäpöytäkirjasta ja yleisohjesäännön toisesta lisäpöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  90/2019
  Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin sotilasesikunnan jäsenvaltioiden Euroopan unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdystä sopimuksesta (EU SOFA)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  89/2019
  Laki Euroopan unionin sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  88/2019
  Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Etiopian vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskevan sopimuksen muuttamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  87/2019
  Ulkoministeriön ilmoitus Maatalouden kansainvälisen kehittämisrahaston perustamista koskevan sopimuksen 4 ja 7 artiklan muutosten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  86/2019
  Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, II-2, III ja XI-1 lukuun sekä eräisiin edellä mainittuun yleissopimukseen liittyviin säännöstöihin tehdyistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  85/2019
  Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja IV lukuun, eräisiin edellä mainittuun yleissopimukseen liittyviin säännöstöihin sekä mainittuun yleissopimukseen ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvään IS-säännöstöön tehdyistä muutoksista
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  84/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Latvian tasavallassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  83/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen voimaantulosta Kanadassa
 • Säädökset > Valtiosopimukset SopS 81–82/2019 Sopimus eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä (EUCARIS)
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  81/2019
  Laki eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  80/2019
  Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  79/2019
  Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  78/2019
  Valtioneuvoston asetus Algerian diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  77/2019
  Oikeusministeriön ilmoitus Suomen hallituksen ja Puolan hallituksen välillä oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  76/2019
  Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  75/2019
  Valtioneuvoston asetus alusten painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä vuonna 2004 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen sääntöihin tehtyjen muutosten ja mainittuun yleissopimukseen liittyvän painolastivesien käsittelyjärjestelmien tyyppihyväksyntää koskevan säännöstön voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  74/2019
  Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteeseen liittyvään nestemäisten vaarallisten kemikaalien merikuljetussäännöstöön sekä kemikaalien irtokuljetussäännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  73/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus eräiden lainkäyttöalueiden kanssa säästötulojen verotuksesta tehtyjen sopimusten soveltamisen keskeyttämisestä
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  72/2019
  Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnon opetussektorille tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  71/2019
  Valtioneuvoston asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevan vuoden 1999 pöytäkirjan muutoksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  70/2019
  Valtioneuvoston asetus vastavuoroisista puolustushankinnoista Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  69/2019
  Laki vastavuoroisista puolustushankinnoista Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdystä sopimuksesta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  68/2019
  Sisäministeriön ilmoitus kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän kansainvälisen komission tekemien päätösten voimaantulosta
 • Säädökset > Valtiosopimukset
  67/2019
  Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen tasavallan ja Liettuan tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen 12 artiklan soveltamisen muuttamisesta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.