Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Rikos- ja prosessioikeus, Julkisoikeus

13.6.2019 16.00 KKO myönsi opiskelijalle oikeuden tutustua salassa pidettäviin raiskaustuomioihin oikeustieteellistä pro gradu -tutkielmaa varten

KKO myönsi opiskelijalle oikeuden tutustua salassa pidettäviin raiskaustuomioihin oikeustieteellistä pro gradu -tutkielmaa varten

Hakija pyysi Korkeimpaan oikeuteen 1.2.2019 saapuneessa kirjoituksessa oikeustieteellistä pro gradu -tutkielmaa varten lupaa saada tutustua ja tehdä muistiinpanoja kaikista sellaisista Korkeimpaan oikeuteen viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana Turun hovioikeudesta saapuneiden asioiden tuomioiden jäljennöksistä, joissa rikosnimikkeenä on ollut törkeä raiskaus.

K O R K E I N  O I K E U S

PÄÄTÖS
Diaarinro H2019/20
Antopäivä 4.6.2019
Nro 954
HAKIJA Hakija
ASIA Pyyntö saada lupa tutustua salassa pidettäviin asiakirjoihin

PYYNTÖ KORKEIMMASSA OIKEUDESSA

Hakija on Korkeimpaan oikeuteen 1.2.2019 saapuneessa kirjoituksessa pyytänyt oikeustieteellistä pro gradu -tutkielmaa varten lupaa saada tutustua ja tehdä muistiinpanoja kaikista sellaisista Korkeimpaan oikeuteen viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana Turun hovioikeudesta saapuneiden asioiden tuomioiden jäljennöksistä, joissa rikosnimikkeenä on ollut törkeä raiskaus.

VÄLITOIMI

Korkein oikeus on 29.3.2019 varannut Hakijalle tilaisuuden täydentää hakemusta lisäselvityksellä siitä, millä perusteella hänen valmisteilla olevaa tutkimustaan voidaan pitää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 §:n 1 momentissa tarkoitettuna tieteellisenä tutkimuksena. Lisäksi Hakijalle on varattu tilaisuus toimittaa lisäselvitystä siitä, millä tavalla hän säilyttää ja käsittelee mahdollisesti hakemuksensa perusteella saamiaan salassapidettäviä tietoja sekä huolehtii EU:n tietosuoja-asetuksesta henkilötietojen käytölle mahdollisesti seuraavista velvoitteista.

Hakija on toimittanut täydennyksen 29.3.2019.

KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1. Hakija, oikeusnotaari Hakija on ilmoittanut laativansa Helsingin yliopistossa pro gradu -tutkielmaa törkeiden pahoinpitelyjen ja törkeiden raiskausten kvalifiointiperusteiden soveltamiseroista erityisesti hovioikeuksien oikeuskäytännön valossa. Hän on ilmoittanut tutkimusta varten tarvitsevansa varsin laajan otannan tuoreita ratkaisuja, joista käyvät ilmi tapahtumakuvaus, sovellettu kvalifiointiperuste ja kokonaistörkeysarviointi. Hakija on lisäksi ilmoittanut, että tutkimuksen tultua hyväksytyksi hän hävittää paperimuotoisen aineiston erään asianajotoimistojen toimistoyhteisön tietosuojapaperinkeräykseen. Hovioikeuksista sähköisinä aikaisemmin saamansa kopiot salassa pidettävistä tuomioista Hakija on jo ilmoituksensa mukaan poistanut tietojärjestelmistä.

2. Korkeimpaan oikeuteen on 1.1.2014 ja hakemuksen vireilletuloajankohdan 1.2.2019 välisenä aikana saapunut 16 sellaista muutoksenhakemusta, joiden kohteena olleessa Turun hovioikeuden tuomiossa rikosnimikkeenä on ollut törkeä raiskaus.

3. Kyseisiin tuomioihin sisältyy oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja, suoraan lain nojalla salassa pidettäviä henkilön yksityiselämään liittyviä erityisen arkaluonteisia tietoja. Kyseisiin tuomioihin sisältyy lisäksi sanotun lain 24 §:n nojalla annettuja salassapitomääräyksiä.

4. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 §:n mukaan viranomainen voi, jollei lailla toisin säädetä, antaa yksittäistapauksessa luvan tietojen saamiseen salassa pidettävästä asiakirjastaan tieteellistä tutkimusta varten, jos on ilmeistä, ettei tiedon antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Lupaa harkittaessa on huolehdittava siitä, että tieteellisen tutkimuksen vapaus turvataan. Lupaan on liitettävä yleisen ja yksityisen edun suojaamiseksi tarpeelliset määräykset.

5. Tietosuojalain 7 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan tietosuoja— asetuksen 10 artiklassa tarkoitettuja rikostuomioihin liittyviä henkilötietoja saa muun muassa käsitellä, jos tietoja käsitellään saman lain 6 §:n 1 momentin 1, 2 tai 7 kohdassa säädetyssä tarkoituksessa. Lain 6 §:n 1 momentin 7 kohdassa käyttötarkoitukseksi mainitaan muun ohella tieteel4 linen tai historiallinen tutkimus. Tietosuojalain 7 §:n 2 momentin nojalla rikostuomioihin liittyviä henkilötietoja käsiteltäessä sovelletaan tietosuojalain 6 §:n 2 momenttia, jonka mukaan henkilötietojen käsittelijän on toteutettava asianmukaiset ja erityiset lainkohdassa luetellut toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi.

6. Korkein oikeus katsoo, että Hakijan pro gradu -tutkielmaa voidaan esitetyn selvityksen perusteella pitää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 §:n 1 momentissa tarkoitettuna tieteellisenä tutkimuksena. Hakemuksen kohteena olevat aineistot ovat hakemuksen ja sen liitteeksi oheistetun, professori Sakari Melanderin 28.11.2018 päivätyn lausunnon ja täydennyksenä toimitetun, Hakijan 5.12.2018 päivätyn tutkimussuunnitelman perusteella tutkimuksen kannalta merkittäviä. Kun huomioon otetaan hakemuksen tarkoitus, Hakijan tekemiksi ilmoittamansa suojatoimenpiteet, joita on pidettävä tietosuojan näkökulmasta riittävinä, sekä se, että salassa pidettävät tiedot ovat muutettavissa siten, ettei asia eivätkä henkilöt ole tapauksesta tunnistettavissa, Hakijalle voidaan antaa tilaisuus perehtyä hakemuksen kohteena oleviin tuomioihin myös siltä osin, kuin niihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.

Päätöslauselma

Hakijalle annetaan tilaisuus perehtyä salassa pidettäviin Turun hovioikeuden tuomioon 9.10.2015 nro 15/142354, joka on ollut muutoksenhaun kohteena asiassa R2015/944; Turun hovioikeuden tuomioon 18.2.2016 nro 16/107155, joka on ollut muutoksenhaun kohteena asiassa R2016/329; Turun hovioikeuden tuomioihin 29.4.2016 nrot 16/117325-117330, jotka ovat olleet muutoksenhaun kohteina asioissa R2016/556-561; Turun hovioikeuden tuomioon 8.7.2016 nro 16/128997, joka on ollut muutoksenhaun kohteena asiassa R2016/818; Turun hovioikeuden tuomioon 27.1.2017 nro 17/103676, joka on ollut muutoksenhaun kohteena asiassa R2017/223; Turun hovioikeuden tuomioon 12.4.2017 nro 17/115059, joka on ollut muutoksenhaun kohteena asiassa R2017/482; Turun hovioikeuden tuomioon 8.12.2017 nro 17/149897, joka on ollut muutoksenhaun kohteena asiassa R2017/915; Turun hovioikeuden tuomioon 17.11.2017 nro 17/146095, joka on ollut muutoksenhaun kohteena asiassa R2018/50; Turun hovioikeuden tuomioon 23.11.2017 nro 17/147802, joka on ollut muutoksenhaun kohteena asiassa R2018/65; Turun hovioikeuden tuomioon 24.11.2017 nro 17/148190, joka on ollut muutoksenhaun kohteena asiassa R2018/68; ja Turun hovioikeuden tuomioon 17.5.2018 nro 18/120801, joka on ollut muutoksenhaun kohteena asiassa R2018/469.

Siltä osin kuin tutkimus edellyttää tapauksen yksityiskohtaista käsittelyä, sen tulee tapahtua salaamalla asianosaisten nimet, rikoksen tekopaikka ja muut vastaavat tapauksen tunnistamisen mahdollistamat tiedot. Hakija saa tutustua asiakirjoihin Korkeimman oikeuden kirjaamossa. Asiakirjoja ei saa jäljentää. Sen jälkeen, kun tutkimus on tullut arvostelluksi, Hakijan on hävitettävä asiakirjoihin perehtyessään mahdollisesti tekemänsä muistiinpanot. Tuohon saakka muistiinpanot on säilytettävä sellaisissa lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Edellä yksilöityjen yleisen ja yksityisen edun suojaamiseksi tarpeellisten määräysten rikkominen on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 35 §:n viittaussäännöksen nojalla rikoslain 38 luvun 1 §:n salassapitorikoksena tai edellä mainitun lain 2 §:n salassapitorikkomuksena rangaistavaa.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

KORKEIN OIKEUS

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.