Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

StVM 2/1997 - HE 3/1997
Hallituksen esityslaeiksi alkoholilain 3 ja 60 §:n ja vuoden 1968 alkoholilain 93 §:n sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 3/1997

Eduskunta on 11 päivänä helmikuuta 1997 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen 3/1997 vp laeiksi alkoholilain 3 ja 60 §:n ja vuoden 1968 alkoholilain 93 §:n sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta.

Asian johdosta ovat valiokunnassa olleet kuultavina nuorempi hallitussihteeri Pentti Wavela sosiaali- ja terveysministeriöstä ja ylikomisario Hannu Hannula sisäasiainministeriöstä.

Alkoholilakia ja alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettua lakia ehdotetaan muutettaviksi siten, että alkoholijuomien sallittua pitoisuutta koskeva yläraja poistetaan laista. Väkiviinan osalta ehdotetaan tehtäväksi samanlainen muutos alkoholilakiin. Alkoholipitoisia aineita koskeva 2,8 prosentin pitoisuusraja jää kuitenkin voimaan. Alkoholilakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan poliisi voi järjestyksen säilyttämiseksi tai palauttamiseksi ottaa henkilön hallussa olevat alkoholijuomat, jos tämä alkoholilain tai muun lain vastaisesti nauttii alkoholijuomaa julkisella paikalla. Vuonna 1968 annettua alkoholilakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että rangaistavaa olisi alkoholilain tai sen nojalla annettujen säännösten rikkomisen lisäksi myös kieltojen tai määräysten rikkominen.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 1997.

Valiokunta korostaa terveyspoliittisten toimien merkitystä alkoholin liikakäytöstä aiheutuvien terveyshaittojen torjumisessa. Alkoholilakiin nyt lisättävällä säännöksellä helpotetaan järjestyksen ylläpitämistä yleisillä paikoilla. Terveyspoliittisin keinoin, terveyskasvatuksen ja valistuksen avulla tulee myös vaikuttaa ennaltaehkäisevästi häiriötilanteiden syntyyn sekä erityisesti liikakäytöstä aiheutuviin moninaisiin haitallisiin terveydellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin.

Terveysvalistusta annettaessa on työterveyshuollon ja opetustoimen ohella kodeilla merkittävä tehtävä. Erityisesti nuorison alkoholikäyttäytyminen ja humalahakuinen juominen on lisääntynyt. Kotien, koulujen ja terveyskasvatuksesta vastaavien tahojen yhteistyötä kehittämällä on luotava nuorille vaihtoehtoisia malleja, joilla nykyistä tehokkaammin vähennetään humalahakuista käyttäytymistä.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Näin ollen valiokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksyttäisiin muuttamattomina.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 1997


Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa varapuheenjohtaja Maija Perho /kok ja jäsenet Anne Huotari /vas, Liisa Hyssälä /kesk, Timo Ihamäki /kok, Mikko Kuoppa /va-r, Hannes Manninen /kesk, Pirkko Peltomo /sd, Margareta Pietikäinen /r, Maija Rask /sd, Osmo Soininvaara /vihr, Marjatta Vehkaoja /sd ja Marja-Leena Viljamaa /sd.


Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.