Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry mietintöön

Puutteelliset hakuehdot

MmVM 13/2018 vp - HE 89/2018 vp 
Maa- ja metsätalousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maanmittauslaitoksesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maanmittauslaitoksesta ( HE 89/2018 vp ): Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • ylijohtaja Pentti Lähteenoja - maa- ja metsätalousministeriö
 • hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen - maa- ja metsätalousministeriö
 • maanmittausneuvos Markku Markkula - Maanmittauslaitos
 • kehittämispäällikkö Matti Holopainen - Suomen Kuntaliitto
 • lakimies Simo Takalammi - Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • maa- ja metsätalousministeriö
 • tietosuojavaltuutetun toimisto
 • Maaseutuvirasto
 • Elintarviketurvallisuusvirasto

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Suomen Kiinteistöliitto ry
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Maanmittauslaitoksesta. Samalla voimassa oleva Maanmittauslaitoksesta annettu laki kumottaisiin. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi eräitä tarkistuksia Maanmittauslaitoksen toimialaan, tehtäviin, organisaatioon ja muuhun toimintaan liittyvään lakitasoiseen sääntelyyn. Tavoitteena on Maanmittauslaitosta koskevan sääntelyn yksinkertaistaminen. Yleisesti muutoksella edistettäisiin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvan Maanmittauslaitoksen toiminnan sekä tehtävien hoidon toiminnallista tehokkuutta. Muun muassa Maanmittauslaitoksen palvelupisteverkosta ei jatkossa säädettäisi maa- ja metsätalousministeriön asetuksella, vaan asian ratkaiseminen siirrettäisiin Maanmittauslaitoksen toimivan johdon toimivaltaan.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan nykyinen Maanmittauslaitoksesta annettu laki kumottavaksi ja annettavaksi uusi laki. Ehdotettava uusi laki sisältää tarkistuksia Maanmittauslaitoksen toimialaan, tehtäviin, organisaatioon ja muuhun toimintaan liittyvään lakitasoiseen sääntelyyn. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että uudistuksessa Maanmittauslaitoksen lakisääteisten tehtävien sisältö säilyisi ennallaan lukuun ottamatta Elintarviketurvallisuusvirastosta ja Maaseutuvirastosta erillisellä lailla (371/2018) perustettavana olevaan uuteen virastoon Maanmittauslaitoksesta siirrettäviä tietohallintotehtäviä.  

Valiokunta pitää tärkeänä esityksen tavoitetta yksinkertaistaa Maanmittauslaitosta koskevaa sääntelyä ja edistää maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvan Maanmittauslaitoksen toiminnan sekä tehtävien hoidon toiminnallista tehokkuutta. Maanmittauslaitoksen tulee olla toiminnallisesti ja vastuunjaon kannalta selkeä kokonaisuus ja sen toiminta yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja kustannustehokasta. Erittäin tärkeää on myös edistää maanmittauksen sekä paikkatiedon ja sen toimijoiden näkökulman ottamista yhä vahvemmin viranomaistyön lähtökohdaksi, vahvistaa toimialan digitalisaation edellytyksiä sekä uutta teknologiaa kehittäen helpottaa toimintatapojen ja toimintakulttuurin uudistumista. 

Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä jäljempänä ehdotettavin muutoksin. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

3 §. Maanmittauslaitoksen organisaatio ja johtaminen.

Voimassaolevassa Maanmittauslaitoksesta annetussa laissa (900/2013) on erillinen toimivaltasäännös (3 §:n 3 momentti), jonka mukaan Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Esityksessä tästä menettelystä on ehdotettu luovuttavaksi ja siirrettäväksi toimivalta palvelupisteistä määräämiseen Maanmittauslaitokselle itselleen. Kiinnittäen huomiota siihen, että Maanmittauslaitoksen toiminnan ja palvelujen alueellinen saavutettavuus on erittäin keskeistä jatkossakin, valiokunta ehdottaa, että säännökset maa- ja metsätalousministeriön toimivallasta palvelupisteiden määräämisessä lisätään nyt voimassa olevan lain sisältöisinä käsiteltävänä olevan lain  3 §:n 3 momentiksi.  

5 §. Ratkaisuvalta.

Pykälän 2 momentissa todetaan, että asiat ratkaistaan esittelystä, jollei toisin säädetä. Kun valiokunnan saaman selvityksen mukaan esittelymenettelystä poikkeaminen pääasiallisesti tapahtuisi työjärjestyksen määräyksellä, valiokunta ehdottaa momenttiin lisättäväksi termin ”määrätä” termin ”säädetä” ohelle. 

7 §. Suoritteiden maksullisuus.

Pykälän 1 momenttiin sisältyy viittaus valtion maksuperustelakiin (150/1992). Kun valtion maksuperustelaki tulee yleislakina sovellettavaksi oman sovelta-misalasäännöksensä perusteella jo ilman Maanmittauslaitoksesta annetussa laissa olevaa informatiivista viittausta, valiokunta ehdottaa momentin poistamista. 

8 §. Puhevallan käyttö.

Pykälän mukaan Maanmittauslaitosta koskevissa asioissa puhevaltaa valtion puolesta käyttäisi Maanmittauslaitoksen keskushallinto. Maanmittauslaitoksen keskushallinto ei ole kuitenkaan itsenäinen viranomainen, joka voi toimia puhevallan käyttäjänä Maanmittauslaitoksen puolesta. Kyse on tältä osin Maanmittauslaitoksen toiminnan sisäisestä organisoinnista. Valiokunta ehdottakin, että pykälästä poistetaan maininta keskushallinnosta 

9 §. Hallintokantelun ja vahingonkorvausasian käsitteleminen.

Pykälän 3 momentilla on liittymäkohtia EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sääntelyyn, sen ensisijaisuuteen suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön sekä tähän liittyvän mahdollisen kansallisen liikkumavaran käyttöön. Kun kyseessä on jo lähtökohtaisesti informatiiviseksi tarkoitettu säännös, jonka poistaminen esityksestä ei käytännössä muuta esitettävällä lainsäädännöllä saavutettavia oikeusvaikutuksia, valiokunta ehdottaa momentin poistamista 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 89/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset Maanmittauslaitoksesta 

Laki 

Maanmittauslaitoksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Toimiala 

Maanmittauslaitoksen toimialaan kuuluvat kiinteistöjen omistuksen, kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden hallinnan, luototusjärjestelmän ja paikantamisen turvaamiseksi tarvittaviin rekistereihin liittyvä toiminta, paikkatietojen yhteentoimivuuden ja käytön edistäminen sekä paikkatieto- ja kiinteistöalan tutkimus. 

Maanmittauslaitos on maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla ja sen toimialueena on koko maa. 

2 § 

Tehtävät 

Maanmittauslaitoksen tehtävänä on toimialallaan: 

1) huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta; 

2) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa; 

3) huolehtia paikantamisen perustasta ja peruspaikkatietojen tuottamisesta sekä tuottaa asiantuntijapalveluita yhteiskunnan käyttöön; 

4) huolehtia tarvittavien rekisterien ylläpitämisestä; 

5) huolehtia alan yleisestä kehittämisestä ja osallistua kansainväliseen yhteistyöhön; sekä 

6) hoitaa ne muut tehtävät, jotka erikseen säädetään tai maa- ja metsätalousministeriö määrää sen suoritettaviksi. 

3 § 

Maanmittauslaitoksen organisaatio ja johtaminen 

Maanmittauslaitoksen organisaatio muodostuu keskushallinnosta, sen alaisista valtakunnallisista tulosvastuullisista toimintayksiköistä sekä koko viraston kattavista toiminnoista. Keskushallinnon hallintopaikka on Helsinki. Ahvenanmaalla on oma palvelupiste. 

Maanmittauslaitosta johtaa pääjohtaja keskushallinnon tukemana. Pääjohtaja vastaa Maanmittauslaitoksen toiminnan tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta. 

Maanmittauslaitoksen palvelupisteistä säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Ahvenanmaalla on oma palvelupiste. (Uusi) 

4 § 

Pääjohtajan nimittäminen 

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. 

5 § 

Ratkaisuvalta 

Pääjohtaja ratkaisee Maanmittauslaitokselle kuuluvat asiat, jollei toisin säädetä. Pääjohtajalle kuuluvaa ratkaisuvaltaa voidaan työjärjestyksellä siirtää muulle virkamiehelle. Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka työjärjestyksen nojalla muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava. 

Asiat ratkaistaan esittelystä, jollei toisin säädetä tai määrätä. 

6 § 

Sopimusten ja selvitysten tekeminen 

Maanmittauslaitos voi tehdä sopimuksia toimialaansa kuuluvien tehtävien hoitamisesta sekä tutkimusohjelmien toteuttamisesta. Maanmittauslaitos voi tehdä toimialaansa kuuluvia selvityksiä ja tutkimuksia sekä antaa muita asiantuntijapalveluja maksua vastaan. 

Maanmittauslaitos voi hoitaa kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella kunnan kiinteistöinsinöörille säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä. 

7 § 

Suoritteiden maksullisuus 

Maanmittauslaitoksen suoritteista perittäviin maksuihin sovelletaan valtion maksuperustelakia (150/1992) ellei muualla toisin säädetä. 

Yleiseen käyttöön tarkoitetuista paikkatietoaineistoista, julkaisuista ja muista vastaavista suoritteista perittävän maksun suuruutta määrättäessä voidaan aineiston hankinnasta aiheutuvat kustannukset osaksi tai kokonaan jättää ottamatta huomioon taikka maksu jättää kokonaan perimättä. 

8 §  

Puhevallan käyttö 

Maanmittauslaitos kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja viranomaisissa valtion etua ja oikeutta kaikissa Maanmittauslaitosta koskevissa asioissa. 

9 § 

Hallintokantelun ja vahingonkorvausasian käsitteleminen 

Maanmittauslaitoksen tai sen virkamiehen tai työntekijän toiminnasta tehdyn hallintokantelun ratkaisee esittelystä pääjohtaja. 

Pääjohtajan tai hänen sijaisensa toiminnasta tehdyn hallintokantelun ratkaisee maa- ja metsätalousministeriö. 

Maanmittauslaitoksen on annettava maanmittaustoimituksessa aiheutunutta vahinkoa tai maanmittauslaitoksen ylläpitämien rekistereiden virheestä tai puutteellisuudesta aiheutunutta vahinkoa koskevassa vahingonkorvausasiassa kirjallinen ratkaisu. Ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan siihen tyytymätön voi nostaa kanteen Maanmittauslaitosta vastaan käräjäoikeudessa. 

10 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

Tarkempia säännöksiä Maanmittauslaitoksen johtamisesta, tehtävistä ja asioiden ratkaisemisesta sekä pääjohtajan tehtävistä, ratkaisuvallasta ja sijaisista annetaan valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös Maanmittauslaitoksen henkilöstöstä ja arvonimistä. 

Tarkempia määräyksiä Maanmittauslaitoksen toimintojen ja tehtävien järjestämisestä, toimintayksiköistä, palvelupisteistä sekä ratkaisuvallasta annetaan työjärjestyksellä. Maanmittauslaitoksen työjärjestyksen vahvistaa pääjohtaja, ja se julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. 

11 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

Tällä lailla kumotaan Maanmittauslaitoksesta annettu laki (900/2013). 

Mitä muualla lainsäädännössä säädetään maanmittaustoimistosta, koskee tämän lain voimaan tultua Maanmittauslaitosta. 


Helsingissä 23.10.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja Anne Kalmari /kesk

varapuheenjohtaja Kari Kulmala /sin

jäsen Pertti Hakanen /kesk

jäsen Teuvo Hakkarainen /ps

jäsen Hanna Halmeenpää /vihr

jäsen Lasse Hautala /kesk

jäsen Susanna Koski /kok

jäsen Jari Myllykoski /vas

jäsen Mats Nylund /r

jäsen Juha Pylväs /kesk

jäsen Arto Satonen /kok

jäsen Tytti Tuppurainen /sd

jäsen Harry Wallin /sd

jäsen Eerikki Viljanen /kesk

jäsen Peter Östman /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.