Carried interest -tuoton verotus viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa

Ohtonen Mika – Peni, Laura

Verotus 3/2017 s. 328
4.7.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 7.6.2017

Tiivistelmä

Artikkelissa käsitellään pääomasijoitustoimialalla vakiintuneen epäsymmetrisen voitonjaon, ns. carried interestin ja siihen perustuvan tulon luonnetta pääomasijoitustoimintaa harjoittavien yritysten palveluksessa työskentelevien sijoitusammattilaisten henkilökohtaisessa verotuksessa. Kyse on pääomatulon ja ansiotulon välisestä rajanvedosta. Verotuksessa tehtävä ratkaisu on käytännössä perustunut tuloverolain yleissääntelyyn ja yksittäistapauksissa verotusmenettelystä annetun lain 28 §:n soveltamisedellytysten täyttymisen arviointiin. Artikkelissa kuvataan pääomarahastojen yleisiä voitonjakokäytäntöjä, otetaan kantaa Verohallinnon laatimassa selvityksessä esitettyihin kannanottoihin sekä kuvataan viimeaikaista suomalaista oikeuskäytäntöä ja esitetään siihen perustuvia yleisiä johtopäätöksiä.