Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Veronumero ja rakennusalan julkinen veronumerorekisteri

Tämä on vanha versio.

Vuosi 2018
VEROHALLINTO
OHJE Dnro
A52/200/2018
Valtuutussäännös Päivämäärä
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 mom. 30.4.2018
Voimassaolo
30.4.2018 - 31.3.2022
Korvaa ohjeen
Veronumero - ohje rakennusalan työntekijöille ja työnantajille
Korvattu ohjeella
VH/798/00.01.00/2022


Sisällys

1 Mikä on veronumero
1.1 Veronumero kuvallisessa tunnistekortissa
1.2 Kenellä on velvollisuus pitää kuvallista tunnistekorttia
1.3 Milloin on kyse rakennustyömaasta
2 Henkilötunnus ja veronumero Verohallinnosta
3 Rakennusalan julkinen veronumerorekisteri
3.1 Veronumerorekisteriin merkitseminen
3.2 Veronumerorekisteristä poistaminen
4 Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Ohje korvaa asiakasohjeen Veronumero - ohje rakennusalan työntekijöille ja työnantajille.

1 Mikä on veronumero

Rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä on ennen työskentelyn aloittamista oltava veronumero, joka on merkitty rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin. Verohallinnon ylläpitämästä tietopalvelusta voi tarkistaa, onko tietty nimi ja veronumero merkitty veronumerorekisteriin.

Veronumeron käytöllä pyritään varmistamaan, että jokainen rakennustyömaalla työskentelevä on Verohallinnon rekisterissä ennen työnteon alkua. Veronumerorekisterin tarkoituksena on rakennusalalla toimivien henkilöiden henkilötunnisteen oikeellisuuden valvonta sekä työnantajan ja työntekijän verotukseen liittyvien velvollisuuksien valvonta.

Veronumerosta ja veronumerorekisteristä säädetään laissa veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä (1231/2011).

Veronumero on 12-merkkinen, yksilöllinen numerosarja, josta ei voi päätellä henkilön ikää, sukupuolta tai syntymäaikaa. Veronumero ei vaihdu tai muutu henkilön vaihtaessa työnantajaa tai työmaata. Veronumeroa tarvitsevat rakennustyömaalla työskentelevät henkilöt.

Veronumeron saaminen edellyttää suomalaista väestötietojärjestelmään merkittyä henkilötunnusta. Suomen kansalaiset saavat henkilötunnuksen automaattisesti, mutta Suomeen muuttavien ulkomaan kansalaisten on itse haettava henkilötietojen merkitsemistä väestötietojärjestelmään, jolloin he saavat myös suomalaisen henkilötunnuksen. Vasta tämän jälkeen heidän on mahdollista saada veronumero.

Verohallinto antaa veronumeron automaattisesti luonnollisille henkilöille, joilla on suomalainen henkilötunnus. Veronumero on merkittävä rakennusalan tunnistekorttiin, ja sen on oltava tunnistekortissa nähtävillä rakennustyömaan alueella. Veronumero on merkittävä myös Verohallinnon ylläpitämään rakennusalan veronumerorekisterin julkiseen tietopalveluun.

Veronumeroon sovelletaan vastaavia salassapitosäännöksiä kuin verotustietoihin. Tieto veronumerosta voidaan siten luovuttaa vain laissa tiedonsaantiin oikeutetuille tahoille.

1.1 Veronumero kuvallisessa tunnistekortissa

Työturvallisuuslain 52 a §:n mukaan rakennustyömaata johtavalla tai valvovalla rakennuttajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Laki koskee niin sanottua yhteistä rakennustyömaata.

Rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 1 kohdan mukaisesta yhteisestä rakennustyömaasta on kyse silloin, kun työmaalla toimii samanaikaisesti tai peräkkäin useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja.

Tunnistekortilla ei ole virallista muotovaatimusta, mutta työturvallisuuslain 52 a §:n mukaan tunnistekortissa on oltava

  • henkilön nimi
  • henkilön valokuva
  • työnantajan nimi
  • henkilön veronumero, joka on merkitty julkiseen veronumerorekisteriin
  • tieto siitä, onko työmaalla työskentelevä henkilö työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja eli liikkeen- tai ammatinharjoittaja.

Työntekijät saavat tunnistekortin työnantajalta tai työmaan päätoteuttajalta. Yrittäjillä on oltava oma korttinsa. Rakennustyömaasta riippuen käytössä voi olla myös yhdistetty kulkulupa/tunniste. Rakennustyömaalla työskentelevällä ei ole oikeutta aloittaa työskentelyään ja saada kulkulupaa työmaalle ennen kuin hänellä on veronumero kuvallisessa tunnistekortissaan.

1.2 Kenellä on velvollisuus pitää kuvallista tunnistekorttia

Velvollisuus pitää näkyvillä tunnistekorttia koskee kaikkia yhteisellä rakennustyömaalla työskenteleviä henkilöitä, sekä työntekijöitä että itsenäisiä työnsuorittajia eli muun muassa liikkeen- ja ammatinharjoittajia sekä yhtiömiehiä. Tunnistekortti vaaditaan myös sellaisilta työntekijöiltä, jotka eivät tee varsinaista rakentamistyötä, kuten rakennustyömaalla työskenteleviltä toimistotyöntekijöiltä, siivoojilta ja vartijoilta. Myös oppilaitoksen opettajalla ja harjoittelijalla on oltava oppilaitoksen kortti veronumeroineen, kun he työskentelevät rakennustyömaalla.

Tunnistekorttia ei tarvitse olla tilapäisesti tavaraa työmaalle kuljettavalla henkilöllä, joka ei osallistu rakennustyön tekemiseen, eikä työmailla, joilla yksityishenkilö rakennuttaa tai korjaa rakennusta yksityiskäyttöönsä. Tunnistekorttia ei edellytetä käytettävän myöskään työmailla, jotka eivät ole yhteisiä työmaita.

Rakennustyömaan rakennuttaja ja päätoteuttaja ovat vastuussa siitä, että kaikilla rakennustyömaalla työskentelevillä on työturvallisuuslain 52 a §:n edellyttämä tunnistekortti. Lisäksi työmaalla toimivat työnantajat ovat vastuussa omien ja sopimuskumppaneidensa työntekijöiden osalta. Kuvallisen tunnistekortin käytön valvontavelvollisuuden laiminlyönyt rakennuttaja, päätoteuttaja ja työnantaja voidaan tuomita työturvallisuuslain 63 §:n mukaan työturvallisuusrikkomuksesta sanktioon.

Tunnisteen käyttöä valvovat työsuojeluviranomaiset. Tunnisteen käyttämis- ja valvontavelvollisuudesta saa tarkempia tietoa työsuojeluviranomaisilta osoitteesta www.tyosuojelu.fi.

1.3 Milloin on kyse rakennustyömaasta

Rakennustyömaa on alue, jolla on sovellettava Valtionneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta (205/2009). Asetuksen 1 §:ssä olevan määritelmän mukaan rakentamista on:

Maan alla ja päällä sekä vedessä tapahtuva rakennuksen ja muun rakennelman uudis- ja korjausrakentaminen ja kunnossapito sekä näihin liittyvä asennustyö, purkaminen, maa- ja vesirakentaminen sekä rakentamista koskeva suunnittelu.

Lisäksi näitä töitä koskeva rakennushankkeen valmistelu ja suunnittelu.

Rakentamisella tarkoitetaan siten esimerkiksi kiinteistöön kohdistuvaa rakennus- ja korjaustyötä. Kiinteistönä pidetään maa-aluetta, rakennusta ja pysyvää rakennelmaa tai niiden osaa. Pysyvillä rakennelmilla tarkoitetaan esimerkiksi siltoja, laitureita, sähkö-, vesi- ja kaukolämpöverkostoja sekä televerkkoja. Rakennustyötä on sekä talonrakentaminen että maa- ja vesirakentaminen.

Talonrakentamiseen kuuluu mm. kaikentyyppisten rakennusten ja rakennelmien rakentaminen, korjausrakentaminen, perusparannus-, muutos-, laajennus-, kunnostus- ja entisöintityöt, rakennusasennustyöt (sähköasennukset, eristystyöt, LVI-asennukset, hissit, valvonta- ja hälytysjärjestelmät), rakentamisen viimeistelytyöt (rakennuspuusepänasennukset, lattian ja seinien päällystys, maalaus ja lasitus, rappaus), rakennuskoneiden vuokraus käyttäjineen, rakennusaitojen ja -telineiden pystyttäminen.

Maa- ja vesirakentamiseen kuuluvat mm. rakennusalueen pohjatyöt, rakennusten purkaminen, rakennussiivous, kulkuyhteyksien (tiet, kadut, rautatiet, vesiväylät, lentokentät), verkostojen (vesi-, viemäri-, tietoliikenne-, kaasu-, lämpö- ja sähköverkostot) ja muiden ympäristö- ja maarakenteiden rakentaminen (sillat, laiturit).

Lisätietoa rakennustyön määritelmästä ja yhteisestä rakennustyömaasta sekä rakennustyön alkamisajasta on Verohallinnon ohjeessa Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus, kohta 3 sekä Työsuojeluhallinnon (www.tyosuojelu.fi) sivuilla olevissa muistioissa Rakennustyö ja yhteinen rakennustyömaa sekä Lisäkysymykset tunnisteisiin, luetteloon ja yhteiseen rakennustyömaahan liittyen.

2 Henkilötunnus ja veronumero Verohallinnosta

Veronumeron saaminen edellyttää suomalaista henkilötunnusta. Tämän vuoksi Suomeen töihin tulevien ulkomaan kansalaisten on haettava henkilötunnusta, ellei heillä ole sitä ennestään. Kun työntekijä saa henkilötunnuksen, hän saa samalla myös veronumeron.

Henkilö saa suomalaisen henkilötunnuksen, kun hänet rekisteröidään väestötietojärjestelmään, jota ylläpitävät Väestörekisterikeskus ja maistraatit. Ulkomaan kansalainen voi saada suomalaisen henkilötunnuksen pyynnöstä käymällä henkilökohtaisesti asuinpaikan maistraatissa tai muun henkilötunnuksia myöntävän viranomaisen toimipisteessä.

Verohallinnolla on maistraatin kanssa rinnakkainen toimivalta antaa henkilötunnuksia ulkomaan kansalaisille, jotka tulevat Suomeen tilapäisesti töihin. Verohallinto kirjaa väestötietojärjestelmään seuraavat tiedot: täydellinen nimi, syntymäaika, sukupuoli, syntymäpaikka, osoite, kansalaisuus, äidinkieli ja ammatti. Samassa yhteydessä Verohallinto kerää verotusta varten tarpeellisia tietoja, kuten tiedot työn- tai toimeksiantajasta, oleskelun ja työskentelyn kestosta Suomessa, palkan/tulon määrästä ja työsuhteen tai toimeksiannon tyypistä (toisin sanoen onko kyseessä vuokratyöntekijä, ammatinharjoittaja vai työsuhteinen palkansaaja).

Tietojen kirjaamisen jälkeen työntekijä saa henkilötunnuksen. Lisäksi hänelle annetaan Verohallinnosta asiakirja, josta näkyy hänen veronumeronsa. Asiakirja voi olla verokortti, lähdeverokortti tai erillinen todistus, josta ilmenee veronumero. Verohallinto merkitsee rakennustyömaalla työskentelevän veronumeron rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin.

Vasta tämän jälkeen työntekijä voi saada työnantajaltaan tai rakennustyömaan päätoteuttajalta työmaalla tarvittavan kuvallisen tunnisteen ja oikeuden työskennellä rakennustyömaalla.

Henkilötunnuksen saaminen edellyttää, että sitä hakeva henkilö asioi henkilökohtaisesti Verohallinnon toimipisteessä. Verohallinnon ohjeessa Suomeen töihin tulevalle suomalainen henkilötunnus on kerrottu tarkemmin, mitä asiakirjoja vaaditaan, jotta henkilötunnus voidaan myöntää. Ohjeessa on myös kerrottu Verohallinnon toimipisteet, jotka myöntävät henkilötunnuksia.

3 Rakennusalan julkinen veronumerorekisteri

Veronumerorekisteri on kaikille avoin palvelu, josta voi tarkistaa, ovatko rakennustyömaalla työskentelevän tiedot rekisterissä. Tarkistettaessa tietoja rekisteristä on tiedettävä henkilön etu- ja sukunimi sekä veronumero. Kysely ei toimi pelkällä nimellä tai pelkällä veronumerolla. Tietopalvelusta saa vastaukseksi tiedon, ovatko henkilön tiedot veronumerorekisteristä vai eivät. Muita tietoja ei näytetä (esimerkiksi henkilötunnusta).

3.1 Veronumerorekisteriin merkitseminen

Pelkkä veronumeron antaminen ei vielä tarkoita, että työntekijä on merkitty veronumerorekisteriin. Verohallinto merkitsee veronumeron rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin pyynnöstä. Pyynnön voi tehdä henkilö itse, hänen työnantajansa tai rakennustyömaan päätoteuttaja. Verohallinto voi myös oma-aloitteisesti merkitä henkilön rekisteriin.

Työnantajalla on mahdollisuus tilata työntekijöidensä veronumerot keskitetysti toimittamalla työntekijöiden henkilötunnukset sähköisesti lähetettävällä tiedostolla Verohallinnolle. Samalla työnantaja voi pyytää merkitsemään työntekijät veronumerorekisteriin. Menettelystä on lisätietoa Verohallinnon asiakasohjeessa Veronumero.

3.2 Veronumerorekisteristä poistaminen

Veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetun lain 6 §:n mukaan työntekijän tiedot voidaan poistaa veronumerorekisteristä hänen omasta pyynnöstään, kun hän ei enää työskentele rakennustyömaalla. Työntekijän tulee esittää selvitys siitä, että hän ei enää toimi rakennusalalla. Selvitys voi olla esimerkiksi se, että työntekijä on siirtynyt muulla kuin rakennusalalla toimivan yrityksen palvelukseen.

Lain 6 §:ään on lisätty 2 momentti, jota sovelletaan 1.5.2018 alkaen. Sen mukaan Verohallinto voi oma-aloitteisesti poistaa työntekijän tiedot veronumerorekisteristä, jos rekisterissä olevasta henkilöstä ei ole annettu verotusmenettelystä annetun lain 15 b §:ssä tarkoitettuja työntekijätietoja viimeisen kahden vuoden aikana. Verohallinto ei lähetetä erillistä ilmoitusta viranomaisaloitteisesti tehdystä poistosta. Rekisteröintimerkinnän voimassa olon voi tarkistaa rakennusalan julkisesta veronumerorekisteristä.

Muiden pyynnöstä työntekijää ei voida poistaa veronumerorekisteristä. Siten esimerkiksi työnantaja tai rakennustyömaan päätoteuttaja eivät voi pyytää poistamaan henkilöä rekisteristä. Veronumero on henkilökohtainen ja sillä on merkitystä ennen kaikkea työntekijälle itselleen. Vain työntekijällä itsellään on edellytykset arvioida sitä, onko rekisterimerkintä edelleen tarpeen esimerkiksi työsuhteen päättymisen jälkeen.

Verohallinto voi pyynnöstä merkitä tiedot uudestaan veronumerorekisteriin. Veronumero on pysyvä, joten henkilölle alun perin annettu veronumero ei muutu.

4 Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Veronumeron ja rakennusalan julkisen veronumerorekisterin lisäksi rakennusalan valvontaan liittyy kuukausittainen tiedonantovelvollisuus Verohallinnolle. Tiedonantovelvollisuus kohdistuu rakennustyömaalla tapahtuvaan rakentamiseen, korjauksiin ja kunnossapitoon liittyvään toimintaan sekä tällaista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja työntekijöihin.

Rakentamispalveluiden tilaajan on ilmoitettava tiedot työmaalla toimivista urakoitsijoista ja urakoista. Alihankintaketjussa kukin tilaaja on omalta osaltaan tiedonantovelvollinen aliurakoitsijoistaan. Ilmoitusvelvollisuus koskee arvonlisäverolaissa tarkoitettuja rakentamispalveluja sekä rakentamispalvelua varten ostettuja rakennustelineiden pystytys- ja purkutöitä ja työvoiman vuokrausta näihin tarkoituksiin.

Työmaan päätoteuttajan on ilmoitettava tiedot yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja muista suorituksen saajista. Jokaisen rakennustyömaalla toimivan yrityksen on toimitettava päätoteuttajalle tiedot omista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. Menettelystä on ohje Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus.
 

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

veroasiantuntija Sari Korpela

Sivu on viimeksi päivitetty 6.4.2022.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.