Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Arvonlisäverokantojen muutos 1.7.2010

Vuosi 2010
VEROHALLINTO
OHJE Dnro
  348/40/2010
Valtuutussäännös Päivämäärä
Laki Verohallinnosta (237/08) 2 § 2 momentti 13.4.2010
Voimassaolo  
Toistaiseksi  
Korvaa ohjeen  
908/40/2009, 11.9.2009  
Arvonlisäverokannat 30.6.2010 asti 1.7.2010 alkaen
yleinen verokanta 22 % 23 %
elintarvikkeet ja rehut 12 % 13 %
ravintola- ja ateriapalvelut 22 % 13 %
  • henkilökuljetus,
  • majoitustilan tai käyntisataman käyttöoikeuden luovuttaminen,
  • palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen,
  • teatteri-, sirkus-, musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, näyttelyjen, urheilutapahtumien, huvipuistojen, eläintarhojen, museoiden sekä muiden vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja laitosten pääsymaksut,
  • lääke,
  • kirja,
  • Yleisradio Oy:n valtion televisio- ja radiorahastosta saama televisiomaksuihin perustuva korvaus ja Ålands Radio och TV Ab:n saama korvaus Ahvenanmaan maakuntahallituksen kantamista televisiomaksutuloista,
  • lain 79 c §:ssä tarkoitettu taide-esine, muun kuin maahantuonnin osalta silloin, kun myyjänä on tekijä tai hänen oikeudenomistajansa taikka satunnaisesti muu elinkeinonharjoittaja kuin 79 a §:n 3 momentissa tarkoitettu verovelvollinen jälleenmyyjä,
  • tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön saama 45 §:n 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitettu tekijänoikeuteen liittyvä korvaus
8 % 9 %
Alennettu verokanta on voimassa 31.12.2010 asti.
Parturi- ja kampaamopalvelut, pienet korjauspalvelut, jotka kohdistuvat polkupyöriin, kenkiin, nahkatavaroihin, vaatteisiin ja liinavaatteisiin, mukaan lukien vaatteiden ja liinavaatteiden muutostyöt.
8 % 9 %

Alennettua 13 %:n verokantaa ei sovelleta alkoholi- ja alkoholijuomaverolaissa tarkoitettuihin alkoholijuomien ja tupakkavalmisteiden myyntiin tai tarjoiluun.

Pakkauksiin ja kuljetustarvikkeisiin, jotka oikeuttavat palautettaessa korvaukseen sovellettava vero on 23 % veron perusteesta 1.7.2010 alkaen.

Voimaantulosäännökset

Tavara

Uutta verokantaa sovelletaan, kun myyty tavara on toimitettu, tavara on otettu omaan käyttöön, yhteisöhankinta on tehty, tavara on siirretty varastointimenettelystä tai maahan tuodusta tavarasta on veron suorittamisvelvollisuus syntynyt 1.7.2010 tai sen jälkeen. Jos tavaran myynnistä on saatu ennakkomaksu, ennakkomaksuun sovelletaan kertymisajankohdan verokantaa.

Esimerkki: Asiakas oli tilannut uuden auton helmikuussa 2010. Auto luovutetaan hänelle heinäkuussa 2010. Auton myyntiin sovellettava verokanta on 23 %. Jos asiakas maksaa auton hinnan tai osan hinnasta esim. luovuttamalla vanhan autonsa osana kauppahintaa kesäkuussa, kysymyksessä on ennakkomaksu, johon sovelletaan 22 %:n verokantaa. Sovellettavaan verokantaan ei vaikuta se ajankohta, milloin auto on tilattu, kauppasopimus allekirjoitettu tai auto rekisteröity.

Jotta ennakkomaksuun voidaan soveltaa ennen 1.7.2010 voimassa olevaa verokantaa, sen tulee olla kertynyt myyjälle ennen tätä ajankohtaa. Jos esimerkissä autokauppias antaa ostajalle laskun, joka on päivätty kesäkuulle 2010, mutta ostaja maksaa sen heinäkuussa, sovellettava verokanta on 23 %.

Tavara on toimitettu, kun se luovutetaan ostajan haltuun.

Esimerkki: Myyjä lähettää ostajalle 30.6.2010 elintarvikkeita. Tavarat saapuvat ostajan varastolle 1.7.2010. Jos kuljetus tapahtuu myyjän vastuulla, ostaja on vastaanottanut tavarat 1.7.2010 ja sovellettava verokanta on 13 %. Jos kuljetus tapahtuu ostajan vastuulla, tavarat katsotaan toimitetun kuljetuksen alkaessa 30.6.2010, jolloin myyntiin sovelletaan 12 %:n verokantaa.

Osamaksukaupassa veron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun tavara luovutetaan ostajalle.

Esimerkki: Autoliike myy osamaksusopimuksella auton, joka luovutetaan ostajalle kesäkuussa. Koko kauppahintaan sovelletaan 22 %:n verokantaa. Osamaksuerien maksuajankohdilla ei ole vaikutusta sovellettavaan verokantaan.

Veden sekä energiahyödykkeiden kuten sähkön, kaasun ja lämmön laskutus tapahtuu usein aikaisempaan kulutukseen perustuvilla arviolaskuilla ja kerran vuodessa tehtävällä tasauslaskulla. Näihin laskuihin saattaa sisältyä kulutukseen perustuvan maksun lisäksi kulutuksen määrästä riippumaton perusmaksu. Tällaista myyntiä ei voida pitää jatkuvaluonteisena suorituksena. Arviolaskuihin ja tasauslaskuihin, jotka maksetaan ennen 1.7.2010, sovelletaan 22 %:n verokantaa. Esimerkiksi laskuun ajalta 1.5.2010 - 31.7.2010 sovelletaan 22 %:n verokantaa siihen osuuteen suoritusta, joka kohdistuu aikaan ennen 1.7.2010 ja 23 % tämän jälkeiseen aikaan.

Sellaiseen tavaran yhteisöhankintaan, joka on kohdistettava heinäkuulle 2010 tai sen jälkeen, sovelletaan uutta verokantaa. Yhteisöhankinta kohdistetaan sitä kuukautta seuraavalle kalenterikuukaudelle, jonka aikana veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt. Velvollisuus suorittaa vero syntyy, kun hankinta on tehty. Han¬kinta on tehty sinä ajankohtana, jona tavara on toimitettu, jos myynti olisi tapahtunut Suomessa. Jos ostajalle kuitenkin annetaan hankinnasta lopullinen lasku toimituskuukauden aikana, yhteisö-hankinta kohdistetaan toimituskuukaudelle.

Esimerkki: Yritys tuo kirjoja Ruotsista. Kirjat toimitetaan kesäkuussa 2010, ja laskutetaan heinäkuussa 2010. Yhteisöhankinnasta suoritetaan veroa 9 %:n mukaan, koska yhteisöhankinta kohdennetaan heinäkuulle. Jos sekä toimitus että laskutus tapahtuvat kesäkuussa, sovellettava verokanta on 8 %.

Palvelu

Uutta verokantaa sovelletaan, kun myyty palvelu on suoritettu tai palvelu on otettu omaan käyttöön 1.7.2010 tai sen jälkeen. Ennakkomaksuun sovelletaan kuitenkin kertymisajankohdan verokantaa.

Palvelusuorituksiin, jotka ovat kesken verokannan muuttuessa, sovelletaan päättymisajankohdan verokantaa. Palvelu on suoritettu, kun se on tosiasiallisesti asiakkaan käytettävissä.

Esimerkki: Asiakas ostaa autokorjaamolta korjauspalvelun, joka valmistuu 30.6.2010. Asiakkaalle palvelu luovutetaan 1.7.2010. Autokorjaamon käyttämä alihankkija luovuttaa työnsä autokorjaamolle 29.6.2010. Alihankkijan myyntiin autokorjaamolle sovellettava verokanta on 22 %. Autokorjaamon myyntiin asiakkaalle sovellettava verokanta on 23 %.

Itse suoritetun rakentamispalvelun omaan käyttöön ottamiseen sovelletaan 23 %:n verokantaa, siltä osin kuin rakentamispalvelu valmistuu 1.7.2010 tai sen jälkeen. Ostetun rakentamispalvelun omaan käyttöön sovelletaan 23 %:n verokantaa, kun rakentamispalvelua on vastaanotettu 1.7.2010 jälkeen. Jos vastiketta on maksettu ennen 1.7.2010, verokanta on kuitenkin 22 %. AVL 33 §:ssä tarkoitetun kiinteistön, jonka aikaisempi luovuttaja oli ostanut tai itse suorittanut rakentamispalvelun, ottamisesta omaan käyttöön suoritettava vero on 23 %, jos kiinteistö on luovutettu 1.7.2010 tai sen jälkeen.

Yleisradio Oy:n valtion televisio ja radiorahastosta saamiin korvauksiin ja Ålands Radio ja TV Ab:n televisiomaksutuloista saamiin korvauksiin, jotka on saatu 1.7.2010 tai sen jälkeen, sovelletaan 9 %:n verokantaa

Jatkuvana suorituksena tapahtuva tavaran ja palvelun myynti

Jatkuvana suorituksena tapahtuvat tavaran ja palvelun myynnit ovat myyntejä, joissa vastike määräytyy ajan kulumisen perusteella. Esimerkiksi vuokrauspalvelu on jatkuvaluonteinen suoritus.

Jatkuvaluonteisia suorituksia eivät ole kertaluonteiset myynnit, joissa vastike suoritetaan useammassa erässä esim. osamaksukauppa tai rakennusurakka. Tällaisia suorituksia eivät myöskään ole sellaiset jatkuvaluonteiset myynnit, joissa veloitus ei perustu pelkästään aikaan vaan myös toimitettuun määrään.

Jatkuvana suorituksena myyty tavara tai palvelu katsotaan toimitetuksi tai suoritetuksi kunkin suoritukseen liittyvän tilitysjakson päättyessä. Esimerkiksi, jos vuokranmaksujakso on 1.5. - 31.7.2010, palvelu katsotaan suoritetuksi 31.7.2010. Palvelun myyntiin sovellettava verokanta on tällöin 23 % koko jaksolta. Jos myyjä saa ennakkomaksun ennen 1.7.2010, myyntiin sovelletaan 22 %:n verokantaa.

Tuet ja avustukset

Uutta verokantaa sovelletaan niihin veron perusteeseen luettaviin tukiin ja avustuksiin, jotka on saatu 1.7.2010 tai sen jälkeen.

Alennukset, luottotappiot ym. oikaisuerät

Annettuihin alennuksiin, luottotappioihin ja muihin oikaisueriin sovelletaan sitä verokantaa, joka oli voimassa, kun tavara toimitettiin tai palvelu suoritettiin tai sinä kuukautena, jolle yhteisöhankinta oli kohdistettava.

Esimerkki: Asiakkaalle on luovutettu auto helmikuussa 2010. Heinäkuussa 2010 autossa ilmenee vika, joka oikeuttaa hinnan alennukseen. Hinnanalennukseen sovelletaan auton luovutushetkellä voimassa ollutta 22 % arvonlisäverokantaa.

Esimerkki: Rakennusurakka valmistuu elokuussa 2010, jolloin lähetetään loppulasku 5 000 euroa + alv 23 %. Koko urakan hinnasta 100 000 eurosta on maksettu ennakkomaksuina ennen 1.7.2010 95 000 euroa + alv 22 %. Marraskuussa 2010 havaitaan virhe, jonka seurauksena myyjä hyvittää ostajalle 6 000 euroa. Hyvitykseen sovelletaan 23 %:n verokantaa, koska rakentamispalvelu on valmistunut 1.7.2010 jälkeen.

Jälkikäteen maksettavat vuosi- tai muut kausialennukset ja vastaavat erät, jotka kohdistuvat sekä ennen 1.7.2010 että sen jälkeen toimitettuihin tavaroihin ja palveluihin voidaan jakaa eri verokannan alaisiin osiin voimaantulosäännöksestä poiketen ajan kulumisen mukaisessa suhteessa. Esimerkiksi koko vuodelle 2010 kohdistuvista yleisen verokannan alaisista myynneistä annetuista vuosialennuksista 50 % voidaan katsoa kohdistuvan 22 %:n verokannan alaisiin myynteihin ja 50 % 23 %:n alaisiin myynteihin.

Ylijohtaja Maija-Leena Rautanen

Ylitarkastaja Soili Sinisalo

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.