Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 52/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 30.12.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 325/2010 vp) biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi. Biopankkilailla sekä ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muutoksella edistetään ihmisperäisten näytteiden tutkimuskäyttöä. Biopankkilakia sovelletaan ihmisperäisten näytteiden ja niihin liittyvien tietojen säilyttämiseen ja käsittelyyn terveyden edistämistä ja sairauksien syitä, ehkäisyä ja hoitoa koskevassa tutkimuksessa sekä terveyden- ja sairaanhoitoa palvelevissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Laissa määritellään näytteiden käytön ja muun käsittelyn edellytykset ja yleiset periaatteet. Näytteet säilyttävän biopankin voi perustaa sekä yksityinen että julkinen toimija. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit voivat perustaa alueelliset biopankit. Biopankin perustaminen edellyttää valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausuntoa. Biopankkia koskeva tieto sisällytetään perustettavaan valtakunnalliseen biopankkirekisteriin. Rekisteri on julkinen ja palvelee kansalaisten ja viranomaisten tietotarpeita. Rekisterin ylläpidosta ja viranomaistehtävistä vastaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja biopankkien tarkastuksesta Lääkealan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetusta laista kumotaan tarpeettomana lääketieteellistä tutkimusta sekä hoidon ja taudinmääritystä varten otettujen näytteiden tutkimuskäyttöä koskeva säännös sekä mahdollistetaan ihmisperäisen materiaalin luovuttaminen terveydenhuollosta tunnisteettomana menetelmäkehitykseen ja laadunhallintaan. Lakiin sisältyviä viranomaislupia korvataan eettisen toimikunnan arvioon perustuvalla menettelyllä. Potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia täydennetään ihmisperäisen materiaalin käyttöä koskevalla säännöksellä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. (STM hallitusneuvos Päivi Kaartamo 09 160 74353)

Hallituksen esitys (HE 326/2010 vp) laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta. Lääkärien ja hammaslääkärien kaksoislaillistus poistetaan. Lääkäreille ja hammaslääkäreille myönnetään lääkärin ja hammaslääkärin koulutuksen suorittamisen perusteella laillistus, jonka nojalla lääkäreillä ja hammaslääkäreillä on oikeus harjoittaa ammattiaan itsenäisesti. Perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen suorittaminen täyden laillistuksen edellytyksenä poistuu. Perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen nimi muutetaan yleislääketieteen erityiskoulutukseksi ja sen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairausvakuutuksen piirissä Euroopan Unionin muissa jäsenvaltioissa kuin Suomessa. Sisällöltään yleislääketieteen erityiskoulutus vastaa perusterveydenhuollon lisäkoulutusta. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta tehdään merkintä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin Terhikkiin. Erillistä yleislääkärin laillistusta yleislääketieteen erityiskoulutuksen perusteella ei myönnetä. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika pidennetään viiteen ja puoleen vuoteen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2011. Yliopistolain muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2011. (STM hallitusneuvos Päivi Kaartamo 09 160 74353)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 30.12.2010 seuraavat lait:

Laki kotoutumisen edistämisestä, laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta, laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki toimeentulotuesta annetun lain 5 c ja 10 §:n muuttamisesta ja laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta (HE 185/2010 vp). Lailla kotoutumisen edistämisestä tuetaan ja edistetään kotoutumista sekä maahanmuuttajan osallisuutta yhteiskunnassa. Kotouttamista koskevaa sääntelyä selkiytetään säätämällä kotouttamisesta ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta eri laeissa. Maahanmuuttajan kotoutumista edistävistä toimenpiteistä säädetään siten, että ne muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden. Laissa määritellään kotoutumisen edistämisen yleiset tavoitteet paikallistasolla ja säädetään valtion kotouttamisohjelmasta. Viranomaisten tehtäväjaosta säädetään nykyistä selkeämmin ja yksityiskohtaisemmin. Lait tulevat voimaan 1.9.2011. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää hallituksen antavan eduskunnalle vaalikausittain ulkomaalais-, maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikasta ja sen toimivuudesta selonteon, jossa muun ohella verrataan Suomen maahanmuuttoa koskevia säännöksiä, käytäntöjä ja taloudellisia etuuksia muihin EU-maihin muun muassa sen arvioimiseksi, muodostavatko Suomen säännökset, käytännöt tai taloudelliset etuudet vetovoimatekijöitä turvapaikan hakemiselle tai humanitaariselle maahanmuutolle. 2) Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan turvapaikkamenettelyn nopeuttamisesta käsittelyaikojen lyhentämiseksi olennaisesti ja pysyvästi. 3) Eduskunta edellyttää, että hallitus varaa valtion talousarvioesityksiin riittävän rahoituksen kotoutumisen edistämisestä annettavan lain tehokkaaseen ja kattavaan toimeenpanoon kuntakorvausten korottaminen mukaan lukien. 4) Eduskunta edellyttää hallituksen antavan vuoden 2011 loppuun mennessä hallintovaliokunnalle selvityksen, jossa arvioidaan 1. asetetaanko kotoutumisen edistämisestä annettavassa laissa tarkoitetun perustietoaineiston omaksuminen Suomen kansalaisuuden saamisen edellytykseksi hakijoille tehtävässä testissä, 2. voidaanko kotoutumistukea maksaa maahanmuuttajille kieli- ja muiden opintojen edistymisen perusteella ja 3. onko syytä ohjata maahanmuuttajien kotoutumisen alkuvaiheen koulutusta nykyistä suuremmassa määrin ja pitkäjänteisemmin kansalais-, työväen- ja kansanopistojen tehtäväksi. (SM ylijohtaja Pentti Visanen 071 87 88600)

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta ja laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a §:n muuttamisesta (HE 162/2010 vp). Kansainvälistä kauppaa koskevan sähkön ja kaasun erityisjärjestelmän soveltamisala laajennetaan lämpö- ja jäähdytysverkon kautta toimitettavaan lämpö- ja jäähdytysenergiaan. Liikeomaisuuteen luetun kiinteistön oman käytön verotusta koskeva sääntely poistetaan. Lisäksi Euroopan unionin ja muiden kansainvälisten järjestöjen verovapautusten sääntelyä selkeytetään. Arvonlisäverolakia muutetaan lisäksi siten, että maahantuonnin arvonlisäverovapautuksen ehtoja täsmennetään tilanteessa, jossa maahantuontia seuraa maahantuotujen tavaroiden yhteisömyynti. Samalla arvonlisäverolakiin tehdään eräitä muita teknisluonteisia tarkistuksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (VM hallitusneuvos Merja Sandell 09 160 33061)

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, laki ajoneuvoverolain 11 §:n muuttamisesta, lain ajoneuvoverolain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta ja laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 147/2010 vp). Liikennepolttoaineiden sekä lämmitys- ja voimalaitospolttoaineiden energiaverotuksen rakenne muutetaan siten, että verotuksessa otetaan huomioon tuotteen energiasisältö ja sen poltossa syntyvät hiilidioksidipäästöt sekä terveydelle haitalliset lähipäästöt. Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta sekä laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2011. Laki ajoneuvoverolain 11 §:n muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2011 kuitenkin siten, että 11 §:n 1 momentin 2 kohta tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2011 kuitenkin siten, että biopolttoöljyn valmisteveronpalautuksen osalta laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. (VM hallitusneuvos Merja Sandell 09 160 33061)

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta, laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta ja laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta (HE 160/2010 vp). Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti korotetaan 34,11 prosentiksi. Valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmien kehittämiskustannuksien rahoitusta jatketaan siten, että vuosina 2011–2014 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään vuosittain 1,88 euroa asukasta kohden. Lisäksi varaudutaan Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksen perustamisen ja toiminnan rahoittamiseen vuonna 2011 vähentämällä valtionosuutta 0,23 euroa asukasta kohden. Veroperustemuutoksista johtuvat kunnallisveromenetykset korvataan lisäämällä kunnan peruspalvelujen valtionosuutta 24,23 euroa asukasta kohden. Erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevia kuntia koskeva määräaikainen arviointimenettely vakinaistetaan ja menettelystä säädetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa. Samalla kumotaan vastaava säännös kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (VM lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää 09 160 32578)

Laki selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla (HE 234/2010 vp). Selvitysmenettelyssä valtiovarainministeriö voi asettaa yhden tai useamman henkilön selvittämään, miten kaupunkiseudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä sovitetaan yhteen sekä miten palvelujen käyttöä kuntarajoista riippumatta tulee seudulla edistää. Aloitteen menettelyn käynnistämisestä voi tehdä yksi tai useampi seudun kunta, tai valtiovarainministeriö omasta aloitteestaan. Menettely voidaan käynnistää puitelaissa määritellyissä kunnissa ja menettelyyn voidaan liittää muita kuntia, jotta alueen toiminnallinen kokonaisuus tulee huomioitua menettelyssä. Lisäksi menettelyä voidaan soveltaa myös muilla kaupunkiseuduilla, mikäli seudun kunnat sitä yhdessä esittävät. Selvitysmenettelyn käynnistäminen edellyttää, että valtiovarainministeriö katsoo sen olevan tarpeen ja sillä arvioidaan kuulemismenettelyn perusteella saavutettavan tuloksia seudun yhdyskuntarakenteen ja palveluiden tasapainoisen kehityksen vaatiman yhteistyön edistämiseksi. Kaupunkiseutuselvittäjän tehtävänä on yhteistyössä seudun kuntien kanssa kartoittaa maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisen sekä palveluiden käytön kehittämistarpeet seudulla. Kaupunkiseutuselvittäjän tulee tehdä ehdotus seudun kuntien yhteistyön kehittämisen tavoitteista, keinoista ja aikataulusta, seudun kuntien yhteistyön valmistelun ja päätöksenteon järjestämisestä ja rahoituksesta sekä yhteistyön seurannasta kunnissa. Kaupunkiseutuselvittäjän ehdotus käsitellään kuntien valtuustoissa ja kuntien on päätettävä ehdotusten käyttöönotosta. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (VM lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää 09 160 32578)

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten toiminnasta Suomessa annetun lain kumoamisesta, laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 21 §:n muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta, laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 21 ja 22 §:n muuttamisesta, laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 ja 46 §:n muuttamisesta, laki sijoitusrahastolain 6 ja 11 §:n muuttamisesta, laki kiinteistörahastolain 9 §:n muuttamisesta, laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta ja laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta (HE 127/2010 vp). Laeilla pannaan täytäntöön luottolaitosdirektiivin muutokset, jotka koskevat muun muassa valvontakollegioiden asettamista rajat ylittäviin luottolaitoksiin ja luottolaitosryhmittymiin, omaisuuserien arvopaperistamista, sekamuotoisten rahoitusvälineiden lukemista omiin varoihin, suurten asiakasriskien valvontaa, palkitsemispolitiikan valvontaa sekä talletussuojan tasoa. Lisäksi laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomesta kumotaan ja siihen sisältyvät säännökset siirretään tarkistettuina luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin. Lait tulevat voimaan 31.12.2010. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 09 160 33064)

Vuoden 2011 tuloveroasteikkolaki, laki tuloverolain muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain 21 ja 63 §:n muuttamisesta, laki perintö- ja lahjaverolain 43 §:n muuttamisesta, laki arvonlisäverolain 169 a §:n 2 momentin kumoamisesta, laki Verohallinnosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 122/2010 vp ja HE 258/2010 vp). Tuloverolakia muutetaan siten, että työtulovähennyksen enimmäismäärää ja kertymäprosenttia sekä perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan. Valtionverotuksen eläketulovähennyksen laskentakerrointa korotetaan ja poistumaprosenttia alennetaan. Kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen poistumaprosenttia alennetaan. Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna. Sukupolvenvaihdosta koskevaa säännöstä muutetaan siten, että edelleen luovutuksen yhteydessä tapahtuva hankintamenon oikaisu tehdään myös hankintameno-olettaman määrää oikaisemalla. Verotusmenettelystä annettua lakia ja arvonlisäverolakia muutetaan siten, että Verohallinto voi suorittaa vertailutietotarkastuksia myös luottolaitoksissa. Tuloverotuksen sekä perintö- ja lahjaverotuksen oikaisuvaatimuksia koskeviin säännöksiin lisätään maininta, että oikaisuvaatimus tulee käsitellä ilman aiheetonta viivytystä. Verohallinnosta annettua lakia muutetaan väliaikaisesti siten, että Verohallinnon tehtäväksi säädetään organisaatioiden tunnistuspalvelun ylläpitäminen sähköistä asiointia varten. Luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksen voimassaoloaikaa jatketaan yhdellä vuodella vuoden 2011 loppuun. Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä voivat vähentää verotuksessa ansiotulostaan yliopistolle tai korkeakoululle tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen tekemänsä vähintään 850 ja enintään 250 000 euron rahalahjoituksen. Verotusmenettelystä annetun lain nojalla yliopiston tai korkeakoulun on toimitettava tieto Verohallinnolle, jos se on saanut vähennyskelpoiseksi säädetyn lahjoituksen. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (VM erityisasiantuntija Ilkka Lahti 09 160 32199)

Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (HE 152/2010 vp). Syöttötariffijärjestelmällä tuetaan tuulivoimaan, biokaasuun ja puupolttoaineeseen perustuvaa sähkön tuotantoa. Sähkön tuottajalle, jonka voimalaitos on hyväksytty järjestelmään, maksetaan määräajan tukea sähkön tuotantokustannusten ja kyseisen energialähteen markkinahinnan tai vaihtoehtoisen polttoaineen kustannusten välisen erotuksen kattamiseksi. Maksettavan syöttötariffin suuruus vaihtelee sähkön markkinahinnan tai päästöoikeuden hinnan perusteella. Laissa säädetään myös syöttötariffijärjestelmän ulkopuolelle jäävien uusiutuvien energialähteiden kiinteästä sähkön tuotantotuesta. Laki tulee voimaan 1.1.2011. Lain 15 §, 16 §:n 2 momentti, 16 §:n 3 momentin 2 kohta, 23 §, 25 §:n 3 momentti, 26 §:n 1 momentti, 30 §, 34 §:n 2 momentti ja 62 §:n 3 momentti tulevat kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 010 60 62078)

Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta (HE 197/2010 vp). Biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta nostetaan, ja se on 6 prosenttia vuosina 2011–2014. Sen jälkeen jakeluvelvoite nousee vuosittain tasaisesti ja on 20 prosenttia vuodesta 2020 alkaen. Laissa säädetään myös biopolttoaineiden energiasisällön laskemisesta kaksinkertaisena, biopolttoaineiden kestävyyskriteerien mukaisuudesta ja jakeluvelvoitteen ylityksen huomioon ottamisesta seuraavan vuoden velvoitteessa. Laki tulee voimaan 1.1.2011. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että biopolttoaineiden käytön edistämistapojen vaikutuksia liikennepoliittisiin ja ympäristöpoliittisiin tavoitteisiin seurataan jatkossa tiiviisti ja tuetaan asiaa koskevaa tutkimusta. Tarvittaessa tulee ryhtyä pikaisesti asianmukaisiin toimenpiteisiin sääntelyn ja asetettujen tavoitteiden muuttamiseksi ja täydentämiseksi toteutetun seurannan ja tutkimustiedon pohjalta. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 010 60 62078)

Laki kotikuntalain muuttamisesta ja laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 101/2010 vp). Kotikuntalakiin lisätään säännös, jonka mukaan pitkäaikaisessa eli yli vuoden kestävässä hoitosuhteessa kotikuntansa ulkopuolella asuvalla on kotikunnan valintaoikeus. Oikeus koskee henkilöä, joka on viranomaispäätöksellä sijoitettu perhehoitoon, laitoshoitoon tai asumaan asumispalvelujen avulla muun kuin kotikuntansa alueella. Sosiaalihuoltolakiin lisätään säännös, joka koskee pitkäaikaisessa laitoshoidon, asumispalvelujen tai perhehoidon tarpeessa olevan henkilön oikeutta hakea palvelutarpeen arviointia muusta kuin kotikunnastaan. Säännöksen perusteella henkilön kotikunnan vaihtuminen voi siten perustua myös hänen omaan päätökseensä hakeutua toisen kunnan asukkaaksi ja sen palvelujen piiriin. Lisäksi sosiaalihuoltolakiin lisätään säännökset kuntien välisistä vastuusuhteista ja palvelujen kustannuksia koskevasta laskutusoikeudesta kotikunnan vaihduttua. Uusi kotikunta vastaa palvelujen järjestämisestä, mutta aiempi kotikunta vastaa palveluista ja niiden välttämättömistä liitännäispalveluista aiheutuvista kustannuksista uudelle kotikunnalle niin kauan kuin henkilö on näiden palvelujen piirissä, jolleivät kunnat keskenään toisin sovi. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen 1. seuraavan tarkkaan uudistuksen vaikutuksia muun muassa kuntien välisiin kustannuksiin, sekä 2. selvittävän itsenäisesti asuvien ja avohuollon piirissä olevien henkilöiden kotikunnan määräytymiseen liittyvät eri kysymykset ja ryhtyvän tarvittaessa valmistelemaan lainsäädännöllisiä muutoksia. (STM hallitusneuvos Anne Kumpula 09 160 74113)

Terveydenhuoltolaki, laki kansanterveyslain muuttamisesta, laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta, laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta, laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki mielenterveyslain 3 §:n muuttamisesta, laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki lääkelain 65 §:n muuttamisesta, laki tartuntatautilain 7 §:n muuttamisesta, laki sosiaalihuoltolain 12 c §:n muuttamisesta, laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 3 b §:n muuttamisesta, laki liikennevakuutuslain 6 a §:n muuttamisesta, laki tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta, laki sotilasvammalain 6 ja 6 a §:n muuttamisesta, laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta, laki valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki yliopistolain 46 §:n muuttamisesta, laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 37 a §:n muuttamisesta, laki perusopetuslain 31 a §:n muuttamisesta ja laki asevelvollisuuslain 24 §:n muuttamisesta (HE 90/2010 vp). Kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain toiminnan ja palvelujen sisältöä koskevat säännökset yhdistetään terveydenhuoltolaiksi. Terveydenhuollon palvelurakenteita ja järjestämisvastuuta koskevat säännökset jäävät kansanterveyslakiin, erikoissairaanhoitolakiin ja muihin terveydenhuollon lakeihin. Lait tulevat voimaan 1.5.2011. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 09 160 74340)

Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ja laki kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 304/2010 vp). Lakien voimaantulosäännöksiä muutetaan niin, että vuoden 2005 alusta aloitettu kotihoidon kokeilu voi jatkua vuoden 2014 loppuun. Kunta tai kuntayhtymä voi halutessaan irrottautua kokeilusta. Kokeilun jatkuminen on mahdollista myös niissä tilanteissa, joissa kokeilussa mukana oleva kunta lakkaa kuntajaon muutoksen johdosta. Tällöin kokeilu jatkuu muutoksen seurauksena muodostuneessa kunnassa, jollei tämä ilmoita irrottautuvansa kokeilusta. Kotihoitokokeilua voidaan jatkaa myös kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa tarkoitetuilla yhteistoiminta-alueilla tilanteissa, joissa kotihoitokokeilussa mukana oleva kunta muodostaa yhteistoiminta-alueen yhdessä muiden kuntien kanssa. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 09 160 74340)

Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä (HE 156/2010 vp). Valtion koulukoteja koskevat säännökset siirretään asetuksesta lain tasolle. Lisäksi lakiin sisällytetään vuonna 2010 toimintansa aloittanutta vankilan perheosastoa koskevat säännökset. Myös vankilan perheosaston lastensuojelulain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, johto ja valvonta kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Koulukotikohtaisten johtokuntien sijaan valtion koulukodeilla ja vankilan perheosastolla on yksi yhteinen johtokunta. Lisäksi annetaan toiminnan sisältöä, henkilöstörakennetta ja henkilökunnan valintaa koskevia säännöksiä. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (STM neuvotteleva virkamies Lotta Silvennoinen 09 160 74358)

Laki lastensuojelulain muuttamisesta (HE 137/2010 vp). Kunnan velvollisuutta järjestää lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkaille avohuollon tukitoimia täsmennetään. Lapselle ja perheelle on järjestettävä lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömiä sosiaalihuollon palveluja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän asiakassuunnitelmassa arvioiman tarpeen mukaisesti. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (STM neuvotteleva virkamies Lotta Silvennoinen 09 160 74358)

Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta, laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta, laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta, laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 a ja 14 §:n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki opintotukilain 32 §:n muuttamisesta, laki sotilastapaturmalain 4 ja 5 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 ja 9 §:n muuttamisesta, laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 16 ja 23 §:n muuttamisesta ja laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 218/2010 vp). Lailla tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta säädetään tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan tehtävistä, kokoonpanosta, asioiden käsittelystä muutoksenhakulautakunnassa ja muutoksenhakulautakunnan rahoituksen perusteista. Tapaturmavakuutuslaissa säädetään edelleen muutoksenhakuoikeudesta, valitustiestä, muutoksenhakuajasta, vakuutuslaitoksen itseoikaisusta, asia- ja kirjoitusvirheen korjaamisesta, lainvoimaisen päätöksen oikaisusta ja poistamisesta sekä takaisinperinnästä. Muutoksia tehdään myös sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annettuun lakiin, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakiin, opintotukilakiin ja työttömyysturvalakiin. Nämä muutokset koskevat yhden tuomarin kokoonpanoa ja hallintolainkäyttölain soveltamista. Lisäksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisukokoonpanoja ja varapuheenjohtajien ja jäsenten nimittämistä koskevia säännöksiä muutetaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 09 160 73140)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2011 sekä esityksestä vuoden 2011 talousarvioesityksen (HE 126/2010 vp) täydentämisestä (HE 126/2010 vp ja HE 228/2010 vp) merkittäväksi pöytäkirjaan. Eduskunta on 17.12.2010 päättänyt, että vuotta 2011 koskevaa talousarviota sovelletaan 1.1.2011 alkaen. (VM neuvotteleva virkamies Juha Majanen 09 160 33246)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 30.12.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta. Lakia (1083/2010) sovelletaan väliaikaisesti ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa 16.1.2011 lukien suhteissa niihin sopimuspuoliin, jotka ovat tehneet samanlaisen ilmoituksen sopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen mukaisesti. Asetus tulee voimaan 16.1.2011. (UM lähetystöneuvos Anu Saarela 09 160 55726)

Tasavallan presidentin asetus Maarianhaminan lentoaseman yhteistyövaltuuskunnasta. Maarianhaminan lentoaseman valtuuskunnan tehtävänä on turvata neuvonpito ja tiedonkulku Maarianhaminan lentoasemaa koskevissa asioissa. Ilmailulaitoksen yhtiöittämisen vuoksi nykyinen asetus korvataan uudella asetuksella. Asetus tulee voimaan 17.1.2011. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 09 160 67745)

Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden Investointipankin kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja laki tulevat voimaan 16.1.2011. Asetus tulee voimaan 16.1.2011. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 09 160 33085)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 30.12.2010 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavan maakuntalain osalta: Maakuntalaki eräiden maakunnan talouden perusteista annetun maakuntalain kumoamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 09 160 67745)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1) Hallituksen esitys Eduskunnalle Liberian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 288/2010 vp) ja 2) Hallituksen esitys Eduskunnalle Montserratin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 289/2010 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 09 160 67745)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 30.12.2010 seuraavat nimitysasiat:

Tukholman suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Markus Lyran edustuston päällikön tehtävän päättyminen 28.2.2011 sekä Ateenan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Erkki Huittisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2011. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Ulkoasiainneuvos Harry Helenius Tukholmassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 15.3.2011 lukien, ulkoasiainneuvos Pekka Lintu Ateenassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään, ulkoasiainneuvos Irma Ertman Reykjavikissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään ja ulkoasiainneuvos Pekka Hyvönen Strasbourgissa Euroopan Neuvostossa olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.9.2011 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 30.12.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvään syrjäisyyslisään liittyvän laskentapisteen määrittelyä täsmennetään siten, että aikaisemmin käytössä olleesta määritelmästä kuntakeskus luovutaan ja se korvataan määrittelyllä kunnan laskennallinen väestön painopiste. Asetuksella säädetään perushinnat, joihin valtionosuuden laskenta perustuu vuonna 2011. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (VM neuvotteleva virkamies Markku Nissinen 09 160 32211)

Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta. Asetus sisältää uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain soveltamiseen liittyvät tarkemmat säännökset. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 010 60 62078)

Valtioneuvosto antoi 29.12.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Rajavartiolaitoksessa siirrytään kaksiportaiseen johtamisjärjestelmään lakkauttamalla rajavartiostojen rajavartioalueet ja merivartiostojen merivartioalueet sekä näiden alueiden johtopaikat vuoden 2011 alusta. Asetukseen tehdään hallintorakennemuutoksen johdosta välttämättömät teknisluontoiset tarkistukset sekä eräitä käytännön toiminnassa tarpeelliseksi osoittautuneita tarkennuksia. Lisäksi tehdään muutoksia raja- ja merivartiostojen johtamisjärjestelmän yksinkertaistamiseksi ja yhtenäistämiseksi, mikä selkeyttää päätöksentekoa ja keventää hallinnollista työtä. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (SM lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen 071 872 1602)

Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään säännös 1.1.2011 toimintansa aloittavasta Harmaan talouden selvitysyksiköstä. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (VM erityisasiantuntija Ilkka Lahti 09 160 32199)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2011. Valtioneuvosto päättäisi, mitkä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) sekä työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) suoritteet ovat maksullisia samoin kuin siitä, mistä suoritteista maksu peritään omakustannusarvon tai sitä alemman arvon perusteella ja mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa 31.12.2011 saakka. (TEM neuvotteleva virkamies Elina Isoksela 010 60 63719)

Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään tarkistukset, jotka ovat tarpeen sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta annetun lain (992/2010) johdosta. Asetuksen 8 a §:n 1 momentin mukaan Valtiokonttori maksaa Ruotsissa asuville vaikeavammaisille sotainvalideille korvausta kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista palveluista kuitteja vastaan. Korvaus vastaa sotainvalidilta Ruotsin lainsäädännön perusteella perittyä asiakasmaksua ja on enintään Ruotsin sosiaalipalvelulaissa säädetyn maksukaton suuruinen. Pykälän 2 momentissa säädetään ateriakorvauksesta samansisältöisesti kuin voimassa olevassa asetuksessa. Valtiokonttori vahvistaa ateriakorvauksen siten, että korvaus vastaa Ruotsin verotuksessa lounasedulle vahvistettua arvoa. Säännöksen mukaan ateriointi voidaan järjestää Rikskupong-järjestelmää hyväksi käyttäen. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 09 160 74360)

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään tarkistukset, jotka ovat tarpeen maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin 16.12.2010 vahvistetulla lailla tehtyjen muutosten johdosta. Kotieläinyksikkömäärittelyä (1 §) tarkistetaan niin, että nykyisten kolmen hevosen sijaan kaksi hevosta riittää muodostamaan yhden kotieläinyksikön. Vuosiloman saanti edellyttää lain mukaan, että tilalla on vähintään neljä kotieläinyksikköä. Hevostilalla täytyy siten olla vähintään 12 hevosta, jotta yrittäjä saa vuosilomaa. Asetuksen muutos merkitsee, että hevostilan yrittäjä saa oikeuden vuosilomaan, jos tilalla on vähintään kahdeksan hevosta. Lisäksi asetuksesta kumotaan tarpeettomana säännös (6 §) kuukausipalkkaisten maatalouslomittajien enimmäismäärästä. Asetuksen 2 pykälään tehdään lain muutoksen edellyttämät tekniset tarkistukset. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 09 160 74360)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 30.12.2010 seuraavat päätökset:

Päätös nimittää tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja toistaiseksi ja muut jäsenet toimikaudeksi 1.1.2011–31.12.2015. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti Hannu Hakkola; varapuheenjohtajat: oikeustieteen tohtori, varatuomari Pauli Ståhlberg ja oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Timo Havu; puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien varajäsen: varatuomari Pekka Humalto; lakimiesjäsenet: varatuomari Irene Luukkonen (varatuomari Katriina Alaviuhkola), oikeustieteen kandidaatti Juhani Turunen (oikeustieteen kandidaatti Virva Walo) ja oikeustieteen kandidaatti Olli Häkkinen (oikeustieteen kandidaatti Seija Jalkanen); lääkärijäsenet: dosentti, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Harri Pihlajamäki (lääketieteen lisensiaatti; kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Matti Karjalainen), lääketieteen ja kirurgian tohtori, ortopedian ja traumatologian dosentti Ole Böstman (työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Kristiina Mukala) ja dosentti, lääketieteen ja kirurgian tohtori Juhani Juntunen (lääketieteen ja kirurgian tohtori Kari Kurppa); työnantajakeskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet: varatuomari Katja Leppänen (oikeustieteen lisensiaatti Martti Virtanen), varatuomari Mikko Nyyssölä (varatuomari Raimo Kilpiäinen) ja varatuomari Markus Äimälä (diplomi-insinööri Rauno Toivonen); työntekijä- ja toimihenkilökeskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet: päälakimies Timo Koskinen (elinkeinoasioiden päällikkö Janne Metsämäki), sosiaaliasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari (eläke- ja työura-asioiden päällikkö Kaija Kallinen) ja kansainvälisten asioiden päällikkö Juri Aaltonen (lakimies Paula Ilveskivi); maatalousyrittäjäkeskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet: lakimies Maire Lumiaho (johtaja Timo Sipilä), asiantuntija Marja Tallavaara (johtaja Simo Tiainen) ja lakimies Helena Ålgars (järjestöagronomi Marjatta Boman). (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 09 160 73140)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 29.12.2010 seuraavat päätökset:

Päätös nimittää pääsihteeri Jan-Erik Enestam varajäsenenään kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallström, valtiotieteiden tohtori Tytti Isohookana-Asunmaa varajäsenenään kansanedustaja Ville Niinistö ja kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta varajäsenenään kansanedustaja Paavo Arhinmäki Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston johtokunnan Suomea edustaviksi jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 2011–2013. Pääsihteeri Jan-Erik Enestam määrätään toimimaan vuosina 2011 ja 2013 rahaston puheenjohtajana ja vuonna 2012 rahaston varapuheenjohtajana. (OKM johtaja Rauno Anttila 09 160 77470)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 29.12.2010 seuraavia asioita:

Islannin valtiolle myönnetyn lainan nostoajan pidentäminen vuodella. Suomen valtio on valtiovarainministeriön 25.6.2009 tekemällä päätöksellä myöntänyt Islannin valtiolle 320 miljoonan euron määräisen lainan osana Pohjoismaiden yhteistä rahoitusjärjestelyä Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa toteutettavan vakautus- ja kehitysohjelman tukemiseen. Alkuperäisten laina-ehtojen mukaan laina on nostettava vuoden 2010 loppuun mennessä. Islanti on pyytänyt lainan nostoajan pidentämistä vuodella eli vuoden 2011 loppuun saakka Kansainvälisen valuuttarahaston vakautus- ja kehitysohjelman viivästymisen johdosta. Lainan ehdot pysyvät muutoin ennallaan, eikä lainan nostoajan pidentäminen näin ollen vaikuta lainan takaisinmaksuaikatauluun. Nostoajan pidennys koskee tällä hetkellä nostamatta olevaa 160 miljoonaa euroa. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 09 160 33085)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista. Asetuksen nojalla peritään sähkö- ja maakaasuliiketoimintoihin liittyviä hakemus- ja valvontamaksuja, kasvihuonekaasujen päästökauppaan sekä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukijärjestelmään liittyviä lupa- ja käsittelymaksuja sekä päästökaupparekisterin rekisterimaksuja yhteensä noin 3,9 miljoonaa euroa vuonna 2011. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa vuoden 2011 loppuun. (TEM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 010 60 64828)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kokonaisvaltaista selvitystä yhteiskunnan varautumisesta tehnyt Hallbergin komitea luovutti 22.12.2010 mietintönsä pääministeri Mari Kiviniemelle. Yksimielinen komitea korostaa häiriötilanteisiin ja kriiseihin varautumisessa viranomaisten, talouselämän ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä sekä koko yhteiskunnan vastuuta. Komitean mukaan varautumisen lähtökohtana tulee olla mahdollisimman laaja turvallisuuskäsitys, jolloin voidaan puhua kokonaisturvallisuudesta. Selvitystyön tuloksena komitea toteaa Suomen varautumisjärjestelyjen olevan pääosin kunnossa. Komitea korostaa selontekomenettelyä keskeisenä suomalaisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan linjausten välineenä. Joidenkin toimintojen päällekkäisyyttä voidaan kuitenkin komitean mukaan karsia ja yhteistyötä parantaa. Mietintö on osoitteessa http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2010/j21-varautuminen/PDF/J2110_Varautuminen.pdf. Lisätietoja antaa asiantuntija Leena Huovinen, p. 050 306 3115, puolustusministeriö (Hallbergin komitean sihteeristö).

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa pohtinut työryhmä luovutti 29.12.2010 väliraporttinsa peruspalveluministeri Paula Risikolle. Työryhmän mukaan yhteiskunnan eri sektoreiden välisellä yhteistyöllä voidaan vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon tarvetta, sillä esimerkiksi kaavoitus- ja rakentamispäätöksillä voi olla merkittävä vaikutus terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Työryhmä toteaa myös, että sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteon on oltava osa muuta yhteiskunnallista päätöksentekoa. Työryhmä esittää väliraportissaan ne peruslinjaukset, joille tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen tulisi pohjautua. Raportti on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1082856&name=DLFE-13703.pdf. Lisätietoja antavat kansliapäällikkö Kari Välimäki, p. 09 160 73763, hallitusneuvos Päivi Salo, p. 09 160 74130 ja lääkintöneuvos Jukka Mattila, p. 09 160 74194, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.