Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 51/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 21.12.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 322/2010 vp) laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain ja perusopetuslain muuttamisesta. Lasten päivähoidosta annettuun lakiin sisällytetään säännös, jonka mukaan kunta voi järjestää lasten päivähoitoa myös toisessa kunnassa asuvalle lapselle. Perusopetuslain koulumatkoja koskevaa sääntelyä muutetaan siten, että jos esiopetusta saava lapsi osallistuu muussa kuin asuinkunnassaan järjestettävään lasten päivähoitoon, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista päivähoitopaikan ja esiopetuksen järjestämispaikan välillä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2011. (STM hallitussihteeri Hanna Kiiskinen 09 160 73217)

Hallituksen esitys (HE 323/2010 vp) laeiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Vesienhoidon järjestämisestä annettuun lakiin lisätään merenhoidon järjestämistä koskevat säännökset tekemällä tarvittavat muutokset lain muihin säännöksiin. Lain nimike muutetaan laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Lisäksi muutetaan ympäristönsuojelulakia, vesilakia, Suomen talousvyöhykkeestä annettua lakia, merensuojelulakia sekä lakia viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista. Muutoksilla pannaan täytäntöön yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteita koskeva direktiivi (2008/56/EY). (YM hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine 050 559 9142)

Hallituksen esitys (HE 324/2010 vp) laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta. Sipoonkorven alueelle perustetaan kansallispuisto nykyisen luonnonsuojelualueen tilalle. Perustettavan kansallispuiston pinta-ala on 1 857 hehtaaria. Sipoonkorven kansallispuiston perustamisella täydennetään kansallispuistoverkostoa eteläisimmän Suomen metsä- ja kallioluonnon osalta. (YM hallitusneuvos Satu Sundberg 050 550 9483)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 21.12.2010 seuraavat lait:

Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta (HE 143/2010 vp). Tuomioistuimissa perittävien oikeudenkäyntimaksujen suuruutta tarkistetaan 1,45 prosentilla. Käräjäoikeudessa käsiteltävässä riidattomassa velkomusasiassa, joka on pantu vireille sähköisesti suoraan käräjäoikeuden tietojärjestelmään, peritään 25 prosenttia alempi oikeudenkäyntimaksu kuin muulla tavalla vireillepannuissa vastaavissa asioissa. Julkisia hankintoja koskevassa asiassa markkinaoikeudessa peritään puolet säädetystä oikeudenkäyntimaksusta, jos se ei myönnä asiassa käsittelylupaa. Oikeudenkäyntimaksu peritään julkisia hankintoja koskevissa asioissa täysimääräisenä markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto--oikeudessa, jos muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamassa pääasiasta ratkaisua tai muutoksenhakuasia jää tutkimatta. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (OM hallitusneuvos Ahti Penttinen 09 160 67547)

Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä ja laki Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 163/2010 vp). Verohallintoon perustetaan pysyvä Harmaan talouden selvitysyksikkö. Selvitysyksikön tehtävänä on edistää harmaan talouden torjuntaa tuottamalla ja jakamalla tietoa harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta. Selvitysyksikkö laatii ilmiöselvityksiä, joissa kuvataan harmaan talouden ilmiöitä sekä harmaan -talouden torjuntaa ja niiden vaikutuksia yksilöimättä yritystä tai muuta yksikköä taikka henkilöä. Selvitysyksiköllä on oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä saada laissa säädetyt tiedot viranomaiselta. Ilmiö-selvitys on valmistuttuaan julkinen, mutta sen laatimiseksi saadut yksittäiset tiedot ovat salassa pidettäviä. Lisäksi yksikkö laatii velvoitteidenhoitoselvityksiä yhteisöistä ja muista yrityksistä muille viranomaisille laissa säädettyihin tarkoituksiin. Velvoitteidenhoitoselvityksessä kuvataan organisaation tai organisaatiohenkilön sekä näihin välittömästi tai välillisesti kytkeytyvän organisaation ja organisaatiohenkilön toimintaa ja taloutta sekä lakisääteisten velvoitteiden hoitamista. Velvoitteidenhoitoselvityksiä laaditaan vain viranomaisen pyynnöstä laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin. Velvoitteidenhoitoselvitysten laatimiseksi selvitysyksiköllä on vastaava tiedonsaantioikeus salassa pidettäviin tietoihin kuin selvitystä pyytävällä viranomaisella. Velvoitteidenhoitoselvitys ja siinä käytettävät tiedot ovat selvitysyksikössä salassa pidettäviä. Verohallinnosta annettuun lakiin tehdään yksikön perustamisesta johtuvat muutokset. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (VM erityisasiantuntija Ilkka Lahti 09 160 32199)

Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 194/2010 vp). Tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettua -lakia muutetaan siten, että laissa otetaan huomioon Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan välitarkastuksesta aiheutuvia muutoksia tila-tukijärjestelmään. Lakiin lisätään säännökset timotein siementuotannon tuesta muodostettavasta uudesta tilakohtaisesta lisäosasta sekä pysyvien laidunten ennakkolupa- ja ennallistamismenettelyn käyttöönotosta. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 09 160 54245)

Laki valtion vesiväyläpalvelujen määräaikaisesta turvaamisesta (HE 213/2010 vp). Valtion tarvitsemien vesiväyläpalvelujen saatavuus turvataan vesiväyläpalvelujen markkinoiden avaamiseen liittyvän siirtymäkauden ajan vuosina 2011 ja 2012. Laki turvaa vesiväyläpalvelujen saatavuuden koko valtakunnan alueella sekä Saimaan kanavan vuokra-alueella. Liikennevirasto voi siirtymäkauden aikana velvoittaa Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi annetun lain nojalla perustetun Meritaito Oy:n tarjoamaan merenmittaus- ja väylänpitopalveluja sekä kanavien käyttö- ja kunnossapitopalveluja. Laki tulee voimaan 1.1.2011. Laki on voimassa 31.12.2012 saakka. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että kilpailuun siirryttäessä ja hankintoja tehtäessä varmistetaan merenmittauksen osalta, etteivät yhteiskunnan varautuminen tai maanpuolustuksen kannalta keskeiset intressit vaarannu myöskään jatkossa. (LVM hallitusneuvos Pekka Kouhia 09 160 28612)

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 166/2010 vp). Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvien keskeisten osapuolten, lähettäjän ja kuljetuksen suorittajan, velvollisuuksia koskevia säännöksiä täydennetään ja täsmennetään. Vaarallisten aineiden kuljetuksissa työskentelevien henkilöiden pätevyyttä koskevia säännöksiä täsmennetään. Lakiin tehdään liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksesta johtuvat muutokset. Lisäksi eräitä säännöksiä nostetaan laintasolle ja eräitä valtuussäännöksiä asetusten ja määräysten antamiseen täsmennetään. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 09 160 28563)

Laki työsopimuslain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 239/2010 vp). Määräaikaisen työsopimuksen solmimisen edellytyksenä olevasta perustellusta syystä ja toistuvien määräaikaisten sopimusten käytön rajoituksista säädetään omissa momenteissaan. Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua, jos määräaikaisten sopimusten lukumäärän, yhteenlasketun kestoajan tai niiden muodostaman kokonaisuuden perusteella työnantajan työvoiman tarve kyseisessä työssä arvioidaan pysyväksi. Määräaikaisen työsopimuksen solmimisen edellytyksenä olevaa perustellun syyn sisältöä ei muuteta. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (TEM hallitusneuvos Tarja Kröger 010 60 48937)

Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 253/2010 vp). Valtion eritysrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annettuun lakiin otetaan säännökset tuen myöntämisestä valtion erityisrahoitusyhtiön pääomasijoitustoimintaan. Tuki myönnetään valtion erityisrahoitusyhtiölle, joka kanavoi tuen tarkoitukseen soveltuvalla rahoitusinstrumentilla tytäryhtiölleen. Samalla lain nimike muutetaan käsittämään myös pääomasijoitustoiminta. Valtion erityisrahoitusyhtiön rahoitustoimintaa koskevat tehtävät, jotka käsittävät luottojen, takausten ja pääomatakuiden myöntämistä sekä pääomasijoitustoimintaa, ovat luonteeltaan julkisia hallintotehtäviä. Lakiin otetaan säännökset hallinnollisten yleislakien soveltamisesta ja valtion erityisrahoitusyhtiön toiminnassa sovellettavista rikosoikeudellista virkavastuuta sekä vahingonkorvausvastuuta koskevista käännöksistä. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 010 60 64938)

Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 248/2010 vp). Valtion erityisrahoitusyhtiön oikeutta salassapitosäännösten estämättä luovuttaa yhtiön asiakkaina olevien yritysten tietoja Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukselle laajennetaan. Sen lisäksi yhtiö voi luovuttaa tietoja yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain mukaiseen järjestelmään. Luovutettavat tiedot käsittävät yritystä ja yrityksen taloudellista tilaa koskevia tietoja ja arvioita toiminnan kannattavuudesta. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 010 60 64938)

Laki öljyvahinkojen torjuntalain 31 §:n muuttamisesta, laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen -ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle annetun lain muuttamisesta, laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta, laki pelastustoimen laitteista annetun lain muuttamisesta, laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta, laki kosmeettisista valmisteista annetun lain muuttamisesta, laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta, laki pelastuslain 69 §:n muuttamisesta, laki jalometallituotteista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki painelaitelain 2 §:n muuttamisesta, laki konttilain muuttamisesta, laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki lelujen turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta, laki sähköturvallisuuslain 4 §:n muuttamisesta, laki sähkömarkkinalain 36 a §:n muuttamisesta, laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta ja laki jätelain muuttamisesta (HE 173/2010 vp). Turvatekniikan keskuksen nimi muutetaan laeissa Turvallisuus- ja kemikaalivirastoksi. Viranomaisen nimenmuutoksen lisäksi tehdään joitakin lakiteknisiä muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (TEM vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja 010 60 63202)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta, -laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta, laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta, -laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta ja laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 176/2010 vp). Asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain säännökset, jotka liittyvät järjestelmään tallennettujen tietojen käytön edellytyksenä olevaan potilaan suostumukseen uudistetaan sekä muutetaan eräitä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutusta ja käyttöönottoa koskevia säännöksiä. Muutoksilla muun muassa yksinkertaistetaan menettelyjä, joilla varmistetaan potilaan suostumus terveydentilaa ja sairauksia koskevien tietojen luovutukselle terveydenhuollon palvelujen antajien välillä. Potilaan suostumukset, muut tahdonilmaisut sekä keskeiset hoitotiedot tallennetaan toteutettavaan potilaan tiedonhallintapalveluun. Lisäksi valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen valtakunnalliseen toteutukseen ja operatiiviseen johtamiseen liittyvät tehtävät siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (STM johtaja Eija Koivuranta 09 160 74350)

Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 255/2010 vp). Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla ansaittavien työtulojen enimmäismäärää korotetaan 687,74 euroon eli maksuun tulevan takuueläkkeen suuruiseksi. Samalla ansaintarajan määrä sidotaan kansaneläkeindeksiin. Ansaintarajan ylittyessä työkyvyttömyyseläke jätetään lepäämään. Laki tulee voimaan 1.3.2011. Laki on voimassa 31.12.2013 saakka. (STM neuvotteleva virkamies Juha Rossi 09 160 73866) Laki yrittäjän eläkelain 3 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain muuttamisesta ja laki merimieseläkelain 6 §:n muuttamisesta (HE 135/2010 vp). Yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaista yrittäjämääritelmää laajennetaan. Yrittäjänä pidetään myös osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevää osakasta, joka omistaa yli 30 prosenttia yhtiön osakkeista tai jolla on yli 30 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Yrittäjänä pidetään myös muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevää henkilöä, jos hänellä on edellä tarkoitettua vastaava määräämisvalta yhteisössä. Edellä tarkoitettuja laajennuksia vastaavasti rajoitetaan työntekijän eläkelain ja merimieseläkelain määritelmää työntekijään rinnastettavasta henkilöstä. Lisäksi tehdään eräitä, lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 09 160 74338)

Laki tartuntatautilain muuttamisesta (HE 243/2010 vp). Tartuntatautilakia muutetaan siten, että sosiaali- ja terveysministeriö päättää laissa tarkoitetuista taloudellisesti merkittävistä rokotehankinnoista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sijasta. Lisäksi lakiin tehdään teknisluonteisia tarkistuksia. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 09 160 73854)

Laki valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle (HE 136/2010 vp). Urho Kekkosen kunto-instituuttisäätiölle voidaan myöntää valtion talousarvion puitteissa valtion-avustusta toimintaan, jonka tarkoituksena on yksilön ja väestön terveyden, toimintakyvyn ja omatoimisen terveydenhoidon sekä terveyttä edistävän liikunnan edistäminen, kehittäminen ja tutkiminen. Valtionapuviranomaisena on sosiaali- ja terveysministeriö. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtii valtionavustuspäätöksen valmisteluun, valtionavustuksen maksatukseen ja avustuksen käytön valvontaan liittyvistä tehtävistä. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 09 160 73854)

Laki työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 254/2010 vp). Lailla jatketaan vuonna 2010 noudatettua -menettelyä, jossa työntekijälle, jonka viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta yhdellä tai -useammalla päivällä viikossa, maksetaan työttömyysetuutta lomautuspäiviltä. Samoin jatketaan ansiopäivärahan perusteena olevan palkan määrittelyä koskevaa poikkeussäännöstä, jota sovelletaan työntekijöihin, joiden palkkaa on alennettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 09 160 73868)

Laki sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta (HE 116/2010 vp). Lakia muutetaan siten, että yrittäjät ja tieteellistä tutkimusta tekevät tai taiteellista toimintaa harjoittavat apurahansaajat, joilla on työkyvyttömyyden alkaessa voimassa samanaikaisesti sekä maatalousyrittäjän eläkelaissa että yrittäjän eläkelaissa tarkoitettua eläketurvaa koskeva vakuutus, saavat samanaikaisesti sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahaa yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen perusteella. Lisäksi lakiin tehdään eräitä lähinnä teknisluonteisia muutoksia, jotka johtuvat muuttuneesta lainsäädännöstä. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (STM hallitussihteeri Pekka Humalto 09 160 73914)

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain 41 §:n muuttamisesta, laki merimieseläkelain 41 §:n muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain 38 §:n muuttamisesta ja laki maatalousyrittäjän eläkelain 52 §:n muuttamisesta (HE 198/2010 vp). Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että sairauspäivärahan enimmäisajan täyttymisestä huolimatta päivärahaa voidaan maksaa tilanteessa, jossa henkilö palaa työhön ja hänen aikaisempi sairautensa uusiutuu aiheuttaen työkyvyttömyyttä. Edellytyksenä on, että sairaus uusiutuu työssäolon jatkuttua yhdenjaksoisesti vähintään 30 päivää. Tällöin sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen yhdessä tai useammassa jaksossa yhteensä enintään 50 arkipäivältä. Lakia muutetaan myös siten, että kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke ei ole enää sairauspäivärahan estävä etuus, vaan eläke vähennetään sai-raus-päivärahasta. Lisäksi sairaus-vakuutuslaissa säädetään lain tasolla adoptiossa vanhempainrahan edellytyksenä olevasta viranomaisluvasta. Lait tulevat voimaan 1.7.2011. Sairaus-vakuutuslain 9 luvun 11 §:n 3 momentti tulee voimaan 1.1.2011. (STM hallitussihteeri Pekka Humalto 09 160 73914)

Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta (HE 140/2010 vp). Energia-avustusten enimmäissuuruutta korotetaan. Kun avustetaan uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoa, avustuksen enimmäissuuruus on 20 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Muutoin avustusten enimmäissuuruus on 15 prosenttia tai erityisestä syystä 20 prosenttia mainituista kustannuksista. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (YM asuntoneuvos Riitta Kimari 040 014 3866)

Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta (HE 120/2010 vp). Hoitovastike säädetään talokohtaiseksi ja ainoastaan pääomakustannukset voidaan tasata yhtiön asumisoikeustalojen kesken. Omistajayhtiöiden tiedonantovelvollisuutta asukkaiden maksamien käyttövastikkeiden perusteista tarkennetaan. Ostopalveluiden kilpailutusvelvoitetta täsmennetään siten, että se ulottuu myös konsernin sisällä tuotettuihin palveluihin. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle säädetään valtuudet valvoa omakustannusperiaatteen ja tiedonantovelvollisuuden toteutumista. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (YM hallitussihteeri Anna Heikkilä 040 590 8089)

Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta (HE 184/2010 vp). Lain tavoitteena on edistää kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista kasvukeskuksissa. Poikkeamistoimivaltaa siirretään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta kunnalle. Turun kaupungin alueella poikkeamistoimivalta kuuluu kunnalle lukuun ottamatta uuden rakennuksen rakentamista ranta-alueelle. Helsingin Ormuspellon ja Alppikylän asemakaava-alueilla sekä Vantaan Marja-Vantaan asemakaava-alueella asemakaavassa voidaan antaa määräys kiinteistön liittämisestä keskitettyyn alueelliseen jätteiden putkikeräysjärjestelmään ja asuinrakennuksen varustamisesta automaattisella sammutuslaitteistolla. Lisäksi Helsingin, Vantaan ja Turun asemakaava-alueilla rakennuslupa voidaan myöntää ennen tonttijaon laatimista ja tontin lohkomista. Rakennusluvassa on tällöin määrättävä, ettei rakennusta saa ottaa käyttöön ennen kuin tontti on merkitty kiinteistörekisteriin. Kokeiluun osallistuvilla kunnilla on velvollisuus seurata kokeiluja ja antaa ympäristöministeriölle tarpeelliset tiedot kokeilujen arviointia varten. Laki tulee voimaan 1.1.2011. Laki on voimassa 1.1.2014 saakka. (YM hallitussihteeri Kirsi Martinkauppi 040 350 1181)

Tasavallan presidentti hyväksyi Belizen kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Belizen kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 231/2010 vp). Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

Tasavallan presidentti hyväksyi -Marshallinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Marshallinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 232/2010 vp). -Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

Tasavallan presidentti hyväksyi Vanua-tun kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Vanuatun kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 233/2010 vp). Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 21.12.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Ministeri Juha Markkasen tai hänen estyneenä ollessaan lähetystösihteeri Katja Luopajärven valtuuttaminen tekemään noottienvaihdolla Norjan ja Ruotsin kanssa sopimus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen jatkamisesta koskemaan vuotta 2011. (TEM ylitarkastaja Timo Meling 010 60 49084)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 21.12.2010 seuraavat nimitysasiat:

Professori, oikeustieteen tohtori Outi Kyllikki Suviranta ajalle 1.1.–30.6.2011 ja ympäristöneuvos, -oikeustieteen kandidaatti Veli Mika Seppälä ajalle 1.7.–31.12.2011 korkeimman hallinto-oikeuden määrä-aikaisiksi hallintoneuvoksiksi. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 09 160 67502)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 21.12.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvat yhtiöt saatetaan ajantasalle. Lisäksi muutetaan joitakin kanslian virkoja koskevia kelpoisuusvaatimuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 09 160 22294)

Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Asetuksella korvataan 18.12.2008 annettu samanniminen valtioneuvoston asetus (925/2008). Asetuksella tarkistetaan sen soveltamisalaan kuuluvista suoritteista nykyisin perittävien maksujen suuruutta rahan arvon muutosta vastaavasti, noin 1,45 prosenttia. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (OM hallitusneuvos Ahti Penttinen 09 160 67547)

Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Suomen Erillisverkot Oy:n omistajaohjauksen siirto sisäasiainministeriöstä valtioneuvoston kansliaan 1.1.2011 lukien aiheuttaa asetuksen 2 §:n muuttamisen. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (SM pelastusylijohtaja Pentti Partanen 071 878 8400)

Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta. Päätöksen 3 pykälässä säädetään kunnalle valtion varoista korvattavista kustannuksista. Säännöstä muutetaan, koska vuoden 2011 talousarviossa nostetaan kuntakorvausten tasoa. Vuoden 2011 talousarvio sisältää 10 prosentin korotuksen kunnille pakolaisista maksettaviin laskennallisiin korvauksiin 7-vuotiaan ja tätä vanhemman henkilön osalta. Laskennallinen korvaus on jatkossa 2 300 euroa/vuosi 7-vuotiaan ja tätä vanhemman henkilön kohdalla. Nykyinen korvaus on 2 091 euroa/vuosi. Alle 7-vuotiaista maksettava korvaus pysyy ennallaan 6 845 eurossa/vuosi. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (SM lainsäädäntöneuvos Jutta Gras 071 878 8658) Valtioneuvoston asetus maan jakamisesta sotilaslääneihin ja aluetoimistoihin annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Vuoden 2011 alusta tulee voimaan valtioneuvoston päätös maakunnista (799/2009). Päätöksen 1 pykälän mukaan Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat yhdistetään Uudenmaan maakunnaksi. Maan jakamisesta sotilaslääneihin ja aluetoimistoihin annetun valtioneuvoston asetuksen (961/2007) 3 pykälän mukaan syntyvän uuden Uudenmaan maakunnan alueella on kolme aluetoimistoa, Helsinki, Uudenmaa ja Itä-Uudenmaa, joista kahden viimeksi mainitun toimialue määräytyy osittain viittaamalla Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntiin. Puolustusvoimien toiminnan kannalta on perusteltua, että näiden aluetoimistojen toimialueet ja voimavarat säilyvät ennallaan. Näistä syistä asetusta muutetaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (PLM hallitussihteeri Jenni Herrala 09 160 88110)

Valtioneuvoston asetus Senaatti-kiinteistöistä. Uusittu laki valtion liikelaitoksista tulee voimaan 1.1.2011. Uuden liikelaitoslain nojalla ei ole tarkoitus antaa enää liikelaitoskohtaisia lakeja, vaan tarvittavat laintasoiset liikelaitoskohtaiset säädökset on sisällytetty uuteen liikelaitoslakiin. Muilta osin lakia täydentävät säädökset annetaan asetuksilla. Asetukseen tulevat Senaatti-kiinteistöjen osalta valtion liikelaitoksista annettua lakia täydentävät säännökset liikelaitoksen hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen tehtävistä sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (VM hallitussihteeri Ilkka Koponen 09 160 33018)

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetuksen (310/2010) 2 pykälä muutetaan siten, ettei Helsinki Business and Science Park Oy Ltd --nimistä osakeyhtiötä mainita ministeriön toimialan yhtiönä. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (OKM kansliapäällikkö Harri Skog 09 160 77210)

Valtioneuvoston asetus taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun asetuksen muuttamisesta. Taiteilijaprofessorin virat muutetaan taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta annetulla lailla valtion taiteilija-apurahoiksi 1.1.2012 lukien. Tämän vuoksi tarpeettomiksi käyvät asetuksen säännökset kumotaan. Lisäksi tehdään eräitä lainmuutoksesta johtuvia teknisluonteisia muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (OKM neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck 09 160 77444)

Valtioneuvoston asetus taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta. Valtion taideteostoimikunta siirretään 1.1.2011 lukien Valtion taidemuseon yhteyteen. Asetuksen 11 pykälästä poistetaan säännös siitä, että taiteen keskustoimikunta huolehtii valtion taideteostoimikunnan hallinnosta. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (OKM neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck 09 160 77444)

Valtioneuvoston asetus valtion taideteostoimikunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan sen johdosta, -että valtion taideteostoimikunta siirtyy taiteen keskustoimikunnasta Valtion taidemuseon yhteyteen 1.1.2011 lukien. Lisäksi asetukseen tehdään vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (OKM neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck 09 160 77444)

Valtioneuvoston asetus Valtion taidemuseosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Valtion taideteostoimikunta siirretään 1.1.2011 lukien Valtion taidemuseon yhteyteen. Asetuksen 1 pykälään lisätään uusi 2 momentti, jossa säädetään Valtion taidemuseon huolehtivan sen yhteydessä olevan valtion taideteostoimikunnan hallinnosta. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (OKM neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck 09 160 77444)

Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä. Metsälain (1093/1996) osittaismuutos ja siihen liittyvä rikoslain muutos on vahvistettu 10.9.2010. Metsälakiin tehtiin valtuussäännöksiä koskevia täydennyksiä ja täsmennyksiä perustuslaista johtuen, muutamia asiasisällöllisiä muutoksia ja teknisiä korjauksia. Asetukseen on koottu metsäasetukseen (1200/1996) sekä maa- ja metsätalousministeriön päätökseen metsälain soveltamisesta (224/1997) sisältyvät asiakokonaisuudet. Viimeksi mainitut säädökset kumotaan asetuksella. Eduskunta on metsälain osittaismuutoksen yhteydessä hyväksynyt lausuman, jonka mukaan edellytetään, että alemmanasteisia säännöksiä uudistettaessa pidättäydytään sellaisista muutoksista, jotka muuttaisivat metsälaissa tarkoitettua metsänhoitoa ja käyttöä. Asetus ei muuta vallitsevaa käytäntöä. Asetukseen sisältyvä luontaisesti uudistettaessa uudistusalalle syntyvän taimikon kehittymiselle varattavan määräajan jatkaminen eteläisessä Suomessa kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen ei muuta tosiasiallisesti vallitsevaa käytäntöä. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. Valtioneuvoston lausuma; Asetuksella ei ole tarkoitus rajoittaa jatkuvan kasvatuksen menetelmän käyttöä nykyisestä. Valmisteilla olevalla metsälain uudistuksella joustavoitetaan kasvatusmenetelmien käyttöä. MMM valmistelee parhaillaan metsälain uudistusta, jolla tämä tavoite toteutetaan. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 09 160 52415)

Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään tarpeelliset muutokset, jotka johtuvat vuoden 2011 alusta voimaan-tulevista muutoksista maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annettuun lakiin. Näitä ovat alueiden luovuttaminen uusjakoon ennen luopumista, poistojen käsittely yritystoiminnan tuloa laskettaessa, vähimmäisyritystulo maatilalta, lisäalueen enimmäisetäisyyden määrittely ja kaksi hehtaaria ylittävän maatalousmaan pidätyksen edellytykset. Lisäksi maatalouden määrittelyä yhdenmukaistetaan muiden rakennetukien kanssa ja eläkelaitokselle korvattavia tukijärjestelmän hoitokuluja ja ennakon maksua täsmennetään. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 09 160 54298)

Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuosilta 2007-2009 suoritettavista korvauksista. Vuoden 2010 talousarvion momentille 30.01.03 (Maaseutuviraston toimintamenot) on osoitettu määräraha korvausten maksamiseen. Tukimenot oat 150 000 euroa vuosilta 2007-2009. Asetus tulee voimaan 29.12.2010. (MMM hallitussihteeri Kyösti Helin 09 160 54242)

Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa. Asetuksella säädetään erityisesti tarkastettavien ulkomaisten alusten lukumäärästä, tarkastettaviksi valittavista aluksista, tarkastusmenettelyistä sekä tarkastuksen ja aluksen pysäyttämisen seurannasta. Asetus liittyy alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muutokseen. Alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muutoksella ja tällä asetuksella pannaan täytäntöön satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2009/16/EY). Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (LVM hallitusneuvos Anna Sotaniemi 09 160 28491)

Valtioneuvoston asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen kumoamisesta. Aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettu laki (1686/2009) tuli voimaan 1.1.2010. Alusturvallisuus lainsäädännön uudistuksen yhteydessä muutettiin merilakia. Merilain muuttamisesta annetulla lailla (1688/2009) muun muassa kumottiin aluksen merikelpoisuutta ja turvallista käyttöä koskeva 1 luvun 8 §, jonka nojalla on muun muassa annettu asetus alusten katsastuksista (1123/1999). Merilain muuttamisesta annetun lain siirtymäsäännöksen mukaan asetus alusten katsastuksista jäi voimaan 31.12.2011 saakka, ellei sitä siihen mennessä uusita. Aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettu laki sisältää valtuutussäännöksiä, joiden nojalla Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa alusturvallisuutta koskevia yksityiskohtaisia määräyksiä. Liikenteen turvallisuusvirasto on lain nojalla valmistellut määräykset alusten katsastuksista. Näin ollen katsastuksia koskeva asetus ei ole enää tarpeen. Asetus tulee voimaan 1.2.2011. (LVM hallitusneuvos Anna Sotaniemi 09 160 28491)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta (893/2007) muutetaan niin, että siinä huomioidaan 1.1.2011 voimaantulevat ajoneuvon käyttövastaavaa koskevat määräykset. Muutoksilla mahdollistetaan ajoneuvon käyttövastaavan tekemä sähköinen käyttövastaavatietoja koskeva rekisteri-ilmoitus. Ilmoittamisessa käytetään internetin Suomi.fi-lomakepalvelua ja vahvaa sähköistä tunnistamista. Käyttövastaavatietoa ei tarvitse vuoden 2011 alussa käydä erikseen ilmoittamassa rekisteriin, vaan tieto ilmoitetaan seuraavan muun rekisteröinnin yhteydessä. Ilmoittaminen on ilmaista. Käyttövastaavalla tarkoitetaan täysi-ikäistä, Suomessa asuvaa luonnollista henkilöä, joka olematta auton omistaja tai haltija on auton pääasiallinen kuljettaja tai, jollei autolla ole pääasiallista kuljettajaa, jolla on tiedot auton kuljettajista. Käyttövastaavalla tulee olla vähintään B-luokan ajo-oikeus. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (LVM hallitussihteeri Janne Mänttäri 09 160 28569)

Valtioneuvoston asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta. Asetuksessa säädetään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävistä, tulosohjauksesta, neuvottelukunnasta, henkilöstön nimittämisestä ja ottamisesta, ylijohtajan ja välittömästi ylijohtajan alaisen toimintayksikön päällikön kelpoisuusvaatimuksista sekä sijaisten määräämisestä. Asetus tulee voimaan samaan 1.1.2011. (TEM vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja 010 60 63202)

Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista. Asetuksessa otetaan huomioon muutokset, jotka liittyvät vuoden 2011 alusta voimaan tuleviin kuntajaotuksen muutoksiin. Lisäksi Punkalaidun, joka voimassa olevassa työmarkkina-alueista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1275/2009) kuuluu Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Huittisen alueeseen, lisätään Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Sastamalan alueeseen. Perusteluna on se, että Punkalaidun on kuulunut vuodesta 2005 Pirkanmaan maakuntaan ja kuuluu nykyään Sastamalan alueeseen. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (TEM ylitarkastaja Tiina Korhonen 010 60 49048)

Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään sovittelutoiminnan valtionkorvauksen palautukseen ja uudelleen jakamiseen liittyvistä määräajoista ja menettelytavoista. Lisäksi ennakkona jaettavan määrärahan jakoperusteiden painoarvoja muutetaan ja asetusta täydennetään sovittelutoiminnasta aiheutuneiden hyväksyttävien kulujen listauksella. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 09 160 73787)

Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta. Kansaneläkelaki muuttuu 1.1.2011 lukien siten, että Kansaneläkelaitokselle maksetaan valtion osuutena kuukausittain etukäteen 100 prosenttia kansaneläkerahaston arvioiduista toimintakuluista ja muista kuluista. Toimintakuluista vähennetään kansaneläkerahastoon kertyvät tuotot ennen valtion osuuden määräämistä. Kansaneläkelain muuttamisesta aiheutuvat muutokset tehdään asetukseen. Lisäksi valtion osuuksien ennakoiden tarkistamisen ajankohtaa muutetaan siten, että tarkistaminen tehdään samalla kun määrätään uusia valtion osuuksien ennakoita. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (STM neuvotteleva virkamies Juha Rossi 09 160 73866)

Valtioneuvoston asetus kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta. Asetuksessa säädetään kuntoutuspsykoterapian muotoon ja psykoterapeutin koulutukseen perustuvasta ylimmästä korvaustasosta. Korvaustasot säädetään erikseen 16–25-vuotiaiden nuorten ja 26–67-vuotiaiden aikuisten yksilö- ja ryhmämuotoiselle kuntoutuspsykoterapialle sekä perhe- tai paripsykoterapialle. Lisäksi asetuksessa säädetään lausuntopalkkioista. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 09 160 73174)

Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksesta poistetaan sisävesialuksissa ja huviveneissä sisävesillä käytettävien polttoaineiden laatua koskeva rikkiraja (0,1 painoprosenttia), koska valtioneuvoston asetukseen moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista sisällytetään vastaavia aluksia koskeva uusi tiukempi rikkiraja (0,001 painoprosenttia). Lisäksi asetukseen tehdään pieniä lakiteknisiä muutoksia. Kyseisissä aluksissa merellä käytettävien polttoaineiden rikkirajat säilyvät ennallaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (YM lainsäädäntöneuvos Tuomas Aarnio 050 363 4413)

Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista. Asetuksella pannaan täytäntöön polttoaineiden laadusta annetun direktiivin säännökset nestemäisten polttoaineiden ympäristöperusteisista laatuvaatimuksista. Asetusta sovelletaan moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa käytettävään moottoribensiiniin ja dieselöljyyn sekä erityyppisissä työkoneissa sekä sisävesialuksissa ja huviveneissä käytettäviin polttoaineisiin. Asetusta ei sovelleta sisävesialuksiin eikä huviveneisiin silloin kun ne ovat merellä eikä sotilasajoneuvoissa käytettäviin polttoaineisiin, jos se on välttämätöntä niiden rakenteen, toiminnan tai toimintaympäristön erikoisluonteen vuoksi. Asetuksessa määritellään uusi bensiinilaatu, jossa saa olla enintään 10 tilavuusprosenttia etanolia. Markkinoilla tulee kuitenkin pitää vuoteen 2013 saakka myös sellaista bensiiniä, jonka etanolipitoisuus on enintään 5 tilavuusprosenttia, ja joka soveltuu käytettäväksi kaikissa bensiinikäyttöisissä autoissa (ns. suojalaatu). Määräaikaa on tarkoitus pidentää polttoaineiden kysynnästä ja käytöstä saatujen kokemusten perusteella vuonna 2012. Asetuksella alennetaan dieselöljyn polyaromaattisten yhdisteiden (PAH) enimmäispitoisuutta ja asetetaan rasvahapon metyyliesterille (FAME) enimmäispitoisuus. Myös mangaania sisältävälle lisäaineelle (MMT) tulee enimmäispitoisuus. Erityyppisissä työkoneissa ja vesiliikenteen kulkuneuvoissa siirrytään rikittömiin polttoaineisiin (rikkiä enintään 10 mg/kg). Asetus sisältää myös säännökset polttoaineiden jakelupisteiden merkitsemisestä, polttoaineiden laadun valvonnasta, määritysmenetelmistä sekä nykyiseen verrattuna rajoitetummista mahdollisuuksista poiketa asetetuista laatuvaatimuksista. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (YM lainsäädäntöneuvos Tuomas Aarnio 050 363 4413)

Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella täsmennetään toimet, joille myönnetään energia-avustuksia siirryttäessä sähkö- tai öljylämmitteisissä asuinrakennuksissa pääasiallisesti uusiutuvaa energiaa käyttävään päälämmitysjärjestelmään. Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen, mukaan lukien veteraaniväestön asunnot, parantamiseen tarkoitettujen avustusten enimmäistulorajoja korotetaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (YM lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari 040 014 3866)

Valtioneuvoston asetus Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään uusi 5 a luku. Luvun 15 a pykälässä säädetään, että ulkoasiainministeriö toimii yhteysviranomaisena Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain 35 a pykälän 3 momentin mukaisissa ympäristöonnettomuustilanteissa ja lain 36 pykälän 3 momentin mukaisissa hätätilanteissa. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (YM neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen 050 379 0429)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 21.12.2010 seuraavat päätökset:

Periaatepäätös valtion kiinteistöstrategiaksi. Kiinteistöstrategian on tarkoitus olla työväline valtion kiinteistövarallisuuden käytön ohjauksen yhdenmukaistamiseksi ja valtion omistajapolitiikan vahvistamiseksi nykyisestä. Päämääränä on valtion kiinteistövarallisuuden hallinta ja hoitaminen tehokkaalla, tuottavalla ja valtion kokonaisedun varmistavalla tavalla nykyisissä ja myös muuttuvissa olosuhteissa. Valtion kiinteistöstrategian tavoitteet tulee ottaa huomioon kaikissa valtion omistuksessa tai määräysvallassa olevaa kiinteistövarallisuutta koskevissa ratkaisuissa. Valtion strategista kiinteistövarallisuutta ovat jatkossa sellaiset kiinteistövarallisuuserät, jotka ovat valtion tehtävien hoidon kannalta tai omaisuuden luonteen johdosta välttämättömiä omistaa. Muu valtion kiinteistövarallisuus on luonteeltaan ei-strategista omaisuutta. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (VM valtiosihteeri Velipekka Nummikoski 09 160 34862)

Päätös Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta. Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain (668/2010) mukaan valtioneuvosto voi antaa omavelkaisia valtiontakauksia Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle siten kuin laissa säädetään. Valtioneuvosto voi antaa vastavakuuksia vaatimatta omavelkaisia valtiontakauksia Euroopan rahoitusvakausvälineen liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen ja muiden velkasitoumusten, muiden Euroopan rahoitusvakausvälineen ottamien velkojen sekä niihin liittyvien koronvaihto-, valuutanvaihto- ja muiden sopimusten sekä niissä sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Takauksia saa olla voimassa enintään 7,92 miljardin -euron määräisten velkojen ja niihin liittyvien sopimusten vakuutena. Päätöksellä valtioneuvosto antaa valtiontakauksen Euroopan rahoitus-vakausvälineen varainhankinnalle, jonka se suorittaa Irlannille annettavaa lainoitusta varten. Takauksen määrä on ERVV-puitesopimuksessa tarkoitetun tarkistetun osallistumisosuuden mukaisesti määräytyvä Suomen tasavallan osuus Euroopan rahoitusvakausvälineen Irlannin lainoitusta varten suorittamasta 27 miljardin euron varainhankinnasta, siitä maksettavista koroista ja muista kuluista korotettuna 20 prosentilla. Takaus on voimassa enintään vuoden 2050 loppuun. Valtiovarainministeriö antaa ja allekirjoittaa takausta koskevat tarvittavat asiakirjat. Valtiokonttori hoitaa takauksen perusteella mahdollisesti tulevat maksusuoritukset valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisesti. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 09 160 33096)

Päätös määrätä Suomen edustajiksi Euroopan eteläisen observatorion (ESO) neuvostoon professori Jari Kotilainen ja ohjelmapäällikkö Pentti Pulkkinen 1.1.2011-31.12.2013. (OKM hallitusneuvos Maiju Tuominen 09 160 76972)

Päätös asettaa maatilatalouden kehittämisrahaston johtokunta toimi-kaudeksi 1.1.2011–31.12.2013. Kokoonpano: puheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Heimo Hanhilahti maa- ja metsätalousministeriö; varapuheenjohtaja: johtaja, professori Kyösti Pietola Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), -Taloustutkimus; jäsenet: maatalousneuvos Esko Juvonen maa- ja metsätalousministeriö, maatalousneuvos Helena Serén maa- ja metsätalous-ministeriö, neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen maa- ja metsätalousministeriö, lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa maa- ja metsätalousministeriö, budjettineuvos Paavo Kytömäki valtiovarainministeriö, ylijohtaja Leena Tenhola Maaseutuvirasto, johtaja Seppo Aaltonen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja toiminnanjohtaja Jonas Laxåback Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC; pysyvät asiantuntijat: yksikön johtaja Esko Leinonen Maaseutuvirasto, maatalousylitarkastaja Kari Ojala Maaseutuvirasto, yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, asiantuntijajohtaja Timo Jaakkola Nordea Pankki Suomi Oyj, johtaja Panu Kallio OP-Pohjola osk ja toimitusjohtaja Esa Simanainen Tuusniemen Osuuspankki. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 09 160 54245)

Päätös antaa Suomen talousvyöhykkeen osalta suostumus kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n hakemuksessa 16.7.2010 TEM/2037/10.01.01/2010 kuvatulle uuden merikaapeliyhteyden rakentamishankkeelle Suomen ja Viron välille. Suostumus on voimassa päätöksen antamisesta lukien 50 vuotta, jonka jälkeen se on hakemuksesta uudistettavissa. Päätös on pantavissa täytäntöön muutoksen-hausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää. Suostumus annetaan sillä edellytyksellä, että hakija tai tämän sijaan tullut seuraaja täyttää lupapäätöksen luonnoksessa esitetyt ehdot. Hankkeen toteuttajan on noudatettava toimissaan muun muassa yleistä varovaisuusperiaatetta vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi sekä vesilain mukaisen rakentamisluvan ehtoja. Risteämät muiden merenpohjan kaapelien ja putkien kanssa tulee toteuttaa asianmukaisella tavalla. (TEM hallitusneuvos Kari Mäkinen 010 60 63523)

Päätös valtioneuvoston Finnvera Oyj:lle takausprovisiotuen maksamisesta antaman sitoumuksen muuttamisesta. Sitoumusta muutetaan Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavan takausprovisiotuen maksamisesta nostamalla takausprovision määrää 0,5 prosenttiyksiköllä ja rajoittamalla tuen maksaminen nykyisen rakennerahastojen ohjelmakauden sulkemiseen eli 31.12.2015 saakka. Samalla sitoumuksesta kumotaan mahdollisuus käyttää sulkutiliä ohjelmakauden päättymisen jälkeen erääntyvien takausprovisiotukien maksamiseen. Päätös tulee voimaan 1.1.2011. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 010 60 64938)

Valtioneuvoston Finnvera Oyj:lle antaman alueellisen korkotuen ja erityiskorkotuen maksamista koskevan sitoumuksen muuttaminen. Sitoumusta muutetaan siten, että Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavan lainoille maksettavan korkotuen määrää korotetaan 0,5 prosenttiyksikköä. Samalla korkotuen maksamisaikaa lyhennetään enintään nykyisen ohjelmakauden loppuun eli 31.12.2015 saakka. Korkotuen maksamisaika lyhenee asteittain noin viidestä vuodesta vuoden 2011 alusta myönnetyissä lainoissa noin kolmeen vuoteen vuonna 2013 myönnetyissä lainoissa. Korkotuelle määrätyn ajan kulumisen jälkeen yhtiö perii lainoista normaalin hinnoittelun mukaisen koron. Lisäksi sitoumuksesta kumotaan ohjelmakauden 2007–2013 osalta mahdollisuus käyttää ohjelmakauden päättymisen jälkeen erääntyvien korkotukien maksuun sulkutiliä. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 010 60 64938)

Päätös oikeuttaa Teknologian tutkimuskeskus VTT perustamaan uusi valtion kokonaan omistama ja VTT:n kokonaan hallinnoima osakeyhtiö, jonka tehtävänä on VTT:n mikro- ja nanoelektroniikan komponenttien piensarjavalmistus sekä allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimus ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat. VTT oikeutetaan merkitsemään valtion puolesta kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet ja maksamaan osakkeista enintään 500 000 euron pääomaa vastaava määrä sekä muut yhtiön perustamiseen liittyvät kustannukset. (TEM ylitarkastaja Päivi Marttila 010 60 64111)

Päätös asettaa työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimikaudeksi 1.1.2011–31.12.2015. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: valtakunnan sovittelija Esa Lonka; varapuheenjohtajat: puheenjohtaja, varatuomari Silja Romo ja varatuomari Lauri Pelkonen; lakimiesjäsenet: hallitusneuvos Raili Hartikka (oikeustieteiden kandidaatti Minna Levander), varatuomari Katriina Alaviuhkola (oikeustieteen kandidaatti Tiina Muinonen), varatuomari Eeva Vahtera (oikeustieteiden kandidaatti Arita Kaario), varatuomari Maritta Hirvi (varatuomari Jaakko Hannula), varatuomari Riitta-Maija Jouttimäki (oikeustieteiden kandidaatti Carita Wuorenjuuri), varatuomari Heidi Nummela (oikeustieteiden kandidaatti Heli Backman), varatuomari Mikko Salmenoja (varatuomari Susanna Siitonen), oikeustieteen kandidaatti Lippe Koivuneva (oikeustieteiden kandidaatti Jan Hjelt) ja hallitusneuvos Liisa Heinonen (varatuomari Päivi Kantanen); lääkärijäsenet: työterveyshuollon erikoislääkäri Otso Ervasti ja työterveyshuollon erikoislääkäri Kristiina Mukala; työnantajia edustavat jäsenet: varatuomari Hannu Rautiainen (varatuomari Mikko Nyyssölä), oikeustieteiden kandidaatti Jyrki Hollmén (oikeustieteiden kandidaatti Johan Åström) ja varatuomari Katja Leppänen (varatuomari Riitta Wärn); työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjä edustavat jäsenet: lakimies Heli Puura (lakimies Inka Douglas), sosiaalipoliittinen asiantuntija Pirjo Väänänen (koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Saana Siekkinen) ja lakimies Jarmo Pätäri (ekonomisti Ilkka Kannonkorpi). (STM johtaja Heikki Palm 09 160 73919)

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön hallintoneuvoston 128. kokoukseen 17.–25.1.2011 Genevessä ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan puheenjohtaja on suurlähettiläs Hannu Himanen Geneven pysyvästä edustustosta, varapuheenjohtaja pääjohtaja Pekka Puska Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja jäsenet ovat johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä, johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä, ylitarkastaja Hannele Tanhua sosiaali- ja terveysministeriöstä ja erityisasiantuntija Eero Lahtinen Geneven pysyvästä edustustosta. (STM neuvotteleva virkamies Outi Kuivasniemi 09 160 73230)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 21.12.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 54/2010 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (Euratom) käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollosta (ydinjätedirektiivi). Direktiiviehdotuksen yleisenä tavoitteena on, että käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huolto on vastuullista EU:ssa. Jäsenvaltioiden on määritettävä käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskeva kansallinen toimintapolitiikka. Jäsenvaltiot ovat vastuussa, että jätehuolto hoidetaan kansallisin järjestelyin, jotka täyttävät korkeat turvallisuusvaatimukset. Direktiiviehdotus ylläpitää ja edistää julkista tietoa ja osallistumista. (TEM neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti 010 60 64836)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 21.12.2010 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti, lainsäädäntöneuvos Joni Santeri Heliskoski ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.1.2011 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.12.2010 seuraavia asioita:

Saamelaiskäräjien oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuoden 2010 aikana Saamelaiskulttuurikeskuksen uudisrakennusta koskevat vuokrasopimukset, joista aiheutuvien vuosittaisten menojen määrä saa olla vuonna 2008 tehty vuokrasopimus mukaan lukien enintään 1 370 000 euroa. Vuokra-ajan on arvioitu alkavan 1.1.2012. Sopimusten kesto on 20 vuotta ja ne päättyvät aikaisintaan 31.12.2031. Saamelaiskulttuurikeskuksen päävuokralaisena toimii Saamelaiskäräjät, joka vuokraa tiloja edelleen muun muassa Saamelaisalueen koulutuskeskukselle, Inarin kunnalle, Arkistolaitokselle, Lapin aluehallintovirastolle, Sami Soster ry:lle ja Sami Duodji ry:lle. (OM hallitusneuvos Mirja Kurkinen 09 160 67621)

Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista. Nykyinen asetus (874/2008) on voimassa vuoden 2010 loppuun saakka. Maistraattien julkisen notaarin maksut sisällytetään asetukseen. Maistraattien eräiden erillispalvelujen sekä asiakirjapalvelujen maksuja korotetaan omakustannushintatutkimukseen perustuen ja kustannusvastaavuuden parantamiseksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa 31.12.2012 saakka. (VM hallitusneuvos Leena Lehtonen 09 160 32234)

Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista. Nykyinen asetus (873/2008) on voimassa vuoden 2010 loppuun asti. Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuttomuutta laajennetaan siten, että kunnat ja maanmittauslaitos, jotka osallistuvat merkittäväksi rakennus- ja huoneistotietojen ylläpitoon, saavat näihin tietoihin liittyvät vakiomuotoiset tietopalvelut maksutta. Maksuttomuus tulee voimaan 1.7.2011 lukien, koska tietojärjestelmiin on tehtävä eräitä muutoksia sitä ennen. Lisäksi eräissä yksittäisissä tapauksissa henkilötunnuksen muutos on maksuton. Maksuasetuksen maksutaulukkoa yksinkertaistetaan jonkin verran. Samalla hintatasoa asiakkaalle lasketaan, koska tuotantokustannukset ovat alentuneet. Kustannusvastaavuus säilyy sadan prosentin tasolla. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa 31.12.2012 saakka. (VM hallitusneuvos Leena Lehtonen 09 160 32234)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista. Asetus on uusittava sen voimassaolon päättymisen vuoksi. Asetuksella säädetään ilmatieteen laitoksen suoritteiden maksuperusteista, julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista sekä liiketaloudellisesti hinnoiteltavista suoritteista. Asetus ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista on voimassa olevan asetuksen mukainen. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun. (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 09 160 28776)

Liikenne- ja viestintäministeriön päätös myöntää Viking Line Abp:lle aluksen ympäristönsuojelua parantaviin investointeihin valtion avustuksena enintään 28 000 000 euroa (ilman ALV) ja Oy Gaiamare Ab:lle aluksen ympäristösuojelua parantaviin investointeihin valtion avustuksena enintään 2 000 000 euroa (ilman ALV). Avustusta voidaan myöntää ympäristönsuojelua parantaviin, yhteisön ympäristötukisuuntaviivoissa tarkoitettuihin ylimääräisiin investointikustannuksiin, joita Euroopan unionin normeissa vaadittua ympäristönsuojelun tasoa korkeamman ympäristön suojelun tason saavuttaminen edellyttää. Euroopan unionin normien puuttuessa tukikelpoisiksi katsotaan ympäristötukisuuntaviivojen mukaisesti kustannukset, joita vaadittua kansallisen lainsäädännön tasoa korkeamman ympäristön suojelun tason saavuttaminen edellyttää. Tukikelpoisia kustannuksia määritettäessä otetaan ympäristötukisuuntaviivojen mukaisesti huomioon ylimääräiseen investointiin liittyvät tuotot ja kustannukset investoinnin pitoajan viiden ensimmäisen vuoden ajalta. Päätös on ehdollinen, kunnes Euroopan unionin komissio on hyväksynyt tukiohjelman (asetus 946/2010/12.11.2010) sekä Viking Line Abp:n hakemuksen. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista. Aikaisempi taajuusmaksuja sääntelevä asetus (950/2008) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen uusitaan kokonaisuudessaan. Asetuksella nykyistä taajuusmaksumallia yksinkertaistetaan vähentämällä merkittävästi taajuusmaksun laskemisessa käytettäviä kertoimia ja radiolaiteryhmiin sovellettavia taajuusmaksun määräytymisperusteita yhtenäistetään. Radioluvan haltijan käytössä olevat taajuudet otetaan taajuusmaksun määräytymisessä voimakkaammin huomioon lähes kaikkien taajuuksien käyttäjäryhmien osalta. Muutos nostaa televisiotoimijoiden ja laskee matkaviestintoimijoiden maksuja nykyisestä ja tasapuolistaa taajuusmaksujakaumaa. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa 31.12.2016 saakka. (LVM neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen 09 160 28608)

Vuoden 2010 talousarvion momentin 32.30.64 (Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin) arviomäärärahan ylittäminen 2 000 000 eurolla. Momentin määrärahaa on käytetty arvioitua enemmän johtuen muutamien yksittäisten hankkeiden maksatusaikataulujen muutoksista. (TEM budjettineuvos Mika Niemelä 010 60 62135)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2010 maksettavan korvauksen perusteista annetun asetuksen muuttamisesta. Korvauksen lisäys 1 000 000 euroa kohdistetaan aluehallintovirastoille niiden asukasluvun mukaisessa suhteessa. Aluehallintovirastot jakavat korvauksen lisäyksen tarveharkintansa perusteella. Tarveharkinnan perusteita ovat palvelujen olemassa olevien resurssien ylläpito tai lisäys, palvelujen saatavuuden varmistaminen, neuvonnan kysyntä ja tarve tai neuvonta-alueen asukasluku. Asetus tulee voimaan 30.12.2010. (TEM neuvotteleva virkamies Ulla Karhu 010 60 63547)

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimukset ajalle 1.1.2013-31.12.2020. Vuokrattava toimitila on osoitteessa Salpausselänkatu 22, Kouvola. Vuokranantaja on Senaatti-kiinteistöt ja tilat ovat valtion omistuksessa. Tilaratkaisun myötä ELY-keskuksen henkilöstö sijoittuu kokonaisuudessaan yhteisiin tiloihin. Vuoden 2010 hintatasolla laskettuna kustannukset ovat (pl alv) 7 453 404 euroa vuokrasopimuskaudella. (TEM neuvotteleva virkamies Päivi Laatikainen 010 60 47979)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus julkisesti tuetusta korontasaustoiminnasta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään uusi 6 a pykälä Suomen Vientiluotto Oy:lle säädetyn hallinnointi-palkkion laskentakaavan muuttamiseksi. Hallinnointipalkkion osalta on joulukuussa 2010 tehty tarvittavat muutokset julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta (1137/1996, muut. 1040/2010) ja Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä (1136/1996, muut. 1041/2010) annettuihin lakeihin. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (TEM hallitussihteeri Christina Snellman 010 60 6000)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2011 suoritettavasta määrärahasta. Asetuksella säädetään työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin suoritettavan määrärahan suuruudesta erikoislääkärikoulutuksen tutkintoa kohden sekä määrärahan kohdentamisesta yliopistoille, Työterveyslaitokselle, yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille. Lisäksi säädetään suoritettavien korvausten hakemisesta, koulutuspaikkasopimuksen sisällöstä sekä määrärahan käytöstä tehtävistä selvityksistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa vuoden 2011 loppuun. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 09 160 73854)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista. Nykyisen asetuksen voimassaolo päättyy 31.12.2010. Uuden asetukseen 1 pykälään tehdään eräitä rakenteellisia muutoksia. Lisäksi eräitä 1 pykälän käsittelymaksuja tarkistetaan käsittelyn edellyttämää työmäärää ja muita hakemusten käsittelystä aiheutuvia erilliskustannuksia vastaavaksi. Asetuksen 2–7 pykälät pysyvät nykyiseen asetuksen nähden sisällöllisesti muuttumattomina. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa 31.12.2012 saakka. (STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 09 160 73174)

Valtion vuoden 2011 ennakon vahvistaminen sairausvakuutuslaista johtuvista menoista sairaanhoitovakuutuksen kuluista 1 016 670 000 euroksi, sairaanhoitovakuutuksen toimintakuluista 65 886 000 euroksi, työtulovakuutuksen vähimmäismääräisen suuruisten päivärahojen ennakko 128 900 000 euroksi, 0,1 %:n ennakko muista kuin vähimmäismääräisistä vanhempainpäivärahoista 1 000 000 euroksi ja yrittäjien työterveyshuollon ennakoksi 700 000 euroa ja eräät maatalousyrittäjien työterveyshuollon kustannukset 1 600 000 euroksi eli yhteensä 1 214 756 000 euroa. (STM ylitarkastaja Niina Kiviaho 09 160 73869)

Vuoden 2011 valtion osuuden vahvistaminen Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakuluista 137 400 000 euroksi. (STM ylitarkastaja Niina Kiviaho 09 160 73869)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Adoptiolakityöryhmä luovutti 17.12.2010 mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille. Työryhmä ehdottaa adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamista kokonaisuudessaan. Nykyinen lapseksiottamisesta annettu laki kumottaisiin ja korvattaisiin uudella adoptiolailla. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena olisi edistää lapsen edun toteutumista adoptioasioissa. Työryhmä ehdottaa, että jatkossa myös kotimaisissa adoptioissa edellytyksenä lapsen sijoittamiselle perheeseen tulisi olla adoptiolautakunnan lupa. Nykyisin lupa tarvitaan kansainväliseen adoptioon. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa adoptiolupa-asioiden käsittelyn uudistamista. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1290609328682. Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila, p. 09 160 67719 ja tutkija Laura Määttänen, p. 09 160 67666, oikeusministeriö.

Verotuksen kehittämistyöryhmä luovutti 21.12.2010 loppuraporttinsa valtiovarainministeri Jyrki Kataiselle. Työryhmä esittää verotuksen painopisteen siirtämistä maltillisesti työn verotuksesta kulutusverotukseen kuitenkaan unohtamatta muutoksen tulonjakovaikutuksia. Lisäksi esitetään muun muassa painopisteen siirtämistä yhteisöverotuksesta henkilötason pääomatuloverotukseen. Ansiotuloverotuksen kevennys on esityksessä 2 miljardia euroa ja yhtei-söveron kevennys on 0,8 miljardia euroa. Kevennykset rahoitetaan arvonlisäverotusta ja pääoma-verotusta kiristämällä, valmisteveroja korottamalla sekä korko- ja koti-talousvähennysoikeutta rajoittamalla.Raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_ asiakirjat/01_julkaisut/075_verotus/20101221Verotu/Verorapsa_loppu-raportti.pdf. Lisätietoja antaa ali-valtiosihteeri Martti Hetemäki, p. 09 160 33091, valtiovarainministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.