Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 50/2010

Liite: Ministereiden sijaiset 16.12.2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 17.12.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 317/2010 vp) Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirja, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia. Samassa yhteydessä lainsäädäntö saatetaan vastaamaan rasismin ja muukalais-vihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS vaatimuksia. Rikoslakiin tehdään lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja puitepäätöksen täytäntöönpanosta johtuvat muutokset sekä eräitä rikoslakia täsmentäviä ja osin laajentaviakin muutoksia. (OM lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa 09 160 67700)

Hallituksen esitys (HE 318/2010 vp) laiksi luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Muille oikeudenkäyntiasiamiehille ja -avustajille kuin asianajajille ja julkisille oikeusavustajille perustetaan uusi lupajärjestelmä. Luvat myöntää perustettava oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävässään, samoin kuin tuomioistuimen määräykseen tai avustajanmääräykseen perustuvassa tehtävässä, velvollinen noudattamaan asiallisesti samansisältöisiä ammattieettisiä sääntöjä kuin asianajajat ja julkiset oikeusavustajat. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on mainituissa tehtävissään oikeuskanslerin, Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen. Oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana yleisissä tuomioistuimissa voi yleensä toimia vain asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Lisäksi lupajärjestelmä ulotetaan myös lastensuojeluasioihin hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Lisäksi ylimääräisessä muutoksenhaussa korkeimmassa oikeudessa otetaan käyttöön avustajapakko. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2013. (OM lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa 09 160 67700)

Hallituksen esitys (HE 319/2010 vp) vanginkuljetusta koskevaksi lain-säädännöksi. Vanginkuljetuslaissa säädetään vankeusvankien ja tutkintavankien kuljettamisesta. Kyse on kuljetettavien kohtelua ja olosuhteita sekä valvontaa koskevien säännösten säätämisestä asianmukaisesti lain tasolla. Laissa säädetään muun muassa kuljetustilojen asianmukaisuudesta ja varustelutasosta, kuljetettavien perushuollosta, terveydentilasta huolehtimisesta, yhteydenpidosta kuljetusvälineen tai säilytystilan ulkopuolelle, omaisuuden hallussapidosta ja turvaamistoimen-piteistä. Laissa myös selkiinnytetään kuljetusviranomaisten eli Rikosseuraamuslaitoksen, poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullilaitoksen tehtäväjakoa. Viranomaisten nykyinen tehtäväjako säilyy pääosin. Lisäksi muutetaan tutkintavankeuslakia ja lakia poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2011. (OM hallitussihteeri Anne Hartoneva 09 160 67578)

Hallituksen esitys (HE 320/2010 vp) laiksi vanginkuljetuksen hankkimisesta yksityiseltä palveluntuottajalta. Rikosseuraamuslaitos voi hankkia vanginkuljetukseen liittyviä, laissa määriteltyjä palveluita yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa tarkoitetuilta vartioimisliikkeiltä sekä henkilöliikennettä harjoittavilta yrityksiltä. Laissa säädetään yksityiskohtaisesti Rikosseuraamuslaitoksen ja palveluntuottajan keskinäisistä vastuusuhteista, palveluntuottajalle ja sen työtekijöille asetettavista vaatimuksista ja velvollisuuksista sekä Rikosseuraamuslaitoksen kokonaisvastuusta palveluiden järjestämisessä ja toteutuksessa. Laissa tarkoitetussa toiminnassa voi olla kyse julkisen vallan käyttöä sisältävien tehtävien siirtämisestä yksityiselle palveluntuottajalle. Kyse ei kuitenkaan ole merkittävää julkista valtaa sisältävistä tehtävistä, koska vain ongelmattomiksi luonnehdittavissa olevat vanginkuljetustehtävät voidaan siirtää yksityiselle palveluntuottajalle. Yksityisen palveluntuottajan osuus vanginkuljetuksessa on Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa avustavaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. (OM hallitussihteeri Anne Hartoneva 09 160 67578)

Hallituksen esitys (HE 321/2010 vp) laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta. Työttömyysetuuden sovittelussa otetaan käyttöön suojaosa, joka koskee pelastuslaitoksen sivutoimisen henkilöstön, sopimuspalokunnan tai muun pelastusalalla toimivan yhteisön henkilöstön jäsenten pelastustoimintaan osallistumisesta saamaa tuloa. Pelastuslaitoksen sivutoimisen henkilöstön taikka sopimuspalokunnan tai muun pelastusalalla toimivan yhteisön henkilöstön jäsenet voivat ansaita pelastustoimeen osallistumisesta enintään 300 euroa sovittelujakson aikana ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuden määrään. Muutoksen tavoitteena on edistää vapaaehtoiseen pelastustoimintaan osallistumista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2011. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 09 160 73868

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 17.12.2010 seuraavat lait:

Laki Suomen säädöskokoelmasta annetun lain muuttamisesta (HE 219/2010 vp). Suomen säädöskokoelma ja sen erillinen osa, sopimussarja, julkaistaan vastedes sähköisinä yleisessä tietoverkossa. Säädöksiä ja muita säädöskokoelmassa julkaistavia asiakirjoja voidaan kuitenkin edelleen julkaista myös painettuina ja muulla tavalla tallennettuina. Säädökset ja muut asiakirjat julkaistaan yksittäin eikä useasta asiakirjasta koottuina vihkoina kuten nykyisin. Asiakirjojen katsotaan tulleen julkaistuiksi, kun ne on toimitettu yleisessä tietoverkossa taikka muulla tavalla tallennettuina yleisön saataville. Lisäksi lakiin otetaan nykykäytäntöä selventävä säännös säädöskokoelmaan tehtävien oikaisujen julkaisemisesta. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (OM hallitusneuvos Mirja Kurkinen 09 160 67621)

Laki maanvuokralain muuttamisesta ja laki perintökaaren 25 luvun 1 b §:n 4 momentin kumoamisesta (HE 145/2010 vp). Rakennetun viljelmän ja maatalousmaan vuokraa koskevien sopimusten enimmäiskestoa pidennetään. Maanvuokrasopimuksen päättämistä koskevaa sääntelyä täydennetään ja tarkistetaan. Maanvuokralain säännökset, jotka koskevat sovittelua ja katselmusta sekä asumistarkoitukseen vuokrattavan alueen asemakaavanmukaisuutta, kumotaan. Lisäksi tehdään maanvuokralain muuttamisesta johtuva seurannaismuutos perintökaareen. Lait tulevat voimaan 1.2.2011. (OM lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila 09 160 67719)

Laki rajavartiolain muuttamisesta, -laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 21 ja 33 §:n muuttamisesta, laki ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta ja laki pakkokeinolain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta (HE 186/2010 vp). Lakeihin tehdään rajavartiolaitoksen hallintorakenteen uudistumisesta johtuvat tarvittavat säädösmuutokset. Rajavartiolaitoksessa lakkautetaan raja- ja merivartioalueet sekä niiden johtopaikat vuoden 2011 alusta. Rajavartiolain, rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain, ulkomaalaislain sekä pakkokeinolain viittaukset raja- ja merivartioalueisiin sekä aluepäälliköiden tehtäviin muutetaan vastaamaan uutta hallintorakennetta. Lisäksi tehdään eräitä muita muutoksia raja- ja merivartiostojen johtamisjärjestelmän selkiyttämiseksi ja yhtenäistämiseksi. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (SM lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen 071 872 1602)

Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta (HE 188/2010 vp). Savukkeiden, sikarien ja pikkusikarien sekä piippu- ja savuketupakan määritelmät tarkistetaan Euroopan unionin muuttuneita säännöksiä vastaaviksi. Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero ei enää määräydy osuutena kysytyimmän hintaluokan tupakkatuotteiden tupakkaverosta vaan se määräytyy yksikköverona. Muilta osin ei tehdä muutoksia tupakkaveron tasoon eikä rakenteeseen. Tupakkaverosta annettuun lakiin sisällytetään säännös, jonka mukaan Tullihallitus vahvistaa vuosittain savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon. Lisäksi säädetään verovelvollisten velvollisuudesta toimittaa tulliviranomaiselle tietoja vähittäismyyntihinnan painotetun keskiarvon vahvistamiseksi sekä Euroopan komissiolle toimitettavia tilastotietoja varten. Lisäksi lain viittaukset päivitetään ja lakiin tehdään eräitä teknisluonteisia muutoksia. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (VM hallitusneuvos Merja Sandell 09 160 33061)

Jäteverolaki (HE 159/2010 vp). Jätevero muutetaan koskemaan niitä kaatopaikalle toimitettavia jätteitä, joiden hyötykäyttö on teknisesti ja ympäristöperusteisesti mahdollista. Laissa verollisiksi säädetyt jäteryhmät perustuvat jätelain nojalla annettuun ympäristöministeriön asetukseen yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta ja Ahvenanmaan osalta verollisiksi säädetyt jäteryhmät perustuvat Ahvenanmaan maakuntaa koskevaan vastaavaan lainsäädäntöön. Veron piirissä ovat kaikki, sekä yleiset että yksityiset kaatopaikat, joille sijoitetaan verolliseen jäteryhmään kuuluvaa jätettä. Jäteveron tasoa korotetaan siten, että veroa on suoritettava 40 euroa tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle vuoden 2011 alun jälkeen ja 50 euroa tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle vuoden 2013 alun jälkeen. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (VM hallitusneuvos Merja Sandell 09 160 33061)

Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta, laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta ja laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (HE 148/2010 vp). Valmisteveroa kannetaan makeisista, makeisten kaltaisista valmisteista, suklaasta, kaakaota sisältävistä tuotteista, jäätelöstä ja mehujäästä. Valmisteveroa kannetaan kaikista sellaisista tuotteista, jotka kuuluvat tullitariffin nimikkeisiin 1704, 1806, 2105 sekä eräistä nimikkeiden 2106 ja 1901 tuotteista. Veron suuruus on makeisista ja jäätelöstä 75 senttiä kilogrammalta. Virvoitusjuomien osalta valmisteveroa korotetaan 4,5 sentistä 7,5 senttiin litralta valmista juomaa ja veron piiriin otetaan virvoitusjuomaveron piiriin kuuluvien mehujen, limonadien ja kivennäisvesien lisäksi kaikki muutkin tullitariffin nimikkeisiin 2201 ja 2202 kuuluvat juomat, kuten luonnon kivennäisvedet ja maitoa sisältävät kahvijuomat. Lisäksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverotusta koskevat säännökset kootaan samaan lakiin. Virvoitusjuomaverosta annettu laki kumotaan. Veroa ei kanneta verottomien elintarvikkeiden raaka-aineena käytetyistä tuotteista eikä erityisruokavaliovalmisteista. Lain soveltamisalan ulkopuolelle rajataan myös pienimuotoinen makeisten, jäätelön tai virvoitusjuomien tuotanto. Pienvalmistuksella tarkoitetaan makeisten ja jäätelön osalta enintään 10 000 kilogramman ja virvoitusjuomien osalta enintään 50 000 litran vuotuista tuotantoa. Virvoitusjuomien valmisteveron korotukseen liittyen muutetaan myös alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettua lakia siten, että tietyistä vain vähän alkoholia sisältävistä juomista kannettavan veron määrä korotetaan 7,5 senttiin litralta tai 2,7 senttiin senttilitralta etyylialkoholia. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus jatkaa sokeria sisältävien elintarvikkeiden valmisteverotuksen kehittämistä siten, että terveysvaikutukset asetetaan nykyistä selkeämmin lain tavoitteeksi ja että erityisesti selvitetään tuotteiden sokeripitoisuuden käyttöönotto veron perusteena. Hallituksen tulee myös seurata nyt hyväksyttävän lain vaikutuksia kuluttajien terveyteen sekä kaupalle ja teollisuudelle. Samoin tulee seurata myös lain mahdollisia vaikutuksia harmaan talouden aiheuttamiin ongelmiin. Hallituksen tulee hyödyntää tehtäviä selvityksiä terveysvaikutteisten verojen käyttöönoton edistämiseksi Euroopan unionissa. (VM ylitarkastaja Tanja Nurmi 09 160 33077)

Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 1 a §:n muuttamisesta, laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ja laki Valtion taidemuseosta annetun lain muuttamisesta (HE 189/2010 vp). Valtion taideteostoimikunta siirretään Valtion taidemuseon yhteyteen. Lisäksi taiteilijaprofessorin virat muutetaan valtion taiteilija-apurahoiksi. Näiden apurahojen apurahakausi on enintään kymmenen vuotta ja saajilla on oikeus käyttää apurahakauden ajan taiteilijaprofessorin nimikettä. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (OKM neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck 09 160 77444)

Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (LA 84/2010 vp). Lakia muutetaan siten, että Monika-Naiset liitto ry:lle myönnetään valtionavustusta samoin perustein ja menettelyin kuin Naisjärjestöjen Keskusliitto ry:lle ja Naisjärjestöt yhteistyössä ry:lle. Monika-Naiset liitto on eri etnisiin ryhmiin kuuluvien naisjärjestöjen kattojärjestö, joka on perustettu vuonna 1998. Liiton tarkoituksena on edesauttaa maahanmuuttajanaisten ja -lasten asemaa Suomessa sekä auttaa heidän kotoutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (OKM hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä 09 160 77271)

Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 73/2010 vp). Maaseutuelinkeinojen rahoituslain nojalla myönnettyjen valtionlainojen ja korkotukilainojen vähimmäiskorkoa alennetaan kahdesta prosentista yhteen prosenttiin vuosiksi 2011 ja 2012. Valtionlainoista on lainansaajan maksettava lainan kokonaiskorkoa viisi prosenttiyksikköä alempaa korkoa, kuitenkin vähintään kahden prosentin korkoa. Vastaavasti korkotukilainojen koron alentamiseksi valtio maksaa luottolaitoksille neljän prosenttiyksikön määräistä korkotukea, kuitenkin niin, että lainansaajan on maksettava vähintään kahden prosentin suuruista vähimmäiskorkoa. Uusista maatalouden rakennetuista annetun lain mukaisista korkotukilainoista lainansaajan on maksettava sen sijaan yhden prosentin suuruista vähimmäiskorkoa. Laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 09 160 54298)

Laki luopumiseläkelain muuttamisesta (HE 191/2010 vp). Luopumiseläkkeelle viimeistään vuonna 1992 siirtyneiden eläkkeensaajien pellon luovutusrajoituksia koskevista sitoumusvelvoitteista luovutaan niiden käsittelyn aiheuttamien hallintokustannusten pienentämiseksi. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 09 160 54298)

Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 196/2010 vp). Lailla muutetaan ulkomaisiin aluksiin kohdistuvaa tarkastusjärjestelmää siten, että tarkastukset kohdistuvat ensisijaisesti aluksiin, joihin liittyy suuri turvallisuusriski. Tarkastusjärjestelmää myös tehostetaan siten, että toistuvat ja ankaroituvat valvontatoimenpiteet johtavat viime kädessä siihen, että aluksen pääsy Euroopan unionin satamiin voidaan evätä pysyvästi. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (LVM hallitusneuvos Anna Sotaniemi 09 160 28491)

Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta, laki kemikaalilain muuttamisesta, laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja laki kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta (HE 132/2010 vp). Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta säädetään. Lisäksi muutetaan kemikaalilakia, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annettua lakia, kasvinsuojeluaineista annettua lakia sekä ympäristönsuojelulakia. Kemikaalituotevalvontatehtävät keskitetään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta, Suomen ympäristökeskuksesta sekä Elintarviketurvallisuusvirastosta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (TEM vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja 010 60 63202)

Laki työttömyysturvalain 2 luvun 1 a §:n muuttamisesta ja laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta (HE 240/2010 vp). Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että ulkomaalaisella, joka on saanut määräaikaisen jatkuvan oleskeluluvan (A), on oikeus työmarkkinatukeen oleskeluluvan myöntämisperusteesta riippumatta, mikäli hän muutoin täyttää etuuden saamisen edellytykset. Julkisesta työvoimapalvelusta annettuun lakiin lisätään uusi momentti, jossa säädetään siitä kohderyhmästä, jota kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdollisuuden järjestäminen (työllistämisvelvoite) koskee. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (TEM ylitarkastaja Tiina Korhonen 010 60 49048)

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja laki poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 134/2010 vp). Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin lisätään säännökset tilakohtaisen palvelusuunnitelman laatimisesta ja maatalouslomittajien tilakohtaisesta perehdyttämisestä. Lakiin kirjataan myös keskeiset perusteet, joilla vuosiloman saannin edellytyksenä olevat kotieläinyksiköt määritellään asetuksessa. Lomituksen paikallishallintoon maksettavan valtion korvauksen määräytymisperusteita yksinkertaistetaan. Lisäksi kunnat palauttavat lomituskustannuksiin liikaa saamansa ennakot valtion sijasta Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle, joka voi käyttää ne suoraan uusien valtion korvausten maksamiseen. Lakiin tehdään myös teknisluonteisia tarkistuksia. Turkistuottajien lomituspalveluista annettuun lakiin ja poronhoitajien sijaisapukokeilusta annettuun lakiin tehdään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksenantovaltuutusta koskeva täsmennys. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 09 160 74360)

Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta (HE 178/2010 vp). Vakuutusyhtiöiden yhteistakuuerän muodossa tapahtuvasta ennakkovarautumisesta luovutaan ja erään kuuluvat varat palautetaan pääosin niille tahoille, joilta ne on aikanaan kerätty. Laki tulee voimaan 31.12.2010. (STM hallitusneuvos Juhani Turunen 09 160 74470)

Laki kansaneläkelain 98 ja 103 §:n muuttamisesta ja laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta (HE 242/2010 vp). Kansaneläkelakia muutetaan siten, että Kansaneläkelaitoksen kansaneläkerahastoon kertyvät tuotot vähennetään etuusmenojen sijasta rahastosta maksettavista laitoksen toimintakuluista. Toimintakulujen rahoituksessa luovutaan samalla valtion rahoituksen jakamisesta 90 prosentin ennakkorahoitukseen ja 10 prosentin loppurahoitukseen. Valtion rahoitus maksetaan kuukausittain etukäteen täysimääräisenä myös Kansaneläkelaitoksen osuuksiin maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaisista kansaneläke- ja perhe-eläkekuluista sekä Kansaneläkelaitoksen maksamiin työkyvyn arviointikustannuksiin. Kansaneläkelaitoksesta annetussa laissa olevaa säännöstä työkyvyttömyyseläkepäätösten ratkaisuyksiköstä muutetaan siten, että päätökset on mahdollista tehdä Kansaneläkelaitoksessa keskitetysti muuallakin kuin laitoksen keskushallinnossa. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (STM neuvotteleva virkamies Juha Rossi 09 160 73866)

Laki laivaväen lääkärintarkastuksista (HE 102/2010 vp). Laivaväkeen kuuluvalle henkilölle tehtävällä lääkärintarkastuksella varmistetaan henkilön terveydentilan soveltuvuus aluksella työskentelyyn. Lakia sovelletaan suomalaisella aluksella työskentelevään laivaväkeen. Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät kuitenkin tietyt alustyypit, joilla ei pääasiallisesti kuljeteta matkustajia eikä rahtia. Näillä aluksilla työskenteleviltä ei ole tarkoituksenmukaista edellyttää laivaväen lääkärintodistusta. Laivaväen lääkärintodistusta ei edellytetä, jos työtä aluksella tehdään vain aluksen ollessa satamassa, tai tarkastus-, huolto- tai muuta näihin rinnastettavaa työtä tekevältä taikka esiintyvältä taitelijalta, kun työskentely laivalla on tilapäistä. Laivaväen lääkärintarkastuksia koskevat asetustasoiset säännökset siirretään lain tasolle perustuslain edellyttämällä tavalla. Lisäksi Liikenteen turvallisuusvirastolle annetaan oikeus määrätä laivaväkeen kuuluva henkilö uuteen lääkärintarkastukseen tietyissä tilanteissa. Aluksella työskentelevällä laivanisännällä on velvollisuus varmistaa, että kaikilla aluksella työskentelevillä on voimassa oleva laivaväen lääkärintodistus tai poikkeuslupa aluksella työskentelyyn. Laivatyökelpoisuutta osoittavat asiakirjat säilytetään aluksella henkilön siellä työskentelyn ajan. Lääkärintarkastusrikkomuksena säädetään rangaistavaksi lääkärintodistuksen tarkastamista tai säilyttämistä aluksella koskevan laivanisännän velvollisuuksien rikkominen sekä totuuden vastaisten laivaväkeen kuuluvan henkilön terveydentilaa koskevien tietojen antaminen tarkastavalle lääkärille. Laivaväen lääkärintarkastusrikkomuksesta voidaan tuomita sakkorangaistukseen. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 09 160 73854)

Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 138/2010 vp). Toimeentulotukilakia muutetaan siten, että vuoden 2010 loppuun määräaikaisena voimassa olevan 11 §:n 3 momentin voimassaoloa jatketaan edelleen määräaikaisena vuoden 2014 loppuun saakka. Säännöksen mukaan toimeentulotukea myönnettäessä ei oteta huomioon vähintään 20 prosenttia ansiotuloista, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa. Ammatillista koulutusta vailla olevalle alle 25-vuotiaalle myönnettävää toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa, jos häneltä on evätty työttömyysturva koulutuksesta kieltäytymisen vuoksi. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (STM asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen 09 160 73857)

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 ja 37 §:n muuttamisesta, laki lapsilisälain 21 §:n muuttamisesta ja laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 139/2010 vp). Indeksisuojan ulkopuolella olevat vähimmäismääräinen kuntoutusraha ja vähimmäismääräinen sairaus-, äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä erityishoitoraha sidotaan kuluttajahintojen muutosta vastaavaan kansaneläkeindeksiin. Lisäksi kansaneläkeindeksiin sidotaan myös lapsilisät sekä lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki. Myös niiden sairausvakuutuslaissa ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetussa laissa olevat euromäärät, joita jo voimassa olevan lain mukaan korotetaan vuosittain indeksin muutosta vastaavasti, muutetaan vuoden 2010 tasoon. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. Etuuksien kansaneläkeindeksiin sitomista koskeva muutos tulee kuitenkin voimaan 1.3.2011. (STM hallitussihteeri Pekka Humalto 09 160 73914)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2010 neljänneksi lisätalousarvioksi merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 227/2010 vp). Eduskunta on 1.12.2010 päättänyt, että vuotta 2010 koskevaa neljättä lisätalousarviota sovelletaan 7.12.2010 alkaen. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 09 160 33036)

Tasavallan presidentti hyväksyi Pohjoismaiden Investointipankin kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen ja vahvisti lain Pohjoismaiden Investointipankin kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 229/2010 vp). Sopimukseen on tehty Baltian maiden jäsenyydestä ja pankin oikeudellista asemaa koskevan tulkinnan muuttumisesta aiheutuvat tarpeelliset muutokset ja tarkennukset. Lisäksi siihen on tehty muutoksia, jotka ovat tarpeen lainsäädännön muutosten vuoksi sekä voimassaolevan sopimuksen täsmentämiseksi. Näitä ovat muun muassa pankin isäntämaakorvauksen takaisin maksamista jäsenmaille koskevat määräykset sekä sopimuksen riitojenratkaisumenettely, samoin kuin määräykset, jotka täsmentävät pankin toimitiloja sekä pankin henkilöstön ja heidän perheenjäsentensä maahanmuuttoa ja maahantuloa. Keskeiset muutokset koskevat pankin henkilökunnan sosiaaliturvaa, jonka osalta tavoitteena on säilyttää vallitseva käytäntö. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 09 160 33085)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 17.12.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus elatusavun perimistä ulkomailla koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Oikeusministeriö toimii yleissopimuksen 2 artiklan edellyttämänä välittävänä ja vastaanottavana viranomaisena sekä vastaanottaa 7 artiklan a kohdan tarkoittamat ulkomaisten tuomioistuinten oikeusapua koskevat pyynnöt. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (UM lähetystöneuvos Pasi Tuominen 09 160 55739)

Tasavallan presidentin asetus ulkoasiainministeriön tehtävistä elatusapujen perinnässä annetun asetuksen kumoamisesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (UM lähetystöneuvos Pasi Tuominen 09 160 55739)

Tasavallan presidentin asetus Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (920/2009) tulee voimaan 22.12.2010. Asetus tulee voimaan 22.12.2010. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjaan ja Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Asetus tulee voimaan 22.12.2010. (LVM neuvotteleva virkamies Kreetta Simola 09 160 28609)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.12.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Tiina Myllyntaustan tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Marjaana Sallin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Vaarallisten ja muiden jätteiden ympäristöllisesti kestävän käsittelyn Afrikka-instituutin välisen yhteistyöstä alueellisessa Basel keskuksen tukiohjelmassa tehty sopimus ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 09 160 56235)

Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.–30.6.2011 sekä sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Suomen, Saksan, Itävallan ja Liettuan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.–30.6.2011. (UM lähetystöneuvos Outi Holopainen 09 160 55480)

Puolustushallinnon turvallisuusjohtaja Juha Pekkolan tai hänen estyneenä ollessaan puolustushallinnon apulaisturvallisuusjohtaja Kai Knapen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Israelin puolustusministeriön edustaman Israelin valtion hallituksen välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta. (PLM hallitussihteeri Jenni Herrala 09 160 88110)

Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteiden muutoksien vuodelle 2011 hyväksyminen. (OKM liikunta-asiainneuvos Timo Haukilahti 09 160 77273)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 17.12.2010 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 9 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 09 160 67625)

Tasavallan presidentti antoi Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuren ansioristin Marja-Liisa Kirvesniemelle ja Lasse Artturi Virénille. (OKM liikunta-asiainneuvos Timo Haukilahti 09 160 77273)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.12.2010 seuraavat nimitysasiat:

Hovioikeudenneuvos Maritta Kaarina Heino Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2011 lukien, hallinto-oikeustuomari Riitta Inkeri Fränti Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.2.2011 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Eino Jussi Tapio Heiskanen Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, määräaikainen markkinaoikeustuomari Ville Joonas Parkkari Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, lakimies Marjo Katariina Koivu Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2011 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 09 160 67535)

Käräjätuomari Fred Daniel Allén Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamannin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Tero Ilari Mikkola Hyvinkään käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, käräjäviskaali Raija Hellevi Sertti toiseksi täytettävään virkaan, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Jukka Matti Laine Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjäviskaali Virpi Kaarina Kartasalo Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Anna-Maria Susanna Sjöblom Pohjanmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Sari Kristiina Nielsen toiseksi täytettävään virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Johanna Marika Borgmästars kolmanneksi täytettävään virkaan 1.1.2011 lukien ja käräjätuomari Jarmo Tapio Uhlbäck Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2011 lukien. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 09 160 67535)

Everstiluutnantti Jussi Uolevi Anttilan määrääminen puolustusasiamieheksi Tadzhikistaniin 20.12.2010 lukien asemapaikkana Moskova. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 09 160 88121)

Komentajakapteeni Mika Sakari Raunun määrääminen suomalaisen kriisinhallintajoukon Intian valtamerellä (SKJI) komentajaksi 1.1.2011 lukien. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 09 160 88121)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 16.12.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään tarkistuksia henkilöstöasioita koskeviin säännöksiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 09 160 55400)

Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunnan sihteeristö siirretään puolustusvoimista puolustusministeriöön. Asetukseen tehdään siirron edellyttämät muutokset. Professorin ja sotilasprofessorin erityisiin kelpoisuusvaatimuksiin lisätään opetustaito. Asetuksesta poistetaan professorin arvonimen antamiseen säädetyt edellytykset. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (PLM vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen 09 160 88202)

Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan sihteeristö siirretään puolustusvoimista puolustusministeriöön. Asetukseen lisätään säännös sihteeristön asemasta puolustusministeriön organisaatiossa. Sihteeristö on hallintopoliittisen osastossa suoraan osastopäällikön alaisuudessa. Asetukseen lisätään maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan pääsihteerin viran kelpoisuusvaatimukset sekä säännös virkaan kuuluvasta professorin arvonimestä. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (PLM vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen 09 160 88202)

Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitoksen lainanoton rajoista ja ehdoista. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä valtion liikelaitoksen eli Senaatti-kiinteistöjen lainan ottamisesta, lainanoton ehdoista ja lainan käyttötarkoituksista sekä takausmaksun määräytymisestä ja perimisestä. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (VM finanssineuvos Arto Eno 09 160 33108)

Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta vuonna 2011. Asetuksella säädetään, mitkä laitteet kuuluvat yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun piiriin ja mikä on maksun suuruus. Asetuksella laajennetaan hyvitysmaksu koskemaan ulkoisia kiintolevyjä. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa 31.12.2011 saakka. (OKM tekijänoikeusneuvos Viveca Still 09 160 77075)

Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan ammatillisen koulutuksen rehtoreiden, ammatillisten opintojen opettajien, ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa ja valmentavaa koulutusta antavien opettajien, ammatillista erityisopetusta antavien sekä väliaikaista opetusta antavien opettajien osalta. Rehtoreiden ja opettajien kelpoisuusvaatimuksiin tehdään muutoksia vaadittavan tutkinnon osalta, lisäksi työkokemusvaatimuksia täsmennetään. Väliaikaista opetusta antavan henkilön kelpoisuutta muutetaan siten, että ammatillisten opintojen opetusta voidaan määrätä enintään kahdeksi vuodeksi antamaan henkilö, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia, mutta jolla on opetustehtävän edellyttämä riittävä koulutus ja vahva käytännön ammattitaito. Voimassa olevien kelpoisuusvaatimusten mukaan tällainen henkilö voidaan määrä antamaan väliaikaista opetusta enintään vuodeksi. Asetus tulee voimaan 1.8.2011. (OKM hallitusneuvos Kaija Suorsa-Aarnio 09 160 77204)

Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta. Neuvottelukunta perustetaan maa- ja metsätalousministeriön yhteyteen. Valtioneuvosto asetti syksyllä 2009 tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan edistämään tuotantoeläinten hyvinvoinnin laaja-alaista kehittämistä sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Neuvottelukunnan tehtävien rajoittuessa vain tuotantoeläinten hyvinvointiin esiin on noussut tarve myös seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia käsittelevän neuvottelukunnan asettamiselle. Neuvottelukunta on kokoonpanoltaan laajapohjainen ja siinä ovat edustettuina keskeisimmät seura- ja harrastuseläinten hyvinvointiin liittyvien tahojen edustajat. Neuvottelukunnan kokonaisvaltainen lähestymistapa seura- ja harrastuseläinten hyvinvointiin ja niiden hyvinvointia koskeviin vaatimuksiin tuo ministeriölle selkeätä pohjaa tarvittavien linjausten tekoon ja hyvinvointia koskevien asioiden eteenpäin viemiseen. Toimintamalli edistää hyvää eläinsuojelua ja lisää osaltaan myös kansalaisten ja asiantuntijatahojen mahdollisuuksia osallistua eläinten hyvinvointiin liittyvien linjausten tekemiseen. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (MMM apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen 09 160 53337)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta. Lihan kuljetusavustusta maksetaan enintään 0,19 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 22.12.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 09 160 52793)

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että ministeriön toimialaan kuuluvat yhtiöt vastaavat lakia Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi. Lisäksi apulaisosastopäällikön ja tiedotusjohtajan virkanimikkeet poistetaan ministeriön virkanimikkeistä. Tiedotusjohtajan nimike on korvattu viestintäjohtajan nimikkeellä. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160 28389)

Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta. Asetuksella säädetään tarkemmin valtion talousarvion momentin 32.20.43 (Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin) perusteella myönnettävien valtionavustusten myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa 31.12.2015 saakka. (TEM neuvotteleva virkamies Raila Kehälinna 010 60 64687)

Valtioneuvoston asetus yleisavustuksesta ulkomaankauppaa, elinkeinopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille. Asetuksella säädetään tarkemmin valtion talousarvion momentin 32.20.41 (Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi) perusteella myönnettävien yleisavustusten myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa 31.12.2015 saakka. (TEM neuvotteleva virkamies Raila Kehälinna 010 60 64687)

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan koulutuksen tavoitteista, laajuudesta ja sisällöstä. Ammattinimikkeen käyttämisen edellytyksenä on yliopiston tai yliopiston yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa järjestämä psykoterapeuttikoulutus. Asetus tulee voimaan 31.12.2011. (STM hallitusneuvos Päivi Kaartamo 09 160 74353)

Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta. Asetus on asiallisesti samansisältöinen kuin samanniminen asetus vuonna 2010. Määrärahan käytön perusteet säilytetään ennallaan. Avokuntoutuksena annettavan 15 hoitokerran sarjan enimmäishinta korotetaan 666 eurosta 684 euroon kuntoutettavaa kohti ja kotikuntoutuksena annettavan avokuntoutuksen enimmäishinta 999 eurosta 1 026 euroon kuntoutettavaa kohti. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa 31.12.2011 saakka. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 09 160 74360)

Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta. Asetus on asiallisesti samansisältöinen kuin samanniminen asetus vuonna 2010. Määrärahan käytön perusteet ja avustuksen suuruus säilytetään ennallaan. Kertasuorituksena myönnettävän rintama-avustus on 540 euroa avustuksensaajaa kohti. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa 31.12.2011 saakka. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 09 160 74360)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 16.12.2010 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ministereiden sijaiset (liite). (VNK hallitusneuvos Marika Paavilainen 09 160 24026)

Päätös oikeuttaa valtioneuvoston kanslia myymään Suomen valtion omistamat Silta Oy:n seitsemän osaketta, jotka oikeuttavat 10,14 prosentin omistukseen yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, Sampo Oyj:lle 1 421 000 euron kokonaiskauppahinnalla ja sopimaan kaupan tarkemmat yksityiskohdat. (VNK finanssineuvos Jarmo Väisänen 09 160 23015)

Päätös oikeuttaa valtioneuvoston kanslia luovuttamaan Suomen valtion omistamat Labtium Oy:n 60 726 osaketta valtion kokonaan omistamalle VTT Expert Services Oy:lle apporttiluovutuksella sekä allekirjoittamaan omaisuuden luovutusta koskeva luovutuskirja ja päättämään luovutuksen muista ehdoista. Valtioneuvoston kanslia oikeutetaan edellä mainittua apporttiomaisuutta vastaan tekemään 2 000 000 euron suuruinen oman pääoman ehtoinen sijoitus VTT Expert Services Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. (VNK finanssineuvos Jarmo Väisänen 09 160 23015)

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteon johdosta koskien sotilasosaston asettamista korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.–30.6.2011 sekä sotilasosaston asettamista kor-keaan valmiuteen osana Alankomaiden, Suomen, Saksan, Itävallan ja Liettuan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.–30.6.2011 ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotto; Eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta, mutta eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto antaa eduskunnalle seuraavan hallituskauden alussa hallitusohjelmaan perustuvan kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan tavoitelinjauksen. (UM lähetystöneuvos Outi Holopainen 09 160 55480)

Päätös määrätä Vaasan hallinto-oikeuden asiantuntijajäseneksi ja varajäseneksi lääketieteen lisensiaatti Christer Karl Erik Höglund ja asiantuntijajäseneksi lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian erikoislääkäri Jukka Jarmo Vuorenmaa 1.1.2011–31.10.2013. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 09 160 67608)

Päätös oikeuttaa sisäasiainministeriö korottamaan yhdessä tai useassa erässä yhteensä enintään 90 miljoonaa euroa valtion kokonaan omistaman Suomen Erillisverkot Oy:n omaa pääomaa edelleen sijoitettavaksi tytäryhtiön Leijonaverkot Oy:n oman pääoman korottamiseksi. Valtion vuoden 2010 neljännen lisätalousarvion (31/2010 vp) momentilla 26.30. (Suomen Erillisverkot Oy:n tai sen tytäryhtiön pääomittaminen, siirtomääräraha 2 v) varattu 90 miljoonaa euroa käytettäväksi Suomen Erillisverkot Oy:n tai sen tytäryhtiön oman pääoman maksuun. (SM tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas 071 878 8450)

Periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta. Laajaan turvallisuuskäsitykseen perustuva periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta konkretisoi valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa 2009 asetettuja Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan periaatteita, tavoitteita sekä toimeenpanon perusteita. Strategia muodostaa varautumisen ja kriisijohtamisen yhteisen perustan yhteiskunnan kaikille toimijoille. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia on laadittu kaikissa tilanteissa turvattavien yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen näkökulmasta. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (PLM vanhempi osastoesiupseeri Aapo Cederberg 09 160 88210)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston tiedonannosta Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta pöytäkirjaan. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 09 160 33096)

Päätös asettaa valtion aluejakoneuvottelukunta toimikaudeksi 1.1.2011–31.12.2013. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylijohtaja Silja Hiironniemi valtiovarainministeriö; varapuheenjohtaja: aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius (aluekehitysjohtaja Janne Antikainen) työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: hallitusneuvos Heikki Liljeroos (hallitusneuvos Kari Liede) oikeusministeriö, hallintojohtaja Janne Kerkelä (suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo) sisäasiainministeriö, kalastusneuvos Markku Aro (neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen) maa- ja metsätalousministeriö, liikenneneuvos Riitta Viren (liikenneneuvos Anni Rimpiläinen) liikenne- ja viestintäministeriö, hallintojohtaja Aino Jalonen (kehittämispäällikkö Riitta Pirhonen) ympäristöministeriö, maakunta-asiamies Antti Iso-Koivisto (EU-asiain päällikkö Erja Horttanainen) Suomen Kuntaliitto ja sakkunnig i förvaltningsärenden Kristina Beijar (folktingssekreterare Stefan Svenfors) Svenska Finlands Folkting. (VM lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen 09 160 32242)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan varainhoitovuodelta 2009 pöytäkirjaan ja ryhtyä kertomuksen edellyttämiin toimenpiteisiin sekä raportoida eduskunnalle toimenpiteiden toteuttamisesta seuraavassa tilinpäätöskertomuksessa. Eduskunnan kannanotot: 1. Eduskunta edellyttää, että Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnan voimavarat uusien ja lisääntyvien tehtävien hoitamiseksi turvataan. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta talousarviota ja sitä koskevia säädöksiä noudatetaan nykyistä tarkemmin. 3. Eduskunta edellyttää, että verotuet saatetaan hallituksen toimesta samalla tavoin valvonnan ja seurannan piiriin kuin budjetin kautta myönnetyt määrärahat. 4. Eduskunta edellyttää, että hallitus korjaa väylähankkeiden hyötykustannuslaskelmien toteutuksessa ilmenneet puutteet, jotta eduskunta saa entistä luotettavampaa ja laadukkaampaa informaatiota päätöksenteon perustaksi. 5. Eduskunta edellyttää hallituksen laativan vaihtoehtoisia työvoimaennusteita, joissa selvitetään perustellusti, kuinka suuren osan työvoimasta valtio- ja kuntasektori voivat kumpikin työllistää tulevaisuudessa, ja minkä suuruista valtionhallinnon henkilöstöä se edellyttäisi eri oletusten mukaisissa vaihtoehdoissa. 6. Eduskunta edellyttää, että hallitus kohdentaa lainvalmisteluun aikaisempaa enemmän voimavaroja lainsäädännön laadukkuuden turvaamiseksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä oikeusnormien määrään, säädöshuoltoon ja paremman sääntelyn periaatteisiin sekä vaikutusarviointien tekemiseen ja lainsäädännön tasapuolisuuteen kohderyhmille. 7. Eduskunta edellyttää hallituksen raportoivan kannanoton kohdissa 2–6 edellytettyjen toimenpiteiden toteutumisesta seuraavassa tilinpäätöskertomuksessa. (VM neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo 09 160 33052)

Päätös oikeuttaa opetus- ja kulttuuriministeriö myymään valtion omistamat Suomenlinnan Liikenne Oy:n osakkeet, jotka vastaavat 50 prosenttia yhtiön koko osakekannasta, Helsingin kaupungille 375 000 euron kauppahinnasta sekä allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja päättämään osakekaupan muista ehdoista. Opetus- ja kulttuuriministeriö oikeutetaan valtion puolesta hyväksymään ja allekirjoittamaan perussopimus Suomenlinnan huoltoliikenteestä aiheutuvan alijäämän korvaamisesta sekä muutoin päättämään huoltoliikenteen alijäämäkorvauksen yksityiskohtaisista ehdoista. (OKM neuvotteleva virkamies Matti Hietanen 09 160 77008)

Periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015. Kansallinen metsäohjelma 2015:ssä määritellään metsäpoliittiset strategiset päämäärät, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden mukaisesti Suomen metsäalaa kehitetään. Vuonna 2008 hyväksytty ohjelma tarkistetaan toimintaympäristön voimakkaan muutoksen takia. Yleisenä päämääränä on lisätä kansalaisten hyvinvointia hyödyntämällä metsiä monipuolisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (MMM metsäneuvos Marja Kokkonen 09 160 52923)

Päätös vahvistaa valtion televisio- ja radiorahaston käyttösuunnitelma varainhoitovuodelle 1.1.–31.12.2011. Rahastoon arvioidaan varainhoitovuonna 2011 kertyvän 462 miljoonaa euroa televisiomaksuja. Valtion televisio- ja radiorahaston varoja käytetään varainhoitovuonna 2011 Yleisradio Oy:n menojen rahoittamiseen 451 miljoonaa euroa. Viestintävirastolle arvioidaan aiheutuvan televisiomaksujen perinnästä ja tarkastuksesta kustannuksia 10,9 miljoonaa euroa. Liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön televisio- ja radiotoiminnan edistämiseen osoitetaan 366 000 euroa (sis. alv) ja rahaston tilintarkastukseen 14 000 euroa. (LVM viestintäneuvos Elina Normo 09 160 28463)

Päätös oikeuttaa liikenne- ja viestintäministeriö valtion puolesta luovuttamaan Luotsausliikelaitoksen toimintaa jatkamaan perustettavalle ja valtion kokonaan omistamalle Finnpilot Pilotage Oy -nimiselle osakeyhtiölle Luotsausliikelaitoksen hallinnassa oleva omaisuus, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminta arvoltaan noin 13 400 000 euroa apporttiehdoin, luovuttamaan Luotsausliikelaitoksen hallinnassa olevaa valtion kiinteistövarallisuutta liikelaitoksen kirjanpidon mukaisilla arvoilla sekä allekirjoittamaan luovutusta koskeva luovutuskirja. Liikenne- ja viestintäministeriö oikeutetaan edellä mainittua apporttiomaisuutta vastaan merkitsemään valtion puolesta Finnpilot Pilotage Oy:n osakkeita osakepääoman korotuksen (1 997 500 euroa) yhteydessä sekä samalla sijoittamaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan vähintään 1 000 000 ja enintään 15 000 000 euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä 09 160 28475)

Päätös asettaa Suomen ILO-neuvottelukunta toimikaudeksi 1.1.2011–31.12.2013. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallitusneuvos Raila Kangasperko työ- ja elinkeinoministeriö; varapuheenjohtaja: johtaja Pertti Siiki sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: yksikön päällikkö Pirjo Suomela-Chowdhury ulkoasiainministeriö, hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola sosiaali- ja terveysministeriö, työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi Valtion työmarkkinalaitos, johtava työmarkkinalakimies Erkki Hintsanen Kunnallinen työmarkkinalaitos, asiantuntija Anu Sajavaara Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija Simopekka Koivu Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK, johtava asiantuntija Simo Karetie Elinkeinoelämän keskusliitto EK, johtaja Marjaana Valkonen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, kansainvälisten asioiden asiantuntija Katja Lehto-Komulainen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, kansainvälisten asioiden päällikkö Juri Aaltonen Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ja kansainvälisten asioiden asiamies Liisa Folkersma Akava ry. (TEM hallitusneuvos Tarja Kröger 010 60 48937)

Päätös asettaa Valtiontakuurahaston johtokunta toimikaudeksi 1.1.2011–31.12.2013. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: talouspäällikkö Taina Vähimaa (erityisasiantuntija Juha Rissanen) työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Seija Kivinen (hallitusneuvos Raine Vairimaa) valtiovarainministeriö, apulaisjohtaja Sakari Lehtiö (apulaisjohtaja Anna von Knorring) Valtiokonttori ja neuvotteleva virkamies Esa Tikkanen (ylitarkastaja Janne Peltola) työ- ja elinkeinoministeriö. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 010 60 63532)

Päätös myöntää Koillis-Lapin Sähkö Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Kemijärven kaupungissa ja Pelkosenniemen kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Isokero-Pelkosenniemi). (TEM ylitarkastaja Osmo Haltia 010 60 64785)

Päätös hyväksyä osaamiskeskusohjelman tarkistaminen ja suuntaviivat vuosille 2011–2013. Valtioneuvosto hyväksyi 7.12.2006 valtakunnallisen osaamiskeskusohjelman vuosille 2007-2013 sekä ohjelman toteuttamaan 13 osaamisklusteria ja 21 osaamiskeskusta sekä 6 liitännäisjäsentä. Osaamisklustereita, -keskuksia ja liitännäisjäseniä nimettäessä varattiin ohjelmaan osallistuville tahoille ja muille hakijoille mahdollisuus seuraavan kerran tarkistaa osaamisklustereita ja -keskuksia vuonna 2010 väliarvioinnin yhteydessä. Osaamiskeskusohjelman alkukauden tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioimiseksi toteutettiin ulkopuolinen arviointi, joka valmistui kesäkuussa 2010. Osaamiskeskustyöryhmä teki esityksen valtioneuvostolle ohjelman välitarkistuksesta kokouksessaan 29.9.2010. Esitykseen sisältyivät osaamisklustereita ja osaamiskeskuksia koskevat muutosesitykset sekä -ohjelman loppukauden tavoitteet ja painopisteet. (TEM ylitarkastaja Kari Kainulainen 010 60 64950)

Päätös hyväksyä valtakunnallista osaamiskeskusohjelmaa toteuttavat osaamisklusterit ja osaamiskeskukset vuosiksi 2011–2013. Osaamiskeskusohjelmaan hyväksytään seuraavat osaamisklusterit: HealthBio, Hyvinvointi, Elintarvikekehitys, Energiateknologia, Jokapaikan tietotekniikka, Digitaaliset sisällöt, Matkailu ja elämystuotanto, Nanoteknologia, Meriosaaminen, Älykkäät koneet, Uusiutuva metsäteollisuus, Asuminen ja Ympäristöteknologia. Lisäksi ohjelmaan hyväksytään seuraavat osaamiskeskukset: Uudenmaan, Oulun seudun, Varsinais-Suomen, Tampereen seudun, Hyvinkään-Riihimäen seudun, Satakunnan, Hämeen, Lahden seudun, Kaakkois-Suomen, Mikkelin seudun, Savonlinnan seudun, Pohjois-Karjalan, Kuopion seudun, Jyväskylän seudun, Seinäjoen seudun, Länsi-Suomen, Kokkolan seudun, Kainuun, Lapin, Raahen seudun, Kouvolan seudun ja Varkauden seudun osaamiskeskukset. (TEM ylitarkastaja Kari Kainulainen 010 60 64950)

Päätös asettaa tasa-arvolautakunta toimikaudeksi 1.1.2011–31.12.2013. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: esittelijäneuvos, oikeustieteen kandidaatti Tuulia Riikonen korkein hallinto-oikeus (johtaja, oikeustieteen kandidaatti Eija Koivuranta sosiaali- ja terveysministeriö), 1. jäsen, varapuheenjohtaja: erityisasiantuntija, oikeustieteen tohtori Timo Makkonen oikeusministeriö (hallitusneuvos, oikeustieteen kandidaatti Eerikki Nurmi opetus- ja kulttuuriministeriö), 2. jäsen: hallitussihteeri Jan Hjelt työ- ja elinkeinoministeriö (lainopillinen asiamies Tiina Toivonen Suomen Yrittäjät ry) 3. jäsen: asiantuntija Anu Sajavaara Elinkeinoelämän keskusliitto EK (työmarkkinalakimies Jouko Hämäläinen Kunnallinen työmarkkinalaitos) ja 4. jäsen: lakimies Anu-Tuija Lehto Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (lakimies Paula Ilveskivi AKAVA ry). (STM hallitussihteeri Johanna Huovinen 09 160 74154)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 16.12.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 51/2010 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Yhdistyneiden Kansakuntien ampuma-asepöytäkirjan 10 artiklan täytäntöönpanosta ja ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampuma-tarvikkeiden vientiluvasta ja tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyistä (asevientiasetus). Asetusehdotuksen tavoitteena on luoda Euroopan unionille yhtenäinen siviilikäyttöön tarkoitettujen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientilupajärjestelmä. Asetukseen perustuva vientilupa korvaisi nykyiset jäsenvaltioiden kansallisiin lainsäädäntöihin perustuvat vientiluvat. Asetusehdotus sisältäisi myös eräitä tuontia koskevia säännöksiä. Asetus olisi osa Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta (SopS 20/2004) täydentävän, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koskevan lisäpöytäkirjan yhteisölainsäädännön alaan kuuluvien säännösten voimaansaattamista. (SM projektipäällikkö Mika Lehtonen 071 878 1843)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 52/2010 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta. Ehdotettu muutos liittyy Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) voimaantuloon ja täytäntöönpanoon. Tästä aiheutuu muutoksia maatalousalaa koskeviin säädöksiin. Maatalousala tuli ensimmäistä kertaa pääsääntöisesti yhteispäätösmenettelyn piiriin sopimuksen tultua voimaan. Komission ehdotuksen tarkoituksena on antaa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyllä säädöksellä komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä (SEUT 290 artikla) tai täytäntöönpanosääntelyä (SEUT 291 artikla) useista asioista. Osa valtuuksista näyttäisi koskevan asioita, joilla on merkitystä tuen saajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Osalla taas näyttäisi olevan merkitystä jäsenvaltiolle aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän kustannuksina ja soveltamisessa sekä myöhemmin komission sääntöjenmukaisuustarkastuksissa, jos komissio katsoo, että järjestelmä ei vastaa komission näkemystä. (MMM neuvotteleva virkamies Tiina Malm 09 160 54220)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 53/2010 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 muuttamisesta. Komission asetusehdotus koskee maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevan neuvoston asetuksen muuttamista. Ehdotettu muutos liittyy Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) voimaantuloon ja täytäntöönpanoon. Tästä aiheutuu muutoksia maatalousalaa koskeviin säädöksiin. Maatalousala tuli ensimmäistä kertaa pääsääntöisesti yhteispäätösmenettelyn piiriin sopimuksen tultua voimaan. Komission ehdotuksen tarkoituksena on antaa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyllä säädöksellä komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä (SEUT 290 artikla) tai täytäntöönpanosääntelyä (SEUT 291 artikla) useista asioista. Osa valtuuksista näyttäisi koskevan asioita, joilla on merkitystä tuen saajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Osalla taas näyttäisi olevan merkitystä jäsenvaltiolle aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän kustannuksina ja soveltamisessa sekä myöhemmin komission sääntöjenmukaisuustarkastuksissa, jos komissio katsoo, että järjestelmä ei vastaa komission näkemystä. (MMM vanhempi hallitussihteeri Mirja Eerola 09 160 52335)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 16.12.2010 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi kenraaliluutnantti Arto Tuomas Rädylle virkavapautta puolustusvoimien kenraalin virasta 1.1.2011–31.12.2013 sekä prikaatikenraali Esa Ilmari Pulkkiselle virkavapautta puolustusvoimien kenraalin virasta 1.1.2011–30.6.2014. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 09 160 88121)

Johtaja Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään oman toimensa ohella 1.1.2011–31.12.2015. (TEM hallitusneuvos Heidi Nummela 010 60 47988)

Ylitarkastaja, oikeustieteen kandidaatti Tuuli Lovén ympäristöministeriön hallitussihteerin virkaan 1.1.2011 lukien. (YM hallitussihteeri Heidi Sederholm 040 014 3898)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 15.12.2010 seuraavia asioita:

Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista. Nykyinen asetus (1008/2008) on voimassa vuoden 2010 loppuun. Asetukseen ei tehdä merkittäviä muutoksia voimassa olevaan asetukseen nähden. Asetuksen 1 §:n mukaisista kursseista perittävää maksua nostetaan 80 eurosta 87 euroon kurssipäivältä. Pelastusopiston vesipelastuskurssista peritään 92 euroa kurssipäivältä. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun. (SM neuvotteleva virkamies Henri Helo 071 878 8415)

Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2010 ja 2011 annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 6 §:n suomenkielistä sanamuotoa ja 11 §:ää täsmennetään. Maksutaulukkoon tehdään muutoksia järjestyslain ja yksityisen turvallisuusalan 1.12.2010 voimaantulevien lainsäädäntömuutosten johdosta, yhteisöturvallisuusselvitysten siirtymisestä puolustusvoimien esikunnalta suojelupoliisin tehtäväksi ja viisumisäännöstön sekä yleisestä kustannustason noususta ja käsittelyprosessien muutoksista johtuen. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa 31.12.2011 saakka. (SM hallitusneuvos Katriina Laitinen 071 878 8559)

Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien maksullisista suoritteista. Asetuksessa säädetään puolustusvoimien maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista ja niistä perittävistä maksuista sekä liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista suoritteista. Puolustusvoimien maksullisista suoritteista arvioidaan kertyvän vuonna 2011 tuloja noin 8,6 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa vuoden 2013 loppuun saakka. (PLM talousjohtaja Timo Norbäck 09 160 88240)

Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista. Asetus vastaa sisällöltään voimassa olevaa asetusta. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista arvioidaan kertyvän vuonna 2011 tuloja noin 145,4 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa vuoden 2013 loppuun. (PLM talousjohtaja Timo Norbäck 09 160 88240)

Vuoden 2010 talousarvion momentin 28.99.97 (Valtion saatavien turvaaminen) arviomäärärahan ylittäminen 50 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu taloustaantuman myötä jatkuneesta konkurssien huomattavasta määrästä. Määrärahaa on jouduttu käyttämään aiempaa arvioitua enemmän maksu-kyvyttömyysmenettelyistä aiheutuneiden kulujen maksamiseen. Näistä suurimmat kuluerät ovat olleet konkurssipesien hoidosta aiheutuneet menot. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nerg 09 160 33130)

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2011 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista. Verontilityslain 13 §:n mukaiset verovuoden 2011 jako-osuudet lasketaan verovuosien 2008 ja 2009 tietojen ja kuntien asukasmäärien perusteella laskettujen täysipainoisten jako-osuuksien keskiarvona. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 09 160 33149)

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2010 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä. Vuoden 2009 verotustietojen tultua käyttöön valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2010 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia tarkistetaan. Lisäksi tarkistetaan ne laskentaperusteet, joita noudatetaan laskettaessa yksittäisten kuntien ja seurakuntien edellä mainittujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia. Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä verovuodelta 2010 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytettävät työnantajasuoritusten vähimmäismäärät vahvistetaan. Asetus tulee voimaan 17.12.2010. (VM neuvotteleva virka-mies Merja Taipalus 09 160 33149)

Valtiovarainministeriön päätös Senaatti-kiinteistöjen hallintaan siirrettävästä omaisuudesta sekä siirron muista ehdoista. Valtion kiinteistönomistuksia koskevien linjausten mukaisesti valtion kiinteistöhallintoa organisoidaan uudelleen omistajaohjauksen aktivoimiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Tähän linjaukseen liittyen Rajavartiolaitos on 8.11.2010 päättänyt siirtää 31.12.2010 lukien valtiovarainministeriön hallintaan omistajahallinnassaan olevaa kiinteistövarallisuutta. Kiinteistövarallisuus koostuu pääosin Rajavartiolaitoksen käyttöön edelleen jäävistä Vartiolentueiden kiinteistöistä sekä eräistä Rajavartiolaitoksen käytöstä poistuvista kohteista. Päätöksellä yllä mainittu valtion kiinteistövarallisuus yhtä kohdetta lukuun ottamatta siirretään 1.1.2011 voimaan tulevan uuden liike-laitoslain mukaisesti valtio-varainministeriöstä edelleen Senaatti-kiinteistöille. Senaatti-kiinteistöjen hallintaan ja taseeseen siirrettävä kiinteistövarallisuus merkitään lainaehdoin annetuksi velkapääomaksi 1.1.2011 lukien ja sen käyväksi siirtoarvoksi vahvistetaan 4,9 miljoonaa euroa. (VM hallitussihteeri Ilkka Koponen 09 160 33018)

Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta. Asetuksella säädetään, mitkä tullilaitoksen suoritteet ovat valtion maksuperustelaissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ja mistä suoritteista peritään maksu liiketaloudellisin perustein. Eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain nojalla määritetään tullihallituksen ennakkoratkaisuista perittävät maksut; nykyinen käytäntö on perusteiden mukainen. Tullihallitus olisi toimivaltainen päättämään viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä tarkoitetuista maksuista lainkohdassa säädetyin edellytyksin. Asetuksen maksutaulukossa määrätään julkisoikeudellisista suoritteista perittävät kiinteät maksut, jotka on tarkistettu vastaamaan omakustannusarvoa. Eräistä suoritteista peritään kuitenkin omakustannusarvosta poikkeava maksu. Maksut ovat Tullihallituksen esityksen mukaisia. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa 31.12.2012 saakka. (VM ylitarkastaja Pirjo Lahti 09 160 34771)

Maa- ja metsätalousministeriö päätös maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2011 väliaikaisen käyttösuunnitelman vahvistamisesta ja lainamäärän, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2011 myöntää, rajaamisesta rahaston johtokunnan esityksen mukaisesti. Vuoden 2011 väliaikaisessa käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien varojen määräksi arvioitu 177,30 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoja on käyttösuunnitelmaan esitetty 3,80 miljoonaa euroa ja kulutusmenoja 104,68 miljoonaa euroa eli yhteensä 108,48 miljoonaa euroa. Lainamäärä, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2011 myöntää, rajataan 7,0 miljoonaan euroon. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 09 160 53345)

Vuoden 2010 talousarvion momentin 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) arviomäärärahan ylittäminen 2 miljoonalla eurolla. Ylitystarve aiheutuu pääosin kesken budjettivuotta EU:ssa päätetystä ja kuluvana vuonna maksetusta niin sanotusta maitokriisituesta (4 767 093 euroa). Maitokriisitukea vastaava summa on tuloutettu EU:sta Suomeen elokuussa 2010. (MMM neuvotteleva virkamies Juha Palonen 09 160 52935)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista. Asetus on uusittava sen voimassaolon päättymisen vuoksi. Asetus on voimassa olevan asetuksen kaltainen muutoin kuin erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan (EKL) pätevyyteen liittyvien suoritteiden osalta. Ne siirretään asetukseen Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista. Muutos aiheutuu tieliikennelain 49 §:ään 1.7.2010 lukien tehdystä muutoksesta, jonka mukaan suoritteet siirtyvät Liikennevirastolta Liikenteen turvallisuusvirastolle. Asetuksella on vuoden määräaika, koska vuoden 2011 aikana on tarkoitus tarkentaa maksusuoritteiden perusteita. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja se on voimassa vuoden 2011 loppuun. (LVM liikenneneuvos Riitta Viren 09 160 28485)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista. Asetuksella säädetään julkisoikeudellisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä muista maksullisista suoritteista. Liikenteen turvallisuusviraston maksuasetukseen sisältyy noin 650 julkisoikeudellista suoritetta, liiketaloudellisia suoritteita sekä yksi erillislain mukainen suorite (katsastustoiminnan maksu). Uusi maksuasetus sisältää voimassa olevaan maksuasetukseen verrattuna uusia suoritteita, hinnanmuutoksia, rakenteellisia muutoksia sekä eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. Maksutulon kasvusta on arviolta keskimäärin 9 prosentin maksujen korotuksia ja 3,5 prosentin volyymien kasvua. Kustannusvastaavuus on 104 prosenttia johtuen ylijäämäiseksi säädetyistä julkisoikeudellisista suoritteista sekä liiketaloudellisesti hinnoiteltavista suoritteista. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun. (LVM liikenneneuvos Sabina Lindström 09 160 28576)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista. Asetus sisältää valtion maksuperustelain 8 §:n nojalla annettavat määräykset Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hoitaa 1.1.2011 lähtien nykyiset Turvatekniikan keskuksen tehtävät, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston kemikaalihallinnon tehtävät, Suomen -ympäristökeskuksen kemikaalihallinnon tehtävät sekä Elintarviketurvallisuusviraston kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi-, hyväksymis- ja rekisteröintitehtävät. Asetus kattaa kaikki Turvallisuus- ja kemikaali-viraston maksulliset suoritteet. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa 31.12.2013 saakka. (TEM neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki 010 60 63722)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimukset ajalle 1.8.2011–31.7.2021. Vuokrattava toimitila on osoitteessa Opastinsilta 12 A, Helsinki. Vuokranantaja on Senaatti-kiinteistöt ja tilat ovat valtion omistuksessa. Tilaratkaisun myötä ELY-keskuksen henkilöstö sijoittuu kokonaisuudessaan yhteisiin tiloihin. ELY-keskus vuokraa toimistotilaa 7 687 neliömetriä ja kokonaispinta-alaa 8 825 m2 virastotalosta. ELY-keskuksen nykyisten toimitilojen yhteenlaskettu pinta-ala on 14 284 neliömetriä. Vuoden 2010 hintatasolla laskettuna kustannukset ovat (pl alv) 17 129 040 euroa kymmenen vuoden vuokrasopimuskaudella. (TEM neuvotteleva virkamies Päivi Laatikainen 010 60 47979)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimukset ajalle 1.4.2013–31.3.2023. Vuokrattava toimitila on osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Vuokranantaja on Senaatti-kiinteistöt ja tilat ovat valtion omistuksessa. Tilaratkaisun myötä ELY-keskuksen henkilöstö sijoittuu kokonaisuudessaan yhteisiin tiloihin. ELY-keskus vuokraa toimistotilaa 4913 neliömetriä. Arkistot ja varastot mukaan lukien vuokrattava tila on 5826 neliömetriä. Vuokrattava kokonaispinta-ala on 6914 neliömetriä, josta 1088 neliömetriä on rakennuksen ominaisuuksista johtuvaa ELY-keskukselle jyvitettyä portaikko- ja aulatilaa. Vuoden 2010 hintatason mukaan laskettuna kustannukset ovat (pl alv) 11 881 440 euroa kymmenen vuoden vuokrasopimuskaudella. (TEM neuvotteleva virkamies Päivi Laatikainen 010 60 47979)

Valtiontakuurahastoon vuoden 2009 toisen lisätalousarvion momentilta 32.30.63 (Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen) 7 322 543,00 Yhdysvaltain dollarin vasta-arvon euroissa siirtäminen. Siirto liittyy Suomen ja Venäjän välillä vuonna 2006 tehtyyn velkakonversiosopimukseen. Valuuttakurssina käytetään siirtopäivänä vallitsevaa valuuttakurssia. Suomen ja Venäjän välillä vuonna 2006 tehdyn velkakonversiosopimuksen mukaisesti Venäjä kuittaa Suomella entiseltä Neuvostoliitolta olevia saatavia noin 30 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta Suomeen suuntautuvilla tavara- ja palvelutoimituksilla. Toimitusten maksu hoidetaan kuittaamalla Suomelta entiseltä Neuvostoliitolta olevaa saatavaa. Saatava on ollut valtiontakuurahaston taseessa saamisena Venäjältä, mutta velkakonversiosopimuksen johdosta takuurahaston saaminen on muuttunut saamiseksi Suomen valtiolta. Valtio maksaa takuurahaston saamista toteutuneiden tavara- ja palvelutoimitusten arvoa vastaavilla siirroilla talousarviosta valtiontakuurahastoon. Työ- ja elinkeinoministeriön tai sen valtuuttamien laitosten osuus vuoden 2006 konversiosopimukseen liittyvistä toimituksista on enintään 30 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Nyt tehtävällä siirrolla katetaan 15.12.2009–9.12.2010 kirjanpitoon kirjattuja toimituksia vastaava summa. Vuoden 2009 toisessa lisätalousarviossa on myönnetty 25 miljoonaa euroa momentille 32.30.63 tätä tarkoitusta varten. Määrärahasiirto valtiontakuurahastoon on tarkoitus suorittaa 15.12.2010 kyseisenä päivänä vallitsevalla valuuttakurssilla. Siirto on tehtävä kuluvan vuoden loppuun mennessä. (TEM hallitussihteeri Christina Snellman 010 60 6000)

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2011 talousarvion vahvistaminen. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa Valtion ydinjätehuoltorahaston talousarvion vuodelle 2011. Rahasto muodostuu kolmesta erillisvarallisuudesta (erillisrahastosta): Varautumisrahasto, Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto. Talousarviossa vahvistetaan tosiasiallisesti vain rahaston kolmen erillisrahaston hallintokulut. Muilta osin kunkin erillisrahaston talous määräytyy ydinenergialain perusteella. Varautumisrahaston talouteen vaikuttavat lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergialain nojalla tekemät vuotuiset varautumispäätökset. Valtion ydinjätehuoltorahaston hallintokulut vuonna 2011 ovat talousarvioehdotuksen mukaan kaikkien kolmen erillisrahaston osalta yhteensä 139 842,00 euroa. Tähän sisältyy Varautumisrahaston talousarvio-osassa Valtiokonttorin sijoitustoimintapalkkiota varten tehty 31 000 euron varaus. Hallintokulut kasvaisivat edelliseen talousarvioon nähden 5 192 euroa. Rahaston taseen loppusumma tilikauden 2009 päättyessä oli noin 1,8 miljardia euroa. (TEM ylitarkastaja Eriika Melkas 010 60 64103)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 15.12.2010

Suomen mahdollinen osallistuminen UNIFIL-operaatioon

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin keskiviikkona 15. joulukuuta Suomen mahdollista osallistumista YK-johtoiseen UNIFIL-rauhanturvaoperaatioon Etelä-Libanonissa. Tarkoitus on osallistua yhdessä Irlannin kanssa ja valmistautua siihen, että Suomi päättäisi osallistua operaatioon vuoden 2011 loppupuoliskolla.

Lisäksi keskusteltiin joulukuun 16.–17. päivänä kokoontuvassa Eurooppa-neuvostossa käsiteltävistä ulkosuhdekysymyksistä.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kehitysrahoituksen pohjan laajentamista ja eri yhteiskunnan tahojen yhteistyön lisäämismahdollisuuksia tutkinut työryhmä luovutti 14.12.2010 raporttinsa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyryselle. Työryhmän raportti sisältää kahdeksan suositusta sekä muita toimenpide-ehdotuksia hallitukselle ja relevanteille ministeriöille toimeenpantaviksi asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työryhmä suosittaa muun muassa, että hallitus kehittää -kehityspoliittisten linjausten toimeenpanossa mekanismeja ja luo käytännön edellytyksiä kysyntälähtöisten kumppanuuksien muodostumiselle sekä tukee kehityspolitiikan klusteritoimintaa. Raportti on osoitteessa http://formin.finland.fi/public/download.asx?ID=67991&GUID={DCDB3D12221C-479A-A93B.C92D69 B9AE8E}. Lisätietoja antaa talous-neuvonantaja Mika Vehnämäki, p. 09 160 56165, ulkoministeriö.

Segregaation lieventämistyö-ryhmä luovutti 16.12.2010 loppuraporttinsa opetusministeri Henna Virkkuselle. Työryhmä teki toimenpide-ehdotuksia sukupuolen mukaisen segregaation lieventämiseksi opetuksessa ja koulutuksessa. Työryhmä katsoo, että segregaation lieventäminen edellyttää määrätietoisia ja konkreettisia toimenpiteitä useilla eri hallinnonaloilla. Segregaation lieventäminen ja tasa-arvonäkökulma on työryhmän mukaan valtavirtaistettava osaksi päätöksentekoa ja opetushallinnon toimintaa. Työryhmä esittää hallitusohjelmaan sisällytettäväksi eri viranomaisten toimialaa koskevia segregaation lieventämistoimenpiteitä. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/okmtr18.pdf?lang=fi. Lisätietoja -antavat ylijohtaja Petri Pohjonen, p. 040 348 7139 ja opetusneuvos Kari Nyyssölä, p. 040 348 7819, Opetushallitus.

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti 13.12.2010 Työhönosoittamisesta työn tarjoamiseen -raportista. Selvityksessä on tarkasteltu TE-toimistoissa tehtyjä työhönosoituksia avoinna olevien työpaikkojen ja työnhakijoiden näkökulmasta. Selvityksen pohjatietoina on käytetty työnvälitystilastojen sekä työhallinnon URA-tietojärjestelmän tietoja vuodelta 2008. Selvityksen keskeisenä johtopäätöksenä on, että työn tarjoaminen on miellettävä nykyistä selvemmin TE-toimiston keskeiseksi asiakaspalvelun muodoksi. Tämän takia myös työhönosoituskäytäntöjä on kehitettävä ja työnantajayhteistyötä lisättävä. Selvitys on osoitteessa http://www.tem.fi/files/28563/Tyohonosoittamisesta_tyon_tarjoamiseen_tyohonosoitusten_kayttoa_koskeva_selvitys_ja_kehittamisesitykset.pdf. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Ahti Avikainen, p. 010 60 47980 ja ylitarkastaja Tiina Korhonen, p. 010 60 49048, työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.