Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 49/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 10.12.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 310/2010 vp) laeiksi vankeuslain, ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain ja rikoslain 2 c luvun muuttamisesta. Seksuaalirikollisille tarkoitettu lääkehoito sekä siihen liittyvä psykososiaalinen hoito ja tuki otetaan osaksi rikosoikeudellista seuraamusjärjestelmää. Lääkehoitoon sitoutunut vanki voi päästä valvottuun koevapauteen, mutta edellytyksenä on koevapauden muiden ehtojen lisäksi, että hän sitoutuu jatkamaan lääkehoitoa myös ehdonalaisessa vapaudessa. Jos valvotussa koevapaudessa oleva rikkoo hoitomääräyksen ehtoja, hänelle annetaan varoitus tai koevapaus peruutetaan. Jos rikkomus tapahtuu ehdonalaisessa vapaudessa, valvottavalle annetaan kirjallinen kehotus valvontasuunnitelman noudattamiseen. Jos valvottava kehotuksesta huolimatta rikkoo lääkehoidosta annettuja määräyksiä tai lopettaa lääkehoidon, tuomioistuin voi määrätä jäännösrangaistusta täytäntöönpantavaksi enintään 14 päivää. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2011. (OM lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell 09 160 67892)

Hallituksen esitys (HE 311/2010 vp) laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta. Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että maahantuonnissa pienintä kannettavaa arvonlisäveron määrää alennetaan 10 eurosta 5 euroon. Lisäksi arvonlisäverolakia muutetaan siten, että toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden ulkomaalaisten vuodelta 2009 tehtävien arvonlisäveronpalautushakemusten määräaikaa pidennetään 31.3.2011 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ulkomaalaisten arvonlisäveronpalautuksen hakuajan pidentämisen osalta ja sitä ehdotetaan tältä osin sovellettavaksi taannehtivasti 1.10.2010 lukien. Maahantuonnissa pienintä kannettavaa arvonlisäveron määrää koskevan muutoksen osalta laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2013. (VM neuvotteleva virkamies Tiina Maisala 09 160 33205)

Hallituksen esitys (HE 312/2010 vp) Suomen ja Ruotsin välisen valtion rajat ja lentotiedotusalueiden rajat ylittävää toimintaa koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä tehty valtion rajat ja lentotiedotusalueiden rajat ylittävää toimintaa koskeva sopimus ja laki sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksella täsmennetään järjestelyjä, joilla Suomi on delegoinut ilmaliikennepalvelujen tarjoamisen Ruotsille Merenkurkun alueella. Lisäksi sopimuksessa on määräyksiä koskien ilmatilan varaamista Suomen ja Ruotsin yhteisiä ilmasotaharjoituksia varten. Sopimus allekirjoitettiin Tukholmassa 23.6.2010. Sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on vastaanotettu jälkimmäinen ilmoitus siitä, että sopimuksen voimaansaattamiseksi tarvittavat kansalliset toimenpiteet on saatettu loppuun. Laki sopimuksen eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (LVM hallitusneuvos Maija-Liisa Ahokas 09 160 28390)

Hallituksen esitys (HE 313/2010 vp) laiksi lentoasemaverkosta ja -maksuista. Lailla lentoasemaverkosta ja -maksuista pannaan muun ohessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi lentoasemamaksuista. Lakia sovelletaan siviili-ilmailun lisäksi kansallisin perustein sotilasilmailuun ja valtion ilmailuun huomioiden Suomen yhteen sovitettu lentoasema- ja lennonvarmistusjärjestelmä. Laissa säädetään lentoasemaverkkoyhtiön velvoitteesta ylläpitää valtakunnallista lentoasemaverkkoa ja lentoasemapalveluita sekä lentoasemamaksujen määräytymisestä yhtiön lentoasemilla. Siviili- ja sotilasilmailun hinnoitteluperiaatteet yhtenäistetään. Tämä toteutetaan kustannusneutraalisti siten, että eri osapuolten kustannusjaossa ei tapahdu oleellisia muutoksia nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Sääntelyn tavoitteena on turvata kustannustehokkaiden lentoasemapalvelujen tarjonta ja saatavuus tilanteessa, jossa palveluntarjoajalla on luonnollinen monopoli. (LVM hallitusneuvos Maija-Liisa Ahokas 09 160 28390)

Hallituksen esitys (HE 314/2010 vp) ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Lait ajoneuvojen katsastusluvista, ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä ja katsastustoiminnan valvontamaksusta säädetään. Lisäksi tehdään vähäisiä muutoksia ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annettuun lakiin, ajoneuvolakiin ja julkisista hankinnoista annettuun lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä tulisi kuitenkin voimaan 1.1.2013. Valtioneuvoston lausuma; Uudistuksen vaikutuksia korjaamojen yhteydessä tarjottavien katsastuspalvelujen saatavuuteen, markkinoihin sekä katsastus- ja autonkorjaushintojen kehitykseen on seurattava tarkoin. Tarvittaessa on oltava valmiudet tarkistaa säännöksiä mahdollisten ongelmien poistamiseksi. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 09 160 28557)

Hallituksen esitys (HE 315/2010 vp) päästökauppalaiksi. Päästökauppalailla pannaan täytäntöön päästökauppadirektiivi ja sen muuttamisesta annettu direktiivi, joka koskee EU:n päästökauppajärjestelmää vuoden 2013 alusta lukien. Päästökauppalakia sovelletaan päästökauppakauden 2013–2020 alusta sekä kyseisin kauden päästöoikeuksien jaon ja kasvihuonekaasujen päästölupien valmisteluun. Lailla kumotaan voimassaoleva päästökauppalaki. (TEM hallitusneuvos Päivi Janka 010 60 64833)

Hallituksen esitys (HE 316/2010 vp) laiksi työttömyysturvalain 11 luvun muuttamisesta. Työttömyysturvalakiin lisätään määräaika, jossa työttömyysetuutta koskevat hakemukset tulee käsitellä. Työttömyysetuutta koskeva päätös tulee antaa 30 kalenteripäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta. Jos päätöstä ei hakemuksen puutteellisuuden vuoksi voida antaa määräajassa, päätös tulee tällaisessa tapauksessa antaa viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun työttömyyskassalla tai Kansaneläkelaitoksella on käytettävissään asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot. (STM hallitusneuvos Esko Salo 09 160 73180)

Tasavallan presidentti peruutti hallituksen esityksen laiksi alkoholilain muuttamisesta (HE 217/2010 vp). (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 09 160 73787)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 10.12.2010 seuraavat lait:

Laki rikoslain 44 ja 48 luvun muuttamisesta, laki luonnonsuojelulain 58 §:n muuttamisesta ja laki ympäristönsuojelulain 20 §:n muuttamisesta (HE 157/2010 vp). Rikoslakia muutetaan niin, että oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevat säännökset soveltuvat ydinenergian käyttörikokseen, räjähderikokseen ja varomattomaan käsittelyyn. Euroopan parlamentin ja neuvoston pesuaineita koskevan asetuksen vastaiset teot säädetään rangaistaviksi rikoslaissa ympäristön turmelemisena. Luonnonsuojelurikoksena rangaistaviksi säädetään eräät luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelua koskevan neuvoston asetuksen, niin sanotun CITES-asetuksen, vastaiset teot. Ympäristön turmelemista koskevaa rikoslain säännöstä ja ympäristönsuojelulain säännöksiä muutetaan niin, että ne koskevat uutta otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta. Lisäksi tehdään teknisluonteinen korjaus luonnonsuojelulain luonnonsuojelurikkomusta koskevan säännöksen virheelliseen sanamuotoon. Säännöksillä pannaan Suomessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston marraskuussa 2008 antama direktiivi ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin. Lisäksi säännöksillä tehdään lakiin Euroopan parlamentin ja neuvoston syyskuussa 2009 antaman otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevasta asetuksesta johtuvat muutokset. Lait tulevat voimaan 25.12.2010. (OM lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa 09 160 67700)

Laki Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa, laki elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta, laki avioliittolain muuttamisesta, laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta, laki ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta ja laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain kumoamisesta (HE 144/2010 vp). Ulkoasiainministeriöllä olevat tehtävät elatusapujen kansainvälisessä perinnässä siirretään oikeusministeriölle. Lisäksi annetaan säännökset elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta Suomessa. Lait tulevat voimaan 18.6.2011. Laki Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa tulee kuitenkin voimaan 1.1.2011. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 09 160 67665)

Laki eduskuntaryhmien tuesta (LA 34/2010 vp). Eduskuntaryhmä saa valtion talousarvioon otetun määrärahan rajoissa avustusta ryhmän toiminnalle välttämättömän henkilöstön palkkaamiseen ja ryhmän toiminnasta aiheutuviin muihin menoihin. Määräraha jaetaan ryhmien kesken siten, että kukin ryhmä saa kuukausittain samansuuruisen perussumman ja ryhmään kuuluvien edustajien määrän mukaisen lisäsumman. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (OM lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri 09 160 67697)

Laki rikoslain 2 c luvun muuttamisesta (HE 54/2010 vp). Rikoslain säännöksiä ehdonalaisesta vapauttamisesta täsmennetään. Lisäksi selkeytetään säännöksiä vankien rangaistusaikojen laskemisesta. Keskeisimmät muutokset koskevat sitä, kuinka elinkautisvangin vankilassaoloaika määräytyy. Samalla muutetaan alle 21-vuotiaana rikoksensa tehneen elinkautisvangin aikaisinta mahdollisuutta hakea päästämistä ehdonalaiseen vapauteen. Rangaistusajan laskemiseen liittyviä säännöksiä myös täsmennetään. Laki tulee voimaan 1.2.2011. (OM lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell 09 160 67892)

Laki rikoslain 21 luvun 16 §:n muuttamisesta (HE 78/2010 vp). Rikoslain lievän pahoinpitelyn syyteoikeutta koskevaa säännöstä muutetaan niin, että alaikäiseen ja läheiseen kohdistetut lievät pahoinpitelyt ovat virallisen syytteen alaisia. Suojan piirissä olevat läheiset yksilöidään mahdollisimman tarkkarajaisesti. Henkilöön hänen työtehtäviensä vuoksi kohdistettu lievä pahoinpitely on virallisen syytteen alainen. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (OM lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen 09 160 67653)

Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, laki valtion eläkelain muuttamisesta ja laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta (HE 118/2010 vp). Kansaneläkelaitoksen henkilöstöä koskevien eläkeasioiden käsittely siirretään Kunnallisen eläkelaitoksen hoidettavaksi. Lisäksi kunnalliseen eläkelakiin ja valtion eläkelakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat laista sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. Kunnallisen eläkelain 1 §:n 3 momentti, 137 §:n 3 momentti, 137 b § ja 141 a § sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 § ja 14 §:n 4 momentti tulevat kuitenkin voimaan 1.1.2012. (VM hallitusneuvos Erik Strömberg 09 160 32204)

Laki kotikuntalain muuttamisesta (HE 180/2010 vp). Maistraatin toimivallan määräytymisen alueellisista rajoituksista kotikuntamerkintöjen tekemisessä luovutaan. Merkinnän tekemiseen liittyvät tehtävät voidaan jakaa maistraattien kesken laissa säädetyin edellytyksin. Lisäksi lakiin lisätään säännös, jonka mukaan saman kunnan alueella tapahtuvissa selvissä ja yksinkertaisissa muutoissa merkintä asuinpaikasta voidaan tehdä väestötietojärjestelmään suoraan ilmoituksen perusteella. Samalla kotikuntalain säännöksiin tehdään muun lainsäädännön muutoksista aiheutuvat tekniset tarkistukset. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (VM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 09 160 32239)

Laki valtion liikelaitoksista ja laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta (HE 63/2010 vp). Valtion liikelaitos voi toimia ainoastaan sidosyksikköasemassa ja siten, että se tuottaa palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille liikelaitoksille sekä eduskunnalle ja sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille. Valtion liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetulla määrärahalla. Valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain soveltamisalaa muutetaan niin, että laki koskee myös lain mukaisia valtion liikelaitoksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (VM lainsäädäntöneuvos Markus Siltanen 09 160 33212)

Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta (HE 230/2010 vp). Lakiin lisätään säännös yhteispalvelusopimusten rekisteristä, jota pitää aluehallintovirastoista annetun asetuksen mukaan määräytyvä toimivaltainen aluehallintovirasto. Rekisteriin merkitään yhteispalvelusopimuksen osapuolet, yhteispalvelupisteen sijaintipaikka, sen palveluvalikoima ja sopimuksen voimassaoloaika sekä muut vastaavat sopimusten seurannan edellyttämät tiedot. Lisäksi yhteispalvelusopimuksen toimeksisaaja on velvollinen ilmoittamaan aluehallintovirastolle yhteispalvelusopimuksen tekemisestä, muuttamisesta ja päättymisestä. Lakiin lisätään myös säännös, jonka mukaan valtiovarainministeriön tehtävänä on johtaa yhteispalvelun kehittämistä ja yhteensovittamista. Laki tulee voimaan 1.2.2011. (VM lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen 09 160 32242)

Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta (LA 79/2010 vp). Lakia sovelletaan, kun tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu taikka tavara tai palvelu on otettu omaan käyttöön vuosina 1995–2012. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (VM ylitarkastaja Risto Sakki 09 160 33156)

Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 128/2010 vp). Kansalaisopistojen, kansanopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten perustamishankkeiden hankekohtaisista valtionavustuksista luovutaan ja perustamishankkeiden rahoitus otetaan poistojen kautta huomioon käyttökustannusten valtionosuusperusteissa vuoden 2012 alusta. Lisäksi muutetaan eräitä kansanopistojen valtionosuuden perusteena käytettäviä porrastustekijöitä. Vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtorin ja opettajien ja eräitä valtionavustuksia koskeva valtionapuviranomaisuus siirretään Opetushallitukselle. Opetusministeriön nimi muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriöksi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistamisen ajankohtia siirretään vuodella eteenpäin. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (OKM hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä 09 160 77271)

Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 87/2010 vp). Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettuun lakiin lisätään säännös yliopistossa eläinlääketieteen opetus- ja tutkimustehtävissä toimivan ulkomailla eläinlääkärin tutkinnon suorittaneen henkilön väliaikaisesta oikeudesta ammatinharjoittamiseen ilman lisäopinto- tai kielitaitovaatimuksia. Lakiin lisätään myös säännös eläinlääkärirekisterin tietoihin perustuvasta internetin kautta toimivasta kaikille avoimesta julkisesta tietopalvelusta. Julkisen tietopalvelun kautta Elintarviketurvallisuusvirasto voi luovuttaa sähköisesti eläinlääkärirekisteristä eläinlääkäriammatinharjoittajia koskevia tietoja. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (MMM hallitusneuvos Tanja Viljanen 09 160 52434)

Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 115/2010 vp). Lakiin lisätään säännökset mahdollisuudesta antaa kasveille ja kasvituotteille haitallisia kasvintuhoojia koskevia virallisiin laboratorioanalyyseihin liittyviä tehtäviä yliopistoille, tutkimuslaitoksille ja yksityisille laboratorioille. Elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyy tarpeen mukaan laboratoriot hakemuksesta valtuutetuksi laboratorioksi määräajaksi tai toistaiseksi. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (MMM neuvotteleva virkamies Tiina-Mari Martimo 09 160 52700)

Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta ja laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 167/2010 vp). Ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain voimaantuloa siirretään kaksi vuotta myöhemmäksi ja yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain voimassa oloa jatketaan vastaavasti kahdella vuodella. Lisäksi muutetaan Ajoneuvohallintokeskuksen nimi Liikenteen turvallisuusvirastoksi. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 09 160 28557)

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen, laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa ja laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 74/2010 vp). Suomessa myytävien, muuten luovutettavien tai liikenteessä käytettävien alkolukkojen on täytettävä tietyt tekniset ja toiminnalliset vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten täyttämisestä on toimitettava todistukset Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka päättää alkolukkojen hyväksymisestä liikenteeseen ja pitää internetissä luetteloa hyväksytyistä laitemalleista ja niiden valtuutetuista asennus- ja huoltopaikoista. Tilausajoina suoritettavia koulu- ja päivähoitokuljetuksia koskeva suositus alkolukon käytöstä muutetaan pakolliseksi. Tilapäisesti, enintään viiden arkipäivän ajan, on mahdollista käyttää muuta kuin alkolukolla varustettua ajoneuvoa esimerkiksi varsinaisen ajoneuvon korjauksen vuoksi. Liikenteenharjoittajan on viipymättä ilmoitettava poikkeustilanteesta kuljetuksen tilaajalle. Laeissa säädettävien kieltojen ja velvoitteiden rikkomisesta tai laiminlyönnistä tuomitaan sakkorangaistus alkolukkorikkomuksesta tai alkolukon käyttörikkomuksesta. Lait tulevat voimaan 1.8.2011. (LVM hallitussihteeri Janne Mänttäri 09 160 28569)

Laki kansaneläkeindeksistä annetun lain muuttamisesta (HE 108/2010 vp). Lakiin lisätään säännökset perusturvan riittävyyden määräajoin tehtävästä arvioinnista. Henkilön tai kotitalouden perusturvan riittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemat etuudet sekä toimeentulotuesta annetun lain mukainen toimeentulotuki. Perusturvan riittävyyttä arvioitaessa tarkastellaan lisäksi mainittuja etuuksia saavien henkilöiden tai kotitalouksien toimeentuloon keskeisesti vaikuttavia muita tekijöitä kuten esimerkiksi etuuksien verotusta. Arvion teettämisestä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriö ei kuitenkaan itse laadi arviota. Arvion laatimisessa voidaan käyttää muun muassa tutkimuslaitosten, yliopistojen ja Kansaneläkelaitoksen asiantuntemusta. Arvio tehdään kerran vaalikaudessa ennen eduskuntavaaleja, jolloin se on käytettävissä muun muassa hallitusohjelmasta sovittaessa. Laki tulee voimaan 20.12.2010. (STM johtaja Raija Volk 09 160 73831)

Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta ja laki yliopistolain 75 ja 92 a §:n muuttamisesta (HE 244/2010 vp). Apteekkimaksusta annettua lakia muutetaan siten, että apteekkien liikevaihdon vuotuinen muutos otetaan taulukossa huomioon. Lisäksi Helsingin yliopiston apteekki ja Itä-Suomen yliopiston apteekki maksavat apteekkimaksun jatkossa valtiolle. Yliopistolakia muutetaan siten, että Helsingin yliopistolle ja Itä-Suomen yliopistolle korvataan määrä, joka vastaa niiden apteekkiliikkeistä suoritettua apteekkimaksua. Lakeja sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2010 liikevaihdon perusteella. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (STM lakimies Kirsi Ruuhonen 09 160 74131)

Laki lääkelain muuttamisesta (HE 94/2010 vp). Lääkelaissa lääkejakelujärjestelmän keskeiset piirteet säilyvät ennallaan. Apteekkitoiminta ja sivuapteekkitoiminta määritellään selkeämmin ja lakiin otetaan apteekin palvelupistettä sekä apteekin verkkopalvelutoimintaa koskevat säännökset. Kuntien roolia vahvistetaan alueensa apteekkipalveluiden saatavuuden ja toimivuuden seurannassa ja arvioinnissa. Kunta voi tehdä aloitteen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle apteekin, sivuapteekin tai apteekin palvelupisteen perustamisesta. Sivuapteekki- ja lääkekaappijärjestelmää muutetaan siten, että lääkehuolto voidaan turvata nykyistä paremmin myös pienen väestöpohjan alueilla. Nykyiset lääkekaapit muutetaan apteekin palvelupisteiksi. Reseptilääkkeiden välittäminen apteekin palvelupisteistä tulee mahdolliseksi samalla kun lääkeneuvonnan käytännön menettelytapoja uudistetaan. Myös lääkkeiden sopimusvalmistusta, lääkeaineiden luovuttamista lääketehtaasta sekä lääkkeitä markkinoivan tahon yhdistyksille ja potilasjärjestöille antamaa tukea koskevia säännöksiä muutetaan. Laki tulee voimaan 1.2.2011. (STM lakimies Kirsi Ruuhonen 09 160 74131)

Tasavallan presidentti hyväksyi Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen ja päätti sopimuksen 14 artiklan 3 kappaleessa tarkoitetun ilmoituksen antamisesta sekä vahvisti lain Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 245/2010 vp). Tanska, Suomi, Islanti, Norja ja Ruotsi allekirjoittivat yleisen turvallisuussopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta 7.5.2010. Sopimuksen tarkoituksena on suojata turvallisuusluokiteltua tietoa, jota kaksi tai useampi sopimuspuolena oleva Pohjoismaa vaihtaa keskenään ulko-, puolustus- turvallisuus- ja poliisiasioissa tai tiede-, elinkeino- ja teknologiayhteistyössä tai jota tuotetaan tai syntyy vaihdettavan tiedon perusteella. Sopimuksen 14 artiklan 3 kappaleen mukaan sopimuksen voimaantuloon saakka sopimuspuoli voi ilmoittaa ratifioimis- tai hyväksymiskirjaansa tallettaessaan tai myöhemmin, että se katsoo sopimuksen sitovan sitä sen suhteissa muuhun sopimuspuoleen, joka on tehnyt samanlaisen ilmoituksen. Ilmoitukset tulevat voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona ne on vastaanotettu. Vastaavanlaisen ilmoituksen on tähän mennessä antanut myös Ruotsi ja Norja. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 09 160 55711)

Tasavallan presidentti hyväksyi veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja vahvisti lain veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 209/2010 vp). Pöytäkirja on laadittu yleissopimuksen laatineiden Euroopan neuvoston ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) johdolla. Pöytäkirjan tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen nykyistä laajempi vaihtaminen ja avata sopimus liittymistä varten myös Euroopan neuvoston ja OECD:n ulkopuolisille valtioille. Pöytäkirja rakentuu pitkälti OECD:n laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Pöytäkirja tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa, kun kolme kuukautta on kulunut sen päivän jälkeen, jona viisi yleissopimuksen sopimuspuolta on ilmaissut suostumuksensa siihen, että pöytäkirja sitoo niitä. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 10.12.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään HSC-koodiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Luonteeltaan teknisillä muutoksilla muutetaan alusten vaarallisia aineita sisältävää rahtia koskevia vaatimuksia. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2011. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 10.12.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven tai hänen estyneenä ollessaan sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan hallituksen välillä tietojen vaihtamisesta veroasioissa sekä siihen liittyvä pöytäkirja ja erillisen yhteisymmärrysmuistio. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 09 160 33158)

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksyminen. Muutokset koskevat kieltoa asentaa asbestia aluksiin, sekä alusten navigointijärjestelmiä. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)

Pohjoismaiden Investointipankin ja Norjan kuningaskunnan liikenne- ja viestintäministeriön, Venäjän federaation liikenneministeriön, Tanskan kuningaskunnan liikenneministeriön, Viron tasavallan talous- ja viestintäministeriön, Suomen tasavallan hallituksen puolesta toimivan Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriön, Saksan liittotasavallan liikenne-, rakennus- ja kaupunkikehitysministeriön, Latvian tasavallan liikenneministeriön, Liettuan tasavallan liikenne- ja viestintäministeriön, Puolan tasavallan infrastruktuuriministeriön, Ruotsin kuningaskunnan hallituksen sekä Valko-Venäjän tasavallan liikenne- ja viestintäministeriön välisen Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen rahoitusliitettä koskevan muutoksen hyväksyminen ja osastopäällikkö Minna Kivimäen tai hänen estyneenä ollessaan hallitusneuvos Silja Ruokolan valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimuksen rahoitusliite. (LVM liikenneneuvos Risto Murto 09 160 28639)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 10.12.2010 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1) Laki veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (358/1995; HE 129/1994 vp) sekä asetus veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (359/1995; SopS 21/1995), 2) Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 209/2010 vp) ja 3) Hallituksen esitys Eduskunnalle lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 282/2010 vp). (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 09 160 67686)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 10.12.2010 seuraavat nimitysasiat:

Prikaatikenraali Mikko Kirjavainen Rajavartiolaitoksen kenraalin virkaan ja Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston osastopäällikön tehtävään 1.3.2011 lukien 31.12.2014 päättyväksi määräajaksi. (SM ylitarkastaja Martti Ant-Wuorinen 071 872 1603)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 9.12.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallintaoperaation EUNAVFOR Atalantan yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä annetun lain voimaantulosta. Laki (1034/2010) tulee voimaan 15.12.2010. Asetus tulee voimaan 15.12.2010. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 09 160 55711)

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (1788/2009) tulee voimaan 1.1.2011. Voimaatulopäivä on sama kuin maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain (1787/2009), johon ensiksi mainittu laki liittyy. Asetus tulee voimaan 15.12.2010. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 09 160 54298)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että 4 ja 6 §:ssä säädettyjä Etelä-Suomen erikoiskasvituen ja kotieläintilan hehtaarituen tuen määrää korotetaan. Muutoksen jälkeen Etelä-Suomen erikoiskasvituen tukitaso on 102 euroa hehtaarilta ja kotieläintilan hehtaarituen tukitaso 36 euroa hehtaarilta. Asetus tulee voimaan 15.12.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 09 160 52793)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että 5 §:ssä säädettyjä pohjoisen hehtaarituen määriä alennetaan nettovaikutukseltaan neljä euroa hehtaarilta, jotta tuen enimmäismäärää koskeva rajoite ei ylity. Lisäksi tukiyksikkökerrointa alennetaan. Asetus tulee voimaan 15.12.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 09 160 52793)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että perunantuotannon tuki on 291 euroa hehtaarilta. Tuki voidaan maksaa 118 eurolla hehtaarilta korotettuna viljelijöille, jotka ovat tehneet tuotannon markkinoinnista kirjallisen viljelysopimuksen. Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella maksetaan lisätukea 79 euroa viljelijöille, joilla on kirjallinen viljelysopimus ja muulle tuotannolle 64 euroa hehtaarilta. Asetus tulee voimaan 15.12.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 09 160 52793)

Valtioneuvoston asetus eräiden tekstiilejä koskevien direktiivien täytäntöönpanosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:ssä oleviin viittauksiin voimassa oleviin direktiiveihin lisätään viittaus komission direktiiviin 2009/121/EY. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (TEM neuvotteleva virkamies Ulla Karhu 010 60 63547)

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta. Asetuksella työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta asetukseen lisätään luku nosturin ja haarukkatrukin käytöstä henkilönostoihin. Uusi luku sisältää henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla annetun valtioneuvoston päätöksen (793/1999) keskeiset vaatimukset. Lisäksi asetukseen tehdään vähäisiä säädösteknisiä muutoksia. Erillinen valtioneuvoston päätös kumotaan. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2011. (STM neuvotteleva virkamies Antti Posio 09 160 72420)

Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2011. Eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain mukaan valtioneuvosto vahvistaa vuosittain omistusomakotitalossa asuvan asumistuensaajan hyväksyttävät lämmitys- vesi- ja kunnossapitokustannukset. Lisäksi valtioneuvosto vahvistaa eläkkeensaajan asumistukea laskettaessa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärät. Asumistuen vesinormia korotetaan kustannusten nousua vastaavasti. Korotus on 1,80 euroa/henkilö/kuukausi. Asumistuessa sovellettava lämmitysnormi pidetään ennallaan. Kunnossapitonormia korotetaan kansaneläkeindeksin muutosta vastaavasti. Asumismenojen hyväksyttäviä enimmäismääriä korotetaan eläkkeensaajan asumistukea saavien toteutunutta vuokrien nousua vastaavasti 3,6 prosenttia. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja voimassa vuoden 2011 loppuun. (STM neuvotteleva virkamies Juha Rossi 09 160 73866)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 9.12.2010 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 16. ja 17.12.2010. Suomea edustaa kokouksessa pääministeri Mari Kiviniemi. (VNK EU-sihteeristön apulaispäällikkö Jukka Salovaara 09 160 22182)

Päätös määrätä kansanedustajat Esko Kiviranta, Miapetra Kumpula-Natri, Olli Nepponen ja Kirsi Ojansuu, professori, KHT-tilintarkastaja Markku Koskela sekä KHT-tilintarkastaja Juha Selänne Valtion vakuusrahaston tilintarkastajiksi kalenterivuodeksi 2011. (VM finanssineuvos Heikki Solttila 09 160 34895)

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt myymään Helsingin kaupungin Etu-Töölön kaupunginosan korttelissa 416 sijaitseva tontti 13 (kiinteistötunnus 91-13-416-13) sillä sijaitsevine rakennuksineen Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:lle 8,5 miljoonan euron kauppahinnasta ja Senaatti-kiinteistöjen muutoin sopimin ehdoin. (VM hallitussihteeri Ilkka Koponen 09 160 33018)

Päätös vapauttaa johtaja Matti Hepola Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission jäsenyydestä 1.12.2010 lukien ja nimittää erityisasiantuntija Kari Kinnunen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta komission puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana toimivaksi jäseneksi ajalle 9.12.2010–31.12.2011. (MMM vanhempi hallitussihteeri Pekka Kemppainen 09 160 52249)

Päätös myöntää Sallila Sähkönsiirto Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Loimaan kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Metsämaa-Loimaa). (TEM ylitarkastaja Osmo Haltia 010 60 64785)

Periaatepäätös romanipolitiikan linjauksiksi. Periaatepäätöksellä esitellään valtioneuvoston keskeiset toimintalinjaukset romanipolitiikan edistämiseksi. Toimintalinjausten mukaan ministeriöt toteuttavat hallinnonaloillaan kansallisessa romanipoliittisessa ohjelmassa (2009) vastuulleen määriteltyjä toimenpiteitä määrärahojensa puitteissa. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (STM hallitusneuvos Maini Kosonen 09 160 73246)

Päätös asettaa valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 1.1.2011–31.12.2013. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansanedustaja Pekka Haavisto; varapuheenjohtaja: sosiaalineuvos Väinö Lindberg Länsi-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta; jäsenet: sosiaalineuvos Viveca Arrhenius sosiaali- ja terveysministeriö, erikoissuunnittelija Mikko Cortéz Tellés opetus- ja kulttuuriministeriö, erityisasiantuntija Sinikka Keskinen sisäasiainministeriö, neuvotteleva virkamies Päivi Haavisto-Vuori työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainneuvos Kaija Ilander ulkoasiainministeriö, ylitarkastaja Jorma Pietiläinen ympäristöministeriö, erityisasiantuntija Susanna Rajala Opetushallitus, erityisasiantuntija Jaana Vieremö Suomen Kuntaliitto, suunnittelija Malla Laiti Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Etelä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta, suunnittelija Helena Valentin Itä-Suomen aluehallintovirasto, Itä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta, toiminnanjohtaja Allan Armas Lindberg PohjoisSuomen Romanit ry, Pohjois-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta, puheenjohtaja Jani Lindroos Elämä ja Valo ry, puheenjohtaja Rosita Ahlgren Kristillisten romaninaisten yhdistys - Kromana ry, puheenjohtaja Janette Grönfors Nevo Roma ry, romanikielentutkija Henry Hedman Romano Missio ry ja kuljettaja Janet Stobin Suomen Romaniyhdistys ry. (STM hallitusneuvos Maini Kosonen 09 160 73246)

Päätös asettaa lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta toimikaudeksi 15.12.2010–14.12.2013. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa (lääkintöneuvos Merja Saarinen) sosiaali- ja terveysministeriö, johtaja Kari Ilmonen (apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä) sosiaali- ja terveysministeriö, ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede (opetusneuvos Elise Virnes) opetus- ja kulttuuriministeriö, osastojohtaja Anneli Pouta (yksikön päällikkö Päivi Lindberg) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, opetusneuvos Heidi Peltonen (opetusneuvos Kristiina Laitinen) Opetushallitus, ylilääkäri Anitta Rauvala (ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, erityisasiantuntija Soile Paahtama (HT, projektipäällikkö Sirkka Rousu) Suomen Kuntaliitto, perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö Mervi Herola (koordinaattori Olli Laiho) Nurmijärven kunta, toimialuejohtaja, ylilääkäri Matti Salo (vastuualuejohtaja, ylilääkäri Pälvi Kaukonen) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, professori Riittakerttu Kaltiala-Heino (professori Matti Korppi) Tampereen yliopisto, tutkimusjohtaja Sakari Kainulainen (terveydenhoitotyön vastuulehtori Marja Lindholm) Diakonia ammattikorkeakoulu, pääsihteeri Olli-Pekka Koljonen Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (edunvalvonta-asiamies, YTM Ari Mattila Suomen Lukiolaisten Liitto ry), asiantuntija Nelli Karkkunen Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (sosiaalipoliittinen sihteeri Timo Lehtinen Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry), toimitusjohtaja Merja Anis Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (projektijohtaja Juha Luomala Pikassos Oy) ja toiminnanjohtaja, HTM Tuomas Kurttila (suunnittelija, KM Johanna Tokola) Suomen Vanhempainliitto ry; asiantuntijat: pysyvät asiantuntijat: lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula sosiaali- ja terveysministeriö, hallitusneuvos Maini Kosonen sosiaali- ja terveysministeriö, neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto sosiaali- ja terveysministeriö ja ylitarkastaja Ritva Partinen sosiaali- ja terveysministeriö. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 09 160 73854)

Päätös asettaa työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvosto toimikaudeksi 1.1.2011–31.12.2013. Kokoonpano: Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n ehdotuksesta: toimitusjohtaja George Berner, kauppaneuvos Heikki Halkilahti, toimitusjohtaja Magnus Holm, johtaja Riitta Laitasalo, toimitusjohtaja Ritva Laakso-Manninen, hallituksen puheenjohtaja Mikko Merivirta ja toimitusjohtaja Antti Zitting; Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ehdotuksesta: toimitusjohtaja Aki Lindén, kunnanjohtaja Pekka Toivonen ja kehitysjohtaja Minna Karhunen; Kirkon työmarkkinalaitoksen ehdotuksesta: hallintooikeuden ylituomari Liisa Talvitie; Maaseudun Työnantajaliiton ehdotuksesta: hallituksen puheenjohtaja Kimmo Hovi; Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n ehdotuksesta: puheenjohtaja Ann Selin, toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen ja puheenjohtaja Riku Aalto; Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n ehdotuksesta: puheenjohtaja Mikko Mäenpää ja puheenjohtaja Antti Rinne sekä Akava ry:n ehdotuksesta: toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 09 160 73868)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 9.12.2010 seuraavia asioita:

Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta. Nykyinen asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta (1354/2009) on voimassa vuoden 2010 loppuun. Ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu nostetaan 225 eurosta 350 euroon, opiskelijan ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu 125 eurosta 250 euroon ja alaikäisen hakijan ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu 80 eurosta 180 euroon. Työntekijän ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu nostetaan 250 eurosta 400 euroon. Suomen kansalaisuuden saamista tai siitä vapautumista koskevan hakemuksen käsittelymaksua nostetaan 400 eurosta 440 euroon. Maahanmuuttovirastossa ja muissa maahanmuuttohallinnon viranomaisissa on marraskuussa 2010 otettu käyttöön ulkomaalaisasiain sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä (UMA), joka muuttaa käsittelyprosesseja ja asian käsittelyyn kuluvaa aikaa. UMAn käyttöönotto merkitsee tietojärjestelmän ylläpitomenojen kasvua. Lisäksi oleskeluluvissa otetaan vuoden 2011 aikana käyttöön biometriset tunnisteet. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa vuoden 2011 loppuun. (SM lainsäädäntöneuvos Jutta Gras 071 878 0171)

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 8.12.2010 seuraavia asioita:

Vuoden 2010 talousarvion momentilta 24.30.66. (Varsinainen kehitysyhteistyö) 10 miljoonan euron myöntäminen Sambian köyhyyden vähentämisen yleiseen budjettitukeen, 5 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2011 ja 2012. Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan ja vuonna 2010 laaditun ohjelmamuotoisen yhteistyön linjauksen mukaisesti budjettituki on Suomen muuta yhteistyötä täydentävä tukimuoto. Se on myös Sambian hallituksen toivoma yhteistyömuoto. Budjettitukea toteutetaan Sambian budjettituen yhteistyöasiakirjassa määritellyllä tavalla. Tuen edellytyksenä olevien keskeisten periaatteiden toteutumista seurataan jatkuvasti, ja edistymistä arvioidaan budjettituen arviointikehikon indikaattoreiden pohjalta. (UM lähetystöneuvos Helena Airaksinen 09 160 56260)

Suomen osallistuminen Maailmanpankin Kansainvälisen kehitysjärjestön (IDA) kuudenteentoista lisärahoitukseen. Suomi osallistuu IDA:n kuudenteentoista lisärahoitukseen 241 miljoonalla eurolla, joka maksetaan yhdeksässä erässä vuosina 2012–2020 ja Suomi antaa lisäksi IDA:lle erikseen 15 miljoonan lisäpanostuksen liittyen ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. Kansainvälinen kehitysjärjestö IDA on Maailmanpankin kanava antaa pehmeäehtoista rahoitusta ja lahja-apua köyhimmille kehitysmaille. (UM lähetystöneuvos Olli Kantanen 09 160 56351)

Vuoden 2010 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 11 miljoonan euron myöntäminen Mekongin jokikomission (Mekong River Commission, MRC) hankkeisiin vuosina 2011–2014. MRC on tärkein alueellinen organisaatio vesivarojen hallintaan Mekongilla. MRC perustettiin vuonna 1995. Sen jäseniä ovat Laos, Kambodzha, Vietnam ja Thaimaa; Kiina ja Myanmar ovat dialogijäseniä. MRC:n kokonaisrahoitus 2004–09 oli 105 miljoonaa USD (suurimpia rahoittajia Tanska, Belgia, Suomi, Australia, Hollanti ja Ruotsi), josta Suomen tuki oli 15,6 miljoonaa USD. Suomi on tukenut MRC:tä vuodesta 1987 ja yhteistyöstä on hyviä kokemuksia. (UM lähetystöneuvos Merja Sundberg 09 160 56385)

Vuoden 2010 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 9,3 miljoonan euron myöntäminen Etiopian maatalousvetoisen talouskasvun tukihankkeelle Tana-Belesin kasvukäytävässä vuosiksi 2011–2012. Maatalousvetoisen talouskasvun tukihanke on linjassa Suomen kehityspoliittisen ohjelman sekä Etiopian köyhyydenvähentämisstrategian tavoitteiden kanssa. Suomen maaohjelma Etiopiassa keskittyy opetus- ja vesisektoreille, mutta Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden ja Etiopian toivomuksesta yhteistyö laajennetaan kattamaan laajemmin luonnonvarojen kestävä käyttö ja hyödyntäminen. (UM lähetystöneuvos Martti Eirola 09 160 56445)

Museoviraston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus koskien Kansallismuseon käyttöön louhittavien tilojen ensimmäistä vaihetta. Vuokraus koskee Kansallismuseon tontille toteutettavia maanalaisia kokoelmien ja näyttelyiden vastaanottotiloja, maanalaista kuljetus- ja huoltoyhteyttä Kansallismuseoon Musiikkitalon tekeillä olevasta pysäköintiluolasta, sekä maanalaista yhdyskäytävää Kansallismuseorakennuksen ja konservointilaitoksen välillä. Ensimmäisen vaiheen toteutus koskee tilojen louhintaa ja toteutusta raakatilaksi. Luolahankkeen vuokrakustannus on 474 999,96 euroa/vuosi (perusindeksi 2012:12 tarkistuskuukausi 10). Hankkeen varustaminen aiheuttaa jatkossa Kansallismuseon vuokraan 1 miljoonan euron lisäyksen vuodesta 2013 alkaen. Ottaen huomioon koko kiinteistön hallinnan siirrosta aiheutuvan vuokramenon (2,2 miljoonaa euroa/vuosi), tämä järjestely merkitsee karkeasti arvioituna yhteensä 3,2 miljoonan euron vuosivuokria. (OKM rakennusneuvos Tuulikki Terho 09 160 77345)

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä maatilatalouden kehittämisrahaston avustusvarojen ja valtiontakausten myöntämisvaltuuden osoittaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille käytettäväksi maatalouden investointitukien toimeenpanoa varten vuonna 2010. Päätöksellä muutetaan 28.1.2010 tehtyä ja viimeksi 29.9.2010 muutettua päätöstä korkotukilainojen myöntämisvaltuuden, valtiontakausten myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille käytettäväksi nuoren viljelijän aloitustuen ja maatalouden investointituen toimeenpanoa varten vuonna 2010. Korkotukilainojen myöntämisvaltuutta ja avustusvaroja siirretään eräiden tukikohderyhmien välillä. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 09 160 53345)

Rahoitus puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin 2010. Päätöksellä osoitetaan metsäkeskuksille kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisiin puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin ja edellä mainitun lain mukaisiin muihin edistämistoimenpiteisiin vuoden 2010 IV lisätalousarvion momentilta 30.60.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) määrärahaa ja myöntämisvaltuutta 8 miljoonaa euroa. Rahoitettavien töiden työvoiman tarve on arviolta 300–400 henkilötyövuotta. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 09 160 52415)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta. Nykyinen asetus (808/2008) on voimassa vuoden 2010 loppuun. Kiinteistötoimitusmaksun suuruuden tulee vastata kiinteistötoimituksesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo). Samanlaatuisista toimituksista voidaan määrätä samansuuruinen maksu silloinkin, kun yksittäisten toimitusten suorittamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset poikkeavat toisistaan. Kiinteistötoimitusmaksu määrätään työkorvauksena tai toimituskorvauksena. Työkorvaus määrätään toimitukseen käytetyn työajan, keskimääräisten palkkauskustannusten sekä toimituksen suorittamisesta Maanmittauslaitokselle aiheutuneiden muiden kustannusten perusteella. Toimituskorvaus määrätään toimituslajeittain samansuuruisena toimituksista aiheutuvien keskimääräisten kokonaiskustannusten perusteella. Erityisestä syystä kiinteistötoimitusmaksu saadaan jättää määräämättä tai määrätä edellä mainittujen perusteiden mukaisia maksuja alemmaksi sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. Kiinteistötoimitusmaksusta annettu valtioneuvoston asetus (1560/2001) sisältää tarkempia säännöksiä muun muassa työkorvauksen määräämisestä sekä kiinteistötoimitusmaksun alentamisesta ja määräämättä jättämisestä. Kiinteistötoimitusmaksujen korotusten yhteisvaikutus maksuihin on 3,2 prosenttia. Yleisimmästä toimituksesta, lohkomisesta veloitettavat hinnat nousevat 3,2 prosenttia ja aikaveloitteisista toimituksista veloitettavat maksut 2,7 prosenttia. Aikaveloitteisia ovat esimerkiksi yksityistie-, maantie- ja lunastustoimitukset. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa 31.12.2012 saakka. (MMM vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen 09 160 52709)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 3.12.2010

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskusteli jalkaväkimiinoista ja rypäleaseista

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 3. joulukuuta Suomen liittymistä Ottawan jalkaväkimiinat kieltävään sopimukseen vuonna 2012. Valtioneuvoston vuoden 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti Suomi liittyy jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehtyyn yleissopimukseen ja sitoutuu liittymisen myötä tuhoamaan sopimuksen kattamat miinat viimeistään vuonna 2016.

Tämä tarkoittaa nykyisin käytössä olevien putki- ja sakaramiinojen hävittämistä. Ottawan sopimus koskee vain jalkaväkimiinoja, ei panssari- tai ajoneuvomiinoja. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2011.

Suomi on osallistunut aktiivisesti humanitaariseen miinatoimintaan kehitysmaissa. Vuonna 2010 Suomi osoitti humanitaarisen miinanraivauksen tukemiseen 5 miljoonaa euroa.

Kokouksessa tarkasteltiin myös Oslon rypäleasesopimuksen toimeenpanoa. Sopimus tuli kansainvälisesti voimaan 1.8.2010. Esillä kokouksessa olivat myös Naton, Etyjin ja EU-Afrikka -huippukokousten tulokset.

Lisätietoja: osastopäällikkö Teemu Tanner, ulkoasiainministeriö p. (09) 160 55032 ja erityisasiantuntija Pentti Olin, puolustusministeriö, p. (09) 160 88242

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.