Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 48/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 3.12.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 275/2010 vp) laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta. Ulkomaalaislain viisumia koskevia säännöksiä muutetaan vastaamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö). Ulkomaalaislaista kumotaan viisumisäännöstön soveltamisen aloittamisen yhteydessä tarpeettomiksi jääneet säännökset. Samalla saatetaan viisumisäännöstön kanssa yhdenmukaisiksi viisumiasioiden toimivaltasäännökset. Viisumisäännöstöä täydentävästi säännellään myös tilannetta, jossa viisumisäännöstön mukaisesti osittain luovutetaan eräät viisumihakemuksiin liittyvät avustavat tehtävät kunniakonsulille tai ulkoiselle palveluntarjoajalle. Käyttöön otetaan myös oikaisuvaatimusmenettely niissä tapauksissa, joissa viisumi evätään, mitätöidään tai kumotaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 5.4.2011. (UM ulkoasiainneuvos Päivi Blinnikka 09 160 55211)

Hallituksen esitys (HE 276/2010 vp) Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen hallituksen välinen sopimus Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta allekirjoitettiin 1.6.2010. Sopimus perustuu Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön ratifioinnin yhteydessä hyväksytylle ja rikostuomioistuimelle sittemmin annetulle ilmoitukselle, jonka mukaan Suomi suostuu ottamaan vastaan vankeusrangaistukseen tuomittuja henkilöitä suorittamaan rangaistuksensa. Sopimuksen mukaan tuomioistuimen määräämiä vankeusrangaistuksia voidaan panna täytäntöön Suomessa, mikäli Suomi tapauskohtaisen harkinnan perusteella suostuu tuomioistuimen esittämään täytäntöönpanopyyntöön. (UM lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä 09 160 55588)

Hallituksen esitys (HE 277/2010 vp) laiksi rikoslain 28 luvun 7 §:n muuttamisesta. Rikoslakia muutetaan niin, että luvattomana käyttönä ei pidetä suojaamattoman langattoman tietoverkkoyhteyden kautta muodostetun internet-yhteyden käyttämistä. Lailla suojaamattoman WLANin (wireless local area network) ja vastaavan tyyppisen langattoman tietoverkon käyttäminen sekä sen kautta tapahtuvan internet-yhteyden luvattoman käytön rangaistavuus nimenomaisesti suljetaan pois. (OM apulaisosastopäällikkö Asko Välimaa 09 160 67700)

Hallituksen esitys (HE 278/2010 vp) tuomioistuinharjoittelua koskevaksi lainsäädännöksi. Tuomioistuinharjoittelijoiden toimivaltaa laajennetaan ja sitä koskevia säännöksiä selkiytetään Tuomioistuinharjoittelua suorittavan henkilön virkanimike on käräjänotaari. Lisäksi toimivalta käräjänotaarin nimittämiseen siirretään hovi-oikeudelta käräjäoikeuden laamannille. Tuomioistuin-harjoittelu laajennetaan hovi- ja hallinto-oikeuksiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2011. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 09 160 67608)

Hallituksen esitys (HE 279/2010 vp) rikosseuraamusalan organisaatiouudistukseen liittyvien lakien muuttamiseksi. Rikosseuraamusalan lainsäädäntöön tehdään vuoden 2010 alussa voimaan tulleeseen organisaatiouudistuksen liittyvät muutokset. Teknisten muutosten ohella sisällöllisiä muutoksia tehdään joihinkin toimivaltasäännöksiin perustuslain vaatimusten ja käytännössä esiin tulleiden tarpeiden perusteella. Elinkautiseen vankeuteen tuomitun vangin vapauttamismenettelyä kehitetään tehostamalla vankilassa tehtäviä arvioita vangin riskistä käyttäytyä väkivaltaisesti. Lisäksi tehostetaan ehdonalaisen vapauden valvontaa laajentamalla valvontatapaamisten sekä valvontaan kuuluvien tehtävien ja ohjelmien enimmäismäärää erityistä tukea ja valvontaa tarvitsevilla valvottavilla enintään 30 tuntiin kuukaudessa. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 09 160 67734)

Hallituksen esitys (HE 280/2010 vp) laeiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Enintään vuoden määräajaksi tuomarin nimittää hovioikeudessa, hallinto-oikeudessa, vakuutusoikeudessa, työtuomioistuimessa ja markkinaoikeudessa täysistunnon tai vastaavan monijäsenisen toimielimen asemasta asianomaisen tuomioistuimen päällikkötuomari. Päällikkötuomari nimittää myös esittelijät. Käräjäoikeuslakiin ja hallinto-oikeuslakiin otetaan säännökset käräjäoikeuden osaston puheenjohtajan ja hallinto-oikeuden jaoston puheenjohtajan tehtävään määräämisestä. Lisäksi tehdään eräitä tuomioistuinten kokoonpanoa koskevia muutoksia. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 09 160 67535)

Hallituksen esitys (HE 281/2010 vp) laiksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta. Vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoja kevennetään sekä esittelijän kelpoisuutta toimia ratkaisukokoonpanon jäsenenä koskevat säännökset nostetaan lain tasolle. Lisäksi lainkäyttöasioita on tietyin edellytyksin mahdollista ratkaista ilman muodollista istuntoa ja lisäselvityksen vastaanottamista voidaan rajoittaa. Vakuutusoikeuden lääkärivarajäsenen nimike muutetaan vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäriksi. Asiantuntijalääkäreiltä on mahdollista pyytää vakuutusoikeuden neuvottelusalaisuuden piiriin kuulumattomia asiantuntijalausuntoja. Vakuutusoikeuden asiantuntijajäsenten sekä asiantuntijalääkäreiden nimittämismenettelyyn liitetään sidonnaisuuksien ilmoittamismenettely siten, kun tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa on säädetty. Lisäksi lakiin tehdään eräitä muita vähäisiä tarkistuksia. (OM hallitusneuvos Anne Hallavainio 09 160 67535)

Hallituksen esitys (HE 282/2010 vp) lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Euroopan neuvoston yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Samalla tehdään rikos-, liiketoiminta-, lastensuojelu- ja rikosrekisterilainsäädäntöä koskevat muutokset, joita yleissopimukseen liittyminen ja käytännön tarpeet muuten edellyttävät. Lasten hyväksikäyttörikoksista tuomitaan muutosten jälkeen nykyistä ankarampia rangaistuksia, lisäksi uusia tekoja säädetään rangaistaviksi. (OM lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva 09 160 67723)

Hallituksen esitys (HE 283/2010 vp) laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta. Raiskausrikoksiksi määritetään kaikki teot, joissa rikoksentekijä on sukupuoliyhteydessä uhrin kanssa käyttämällä hyväkseen tämän puolustuskyvyttömyyttä riippumatta siitä, mikä on tekijän osuus puolustuskyvyttömyyden syntyyn. Vastaava muutos tehdään seksuaaliseen tekoon pakottamista koskeviin säännöksiin. (OM lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva 09 160 67723)

Hallituksen esitys (HE 284/2010 vp) laiksi riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa sekä laeiksi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n ja velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta. Lailla riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/52/EY tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Laki korvaa riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain. Laki sisältää riita-asioiden sovittelua yleisissä tuomioistuimissa koskevien säännösten lisäksi säännökset tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelussa tehdyn sovinnon vahvistamisesta täytäntöönpanokelpoiseksi. Lisäksi tehdään direktiivin edellyttämät muutokset todistamiskieltoa koskeviin säännöksiin sekä velan vanhentumista koskeviin säännöksiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 21.5.2011. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 09 160 67704)

Hallituksen esitys (HE 285/2010 vp) laeiksi rikoslain 32 luvun 6 ja 14 §:n sekä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 §:n muuttamisesta. Rikoslain kätkemis- ja rahanpesurikoksia koskevaa lukua sekä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettua lakia muutetaan. Rahanpesun tunnusmerkistöä täsmennetään ja siihen lisätään tekotavaksi rikoshyödyn hallussapito. Oikeushenkilön rangaistusvastuun soveltamisalaa laajennetaan tuottamukselliseen rahanpesuun. Lisäksi jatkossa rahanpesurikoksissa on mahdollista antaa kansainvälistä oikeusapua ilman kaksoisrangaistavuuden edellytyksen täyttymistä. (OM lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen 09 160 67653)

Hallituksen esitys (HE 286/2010 vp) syyttäjälaitosta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Lakiin syyttäjälaitoksesta kootaan tällä hetkellä useaan eri lakiin sisältyvät säännökset syyttäjälaitoksen hallinnosta ja organisaatiosta sekä syyttäjistä ja syyttäjäntoiminnasta. Keskeisin sisällöllinen muutos on kihlakunnansyyttäjän ja apulaissyyttäjän toimivallan laajentaminen koko maahan. Muilta osin säännöksiin tehdään lähinnä teknisiä muutoksia. (OM hallitussihteeri Juho Martikainen 09 160 67754)

Hallituksen esitys (HE 287/2010 vp) laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta. Finanssivalvonnasta annettua lakia muutetaan siten, että laissa otetaan huomioon Finanssivalvonnan kuuluminen Euroopan finanssivalvontajärjestelmään. Finanssivalvonnan on osallistuttava järjestelmän toiminnan vaatimaan yhteistyöhön. Lakiin otetaan säännökset määräysten valmistelua koskevasta Finanssivalvonnan yhteistyöstä asianomaisten ministeriöiden kanssa. Finanssivalvonnan johtokunnan ja johtajan tehtäviä täydennetään. Samalla johtokunnalle säädetään velvollisuus kuulla myös kuluttajien edustajia ja muita palvelujen käyttäjien edustajia muun muassa valvonnalle asetetuista tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Finanssivalvonnan oikeutta siirtää tarkastustehtäviä toiselle Euroopan unionin kansalliselle valvontaviranomaiselle täsmennetään. (VM lainsäädäntöneuvos Markku Sorvari 09 160 33040)

Hallituksen esitys (HE 288/2010 vp) Liberian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Liberian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

Hallituksen esitys (HE 289/2010 vp) Montserratin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Montserratin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

Hallituksen esitys (HE 290/2010 vp) laiksi autoverolain muuttamisesta. Autoverolain muuttoajoneuvoille myönnettäviä veronalennuksia koskevia säännöksiä muutetaan siten, että maahan muuttoa koskevista määräajoista säädetään nykyistä joustavammin. Kun ulkomailla oleskelu tapahtuu seudulla, jossa muuttoajoneuvoksi tarkoitettua ajoneuvoa ei ole turvallista käyttää, ajoneuvon voi tuona aikana tietyin ehdoin säilyttää Suomessa. Taksikäytössä olevien tila-autojen veronhuojennusta suurennetaan siitä, mitä sovelletaan muihin taksiautoihin. Rekisteröidyn asiamiehen vastuuta koskevia säännöksiä tarkistetaan. Lisäksi autoverolakiin tehdään eräitä teknisluontoisia tarkistuksia. (VM vanhempi hallitussihteeri Heikki Kuitunen 09 160 33152)

Hallituksen esitys (HE 291/2010 vp) yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa Kosovon kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta. Yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa Kosovon kanssa tehdyn sopimuksen päätarkoitus on antaa toiselle osapuolelle tietoja tullirikollisuuden torjumiseksi ja tutkimiseksi. Sopimus vastaa pitkälti muita viime vuosina Suomen itäisen Euroopan maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tulliyhteistyösopimuksia. (VM ylitarkastaja Jere Lumme 09 160 34921)

Hallituksen esitys (HE 292/2010 vp) laiksi kirkkolain muuttamisesta. Kirkkolain muutoksenhakua koskeviin säännöksiin tehdään eräitä muutoksia. Muutoksenhakua kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston alistettavassa asiassa tekemään päätökseen selkeytetään oikaisuvaatimuksen käyttöä rajoittamalla. Säännöstä muutoksenhausta hankintapäätökseen muutetaan julkisten hankintojen oikeussuojakeinoihin tehdyn uudistuksen johdosta. Lisäksi selkeytetään päätöksen tiedoksiantoa koskevan säännöksen sanamuotoa. (OKM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 09 160 77903)

Hallituksen esitys (HE 293/2010 vp) laeiksi elintarvikelain sekä eläinlääkintähuoltolain 15 ja 23 §:n muuttamisesta. Elintarvikehuoneistojen ennakkohyväksyntä korvataan toiminnan aloittamista koskevalla ilmoituksella lukuun ottamatta eläimistä saatavia elintarvikkeita käsitteleviä laitoksia. Lisäksi eräät elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäiset toimijat vapautetaan kokonaan ilmoitusvelvollisuudesta. Omavalvontasuunnitelmia ei tarvitse enää hyväksyä. Elintarvikevalvonnan tulokset on julkistettava. Elintarviketurvallisuusviraston oikeuksia puuttua määräystenvastaisesti toimiviin osaamistestaajiin täsmennetään. Riistan lihan tarkastus kunnaneläinlääkärin luvalla muussa paikassa kuin teurastamossa, pienteurastamossa tai riistan käsittelylaitoksessa (niin sanottu lahtivaja) päättyy kahden vuoden siirtymäajan jälkeen. Ravintolisistä tehtävää ilmoitusta koskeva sääntely nostetaan lain tasolle. Valtion ja kuntien työnjakoa elintarvikevalvonnassa tarkistetaan niin, että lihantarkastus ja valvonta pienteurastamoissa ja riistan käsittelylaitoksissa siirtyy kunnilta valtiolle. Pienteurastamojen ja riistan käsittelylaitosten lihantarkastusmaksuja on mahdollista alentaa valtion talousarvioon otettavalla määrärahalla. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2011. (MMM elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi 09 160 52211)

Hallituksen esitys (HE 294/2010 vp) laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain ja julkisista hankinnoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta. Maatalouden rakennetuista annettua lakia muutetaan siten, että julkisista hankinnoista annettua lakia sovelletaan tuettuihin maatilainvestointeihin vain, jos hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvot. Sen alittaviin hankintoihin sovelletaan hankintamenettelyä, josta säädetään maatalouden rakennetuista annetussa laissa. Kilpailun hävinneellä tarjoajalla on lisäksi mahdollisuus ilmoittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle epäilyistään virheellisestä hankintamenettelystä ja saada ilmoitukseen vastaus. EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin sovelletaan edelleen lakia julkisista hankinnoista. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 09 160 54298)

Hallituksen esitys (HE 295/2010 vp) laiksi poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi tähän liittyviksi laeiksi. Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta kumotaan sekä muutetaan satovahinkojen korvaamisesta annettua lakia ja yksityisistä teistä annettua lakia. Tarkoituksena on saada aikaan yksityisiin vahinkovakuutuksiin perustuva turva rakennuksille ja niissä olevalle irtaimistolle aiheutuvien tulvavahinkojen varalta. Vesistötulvista aiheutuvien vahinkojen korvausjärjestelmä uudistetaan siten, että rakennuksille tai rakennelmille ja niissä olevalle irtaimistolle aiheutuvia vahinkoja ei enää korvata valtion varoista vaan tällaisten vahinkojen varalta tarjolla olevista vakuutuksista. Vesistötulvista aiheutuvat maatalousvahingot korvataan nykyistä vastaavalla tavalla valtion talousarviosta ja yksityisille teille aiheutuvien vahinkojen korjaamiseen voidaan myöntää avustusta. (MMM vanhempi hallitussihteeri Pekka Kemppainen 09 160 52249)

Hallituksen esitys (HE 296/2010 vp) laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta. Eläinsuojelulakia muutetaan siten, että lakiin lisätään säännökset broilereiden hyvinvointia kuvaavista tekijöistä ja broilereiden hyvinvoinnin arvioinnista teurastamolla sekä viranomaisten toimenpiteistä, kun broilereiden hyvinvointiarvio osoittaa broilereiden hyvinvoinnin heikentyneen kasvatusaikana. Laissa säädetään myös broilereiden pitäjän koulutuksesta sekä broilereiden omistajan tai pitäjän velvollisuudesta ohjata broilereita käsitteleviä työntekijöitään broilereiden hyvinvointiin liittyvistä vaatimuksista. Lisäksi lakiin sisältyy eräitä broilereiden pitoa koskevia erityisvaatimuksia käytettäessä suurimpia kasvatustiheyksiä. Muutokset perustuvat Euroopan unionin broilereiden suojelua koskevaan direktiiviin. Laissa säädetään lisäksi Euroopan unionin tuotantoeläinten suojelua koskevan direktiivin vaatimuksesta pitää kirjaa tuotantoeläimille annetusta lääkinnällisestä hoidosta ja kuolleiden eläinten lukumääristä sekä Elintarviketurvallisuusviraston oikeudesta olla läsnä suoritettaessa eläinsuojelulaissa tarkoitettuja selvityksiä ja tutkimuksia. (MMM eläinlääkintöylitarkastaja Susanna Ahlström 09 160 53315)

Hallituksen esitys (HE 297/2010 vp) laiksi ydinvastuulain väliaikaisesta muuttamisesta. Suomessa sijaitsevien ydinlaitosten vahingonkorvausvastuun rajoittamisesta vakuutuksella tai muulla taloudellisella takuulla katettavaan määrän luovutaan odottamatta vuonna 2005 säädetyn samaa asiaa koskevan lain voimaantuloa. Tämä laki säädettiin eräiden ydinvastuualalla tehtyjen kansainvälisten pöytäkirjojen voimaansaattamista varten, mutta pöytäkirjojen voimaantulo on olennaisesti viivästynyt. Euroopan unionin neuvosto on edellyttänyt edellä mainittujen pöytäkirjojen ratifioinnin tapahtuvan kaikissa sen jäsenvaltioissa samanaikaisesti vuoden 2006 loppuun mennessä, minkä vuoksi vuonna 2005 säädetyt ydinvastuulain muutokset oli lain mukaan tarkoitus saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella sitten kun Suomen ratifiointiedellytykset olisivat olemassa. Koska ratifiointiedellytysten täyttymysajankohdasta ei ole varmuutta, saatetaan rajoittamaton vastuu Suomessa voimaan ilman viivytystä. Samassa yhteydessä toteutetaan laitoksenhaltijan vakuutettavan vastuumäärän korottaminen nykyisestä 175 miljoonasta Kansainvälisen Valuuttarahaston erityisnosto-oikeudesta (noin 205 miljoonaa euroa) 600 miljoonaan erityisnosto-oikeuteen (noin 700 miljoonaa euroa). Edellä tarkoitetussa voimaantuloa odottavassa laissa vastuumäärä on säädetty samantasoiseksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. (TEM hallitusneuvos Yrjö Sahrakorpi 010 60 64702)

Hallituksen esitys (HE 298/2010 vp) laiksi ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain muuttamisesta. Ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annettuun lakiin lisätään säännökset siitä, että laissa tarkoitettu takaus voidaan myöntää myös uusiutuvan energian ja energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin. Lisäksi lakiin tehdään perustuslain ja euroon siirtymisen edellyttämät muutokset sekä lisätään säännökset takauksista perittävistä maksuista ja suojautumisjärjestelyistä. Samalla lain nimike muutetaan laiksi ympäristönsuojelu- ja energiainvestointeihin myönnettävistä valtiontakauksista. (TEM teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen 010 60 62672)

Hallituksen esitys (HE 299/2010 vp) laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä. Sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistava määräaikainen tehoreservijärjestelmä korvataan pysyvällä järjestelmällä. Järjestelmää kehitetään. Tehoreservin tarve arvioidaan vähintään neljän vuoden välein. Tehoreservin hankkimiseksi järjestettävässä tarjouskilpailussa voidaan järjestelmään tarjota Suomen voimajärjestelmään liitettyjä voimalaitosyksiköitä ja myöhemmin myös sähkönkulutuksen joustoon kykeneviä kohteita. Järjestelmään kuuluvat yksiköt pidetään talvikaudella 1.12.-28.2. enintään 12 tunnin käyttövalmiudessa. Niiden tuottama sähkö ja sitä korvaava kulutuksen jousto tarjotaan markkinoille järjestelmän sääntöjen mukaisesti. Järjestelmän kustannukset rahoitetaan sähkönkulutukselle kohdistettavilla erillisillä maksuilla, joita järjestelmävastaava kantaverkonhaltija perii siirtopalveluiden käyttäjiltä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan määräaikaisen järjestelmän päättyessä 1.3.2011. Tehoreservin hankinta talveksi 2011–2012 toteutettaisiin kevään 2011 kuluessa. (TEM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 010 60 64828)

Hallituksen esitys (HE 300/2010 vp) ydinenergialain muuttamisesta. Ydinenergialakia muutetaan ydinlaitosten ydinturvallisuudesta annetun direktiivin 2009/71/Euratom sekä IAEA:n International Physical Protection Advisory Service -työryhmän tekemän arvioinnin edellyttämällä tavalla. Luvanhaltijan velvollisuuksiin lisätään velvollisuus järjestää koulutusta ydinturvallisuuteen liittyviä tehtäviä hoitavalle henkilöstölleen. Lakiin kirjataan myös kielto delegoida luvanhaltijalle kuuluvaa velvollisuutta huolehtia ydinenergian käytön turvallisuudesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2011. (TEM ylitarkastaja Eriika Melkas 010 60 64103)

Hallituksen esitys (HE 301/2010 vp) laiksi Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta. Kehittämiskeskus voi kilpailuttaa julkisista hankinnoista annetun lain säännöksiä noudattaen tavaran- ja palveluntuottajat niiden pienten ja keskisuurten yritysten puolesta, jotka saavat kehittämiskeskukselta rahoitusta tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotoimintaan. Muutoksen myötä kehittämiskeskukselta rahoitusta yli puolet hankinnan arvosta saanut pieni tai keskisuuri yritys voi valita suoraan hankinnan toteuttajaksi toimittajan, jonka kehittämiskeskus on kilpailuttanut. Lisäksi Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annettuun lakiin tehdään kehittämiskeskuksen hallitusta koskevia muutoksia. Muutoksen myötä hallituksesta käytetään nimitystä johtokunta ja sen toimikausi lyhenee kolmeen vuoteen. Johtokunnan kokoonpano muuttuu siten, että jäseniä siihen nimitetään vähintään viisi ja enintään seitsemän. Johtokunnan jäseneksi ei voi nimetä kehittämiskeskukseen palvelussuhteessa olevia. Pääjohtaja toimii johtokunnassa ratkaistavien asioiden esittelijänä ja henkilöstön edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa lukuun ottamatta nimitysasioita. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2011. (TEM erityisasiantuntija Tuija Ypyä 010 60 62115)

Hallituksen esitys (HE 302/2010 vp) yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista säädetään ja sillä kumotaan voimassa oleva laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta. Lisäksi tehdään teknisiä tarkistuksia 12 muuhun lakiin. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista sisältää säännökset muun muassa valtakunnallisesta luvasta, jota on haettava Valviralta, jos palvelujen tuottaja tuottaa ympärivuorokautisia palveluja useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella. Ilmoituksenvaraisten palvelujen rekisteröintiä ja valvontaa koskevia säännöksiä selkeytetään. Kotipalvelun tukipalveluista ja vastaavista palveluista sekä yksityisestä päivähoidosta tulee edelleen tehdä ilmoitus kunnalle, mutta näitä palveluja ei merkitä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Laista ilmenee muilla tavoin, että ne ovat sosiaaliviranomaisen valvomia, kuten arvonlisäverolaki edellyttää. Verohallitus aikoo tarkistaa omaa ohjeistustaan niin, että rekisteriin merkitseminen ei enää ole edellytys palvelujen arvonlisäverottomalle myynnille. Palvelujen tuottajan vastuuta palvelujen laadusta lisätään muun muassa säätämällä omavalvontasuunnitelmasta. Lisäksi valvontaviranomaisen ohjausta ja neuvontaa painotetaan ennakollisen valvonnan keinona. Muilta osin laki vastaa asiasisällöltään pääosin voimassa olevaa lakia. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 09 160 74360)

Hallituksen esitys (HE 303/2010 vp) laiksi huumausainelain muuttamisesta. Laissa säädetään valtioneuvostolle asetuksenantovaltuus, jonka nojalla uusia terveydelle vaarallisia huumaavia aineita, joita ei ole kansainvälisesti kielletty, voidaan määritellä huumausaineiksi. Lakiin otetaan myös erityissäännökset siltä varalta, että näitä aineita voidaan joissakin tilanteissa käyttää teollisuustarkoituksissa. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 09 160 73787)

Hallituksen esitys (HE 304/2010 vp) laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta. Sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksiä muutetaan niin, että vuoden 2005 alusta aloitettu kotihoidon kokeilu voi jatkua vuoden 2014 loppuun. Kokeilu on tarkoitus vakinaistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, valvontaa ja rakenteita koskevan lainsäädännön valmistelun yhteydessä. Kunta tai kuntayhtymä voi halutessaan irrottautua kokeilusta. Kokeilun jatkuminen on mahdollista myös niissä tilanteissa, joissa kokeilussa mukana oleva kunta lakkaa kuntajaon muutoksen johdosta. Tällöin kokeilu jatkuu muutoksen seurauksena muodostuneessa kunnassa, jollei tämä ilmoita irrottautuvansa kokeilusta. Kotihoitokokeilua voidaan jatkaa myös kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa tarkoitetuilla yhteistoiminta-alueilla tilanteissa, joissa kotihoitokokeilussa mukana oleva kunta muodostaa yhteistoiminta-alueen yhdessä muiden kuntien kanssa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 09 160 74340)

Hallituksen esitys (HE 305/2010 vp) laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 §:n ja vakuutusoikeuslain 21 §:n muuttamisesta. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia ja vakuutusoikeuslakia muutetaan siten, että sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalla ja vakuutusoikeudella on oikeus saada salassa pidettäviä tietoja Kansaneläkelaitoksen henkilörekistereistä teknisen käyttöyhteyden välityksellä. Tiedot on mahdollista luovuttaa ilman sen suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 09 160 73140)

Hallituksen esitys (HE 306/2010 vp) laiksi maastoliikennelain muuttamisesta. Maastoliikennelaki uudistetaan vastaamaan perustuslain säännöksiä. Reittisäännökset uudistetaan siten, että erityyppiset moottorikelkkailureitit ja maastoliikennereitit saadaan laissa määritellyn suunnittelumenettelyn piiriin. Moottorikelkkailureitin ja maastoliikennereitin perustamismenettelyjä selkeytetään vastaamaan muuta ympäristölainsäädäntöä. Reittisuunnitelmien hyväksyminen siirretään kunnalliselta viranomaiselta elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksille. Maastoliikennerajoitusten ja kieltojen merkintävelvollisuus siirretään valtiolta kunnille. Maastoliikenteen ikärajaan liittyvästä ajoneuvon luovuttajan vastuusta säädetään niin, että ne vastaavat nykyistä paremmin muun muassa maa- ja metsätalouden käytännön tarpeita. Kilpailu- ja harjoituslupien myöntämisperusteita muutetaan vastaamaan uudempaa ympäristönsuojelulainsäädäntöä. (YM ylijohtaja Timo Tanninen 040 531 9335)

Hallituksen esitys (HE 307/2010 vp) laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä. Lailla EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä pannaan täytäntöön EU-ympäristömerkkiä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus. Voimassaoleva Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä annettu laki kumotaan. Lakiin sisältynyt ympäristömerkin hallinnointi siirretään Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:ltä Motiva Services Oy:lle. (YM hallitussihteeri Tia Laine-Ylijoki-Laakso 040 720 8181)

Hallituksen esitys (HE 308/2010 vp) laiksi vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään. Lailla vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään pannaan täytäntöön asiaa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen edellyttämät kansalliset lainsäädäntötoimet. Voimassaoleva laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään kumotaan. Lailla mahdollistetaan siirtymäajan jälkeen Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevien organisaatioiden rekisteröiminen EMAS-järjestelmään Suomessa, samoin kuin Suomessa sertifioitujen ympäristöjärjestelmien tunnustaminen osaksi EMAS-järjestelmää. (YM hallitussihteeri Tia Laine-Ylijoki-Laakso 040 720 8181)

Hallituksen esitys (HE 309/2010 vp) laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Vähittäiskaupan sijainnin ohjausta koskeviin säännöksiin tehdään muutoksia. Muutosten tavoitteena on saattaa ohjausjärjestelmä vastaamaan toimintaympäristössä ja kaupan toiminnassa tapahtuneita muutoksia ja selkeyttää sijainnin ohjauksen tavoitteita laissa. Vähittäiskauppaa koskevat säännökset kootaan omaan lukuun maankäyttö- ja rakennuslaissa. Lakiin otetaan vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset maakunta- ja yleiskaavoille. Vähittäiskaupan suuryksikön määritelmään ja sitä kautta erityisen sijainnin ohjauksen piiriin sisällytetään paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa. (YM hallitussihteeri Katri Nuuja 040 014 3955)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 3.12.2010 seuraavat lait:

Laki Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallintaoperaation EUNAVFOR Atalantan yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä (HE 117/2010 vp). Lailla säädetään kansallisesta menettelystä tilanteessa, jossa Atalanta-operaatioon osallistuva suomalainen alus on ottanut kiinni merirosvouteen tai aseelliseen ryöstöön merellä syyllisiksi epäiltyjä tai jossa muuten Suomen päätettäväksi tulee, haluaako Suomi käyttää toimivaltaa asiassa. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta 09 160 55700)

Laki henkilötietolain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta (HE 202/2010 vp). Henkilötietolain 2 §:n 4 momentti kumotaan, koska sen on todettu olevan vastoin henkilötietodirektiiviä. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (OM lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen 09 160 67690)

Laki vaalilain 5 §:n muuttamisesta (HE 206/2010 vp). Vaalilakia muutetaan siten, että vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan vuoden 2011 alussa voimaan tulevia kuntajaon muutoksia. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (OM erityisasiantuntija Kaisa Tiusanen 09 160 67953)

Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 193/2010 vp). Satovahinkojen korvaamisesta annettua lakia muutetaan siten, että satovahinkokorvauksia voidaan maksaa myös maa- ja metsätalousalan vuosien 2007–2013 valtiontukea koskevien suuntaviivojen mukaisena tukena. Satovahinkokorvausten saajaa koskevat vaatimukset sekä satovahinkokorvauksen alarajaa muutetaan vastaamaan maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain säännöksiä. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka 09 160 54245)

Laki luotsauslain muuttamisesta ja laki vahingonkorvauslain 3 luvun 7 §:n kumoamisesta (HE 214/2010 vp). Luotsauslaissa säädetään luotsauksessa aiheutetun vahingon korvaamisesta. Vahingonkorvauslaista poistetaan erityissäännös koskien valtion ja kuntien vastuuta luotsauksessa aiheutetuista vahingoista. Luotsinkäyttövelvollisuudesta myönnettäviä erivapauksia koskevia säännöksiä täsmennetään. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (LVM hallitusneuvos Anna Sotaniemi 09 160 28491)

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta (HE 172/2010 vp). Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettuun lakiin lisätään säännös, jonka perusteella valtioneuvoston asetuksella tarkistetaan kolmivuotiskausittain laissa säädetyn laiminlyöntimaksun enimmäis- ja vähimmäismäärä rahan arvon muutosta vastaavasti. Laiminlyöntimaksun vähimmäismäärää korotetaan 100 eurolla ja enimmäismäärää 1000 eurolla. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (TEM hallitusneuvos Raila Kangasperko 010 60 48935)

Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 107/2010 vp). Lailla laajennetaan niiden tietojen piiriä, joita asiakastietojärjestelmässä voidaan välittää. Yritystä koskevien julkisten perustietojen lisäksi välitettäviksi voivat tulla myös eräät salaiset yritystä koskevat tiedot laissa säädetyssä käyttäjäpiirissä. Laki tulee voimaan 15.12.2010. (TEM hallitusneuvos Heidi Nummela 010 60 47988)

Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 153/2010 vp). Palvelujen tarjoamisesta annetun lain palveluntarjoajan vastuuvakuutusta tai vakuutta koskevaa tiedonantovelvollisuussäännöstä muutetaan. Palveluntarjoajan on annettava palvelun vastaanottajalle tiedot vastuuvakuutuksesta tai vakuudesta ja sen maantieteellisestä kattavuudesta, jos vastuuvakuutuksen ottaminen tai vakuuden asettaminen perustuu lakiin tai viranomaisen määräykseen. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (TEM vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti 010 60 63537)

Laki sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 154/2010 vp). Sähköturvallisuuslakia muutetaan selkeyttämällä sähkö- ja hissitöiden johtajan toimintaedellytyksiä, täsmentämällä sähköturvallisuusviranomaisen toimintavaltuuksia sekä tarkentamalla sähkölaitteistojen tarkastusjärjestelmää. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (TEM vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja 010 60 63202)

Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta (HE 169/2010 vp). Vienti- ja alusluottoja koskevien korontasaussopimusten ja -tarjousten myöntämisaikaa jatketaan viidellä vuodella vuoden 2011 alusta vuoden 2015 loppuun. Korontasaussopimusten ja -tarjousten myöntämisvaltuus alennetaan 6 miljardista eurosta 5 miljardiin euroon. Lisäksi valtion maksaman hallinnointipalkkion määräytymisperuste muutetaan. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (TEM hallitussihteeri Christina Snellman 010 60 6000)

Laki Suomen Vientiluotto Oy- nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta (HE 170/2010 vp). Lakia muutetaan valtion yhtiölle maksaman hallinnointipalkkion osalta siten, että hallinnointipalkkiota maksetaan ainoastaan silloin kuin korontasaustoiminnan hallinnollinen tulos on alijäämäinen. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (TEM hallitussihteeri Christina Snellman 010 60 6000)

Laki sairausvakuutuslain 13 luvun 5 §:n muuttamisesta (HE 67/2010 vp). Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että ennalta ehkäisevän työterveyshuollon 60 prosentin korvaustason ehtona on, että työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto yhteistyössä sopivat työpaikalla ja työterveyshuollossa noudatettavista käytännöistä, joilla työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteisenä toimintana. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 09 160 73174)

Tasavallan presidentti hyväksyi teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Haagin sopimuksen Geneven asiakirjan, päätti selitysten antamisesta sekä vahvisti lain teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Haagin sopimuksen Geneven asiakirjan ja sen täytäntöönpanomääräysten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain mallioikeuslain muuttamisesta (HE 225/2008 vp). Geneven asiakirjan hyväksymisen yhteydessä annetut selitykset: 1) Suomi antaa Geneven asiakirjan 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun selityksen, jonka mukaan artiklassa viitattu vakiomääräinen nimeämismaksu korvataan yksilöllisellä nimeämismaksulla niissä kansainvälisissä rekisteröinneissä, joissa Suomi on nimetty rekisteröinnin kohdevaltioksi ja niiden rekisteröintien uudistamisessa. Suomen osalta yksilöllinen nimeämismaksu hakemusvaiheessa on suuruudeltaan 185 euroa. Yhteisrekisteröintimaksu hakemusvaiheessa jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen on 100 euroa. Uudistamisvaiheessa yksilöllinen nimeämismaksu on 275 euroa ja yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 100 euroa. 2) Suomi antaa Geneven asiakirjan täytäntöönpanomääräysten 18 säännön 1 kappaleen b kohdassa tarkoitetun selityksen, jonka mukaan se korvaa kieltäytymisilmoituksen toimittamiselle kansainväliselle toimistolle määrätyn kuuden kuukauden määräajan kahdentoista kuukauden määräajalla. 3) Suomi antaa Geneven asiakirjan 11 artiklan 1 kappaleen a kohdassa tarkoitetun selityksen, jonka mukaan rekisteröinnin kuulutus voidaan lykätä enintään kuusi kuukautta siitä päivästä, jona rekisteröintihakemus tehtiin, tai josta etuoikeutta mallioikeuslain 8 §:n mukaan on pyydetty. 4) Suomi antaa Geneven asiakirjan 17 artiklan 3 kappaleen c kohdassa tarkoitetun selityksen, jonka mukaan sen lainsäädännössä säädetty mallisuojan enimmäiskesto on 25 vuotta. Jos malli on moniosaisen tuotteen osa ja se on tarkoitettu tuotteen korjaamiseksi alkuperäiseen muotoon, mallisuojan enimmäiskesto on 15 vuotta. 5) Suomi antaa Geneven asiakirjan täytäntöönpanomääräysten 8 säännön 1 kappaleessa tarkoitetun selityksen, jonka mukaan Suomen nimeävässä kansainvälisessä rekisteröintihakemuksessa on ilmoitettava hakemuksen kohteena olevan mallin luoja. Mikäli mallioikeuden hakija ei ole mallioikeuden luoja, hakijan on vahvistettava mallioikeuden siirtyminen mallin luojalta hakijalle. Sopimuksen ja sen täytäntöönpanomääräysten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Mallioikeuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (TEM neuvotteleva virkamies Minna Tukiainen 010 60 64784)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 3.12.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Monacon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (859/2010) tulee voimaan 10.12.2010. Asetus tulee voimaan 10.12.2010. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 3.12.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon EUNAVFOR Atalantaan Somalian rannikolla ja sen läheisillä merialueilla miinalaiva Pohjanmaalla ja alustarkastusosastolla kokonaisvahvuutena noin 120 sotilasta. (UM lähetystöneuvos Anne Huhtamäki 09 160 55485)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 3.12.2010 seuraavat nimitysasiat:

Jakartan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Kai Sauerin sivuakkreditointi Itä-Timoriin. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Vanhempi osastoesiupseeri Kari-Pekka Rannikko edelleen vanhemman osastoesiupseerin virkaan ajaksi 1.1.2011–30.4.2011. (PLM hallitusneuvos Helena Hakomäki 09 160 88120)

Vanhempi osastoesiupseeri Jukka Tuononen edelleen vanhemman osastoesiupseerin virkaan ajaksi 1.1.2011–31.7.2011. (PLM hallitusneuvos Helena Hakomäki 09 160 88120)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 2.12.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta. Ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikköhintojen porrastamista koskevia säännöksiä muutetaan. Muutokset liittyvät opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamista koskevaan lakiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 09 160 77265)

Valtioneuvoston asetus tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista. Asetus täydentää tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain (1005/2008) säännöksiä tuotteiden ekologisesta suunnittelusta. Asetuksella pannaan täytäntöön EU:n niin kutsuttuun ecodesign-direktiiviin tehtyjä muutoksia. Asetuksen soveltamisalaa laajennetaan energiaa käyttävien tuotteiden lisäksi koskemaan energiaan liittyviä tuotteita. Koska uudesta käsitteestä johtuvia muutoksia on paljon, annetaan uusi asetus. Asetus tulee voimaan 10.12.2010. (TEM ylitarkastaja Outi Helander 010 60 64106)

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Sairausvakuutuslain vanhempainpäivärahan maksamisen edellytyksiä koskevien säännösten uudistaminen edellyttää vähäisen tarkistuksen tekemistä asetukseen. Asetuksen 3 §:n viittaus lääkäriin muutetaan viittaukseksi tarkastuksen suorittajaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (STM hallitusneuvos Päivi Kaartamo 09 160 74353)

Valtioneuvoston asetus lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta. Asetuksella säädetään sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen edellytyksenä olevan lisäkoulutuksen tavoitteista, sisällöstä ja laajuudesta sekä optikon ja suuhygienistin lääkkeenmääräämisen edellyttämän lisäkoulutuksen laajuudesta samoin kuin koulutuksen arvioinnin organisoimisesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (STM hallitusneuvos Päivi Kaartamo 09 160 74353)

Valtioneuvoston asetus alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä annetun asetuksen muuttamisesta. Ulkomaille liikennöivien junien ravintolavaunuissa tapahtuvan alkoholijuomien anniskelu laajennetaan lupaviranomaisen hyväksymille anniskelualueille. Junien anniskeluaikaa laajennetaan samalla uusien aikataulujen mukaiseksi. Samalla lupaviranomaisen nimi muutetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaiseksi. Asetus tulee voimaan 9.12.2010. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 09 160 73787)

Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden EY-tyyppihyväksynnästä. Maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/37/EY (tyyppihyväksyntädirektiivi) on pantu kansallisesti täytäntöön valtioneuvoston asetuksella 356/2005. Tämä asetus liitteineen korvataan nyt annettavalla asetuksella. Lisäksi asetuksella saatetaan voimaan 14 sellaista maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevaa erityisdirektiiviä, joita ei vielä ole saatettu kansallisesti voimaan. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (STM hallitussihteeri Tuula Andersin 09 160 73105)

Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta. Asetuksen liitteessä olevaan tartuntatautirekisterin laboratorion ilmoitettavien mikrobien luetteloon lisätään kolme bakteeria. Samat bakteerit lisätään myös tartuntatautirekisterin kantakokoelmaan lähetettävien mikrobien luetteloon. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 09 160 73854)

Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2011. Asumistuen määräytymisperusteet vuonna 2011 pidetään talousarvioesityksen mukaisesti reaalisesti samalla tasolla kuin vuonna 2010 ottamalla huomioon yleisessä kustannustasossa ja tuensaajien asumismenoissa tapahtunut nousu. Tuensaajien määrän arvioidaan kasvavan noin 7 000:lla vuoden 2010 lopun 164 000 tuensaajasta ja olevan noin 171 000 vuoden 2011 lopussa. Keskimääräisen asumistuen arvioidaan nousevan vuoden 2010 lopun 260 eurosta noin 270 euroon vuoden 2011 loppuun mennessä. Asumistukimäärärahan tarpeen vuonna 2011 arvioidaan tukiperusteiden tarkistaminen ja tuensaajien lukumäärän kasvu huomioon ottaen olevan 573 miljoonaa euroa. Määrärahan tarve on talousarviota laadittaessa arvioitua pienempi, koska tuensaajien määrä on kasvanut työllisyystilanteen parantuessa talousarvioehdotusta laadittaessa ennakoitua vähemmän. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (STM erikoistutkija Keijo Tanner 09 160 73768)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 2.12.2010 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteon johdosta koskien Suomen osallistumista EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon EUNAVFOR Atalantaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan kannanotto: Eduskunta hyväksyy suomalaisten joukkojen osallistumisen operaatioon. (UM lähetystöneuvos Anne Huhtamäki 09 160 55485)

Päätös valtuuttaa kansliapäällikkö Ritva Viljanen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Matti Anttonen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen täytäntöönpanopöytäkirja Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä 25.5.2006 tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä. (SM hallitusneuvos Eero Koskenniemi 071 878 8615)

Päätös kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksesta. Päätöksellä jaetaan 30 kunnalle yhteensä 20 000 000 euroa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaisena harkinnanvaraisena valtionosuuden korotuksena. (VM neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen 09 160 32207)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön ylitarkastaja Sanna Lehtonen valtioneuvoston esittelijäksi. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 09 160 34708)

Päätös oikeuttaa liikenne- ja viestintäministeriö perustamaan uusi valtion kokonaan omistama Finnpilot Pilotage Oy -niminen osakeyhtiö sekä allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimus ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat. Ministeriö oikeutetaan merkitsemään valtion puolesta kaikki yhtiön osakkeet ja maksamaan osakkeista 2 500 euron vähimmäispääomaa vastaava merkintähinta ja muut yhtiön perustamiseen liittyvät kustannukset edellyttäen, että eduskunta hyväksyy neljännen lisätalousarvion momentille 31.01.01 ehdotetun määrärahan ja että lisätalousarvio on tullut voimaan. (LVM neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä 09 160 28475)

Päätös antaa eduskunnalle valtioneuvoston luonnonvaraselonteko. Selonteko asettaa Suomen luonnonvaratalouden visioksi vuodelle 2050 älykkään luonnonvaratalouden vastuullisen edelläkävijyyden. Visiota kohti vieviksi strategisiksi tavoitteiksi asetetaan: 1) Luonnonvaratalous ja siihen yhdistyvä osaaminen ja palvelut muodostavat merkittävän arvonlisän ja hyvinvoinnin lähteen, 2) Luonnonvaroja hyödynnetään materiaali- ja energiatehokkaasti ja pyrkien suljettuun kiertoon, joka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja jätettä eikä vaaranna luonnon ekosysteemipalveluja, 3) Suomen huoltovarmuus on turvattu kriittisten luonnonvarojen osalta ja lähituotannon ratkaisut luovat paikallista hyvinvointia sekä 4) Suomi on arvostettu kansainvälinen vaikuttaja luonnonvarakysymyksissä. Selonteko perustuu syksyllä 2010 julkaistuihin biotalousstrategiaan ja mineraalistrategiaan, mutta se kokoaa näiden lisäksi yhteen lukuisia muitakin ajankohtaisia näkökulmia (muun muassa vesitalous, ekosysteemipalvelut, materiaali- ja energiatehokkuus) yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (TEM kansliapäällikkö Erkki Virtanen 010 60 63502)

Päätös nimetä meriteollisuus äkillisen rakennemuutoksen toimialaksi vuosiksi 2010–2012. Toimenpiteitä kohdistetaan meriteollisuuden rakennemuutoksesta aiheutuvien ongelmien hoitamiseen ja korvaavien työpaikkojen luomiseen parantamalla yritysten kilpailukykyä erityisesti erilaisilla alihankintayrityksiä koskevilla verkostomaisilla hankkeilla. (TEM johtaja Anssi Paasivirta 010 60 49094)

Päätös myöntää jatkoaikaa vuoden 2011 loppuun saakka jo aiemmin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi nimetylle Kajaanin seutukunnalle (Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Vaala). Päätöksen jälkeen äkillisen rakennemuutoksen alueita on edelleen vuoden 2010 lokakuusta lähtien 11, joista neljän määräaika päättyy vuoden 2010 lopussa ja seitsemän vuoden 2011 lopussa. (TEM neuvotteleva virkamies Ilkka Mella 010 60 64910)

Periaatepäätös Suomen toimintalinjaksi kansainvälisessä huumausainetorjunnassa. Periaatepäätöksellä täydennetään valtioneuvoston periaatepäätöstä huumausainepoliittisesta yhteistyöstä vuosille 2008–2011 kansainvälisen yhteistyön osalta. Periaatepäätöksellä varmistetaan, että eri hallinnonalojen huumausainepoliittiset toimenpiteet ovat yhdenmukaisia EU:ssa ja kansainvälisissä järjestöissä tehtävässä työssä sekä kahdenvälisessä yhteistyössä. Periaatepäätös antaa toimintalinjat kansainvälisen huumausaineyhteistyön työryhmälle ja velvoittaa eri hallinnonalat yhteistyöhön tehokkaan ja vaikuttavan kansainvälisen huumausainetorjunnan toteuttamiseksi. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (STM sosiaalineuvos Tapani Sarvanti 09 160 73850)

Päätös vahvistaa muutos korkotukiasuntolainojen hyväksymisvaltuuden käyttösuunnitelmaan vuodeksi 2010. Tavanomaiseen ARA-tuotantoon osoitetusta valtuudesta on jäämässä käyttämättä 220 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon loppuvuonna tähän tuotantoon vielä kuluva valtuus, arviolta 150 miljoonaa euroa. Niin sanotuille muille vuokra-asunnoille (tavalliset vuokra-asunnot) suunnatusta valtuudesta kohdennetaan 110 miljoonaa euroa niin sanotulle välimallin vuokra-asuntotuotantoon. Korkotukivaltuuden kokonaismäärää ei nosteta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen arvio on se, että heti toteuttamiskelpoisia hankkeita on yhteensä noin 645 asunnon verran. Valtuutta käytetään valtaosin Helsingin ja Espoon toteuttamiskelpoisiin, kohtuuhintaisiin ja sijainniltaan hyviin hankkeisiin. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 040 014 3870)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 30.11.2010 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle tiedonanto Irlannille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 09 160 33096)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 2.12.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 49/2010 vp) eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Intian välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta (EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Intian välinen vapaakauppasopimus). Euroopan unioni aloitti vapaakauppaneuvottelut Intian kanssa kesäkuussa 2007. Neuvotteluja on käyty laajasti eri aiheista muun muassa tavarakaupasta, palvelujen kaupasta, riitojen ratkaisumekanismista ja henkisen omaisuuden suojaa koskevista kysymyksistä. Neuvotteluissa Intian kanssa pyritään laajaan ja kattavaan vapaakauppasopimukseen, joka olisi sisällöltään osapuolten Maailman kauppajärjestö WTO:ssa tekemiä sitoutumuksia pidemmälle menevä WTO-sääntöjen edellytysten mukaisesti. (UM lähetystöneuvos Sanna Halinen-Kaira 09 160 56359)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 50/2010 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS kumoamisesta. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on lähentää tietojärjestelmiin kohdistuvia hyökkäyksiä koskevia jäsenvaltioiden rikosoikeudellisia säännöksiä ja parantaa oikeus- ja muiden toimivaltaisten viranomaisten, jäsenvaltioiden poliisi- ja muut lainvalvontaviranomaiset mukaan luettuina, välistä yhteistyötä. Ehdotuksessa on kysymys nykyisen tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS kumoamisesta ja uuden direktiivin säätämisestä sen tilalle. Ehdotettu direktiivi sisältää nykyisen puitepäätöksen vastaavat säännökset pääosin sellaisenaan sekä eräitä uusia säännöksiä. (OM apulaisosastopäällikkö Asko Välimaa 09 160 67700)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 2.12.2010 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Kristina Stenman sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston maahanmuuttojohtajan virkaan 1.1.2011 lukien. (SM hallintojohtaja Janne Kerkelä 071 878 8300)

Valtioneuvosto myönsi budjettineuvos apulaisbudjettipäällikkö Markus Sovalalle virkavapautta 4.1.2011-31.8.2013. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 09 160 34708)

Oikeustieteen kandidaatti Kari Valonen maa- ja metsätalousministeriön maatalousneuvoksen virkaan 1.1.2011 lukien. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 09 160 53331)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 1.12.2010 seuraavia asioita:

Vuoden 2010 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 7 miljoonan euron myöntäminen Mosambikin opetussektorin jatkorahoitukselle vuodelle 2013. Tuki opetussektorille on Suomen kehityspoliittisen ohjelman mukaista. Suomi on sitoutunut YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen, joista tällä rahoituksella tuetaan erityisesti tavoitetta numero kaksi, peruskoulutuksen ulottamista kaikille. Opetussektori määriteltiin keväällä 2009 käydyissä yhteistyöneuvotteluissa Suomen ja Mosambikin kahdenvälisen kehitysyhteistyön painopistealueeksi. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 09 160 56235)

Vuoden 2010 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 7 miljoonan euron myöntäminen Kuntaliiton toteuttamalle kuntayhteistyöhankkeelle vuosille 2011–2013. Suomen ja Afrikan kuntien yhteistyöhankkeen tavoitteena on Afrikan kuntien kehittyneempi paikallishallinto sekä parantunut palvelutuotanto köyhyyden vähentämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Ohjelmassa pyritään etelän ja pohjoisen kuntien suoraan yhteistoimintaan sekä kiinteään vuorovaikutukseen perustuviin kestäviin kehitysvaikutuksiin. Päämääränä on vahvistaa etelän kohdemaiden kuntien osaamista tarjota väestölleen parempia peruspalveluita demokraattisesti toimien ja hyvän hallintotavan periaatteita noudattaen. Kuntien palvelutuotantokykyä vahvistetaan muun muassa sosiaali-, terveys-, opetus-, ympäristö-, kulttuuri- ja elinkeinosektoreilla. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 09 160 56235)

Suomen osallistuminen Afrikan kehityspankin kuudenteen pääomakorotukseen ja Afrikan kehitysrahaston kahdenteentoista lisärahoitukseen. Suomi osallistuu Afrikan kehityspankin kuudenteen pääomakorotukseen ja suorittaa käteisosuuden 6 prosenttia viidessä erässä vuosina 2011–2015 ja osallistuu Afrikan kehitysrahaston kahdenteentoista lisärahoitukseen 2,739 prosentin osuudella vuosittaisilla maksuerillä 2011-2020. Suomen osuus pääomakorotuksessa koostuu 6 prosentin käteisosuudesta ja 94 prosentin takuupääomasta. Käteisosuus on 14 829 240 euroa ja takuupääoma 232 313 188 euroa. Suomen osuus lisärahoituksessa on 125 801,003 euroa. Rahoitus toteutetaan vuoden 2010 talousarvion puitteissa. (UM lähetystöneuvos Olli Kantanen 09 160 56351)

Suomen osallistuminen Latinalaisen Amerikan kehityspankin yhdeksänteen pääomakorotukseen ja FSOrahaston (Fund for Special Operations) lisärahoitukseen. Suomi osallistuu Latinalaisen Amerikan kehityspankin yhdeksänteen pääomakorotukseen ja maksaa käteisosuuden viidessä erässä vuosina 2011–2015 ja osallistuu Latinalaisen Amerikan kehityspankin FSO-rahaston lisärahoitukseen 0,19 prosentin osuudella, joka maksetaan yhtenä eränä vuoden 2010 talousarvion määrärahoista. Suomen osuus pääomakorotuksessa koostuu 2,4 prosentin käteisosuudesta ja 97,6 prosentin takuupääomasta. Käteisosuus on noin 2 520 000 euroa ja takuupääoma noin 79 300 000 euroa. Suomen 0,19 prosentin osuus lisärahoituksessa on noin 680 000 euroa. Rahoitus toteutetaan vuoden 2010 talousarvion puitteissa. (UM lähetystöneuvos Olli Kantanen 09 160 56351)

Vuoden 2010 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 11 miljoonan euron myöntäminen Etiopian vesihankkeelle ”Yhteisörahoitusikkunan käytön laajentaminen kansalliselle tasolle” vuosille 2011–2014. Etiopian Amharan osavaltiossa toteutetussa Suomen tukemassa RSWEP-hankkeessa on kehitetty maaseudun vesihuollon ja sanitaation yhteisörahoitusmalli, joka kanavoi tukirahoja innovatiivisella tavalla suoraan yhteisöille. Yhteisöt vastaavat itse vesi/sanitaatiohankkeensa varainhallinnasta, hankinnoista ja toteutuksesta. Vastuun hajauttaminen yhteisötasolle ja siitä seurannut voimakkaampi omistajuus on johtanut sektorin keskiarvoa huomattavasti parempiin tuloksiin kustannustehokkuudessa, rakennusnopeudessa ja tuloksien kestävyydessä sekä laadussa. (UM lähetystöneuvos Martti Eirola 09 160 56445)

Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta. Asetus on voimassa olevan asetuksen mukainen. Maksuperustelain 5 §:n mukaisia maksuttomia suoritteita ovat yleiseen käyttöön tarkoitetut tilastotiedot itsepalveluna tietoverkossa, vähäiset opastus- ja tietopalvelut, Tilastokirjaston lainauspalvelut (pl. kaukolainat) sekä kuolintodistusten jäljennökset kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 15 §:n 2 momentissa mainituille. Tilastokeskuksen muut suoritteet hinnoitellaan maksuperustelain 7 §:n mukaisesti liiketaloudellisin perustein. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa 31.12.2012 saakka. (VM finanssineuvos Anja Simola 09 160 33260)

Vuoden 2010 talousarvion momentin 33.10.60 (Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut) arviomäärärahan ylittäminen 1 700 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu arvioidun käyttäjämäärän lisääntymisestä ja käytettyjen tulkkaustuntien määristä. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelujen järjestäminen siirrettiin kunnilta Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi 1.9.2010 lukien. (STM finanssisihteeri Tuula Karhu 09 160 74354)

Vuoden 2010 talousarvion momentin 33.40.60 (Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista) arviomäärärahan ylittäminen 1 300 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu ennakoitua suurempina toteutuneista vammaisetuuksien kustannuksista. Vammaisetuuksien kasvu on aiheutunut eläkkeensaajien hoitotuen maksamisesta laitoshoitoon. (STM ylitarkastaja Niina Kiviaho 09 160 73869)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishankkeen ohjausryhmän loppuraportti luovutettiin 2.12.2010 opetusministeri Henna Virkkuselle. Ehdotuksen mukaan ammatillista tutkintojärjestelmää tulisi kehittää tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa, jotta tutkinnot vastaisivat työelämän tarpeita ja niiden edellyttämää osaamista voisi hyödyntää useammassa kuin yhdessä työpaikassa. Tutkintorakenteeseen kuuluisi jatkossakin kolme tutkintotyyppiä (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot), mutta eri tutkintotyyppien tutkinnoille määriteltäisiin nykyistä tarkemmat kriteerit. Tutkintojen koostumista tutkintojen osista vahvistettaisiin, jotta tutkintojen avulla on mahdollista reagoida nykyistä ketterämmin osaamistarpeiden muutoksiin. Loppuraportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/okmtr15.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat opetusneuvos Seija Rasku, p. 09 160 76963 ja hallitusneuvos Merja Leinonen, p. 09 160 77265, opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma luovutettiin 1.12.2010 Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnalle. Linjaukset ja toimenpiteet koskevat koko peruskoulutusjärjestelmää kuten koulun toimintakulttuuria, opettajankoulutusta, tekniikkaa ja yhteyksiä, opetustiloja sekä oppimateriaaleja. Loppuraportissa esitellään konkreettisia toimenpiteitä, jotka perustuvat 20 hankkeessa mukana olleen koulun kokemuksiin sekä aiheeseen liittyvän tutkimushankkeen tuloksiin. Keskeiseksi kysymykseksi suunnitelmassa nousee opettajien valmius käyttää opetuskäyttöön tehtyjä tieto- ja viestintätekniikkaan pohjautuvia palveluja. Toisen tärkeän kokonaisuuden muodostavat opettajien ja oppilaiden käytössä oleva laitetekniikka sekä tietoliikenneyhteydet. Loppuraportti on osoitteessa http://www.arjentietoyhteiskunta.fi/files/313/TVT_opetuskayton_suunnitelma_011210_(2).pdf. Lisätietoja antavat pääjohtaja Timo Lankinen, p. 040 348 7154, Opetushallitus, opetusneuvos Merja Lehtonen, p. 160 77355, opetus- ja kulttuuriministeriö ja neuvotteleva virkamies Aleksandra Partanen, p. 09 160 28671, liikenne- ja viestintäministeriö.

Liikennejärjestelmän talvikestävyyttä pohtinut työryhmä luovutti mietintönsä 1.12.2010 liikenneministeri Anu Vehviläiselle. Liikenteen eri vastuutahojen on kehitettävä ja ylläpidettävä ajantasaista liikenteen tilannekuvaa. Tilannekuvan välittämistä kaikkien liikennemuotojen asiakkaille tulee tehostaa. Eri toimijoiden rooleja ja vastuukysymyksiä tulee selkeyttää. Työryhmä esittää, että Liikennevirasto laatii tieliikenteen talvikestävyyden kokonaisriskiarvioinnin. Siinä tulee käydä läpi eri osapuolten toimintatavat, ohjeistukset ja informaation toimivuus. Rautatieliikenteessä panostetaan ennakoivaan kunnossapitoon sekä radanpidon että kaluston osalta. Kalustossa on oltava riittävä huoltovara. VR laatii häiriötilanteiden varalle erillisen liikennöintisuunnitelman, joka otetaan käyttöön aiempaa herkemmin. Raportti on osoitteessa http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/view/1213846. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Mikael Nyberg, p. 040 837 8794, liikenne- ja viestintäministeriö.

Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan raportti luovutettiin 26.11.2010 peruspalveluministeri Paula Risikolle. Neuvottelukunta ehdottaa, että palvelujen ulkopuolelle jäävien ja erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistettäisiin kohdentamalla ja vahvistamalla heille suunnattuja ennalta ehkäiseviä palveluja. Raportissa esitettävät toimenpiteet koskevat muun muassa koko perheen hyvinvointia tukevien terveystarkastuksien toteuttamista, oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämistä sekä terveystarkastuksien järjestämisestä 17-vuotiaille opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääville. Neuvottelukunta ehdottaa myös palvelujen yhteensovittamista, moniammatillisen osaamisen kehittämistä lääkärien, hoitajien ja sosiaalialan ammattilaisten kesken sekä eri hallinnonalojen yhteistyön edistämistä. Raportti on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39502&name=DLFE-13108.pdf. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Marjaana Pelkonen, p. 09 160 74036, sosiaali- ja terveysministeriö.

Kuluttajanäkökulman toteutumista palveluasumisessa ja palveluasumisen hintojen vertailtavuuden parantamista selvittäneen työryhmän raportti luovutettiin 1.12.2010 työ- ja elinkeinoministeriölle. Työryhmä ehdottaa, että kuntasektorin ja yksityisten palvelutuottajien yhteistyönä sovitaan palveluasumisen yhdenmukaisten määritelmien käyttöön otosta niin, että määritelmät vastaavat myös valmisteilla olevassa sosiaalihuoltolain uudistuksessa päivitettäviä palveluasumisen käsitteitä. Työryhmän mielestä kuntien on tehostettava ikäihmisille suunnatuissa neuvontapalveluissa palveluasumista koskevaa opastusta sekä sähköistä asiakaspalvelua. Tarjolla olevien asumispalvelujen kokoaminen valtakunnalliseen palveluun ja sähköisen asioinnin mahdollistaminen helpottaisivat palvelun tarvitsijan ja hänen omaisensa mahdollisuuksia löytää ja hankkia sopivia asumispalveluja. Raportti on osoitteessa http://www.tem.fi/files/28514/70_2010_web.pdf. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Antti Riivari, p. 010 60 64742 ja kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho, p. 040 826 8767, työ- ja elinkeinoministeriö.

Puurakentamisen asemaa rakentamismääräyksissä arvioineen työryhmän loppuraportti luovutettiin 1.12.2010 asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Työryhmä esittää rakentamismääräyksiin useita puurakentamista helpottavia muutoksia. Muun muassa korkeiden puukerrostalojen paloteknistä suunnittelua halutaan yksinkertaistaa. Työryhmän ehdottaa, että enintään kahdeksankerroksisia tai 26 metrin korkuisia puurunkoisia asuin- ja työpaikkarakennuksia voitaisiin suunnitella taulukoitujen arvojen perusteella. Nykyään näin voidaan toteuttaa korkeintaan nelikerroksisia puutaloja. Loppuraportti on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=123032&lan=fi. Lisätietoja antaa yli-insinööri Jorma Jantunen, p. 040 728 5747, ympäristöministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.