Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 46/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 19.11.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 257/2010 vp) pelastuslaiksi ja laiksi meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta. Uusi pelastuslaki korvaa vuoden 2004 alussa voimaan tulleen pelastuslain. Laki pelastustoimen alueiden muodostamisesta kumotaan ja lain säännökset sisällytetään pelastuslakiin. Onnettomuuksien ehkäisyssä siirrytään riskien arviointiin perustuvaan valvontaan ja pelastuslaitos voi periä nykyisestä poiketen maksun valvontasuunnitelman mukaisesta palotarkastuksesta tai muun valvontatoimenpiteen suorittamisesta. Maksu voidaan periä myös hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuvasta erheellisestä toiminnasta aiheutuneista pelastuslaitoksen kustannuksista. Hoito- ja hoivalaitoksissa on laadittava poistumisturvallisuusselvitys ja tilat voidaan tapauskohtaisesti määrätä suojattavaksi automaattisella sammutuslaitteistolla. Väestönsuojien rakentamista koskevat säännökset uudistetaan ja rakentamisvelvoitteen perusteena olevia pinta-alamääriä korotetaan nykyisestä. Meripelastuslakiin lisätään pelastuslakiin ehdotettua vastaava säännös oikeudesta korvaukseen tapaturmasta, joka on aiheutunut omatoimiseen meripelastustoimintaan ryhtyneelle. Samalla kumotaan vuonna 1935 annettu laki ihmishenkeä pelastettaessa sattuvan tapaturman korvaamisesta. Valtioneuvoston lausuma; Valtioneuvosto seuraa tarkasti pelastuslain väestönsuojelua koskevien säännösten vaikutuksia. Valtioneuvosto kiinnittää erityistä huomiota siihen, vaikuttavatko väestönsuojien rakentamista koskevat säännökset kohtuuttomasti asuntojen hintojen nousuun ja miten säännösten muutokset vaikuttavat väestönsuojien rakentamisen määrään ja kustannuksiin. Valtioneuvosto katsoo, että seuraavan turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelun yhteydessä on syytä arvioida myös mahdollisuutta väestönsuojien rakentamisesta luopumiseen suhteessa muutoksiin Suomen turvallisuuspoliittisessa tilanteessa sekä väestön turvaamisen tarpeeseen. (SM hallitusneuvos Esko Koskinen 071 878 8402)

Hallituksen esitys (HE 258/2010 vp) luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksen voimassaolon jatkamisesta. Luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksen voimassaoloaikaa jatketaan yhdellä vuodella vuoden 2011 loppuun. Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä voivat vähentää verotuksessa ansiotulostaan yliopistolle tai korkeakoululle tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen tekemänsä vähintään 850 ja enintään 250 000 euron rahalahjoituksen. Verotusmenettelystä annetun lain nojalla yliopiston tai korkeakoulun on toimitettava tieto Verohallinnolle, jos se on saanut vähennyskelpoiseksi säädetyn lahjoituksen. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2011 alusta. (VM erityisasiantuntija Ilkka Lahti 09 160 32199)

Hallituksen esitys (HE 259/2010 vp) laiksi metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta. Lakiin lisätään uusi säännös, jonka perusteella maa- ja metsätalousministeriö voi oikeuttaa maanomistajan omalla kustannuksellaan toteuttamaan ministeriön hyväksymät biologisen kasvinsuojeluaineen lentolevitystä koskevat toimenpiteet. Ministeriö tekee päätöksensä metsäkeskuksen esityksestä, joka pohjautuu maanomistajan hakemukseen. (MMM hallitusneuvos Vilppu Talvitie 09 160 52293)

Hallituksen esitys (HE 260/2010 vp) laiksi Suomen metsäkeskuksesta. Nykyisistä alueellisista metsäkeskuksista muodostetaan yksi, koko maan kattava metsätalouden kehittämis- ja toimeenpano-organisaatio. Nykyisissä metsäkeskuksissa harjoitettava liiketoiminta eriytetään selkeästi siirtymäajan kuluessa perustettavan Suomen metsäkeskuksen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta. Metsäkeskukseen siirretään osa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion nykyisistä tehtävistä. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion muu toiminta organisoidaan siirtymäajan loppuun mennessä valtion kokonaan omistamaksi yhtiöksi. Suomen metsäkeskus toimii maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa sekä sen tulos- ja resurssiohjauksessa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 09 160 52415)

Hallituksen esitys (HE 261/2010 vp) laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä. Lakia sovelletaan Suomen metsäkeskukselle kuuluvien julkisten hallintotehtävien suorittamiseksi tarpeellisten henkilötietoja sisältävien metsätietojen käsittelyyn. Laissa säädetään muun muassa tietojärjestelmän käyttötarkoituksesta, tietosisällöstä, tietojen käytöstä ja luovuttamisesta sivullisille sekä tietojen säilyttämisestä ja poistamisesta. Lakiin otetaan vain ne säännökset, jotka ovat tarpeen henkilötietolain lisäksi tai sijasta. Metsätietojärjestelmään liittyvä rekisterinpitö säädetään Suomen metsäkeskuksen julkiseksi hallintotehtäväksi. Rekisterinpitäjiksi ehdotetaan uuden metsäkeskusorganisaation keskusyksikön johtajaa ja aluejohtajia, koska nämä voivat käyttää tehtäviensä hoidossa julkista valtaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. Lain siirtymäsäännöksen mukaan Suomen metsäkeskuksen tulee saattaa metsäkeskusten aiemmin pitämät metsätietoihin liittyvät tietojärjestelmät uuden lain mukaisiksi vuoden 2014 loppuun mennessä. (MMM vanhempi hallitussihteeri Kirsi Taipale 09 160 53354)

Hallituksen esitys (HE 262/2010 vp) rautatielaiksi. Esityksellä pannaan kansallisesti täytäntöön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sekä rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Tavoitteena on yhtenäistää unionilainsäädännön pohjalta rautatiejärjestelmän turvallisuutta ja yhteentoimivuutta koskevaa sääntelyä. Lakiin lisätään kalustoyksikköjen käyttöönottoa koskevat erityissäännökset ja kalustoyksikköjen kunnossapitoa koskevat säännökset. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 09 160 28470)

Hallituksen esitys (HE 263/2010 vp) laiksi työsopimuslain muuttamisesta. Perhevapaita sääntelevään työsopimuslain 4 lukuun lisätään säännös, jonka nojalla työntekijällä on mahdollisuus jäädä pois työstä perheenjäsenensä hoitamiseksi. Työstä poissaolo edellyttää työnantajan ja työntekijän keskinäistä sopimusta. Työnantajan on pyrittävä järjestämään työt työpaikalla siten, että työntekijän poissaolo on mahdollista silloin, kun se on tarpeen työntekijän perheenjäsenen hoitamiseksi. Työnantajalla ei ole poissaolon ajalta palkanmaksuvelvollisuutta. Säännöksessä turvataan työntekijälle eräin edellytyksin mahdollisuus palata työhön kesken sovitun poissaoloajan. Lisäksi työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti entiseen työhönsä poissaolon jälkeen. (TEM vanhempi hallitussihteeri Susanna Siitonen 010 60 48932)

Hallituksen esitys (HE 264/2010 vp) laeiksi merimiesten vuosilomalain, merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta. Merimiesten vuosilomalakiin ehdotetun muutoksen mukaan työntekijällä on oikeus saada vuosilomaa kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta heti työsuhteen alkamisesta lähtien. Merityöaikalain säännösten pakottavuutta koskevaa säännöstä muutetaan siten, että valtakunnallisten työmarkkinajärjestöjen oikeutta sopia ylityön korvaamisesta laajennetaan. Lain poikkeuslupia koskevat säännökset kumotaan. Muutosten myötä lait vastaavat Kansainvälisen työjärjestön yleiskokouksen hyväksymän merityötä koskevan yleissopimuksen ja EU:n merityödirektiivin vaatimuksia. (TEM ylitarkastaja Sari Alho 010 60 49007)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 19.11.2010 seuraavat lait:

Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 150/2010 vp). Lakia muutetaan siten, että nopeutetaan valtion varoista maksettujen kustannusten takaisinperintää. Vuoden 2012 alusta lukien vireille tulleissa uusjaoissa valtion varoista maksetut takaisin perittävät kustannukset suoritetaan 12 prosentin suuruisina vuotuismaksuina, joista luetaan koroksi neljä prosenttia kulloinkin suorittamatta olevalle pääomalle ja muu osa pääoman lyhennykseksi. Samalla lakiin tehdään viranomaisorganisaation aikaisemmista muutoksista johtuneet luonteeltaan tekniset tarkistukset. Laki tulee voimaan 1.1.2012. (MMM vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen 09 160 52709)

Laki työaikalain 2 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 100/2010 vp). Työaikalain soveltamisalaa laajennetaan siten, että perhepäivähoitajien työ tulee lain soveltamisalan piiriin. Lisäksi lain jaksotyöaikasäännöstä muutetaan siten, että myös lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetussa perhepäivähoidossa voidaan käyttää jaksotyöaikaa. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (TEM vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen 010 60 48938)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta, laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta ja laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 155/2010 vp). Terveydenhuollon varmennepalvelujen hoitamista koskevia säännöksiä muutetaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalvelut ja siihen liittyvät tehtävät siirretään Väestörekisterikeskuksen tehtäväksi. Väestörekisterikeskus tuottaa terveydenhuollon varmennepalvelut tilaajalle valtion maksuperustelain mukaisesti julkisoikeudellisina suoritteina. Lisäksi tehdään eräitä teknisiä muutoksia, jotka johtuvat vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain voimaantulosta. Lait tulevat voimaan 1.12.2010. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 09 160 73800)

Laki sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta (HE 133/2010 vp). Sotilasvammalakiin lisätään säännös kotiin annettavien sosiaalipalvelujen korvaamisesta Ruotsissa vakituisesti asuvalle vaikeavammaiselle suomalaiselle sotainvalidille. Vähintään 20 prosentin työkyvyttömyysasteen omaavalle sotainvalidille voidaan korvata kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat kunnan järjestämistä kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista sosiaalipalveluista. Korvauksen määrästä ja maksamisesta säädetään tarkemmin asetuksella. Lakiin sisällytetään lisäksi asiallisesti pääosin voimassa olevaa lakia vastaava säännös ateriakorvauksen maksamisesta Ruotsissa asuvalle vaikeavammaiselle sotainvalidille. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (STM hallitussihteeri Jaana Huhta 09 160 74132)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 19.11.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Itä-Afrikan yhteisön kanssa Suomen tuesta Itä-Afrikan yhteisön kumppanuusrahastolle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan 25.11.2010. Asetus tulee voimaan 25.11.2010. (UM lähetystöneuvos Vuokko Jutila 09 160 56413)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 19.11.2010 seuraavat nimitysasiat:

Tunisin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Tiina Jortikka-Laitisen sivuakkreditointi Libyaan. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Hovioikeudenneuvos Markku Tapani Almgrén Kouvolan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, hovioikeudenneuvos Pentti Lauri Juhani Mäkinen Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Petri Erkki Olavi Forma Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Pirjo Helena Järvenpää Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallintooikeustuomarin virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Merja Anneli Tarvainen toiseksi täytettävään virkaan 1.12.2010 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 09 160 67608)

Käräjätuomari Arja Inkeri Maunula Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.12.2010 lukien ja käräjätuomari Olli Ilmari Kuusinen toiseksi täytettävään virkaan 1.1.2011 lukien, käräjätuomari Martti Juhani Juntikka Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Vesa Tapio Kota-aho Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.12.2010 lukien, käräjätuomari Juhani Kalervo Laurinolli Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2011 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Lea Rosa Kaarina Pohjola Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja Sinikka Hannele Mäkelä Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Timo Matti Mäkeläinen Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.12.2010 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Janne Kalevi Anttila Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2011 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 09 160 67608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 18.11.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetus sisältää lisäykset vartijan voimankäyttökouluttajaksi hyväksymisen hakuprosessia koskeviksi säännöksiksi. Lisäykset perustuvat yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muutokseen (725/2010), joka tulee voimaan 1.12.2010. Asetus tulee voimaan 1.12.2010. (SM lainsäädäntöneuvos Pertti Normia 071 878 8562)

Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1.1 ja 5 kohdan muuttamisesta. Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä (747/ 2010) tulee voimaan 1.12.2010. Luotonantajarekisteriä pitää Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Luotonantajien rekisteröinnille ja valvonnalle määrätään maksu. Samalla tarkistetaan yhden alihinnoitellun suoritteen maksua sekä säädetään kiinteä maksu kolmelle erilliselle suoritteelle, joihin tähän asti on sovellettu tuntiveloitusta. Asetus tulee voimaan 1.12.2010 ja on voimassa 31.12.2011 saakka. (VM neuvotteleva virkamies Matti Korkealehto 09 160 32233)

Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2010 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista. Tuottoperusteilla porotalouden puhtaaksi tuotoksi koko poronhoitoalueella saadaan noin 3,11 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 1.1.2011, ja sitä sovelletaan vuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 09 160 33149)

Valtioneuvoston asetus Museovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan Museoviraston organisaatiouudistuksen toteuttamiseksi. Virastoon perustetaan johtoryhmä ja virasto organisoidaan uudelleen. Asetus tulee voimaan 1.12.2010. (OKM neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck 09 160 77444)

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan ammatillisten erityisoppilaitosten ja rajatun erityisen koulutustehtävän perusteella ammatillista erityisopetusta järjestävien koulutuksen järjestäjien yksikköhinnan porrastusperusteita. Muutoksilla parannetaan ammatillisten erityisoppilaitosten yksikköhinnan porrastusperusteiden tuottaman rahoituksen ja kustannusten vastaavuutta. Ammatillisten erityisoppilaitosten rahoituksen taso on ollut jo pidempään toteutuneita kustannuksia korkeampi. Vammaisille opiskelijoille järjestettävän valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen sekä maahanmuuttajille järjestettävän ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen rahoitusperusteita muutetaan siten, että niiden rahoitus perustuu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:n nojalla säädettyyn ammatillisen koulutuksen keskimääräiseen yksikköhintaan perustuvaan porrastukseen. Lisäksi henkilökohtaisen koulunkäyntiavustajan käyttämiseen perustuvaa korotusta alennetaan. Muutos kannustaa avustajapalveluiden käytön tehostamiseen. Muutoksen tarkoitus on selkeyttää ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettujen opiskelun edellyttämien avustajapalvelujen käyttämistä. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (OKM hallitusneuvos Tarja Lehtinen 09 160 77469)

Valtioneuvoston asetus Geodeettisesta laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa tarkennetaan laitoksesta annetun asetuksen (697/2000) 1 §:n säännöstä laitoksen tehtävistä ja muutetaan henkilöstöä koskevaa 5 §:n säännöstä uuden viran johdosta sekä virkojen täyttämistä koskevaa 8 §:n säännöstä ja kelpoisuusvaatimuksia koskevaa 9 §:n säännöstä. Asetus tulee voimaan 1.3.2011. (MMM vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen 09 160 52709)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta eräiden peltokasvien tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Koska hyväksyttävien hakemusten perusteella maksettava määrä valtioneuvoston asetuksen (232/ 2010) tukitasolla ylittää Euroopan komission hyväksymän enimmäismäärän, tuotantopalkkiota alennetaan siten, että palkkiota maksetaan 27,50 euroa hehtaarilta. Asetus tulee voimaan 24.11.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään vuodelta 2010 maksettavien lypsylehmä- ja nautapalkkioiden määrät ensimmäisessä maksuerässä. Koska hyväksyttävien hakemusten perusteella maksettavat tasot valtioneuvoston asetuksen (272/2010) tukitasoilla ylittävät maksettavien palkkioiden enimmäismäärät, lypsylehmä- ja nautapalkkioita alennetaan. Lisäksi asetusta muutetaan siten, että ensimmäisessä erässä maksettavat lypsylehmä- ja nautapalkkiot, jotka ovat kertyneet tuenmääräytymisvuonna 1.1.-30.6., maksetaan täysimääräisinä. Asetus tulee voimaan 24.11.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

Valtioneuvoston asetus vuonna 2011 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta. Asetuksella säädetään maatilan investointituen kohteista, tuen määrästä ja hakuajoista koskien vuonna 2011 myönnettäviä investointitukia. Vuonna 2010 rahoitettavina olleet tukikohteet, tukimuodot ja tukitasot säilyvät pääosin ennallaan. Uudeksi tukikohteeksi tulee maatalouskoneiden varaston rakentaminen, johon tukea myönnetään korkotukena 15 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Tukitason muutos tehdään mehiläistalouden investointeihin, joihin tukea voidaan jatkossa myöntää avustuksena enintään 15 prosenttia ja korkotukena enintään 15 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Tuki turkiseläinten häkkien korvaamiseen eläinsuojelulain (247/ 1996) vaatimukset täyttävillä häkeillä poistetaan, koska häkkien vaihtamiselle asetettu siirtymäaika päättyy vuoden 2010 loppuun. Vuonna 2010 tukikohteeksi otettujen sika- ja siipikarjatalouden laajennusinvestointien tuen myöntämistä jatketaan vuodelta 2010 käyttämättä jäävän eläinpaikkakiintiön rajoissa. Muutos tehdään lypsykarjatalouden rakentamisinvestointien maitokiintiövaatimukseen, jonka tulee jatkossa täyttyä viimeistään 31.3.2015, eli ajankohtana, jonka jälkeen Euroopan unionin maitokiintiöjärjestelmää ei enää sovelleta. Kuolleiden eläinten varastointia tai polttamista koskevien rakentamis- tai laiteinvestointien tukemisen edellytyksenä on ollut, että investointi toteutetaan eläintautilain (55/1980) nojalla määrätyllä ns. raatokeräilyalueella. Hygieniaan ja ympäristöön liittyvien syiden vuoksi asetusta muutetaan siten, että nautojen, sikojen, siipikarjan ja turkiseläinten osalta investointia voidaan tukea myös muulla alueella. Lisäksi rakennetun maatalouskiinteistön hankinnan tuessa mahdollisuus maatalousmaan hankintaan EU:n valtiontukisäännösten rajoissa koskee jatkossa myös tuotantorakennuksen hankintaa. Asetuksella avataan vuonna 2011 myönnettävän investointituen haku syksyllä 2010 siten, että tukea voi hakea asetuksen voimaantulopäivästä alkaen. Asetus tulee voimaan 24.11.2010. (MMM hallitussihteeri Mika Saari 09 160 52242)

Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että salaojituksessa siirrytään, pääosin yhteen tukikelpoiseksi hyväksyttävään enimmäiskustannukseen metriä ja hehtaaria kohden. Salaojitus voidaan kuitenkin toteuttaa myös ympärysaineilla, jotka eivät täytä hyvää suodatinominaisuutta vaativien maalajien edellyttämiä laatuvaatimuksia. Tällöin tukikelpoinen enimmäiskustannus olisi matalampi kuin ympärysaineen laatuvaatimukset täyttävässä salaojituksessa. Muutos yksinkertaistaa tukijärjestelmää ja keventää tuen hakemiseen ja hakemusten käsittelyyn liittyvää työmäärää. Lisäksi happamilla sulfaattimailla salaojitusta voidaan täydentää säätökaivoilla. Muutoksella torjutaan osaltaan peltoalueiden happamuutta ja sen haitallisia vaikutuksia vesistöihin. Samalla tukikelpoiseksi hyväksyttävää enimmäiskustannusta päivitetään maanrakennusindeksin kehityksen perusteella. Asetus tulee voimaan 24.11.2010. (MMM hallitussihteeri Mika Saari 09 160 52242)

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään eräitä teknisluonteisia muutoksia ja täsmennyksiä. Asetus liittyy asetukseen vuonna 2011 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta. Asetus tulee voimaan 24.11.2010. (MMM hallitussihteeri Mika Saari 09 160 52242)

Valtioneuvoston asetus henkilöstörahastoista. Asetus koskee henkilöstörahastorekisterin pitämistä, rahastoista pidettävän luettelon sisältöä ja henkilöstörahaston rekisteröimistä koskevaa perusilmoitusta ja edellä mainittuun rekisteriin tehtävää muutosilmoitusta. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (TEM hallitusneuvos Raila Kangasperko 010 60 48935)

Valtioneuvoston asetus maanpuolustusta koskevista poikkeuksista kemikaalilainsäädännön soveltamisessa. Asetuksella säädetään kansallisista menettelyistä, joilla voidaan tehdä maanpuolustuksen kannalta välttämättömiä poikkeuksia kemikaalilain sekä EU:n REACH- ja CLP-asetusten noudattamisesta. Asetuksen soveltaminen rajoittuu yksinomaan Suomen maanpuolustuksen tarpeisiin ja poikkeusperusteiseen käsittelyyn. Asetuksessa säädetään siitä, kuinka toimitaan silloin kun jotakin kemikaalia on maanpuolustuksen kannalta välttämätöntä käsitellä kemikaalilainsäädännössä säädetyistä menettelyistä poikkeavasti. Tällöin sovelletaan asetuksessa määriteltävää termiä ”poikkeusperusteinen käsittely”, jolla tarkoitetaan sellaisenaan, seoksessa tai esineessä olevan aineen valmistusta, markkinoille saattamista, käyttöä ja jakelua, jossa kemikaalilain, REACH-asetuksen tai CLP-asetuksen noudattamisesta on tarpeen sallia poikkeuksia maanpuolustuksen vuoksi. Kemikaalin käsittely voi olla poikkeusperusteista, jos viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetut, asiakirjan salassapitoa koskevat edellytykset täyttyvät tai jos kemikaalilain, REACH-asetuksen tai CLP-asetuksen säännösten noudattamisesta poikkeaminen muutoin on maanpuolustuksen luonteen, tarkoituksen tai erityistehtävien vuoksi välttämätöntä. Puolustusministeriölle kuuluu tämän asetuksen mukaisen toiminnan ylin ohjaus ja valvonta. Asetus tulee voimaan 1.12.2010. (STM neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen 09 160 73922)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 18.11.2010 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa v. 2011 -ohjelma pöytäkirjaan. (UM ulkoasiainneuvos Bo Lindroos 09 160 55600)

Päätös Suomen edustautumisesta EU-Afrikka huippukokouksessa Tripolissa 29. ja 30.11.2010. Kokouksessa Suomea edustaa pääministeri Mari Kiviniemi. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 09 160 56235)

Päätös hyväksyä Eurooppa 2020-strategia, Suomen kansallinen ohjelmaluonnos 2010. Ohjelmaluonnoksen linjaukset perustuvat pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen neuvottelutulokseen, edellisen hallituksen ohjelmaan ja sen välitarkasteluun, hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen Kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelmaan sekä muihin hallituksen tekemiin periaatepäätöksiin. (VM osastopäällikkö Tuomas Sukselainen 09 160 33191)

Päätös myöntää Pertti Viikille ero suomalais-norjalaisen poroaitakomission jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen toiminnanjohtaja Anne Ollila 31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi. (MMM hallitusneuvos Heidi Aliranta 09 160 53379)

Päätös myöntää Kari Kaukiselle ero sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan työnantajia edustavan jäsenen ja Juha Rehulalle vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavan jäsenen tehtävistä ja määrätä heidän tilalleen ylilääkäri Jan Schugk sairausvakuutusasian neuvottelukunnan työnantajia edustavaksi jäseneksi ja kansanedustaja Markku Pakkanen vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavaksi jäseneksi 18.11.2010 lukien neuvottelukunnan 12.3.2013 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 09 160 73174)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 18.11.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 44/2010 vp) eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelemisesta. Neuvottelut Ukrainan kanssa solmittavasta uudesta laaja-alaisesta perussopimuksesta aloitettiin 5.3.2007. Sopimuksen tarkoituksena on korvata Euroopan unionin ja Ukrainan välillä voimassa oleva kumppanuus- ja yhteistyösopimus vuodelta 1998 (Partnership and Co-operation Agreement, PCA). EU:n ja Ukrainan huippukokouksessa 9.9.2008 sovittiin uuden perussopimuksen nimeämisestä assosiaatiosopimukseksi. Assosiaatiosopimuksen tarkoituksena on uudistaa unionin ja Ukrainan väliset institutionaaliset puitteet, syventää EU:n ja Ukrainan suhteita kokonaisvaltaisesti, lisätä EU:n ja Ukrainan ulko- ja turvallisuuspoliittista vuoropuhelua, oikeus- ja sisäasioiden yhteistyötä sekä yhteistyötä energia-, liikenne- ja ympäristöasioissa. (UM osastopäällikkö Nina Vaskunlahti 09 160 55038)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 45/2010 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhtenäisen eurooppalaisen rautatieliikennealueen muodostamiseksi (EU:n ensimmäisen rautatiepaketin uudistaminen). Euroopan komissio pyrkii ehdotuksella kehittämään rataverkon hinnoittelua ja rahoitusperiaatteita, edistämään rautatiemarkkinoiden kilpailuedellytyksiä sekä kehittämään rautatiemarkkinoiden valvonnan edellyttämiä organisatorisia järjestelyjä. (LVM neuvotteleva virkamies Risto Saari 09 160 28311)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 18.11.2010 seuraavat nimitysasiat:

Kasvatustieteen maisteri, opettaja Petri Haltia opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen virkaan 1.12.2010 lukien. (OKM hallitusneuvos Pia Nyblom 09 160 77099)

Varatuomari Jarno Virtanen sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 15.12.2010 alkaen. (STM kansliapäällikkö Kari Välimäki 09 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 17.11.2010 seuraavia asioita:

Vuoden 2010 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) yhteensä 21 000 000 euron myöntäminen FIDA International ry:lle vuosille 2011-2013. FIDA Internationalin kehitysyhteistyöohjelman strategisena tavoitteena rahoituskaudella 2011–2013 on tukea kestävää kehitystä kehitysmaissa ja kehittää kokonaisvaltaisesti yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointia yhteistyössä kumppanien kanssa. Ohjelmaa toteutetaan 68 hankkeena kaikkiaan 30 maassa. (UM lähetystöneuvos Marjatta Laires 09 160 56434)

Vuoden 2010 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) yhteensä 22 800 000 euron myöntäminen Suomen Lähetysseuralle (SLS) vuosille 2011–2013. Lähetysseuran kehitysyhteistyöohjelman temaattiset painopistealueet tulevalla rahoituskaudella ovat ruokaturva, sukupuolten välinen tasa-arvo, koulutus, terveys ja vammaistyö. (UM lähetystöneuvos Marjatta Laires 09 160 56434)

Vuoden 2010 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) yhteensä 12 485 220 euron myöntäminen Pelastakaa Lapset ry:lle vuosille 2011-2013. Suomen Pelastakaa Lapset -järjestön kansainvälinen ohjelma vuosille 2011–2013 on osa laajempaa, vuoteen 2016 ulottuvaa strategiaa. Ohjelma keskittyy lasten suojeluun sekä laadukkaan, osallistuvan ja kaikille avoimen opetuksen edistämiseen. Lasten suojelussa kiinnitetään päähuomio lapsityövoiman sekä lasten hyväksikäytön ja pahoinpitelyn ja väkivallan ehkäisemiseen. Opetuksessa pyritään edistämään kaikille saatavilla olevaa opetusta laadukkaassa oppimisympäristössä. (UM lähetystöneuvos Marjatta Laires 09 160 56434)

Vuosina 2010-2013 momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 9 500 000 euron myöntäminen Länsi- ja Itä-Afrikan ruokaturvahankkeelle. Hankkeen tarkoituksena on parantaa alueellista ruokaturvaa tukemalla maataloustutkimus- ja koulutusyhteistyötä Kansainvälisen maataloustutkimusverkosto CGIAR:n tutkimuslaitosten, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n sekä suomalaisten ja afrikkalaisten tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden välillä. Hankkeella pyritään vahvistamaan alueen omaa maatalousosaamista, joka muodostaa perustan ruokaturvan parantamiselle ja satotasojen nostamiselle. (UM lähetystöneuvos Vuokko Jutila 09 160 56413)

Vuoden 2010 talousarvion momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 5 000 000 euron myöntäminen Tansanian tietoyhteiskunnan ja ICT-sektorin kehittämishankkeelle vuosina 20102014. Tansaniassa painotetaan laajapohjaisen talouskasvun elementtinä lisääntyvää teknologista innovaatiota ja ICT-teknologian käyttöä. ICT nähdään osaamisen ja talouden kehittämisen keskeisenä kulmakivenä ja köyhyyden vähentämisen edellytyksenä. Hankkeen tavoitteena on yhtäältä tukea Tansanian ICT-politiikan uudistamista ja kommunikaatio-, tiede- ja teknologiaministeriön vahvistamista sekä toisaalta tukea käytännön ICT-sovellusten kehittämistä innovaatio-ohjelman avulla. (UM lähetystöneuvos Vuokko Jutila 09 160 56413)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistöjen kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina 2011 ja 2012. Voimassa olevaan asetukseen verrattuna asetuksen yhteisvaikutus maksuihin on 16,7 prosentin korotus. Maanmittauslaitokselle arvioidaan vuonna 2011 kertyvän tuloja kirjaamistehtävistä noin 14,9 miljoonaa euroa ja kaupanvahvistajan palkkioista saatavat tulot kasvavat noin 0,1 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa 31.12.2012 saakka. (MMM vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen 09 160 52709)

Vuoden 2011 työeläkevakuutusmaksun vahvistaminen. Vuonna 2011 keskimääräinen TyEL:n mukainen työeläkevakuutusmaksu on perusteiden mukaan 22,4 prosenttia palkoista, joka on 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2010. Tähän maksuun annetaan tilapäinen 0,5 prosenttiyksikön alennus, jolla on tarkoitus purkaa työttömyyseläkkeiden rahoitusylijäämää. Lähes viimeiset työttömyyseläke-erät maksetaan vuonna 2012 työttömyyseläkevakuutuksen päättyessä. Alennuksesta puolet kohdistetaan työntekijän eläkemaksuun ja puolet sellaiseen työnantajan maksuun, joka perustuu tariffimaksuun. Työnantajat, joilta perittävä vakuutusmaksu perustuu osittain tariffimaksuun, tulevat tilapäisen alennuksen piiriin tariffimaksuosuutensa mukaisessa suhteessa. Työttömyyseläkeliikkeen ylijäämän palautus tehdään siten samoin kuin työkyvyttömyyseläkkeistä muodostuneen ylijäämän palautus aikaisemmin. Työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiaille 4,7 prosenttia vuonna 2011. Tämä on 0,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2010. 53 vuotta täyttäneen työntekijän maksu on 6,0 prosenttia vuonna 2011 eli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2010. Työnantajan maksuksi vuonna 2011 muodostuu keskimäärin 17,1 prosenttia. Maksuun tulee 0,2 prosenttiyksikön korotus vuoteen 2010 nähden. Eläkelaitosten keskimääräiseen vakavaraisuuteen perustuva eläkevastuun täydennyskerroin, jolla täydennetään vanhuuseläkevastuita, on 1.1.2011 lukien arvoltaan 1,10 prosenttia. Voimassa oleva arvo on 0,98 prosenttia. Perustekoron arvo on 4,50 prosenttia, mikä on sama kuin voimassa oleva arvo. (STM osastopäällikkö Outi Antila 09 160 73864)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö tiedottivat 12.11.2010 Paras-selonteon kaupunkiseutulinjausten toimeenpanotyöryhmän raportin luovuttamisesta. Työryhmä valmisteli hallituksen esityksen laiksi selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle lokakuun lopussa. Työryhmä on myös selvittänyt mahdollisuuksia ja arvioinut vaihtoehtoja, miten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen ohjauksen sekä maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen edellytyksiä voitaisiin parantaa lainsäädäntöä kehittämällä. Lisäksi työryhmä on laatinut ehdotuksen yleisistä periaatteista, joihin sekä Tampereen, Turun että Oulun seutujen kanssa laadittavien aiesopimusten ja muiden vastaavien maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevien valtion ja seudun kuntien välisten aiesopimusten tulisi perustua. Raportti on osoitteessa http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20101111PARASs/name.jsp. Lisätietoja antaa rakennusneuvos Matti Vatilo, p. 040 506 1168, ympäristöministeriö.

Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti 16.11.2010 lihantarkastuksen siirtämistä valtiolle selvittäneen selvityshenkilön raportin julkistamisesta. Selvityshenkilö Maija Hatakka esittää lihantarkastuksen keskittämistä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hoidettavaksi. Nykyisin pienteurastamojen tarkastuksista vastaavat kunnat. Suurten teurastamojen lihantarkastus kuuluu jo nyt Eviralle. Selvityshenkilö jättäisi poron lihantarkastuksen edelleen Lapin aluehallintoviraston vastuulle. Selvityshenkilö suosittelee myös muun muassa lihantarkastusmaksujen perusteiden yhdenmukaistamista. Raportti on osoitteessa http://www.mmm.fi/attachments/mmm/5uIkUnxQe/Pienteurastamoiden_lihantarkastus_valtiolle_121110.pdf. Lisätietoja antavat elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, p. 09 160 52211 ja eläinlääkintöylitarkastaja Anna-Maija Grönlund, p. 09 160 53171, maa- ja metsätalousministeriö.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijaryhmän raportti sosiaali- ja terveyspalvelujen monikanavarahoituksesta luovutettiin 17.11.2010 peruspalveluministeri Paula Risikolle. Raportissa ehdotetaan yksikanavaista sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusmallia. Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon julkinen rahoitus koottaisiin yhteen alueelliselle palvelujen järjestäjälle, joka vastaisi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja rahoittamisesta alueensa asukkaille. Raportissa ehdotetaan myös, että erillisestä sairaanhoidon korvausten kanavoinnista siirrytään yhtenäiseen rahoitukseen. Raportti on osoitteessa http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/0fde485f-a347-40de-96b7-7e77656276bb. Lisätietoja antaa ohjelmapäällikkö Juha Teperi, p. 09 160 72414, sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.