Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 45/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 12.11.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 250/2010 vp) Suomen ja Intian välillä taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi Suomen ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on säilyttää perusta Suomen ja Intian välisen taloudellisen yhteistyön kehittämiselle ja mahdollistaa kauppaan liittyvien kysymysten käsittely kahdenvälisesti. Esitykseen sisältyy lakiehdotus Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta. (UM lähetystöneuvos Sanna Halinen-Kaira 09 160 56359)

Hallituksen esitys (HE 251/2010 vp) laiksi rikosvahinkolain muuttamisesta. Alaikäisinä seksuaalirikoksen uhreiksi joutuneille rikosvahinkolain nojalla maksettavan kärsimyskorvauksen enimmäismäärää korotetaan. Rikosvahinkolain mukaisen perusvähennyksen soveltamisalaa supistetaan. Perusvähennys voidaan vastaisuudessa tehdä vain aineettomasta vahingosta suoritettavista korvauksista. Samalla perusvähennyksen rahamäärää korotetaan. Uudistus parantaa erityisesti alaikäisinä vakavan seksuaalirikoksen uhreiksi joutuneiden sekä henkirikoksen uhrien läheisten korvaussuojaa. (OM lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila 09 160 67719)

Hallituksen esitys (HE 252/2010 vp) laiksi ulkomaalaislain 48 §:n muuttamisesta. Tavoitteena on erillisen inkerinsuomalaisille suunnatun paluumuuttojärjestelmän lakkauttaminen siirtymäkauden jälkeen. Muutetussa pykälässä säädetään oleskeluluvan myöntämisestä Inkerin siirtoväkeen kuuluneille ja Suomen armeijassa vuosien 1939–1945 aikana palvelleille henkilöille. Heidän osaltaan oikeus paluumuuttoon säilyy. Siirtymäsäännöksessä säädetään muiden inkerinsuomalaisten oikeusasemasta ennen paluumuuttojärjestelmän lakkauttamista. Heidän tulee määräaikaan mennessä ilmoittautua paluumuuttajaksi ja jättää oleskelulupahakemus, jotta heille voidaan myöntää oleskelulupa suomalaisen syntyperän perusteella. Oleskeluluvan myöntäminen ei enää edellytä paluumuuttovalmennukseen osallistumista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2011. (SM maahanmuuttojohtaja Tuomo Kurri 071 878 8620)

Hallituksen esitys (HE 253/2010 vp) laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Valtion eritysrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annettua lakia muutetaan ottamalla lakiin säännökset tuen myöntämisestä valtion erityisrahoitusyhtiön pääomasijoitustoimintaan. Tuki myönnetään valtion erityisrahoitusyhtiölle, joka kanavoi tuen tarkoitukseen soveltuvalla rahoitusinstrumentilla tytäryhtiölleen. Tarkoituksena on käynnistää Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettava pääomasijoitustoiminta. Samalla lain nimike muutetaan käsittämään myös pääomasijoitustoiminta. Valtion erityisrahoitusyhtiön rahoitustoimintaa koskevat tehtävät, jotka käsittävät luottojen, takausten ja pääomatakuiden myöntämistä sekä pääomasijoitustoimintaa, ovat luonteeltaan julkisia hallintotehtäviä. Lakiin otetaan säännökset hallinnollisten yleislakien soveltamisesta ja valtion erityisrahoitusyhtiön toiminnassa sovellettavista rikosoikeudellista virkavastuuta sekä vahingonkorvausvastuuta koskevista käännöksistä. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 010 60 64938)

Hallituksen esitys (HE 254/2010 vp) laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Lailla jatketaan vuonna 2010 noudatettua menettelyä, jossa työntekijälle, jonka viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta yhdellä tai useammalla päivällä viikossa, maksetaan työttömyysetuutta lomautuspäiviltä. Samoin jatketaan ansiopäivärahan perusteena olevan palkan määrittelyä koskevaa poikkeussäännöstä, jota sovelletaan työntekijöihin, joiden palkkaa on alennettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (STM hallitusneuvos Esko Salo 09 160 73180)

Hallituksen esitys (HE 255/2010 vp) laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta. Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla ansaittavien työtulojen enimmäismäärää korotetaan 687,74 euroon eli maksuun tulevan takuueläkkeen suuruiseksi. Samalla ansaintarajan määrä sidotaan kansaneläkeindeksiin. Ansaintarajan ylittyessä työkyvyttömyyseläke jätetään nykyiseen tapaan lepäämään. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2011. Laki olisi voimassa vuoden 2013 loppuun. (STM neuvotteleva virkamies Juha Rossi 09 160 73866)

Hallituksen esitys (HE 256/2010 vp) laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta. Lakia rakennuksen energiatodistuksesta muutetaan siten, että energiatodistus velvoitetaan laittamaan nähtäville pinta-alaltaan yli 1000 neliömetrin tiloissa, joissa viranomainen tarjoaa julkisia palveluja. Lisäksi muutetaan lakia rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta. Pakollinen kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastus tulee tehdä vähintään kerran viidessä vuodessa, kun nykyisin riittää kerran kymmenessä vuodessa tehty tarkastus. Lainmuutoksilla saatetaan voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta niiltä osin, joilta Euroopan yhteisöjen komissio on katsonut direktiivin voimaan saattamisen olevan vielä puutteellista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2011. (YM lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari 040 014 3866)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 12.11.2010 seuraavat lait:

Laki arpajaisverolain muuttamisesta (HE 125/2010). Yksinoikeudella toimeenpantujen muiden arpajaisten kuin totopelin arpajaisveroaste korotetaan 10 prosenttiin. Lakiin lisätään veron maksuunpanoa koskevat säännökset, jotka mahdollistavat arpajaisveron maksuunpanon, jos veroa on kausiveroilmoituksella ilmoitettu liian vähän. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 09 160 34753)

Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 131/2010 vp). Jokaiseen edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää korotetaan 0,80 eurosta 1,00 euroon. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (LVM hallitussihteeri Maija-Liisa Ahokas 09 160 28390)

Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä, laki patenttilain 67 §:n muuttamisesta, laki geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta (HE 75/2010 vp). Lailla Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä kumotaan valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annettu laki. Teknologian tutkimuskeskus VTT jatkaa virastona Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintaa. Laissa on säännökset tutkimuskeskuksen tehtävistä, johtamisesta, toimivallan jaosta ja ratkaisuvallan käytöstä. Tutkimuskeskuksen tehtäviin tai organisaatioon ei tehdä muutoksia. Lisäksi patenttilakiin ja geenitekniikkalakiin tehdään viraston nimenmuutoksesta johtuvat muutokset. Lait tulevat voimaan 1.12.2010. (TEM ylitarkastaja Päivi Marttila 010 60 64111)

Laki rikosasioiden ja eräiden riitaasioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta (HE 92/2010 vp). Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain säännöksiä sovittelutoiminnan järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta muutetaan. Palveluntuottajille laskennallisten perusteiden mukaan ennakkona jaettu korvaus tasataan toteutuneiden kustannusten perusteella. Valtakunnallisena kattona on valtion talousarviossa vuosittain vahvistettu sovittelutoimintaan varattu määräraha. Käyttämättä jäänyt osa korvauksesta palautuu aluehallintovirastoon uudelleenjaettavaksi sen omalla toimialueella sijaitseville lisämäärärahaa tarvitseville palveluntuottajille. Lisäksi ministeriö voi muuttaa määrärahan jakopäätöstä ja siirtää määrärahaa tarpeen mukaan aluehallintovirastojen toimialueiden välillä. Lisäksi laissa säädetään sovittelijoille maksettavasta kulukorvauksesta. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 09 160 73787)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 12.11.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus alkoholitavarain salakuljetuksen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta. Asetuksella kumotaan alkoholitavarain salakuljetuksen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen voimaan saattamisesta annettu asetus. Suomi on irtisanonut sopimuksen ja irtisanominen on tullut voimaan 12.3.2010. Asetus tulee voimaan 17.11.2010. (VM ylitarkastaja Jere Lumme 09 160 34921)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 12.11.2010 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1) Hallituksen esitys eduskunnalle Belizen kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 231/2010 vp), 2) Hallituksen esitys eduskunnalle Marshallinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 232/ 2010 vp) ja 3) Hallituksen esitys eduskunnalle Vanuatun kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 233/2010 vp). (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 09 160 67686)

Tasavallan presidentti ratkaisi 14 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 09 160 67625)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 11.11.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken. Asetuksella säädetään kansanedustajien paikkojen jako vaalipiirien kesken vuoden 2011 eduskuntavaaleja varten. Vuoden 2007 eduskuntavaaleihin verrattuna paikkajako muuttuu niin, että Uudenmaan vaalipiirissä paikat lisääntyvät yhdellä ja Pohjois-Savon vaalipiirissä paikat vähentyvät yhdellä. Asetus tulee voimaan 1.12.2010 ja on voimassa 30.4.2011 saakka. (OM neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen 09 160 67620)

Valtioneuvoston asetus eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain voimaantulosta ja eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (299/2009) ja laki (919/2010) tulevat voimaan 17.11.2010. Asetus tulee voimaan 17.11.2010. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 09 160 34753)

Valtioneuvoston asetus jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia varoja EU:n talousarviokäyttöön asetettaessa tehdyn keskitettyä tulliselvitystä koskevan yleissopimuksen väliaikaisesta voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta. Yleissopimusta ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettua lakia sovelletaan väliaikaisesti ennen yleissopimuksen voimaantuloa 10.11.2010 lukien, niin kuin siitä on sovittu suhteissa niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat ilmoittaneet tai ilmoittavat soveltavansa yleissopimusta ennen sen voimaantuloa suhteissaan niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat tehneet saman ilmoituksen yleissopimuksen asianomaisten määräysten osalta. Asetus tulee voimaan 17.11.2010. (VM neuvotteleva virkamies Jukka M. Kekkonen 09 160 33475)

Valtioneuvoston asetus tulliasetuksen muuttamisesta. Asetuksella muutetaan tulliasetuksen 2 §:n 2 momenttia ja kumotaan tulliasetuksen 4 §. Muutokset ovat teknisluonteisia. Asetus tulee voimaan 17.11.2010. (VM ylitarkastaja Miika Suves 09 160 33157)

Valtioneuvoston asetus Suomenlinnan hoitokunnasta annetun asetuksen 11 ja 13 §:n muuttamisesta. Suomenlinnan hoitokunnan johtajan virka täytetään jatkossa toistaiseksi tai enintään viiden vuoden määräajaksi. Nimityksen tekee opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriö määrää myös johtajan sijaisen. Asetus tulee voimaan 1.12.2010. (OKM hallitusneuvos Tuula Lybeck 09 160 76910)

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Asetuksen liitettä muutetaan siten, että oikeustieteelliselle alalle lisätään oikeustieteen maisterin tutkinnon rinnalle uusi tutkintonimike Kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisteri, Master of International and Comparative Law. Uusi tutkintonimike annetaan niille oikeustieteellisen alan kansainvälisiin maisteriohjelmiin osallistuville, joilla ei ole kotimaista oikeustieteellistä tutkintoa tai ulkomaista oikeustieteellistä tutkintoa täydennettynä ETA-kelpoisuuskokeella. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (OKM hallitussihteeri Laura Hansén 09 160 77226)

Valtioneuvoston asetus kasvinjalostajanoikeudesta annetun asetuksen kumoamisesta. Asetus kasvinjalostajanoikeudesta (907/1992) kumotaan, koska 1.1.2010 voimaan tulleeseen kasvinjalostajanoikeudesta annettuun lakiin (1279/2009) sisällytettiin aiemmin asetuksella annetut säännökset. Asetus tulee voimaan 22.11.2010. (MMM hallitussihteeri Pirjo Tomperi 09 160 52785)

Valtioneuvoston asetus alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista. Asetuksen perusteella tukea voidaan myöntää Suomeen rekisteröidylle yritykselle, joka harjoittaa laivanvarustoimintaa. Tukea on mahdollista myöntää hankkeelle, jolla on merkittävästi ympäristöä parantavia vaikutuksia. Näitä ovat ympäristöystävällisempien alusten käyttöönotto tai tekniset ratkaisut mukaan lukien vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö tai polttoaineiden päästönvähentämisteknologian hyödyntäminen. Tukiohjelma tarvitsee EU:n komission hyväksynnän eli tukea ei voida maksaa ennen kuin komissio on asian käsitellyt. Asetuksella määritellään meriliikenteen alusten ympäristötukien yleiset ehdot aina vuoden 2014 loppuun asti. Asetus tulee voimaan 12.11.2010 ja on voimassa 31.12.2014 saakka. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2011. Valtioneuvoston tulee ennen 23.11. vahvistaa vakuutetuilta perittävän sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun, palkansaajilta ja yrittäjiltä perittävän sairausvakuutuksen päivärahamaksun sekä työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentti seuraavalle vuodelle. Sairaanhoitomaksulla rahoitetaan noin puolet sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen vuotuisista etuuskuluista ja etuuksien toimeenpanokuluista. Sairausvakuutuksen työtulovakuutuksen kuluista noin 94 prosenttia rahoitetaan päivärahamaksuilla ja työnantajan sairausvakuutusmaksuilla. Työtulovakuutuksen maksut vahvistetaan siten, että maksujen vuotuiset muutokset ovat yhtä suuret päivärahamaksussa ja työnantajan sairausvakuutusmaksussa. Vakuutetun sairaanhoitomaksu on 1,19 % (- 0,28), maksu eläke- ja etuustulosta 1,36 % (- 0,28), palkansaajan ja yrittäjän päivärahamaksu 0,82 % (- 0,11), YEL-yrittäjän lisärahoitusosuus 0,10 % (- 0,02) ja työnantajan sairausvakuutusmaksu 2,12 % (- 0,11). Asetus tulee voimaan 1.1.2011 ja on voimassa 31.12.2011 saakka. (STM neuvotteleva virkamies Juha Rossi 09 160 73866)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 12.11.2010 seuraavat päätökset:

Päätös oikeuttaa valtioneuvoston kanslia merkitsemään valtion puolesta kahdella miljoonalla eurolla Opetusalan koulutuskeskuksen Educode Oy:n osakkeita osakepääoman ja muun oman pääoman korotuksen yhteydessä ja maksamaan osakkeiden merkintähinta. (VNK finanssineuvos Kalevi Alestalo 09 160 23016)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 11.11.2010 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta EU/ Välimeren unionin huippukokouksessa Barcelonassa 20. ja 21.11.2010. Kokouksessa Suomea edustaa pääministeri Mari Kiviniemi. (UM lähetystöneuvos Janne Jokinen 09 160 56396)

Päätös määrätä maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöylitarkastajat Susanna Ahlström ja Sebastian Hielm valtioneuvoston esittelijöiksi. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 09 160 53331)

Päätös korottaa Metsähallituksen peruspääomaa 8,1 miljoonalla eurolla. Maankäytön muutosten ja virheiden korjauksen nettovaikutuksena kiinteistövarallisuutta siirretään liiketoiminnan hallinnasta julkisten hallintotehtävien taseeseen muuksi omaksi pääomaksi yhteensä 6 531 947,29 euron arvosta. (MMM ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen 09 160 53359)

Päätös myöntää toimilupa paikalliseen analogiseen radiotoimintaan taajuudelle 99,4 MHz Espoo NRJ Finland Oy:lle 12.11.2010–31.12.2011 ja hylätä Sanoma News Oy:n, Järviradio Oy:n ja SBS Finland Oy:n hakemukset. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 09 160 28462)

Päätös asettaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunta toimikaudeksi 15.11.2010–14.11.2013. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: johtaja Eija Koivuranta sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: lääkintöneuvos Pirjo Pennanen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto; jäsenet: lääkintöneuvos Timo Keistinen (lääkintöneuvos Anne Nordblad) sosiaali- ja terveysministeriö, neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomäki (neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa) sosiaali- ja terveysministeriö, johtaja Taru Koivisto (lääkintöneuvos Kristiina Mukala) sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Johanna Moisio (opetusneuvos Erja Heikkinen) opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusneuvos Matti Kimari (opetusneuvos Aira Rajamäki) Opetushallitus, dosentti Pauli Puolakkainen Helsinki (professori Timo Strandberg Oulu), professori Risto-Pekka Happonen Turku (professori Jari Kellokoski Kuopio), professori Pekka Rissanen Tampere (professori Ari Heinonen Jyväskylä), puheenjohtaja Eeva-Liisa Moisio Ammattikorkeakoulujen terveysalan koulutusjohtajien verkosto (dosentti Elina Eriksson Helsinki) ja opetusalajohtaja Eeva Sahlman Kouvola (lehtori Sakari Saarinen Helsinki). (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 09 160 73800)

Päätös asettaa valtuuskunta vesi- ja terveysprotokollan osapuolikokouksen toiseen istuntoon Bukarestissa 23.–25.11.2010. Valtuuskunnan puheenjohtaja on neuvotteleva virkamies Hannele Nyroos ympäristöministeriöstä, jäsen neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala sosiaali- ja terveysministeriöstä ja asiantuntija konsultti Risto Aurola. (STM neuvotteleva virkamies Outi Kuivasniemi 09 160 73230)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 11.11.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 41/2010 vp) eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen neuvottelemisesta (Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välinen puitesopimus). Uusi sopimus korvaa vuonna 1992 Luxemburgissa solmitun kauppa- ja taloussopimuksen Euroopan yhteisön ja Mongolian välillä ja laajentaa sen sopimusperustaa. Uusi sopimus muodostaa puitteet kaikille kahdenvälisille suhteille Mongolian kanssa ja edistää sopimuspuolten välisiä yhteistyö- ja kauppasuhteita. (UM lähetystöneuvos Johan Schalin 09 160 56308)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 42/2010 vp) eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta (EU:n ja sen jäsenvaltioiden ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus). Euroopan unioni aloitti vapaakauppaneuvottelut Singaporen kanssa maaliskuussa 2010. Neuvotteluissa Singaporen kanssa pyritään laajaan ja kattavaan vapaakauppasopimukseen, joka olisi sisällöltään osapuolten Maailman kauppajärjestö WTO:ssa tekemiä sitoumuksia pidemmälle menevä WTO-sääntöjen edellytysten mukaisesti. Sopimus on sisällöltään nimenomaisesti kauppasopimus. Komissio sai neuvostolta neuvottelumandaatin Kaakkois-Aasian maiden liittoon (ASEAN) kuuluvien maiden kanssa neuvoteltavaa vapaakauppasopimusta varten huhtikuussa 2007. Alkuperäisessä neuvottelumandaatissa on otettu huomioon mahdollisuus muuttaa neuvotteluarkkitehtuuri kahdenväliseen formaattiin, jos alueelliset neuvottelut eivät etenisi. Tämän mukaisesti EU:n neuvostossa päätettiin joulukuussa 2009 käynnistää kahdenväliset neuvottelut ensin Singaporen kanssa. (UM kaupallinen neuvos Ritva Haukijärvi 09 160 56174)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 43/2010 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (ENISA-asetuksen muuttaminen toimikauden keston osalta sekä ENISA-asetuksen sisällöllinen uudistaminen). Euroopan komission ehdotus sisältää kaksi asetusehdotusta, joista ensimmäisen tarkoituksena on jatkaa Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) nykyistä mandaattia sisällöllisesti muuttamattomana 18 kuukaudella nykyisen toimikauden päättyessä maaliskuussa 2012. Toisella asetusehdotuksella pyritään vahvistamaan ja nykyaikaistamaan virastoa ja säätämään sen uudesta toimeksiannosta viiden vuoden kaudeksi. Sisällöllisesti uusitulla asetuksella määriteltäisiin uudelleen muun muassa viraston tavoitteet, tehtävät, toiminta, organisaatio ja varainhoito sekä viraston toimikausi. Muutosten tavoitteena on lisätä joustavuutta, mukautuvuutta ja fokusointikykyä viraston tehtävien osalta sekä mahdollistaa viraston tiiviimpi osallistuminen EU:n poliittiseen ja sääntelylliseen prosessiin. (LVM neuvotteleva virkamies Timo Kievari 09 160 28620)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 11.11.2010 seuraavia asioita:

Vuoden 2010 talousarvion momentilta 24.30.66.2.1 (Varsinainen kehitysyhteistyö) 12 500 000 euron osoittaminen Afganistanin jälleenrakennusrahaston (ARTF) tukemiselle vuosina 2011–2013. Suomi on tukenut ARTF:ää vuodesta 2002 lähtien. ARTF on Suomen Afganistaniin suunnattavan kehitysyhteistyön tärkein rahoituskanava, jonka kautta on suunnattu noin puolet Suomen avusta. (UM lähetystöneuvos Rauli Suikkanen 09 160 55523)

Vuoden 2010 talousarvin momentin 25.01.51 (Eräät valtion maksamat korvaukset) arviomäärärahan ylittäminen 2 000 000 eurolla. Valtiokonttorissa on vuoden 2010 heinäkuun loppuun mennessä annettu noin yhteensä 3 800 rikosvahinkokorvausta koskevaa päätöstä. Vuoden 2010 tavoitteena on antaa 6 500 päätöstä. Kun keskimääräinen korvaus vuodelle 2010 on noin 2 000 euroa, arvioitu kokonaismeno rikosvahinkokorvauksissa on noin 13 000 000 euroa. Käytettävissä oleva määräraha olisi vuonna 2010 yhteensä 14 150 000 euroa. (OM talousjohtaja Harri Mäkinen 09 160 67600)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Metropolien hallintamalleja koskeva selvitys luovutettiin 5.11.2010 asuntoministeri Jan Vapaavuorelle ja hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllille. Selvityksessä tarkastellaan Stuttgartin, Montrealin, Oslon ja Dublinin metropolialueiden hallintaa ja pohditaan erilaisten lähestymistapojen soveltuvuutta suomalaiseen hallintoympäristöön. Selvityksessä esitetään, että mahdollisen metropolihallinnon perusrakenteena Helsingin seudulla sovellettaisiin erityisesti Stuttgartin mallia, jossa metropolialueen yhteisistä toiminnoista vastaa suoralla vaalilla valittu metropolivaltuusto. Oslossa sovelletut neuvotteluverkostot ja Dublinin kaltainen ohjelmaohjaus puolestaan voisivat toimia koordinointimekanismeina metropolialuetta laajemman alueen yhteisen tahdonmuodostuksen tarpeisiin esimerkiksi liikennesuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Selvitys on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=122265&lan=fi. Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Olli Maijala, p. 040 585 8792, ympäristöministeriö, yliopistonlehtori Jenni Airaksinen, p. 050 322 1402 ja professori Arto Haveri, p. 040 190 4020, Tampereen yliopisto.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.