Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 44/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 5.11.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 245/2010 vp) Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Tanska, Suomi, Islanti, Norja ja Ruotsi allekirjoittivat 7.5.2010 yleisen turvallisuussopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on suojata turvallisuusluokiteltua tietoa, jota kaksi tai useampi sopimuspuolena oleva Pohjoismaa vaihtaa keskenään ulko-, puolustus- turvallisuus- ja poliisiasioissa tai tiede-, elinkeino- ja teknologiayhteistyössä tai jota tuotetaan tai syntyy vaihdettavan tiedon perusteella. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 09 160 55711)

Hallituksen esitys (HE 246/2010 vp) laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta. Julkisen hallinnon tietohallinnon yleisestä ohjauksesta huolehtii valtiovarainministeriö. Yhteentoimivuuteen pyritään ottamalla käyttöön yhtenäiset julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurien suunnittelu- ja kuvaamisjärjestelmät, yhteentoimivuuden edellyttämät kuvaukset ja määritykset sekä julkisen hallinnon tietohallinnon yhteiset palvelut sekä yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeelliset muut toimenpiteet. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia muutetaan siten, että laista poistetaan valtion hallinto- ja lainkäyttöviranomaisten tietojärjestelmien yhteensopivuutta koskevat velvoitteet sekä velvoitteet osallistua yhteiseen asiakaspalvelujärjestelmään. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (VM lainsäädäntöneuvos Markus Siltanen 09 160 33212)

Hallituksen esitys (HE 247/2010 vp) laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki korvataan uudella lailla porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista. Lain nojalla tuetaan pääsääntöisesti näiden elinkeinonharjoittajien alkutuotantoinvestointeja ja elinkeinon aloittamista. Tuki koskee myös asuntorakentamista ja vapaaehtoisia velkajärjestelyjä. Paliskuntien investointien tukemista jatketaan, minkä lisäksi tukea voi saada poroaitojen korjaamiseen. Myös tutkimusrahoitusta jatketaan samoin kuin valtion maan käyttämistä erityisiin etuuksiin. Lisäksi säädetään uusi laki porovahinkojen korvaamisesta poikkeuksellisen suurissa katastrofeissa. Laki sisältää nykyisen hätäruokinnan tuen, mutta kattaa myös muita vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet luonnononnettomuudesta tai muusta tuhosta. Korvausjärjestelmä koskee ainoastaan porotaloutta ja sitä sovelletaan hyvin rajoitetusti. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 09 160 54298)

Hallituksen esitys (HE 248/2010 vp) laiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta. Valtion erityisrahoitusyhtiön oikeutta salassapitosäännösten estämättä luovuttaa yhtiön asiakkaina olevien yritysten tietoja Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukselle laajennetaan. Sen lisäksi yhtiö voi luovuttaa tietoja yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain mukaiseen järjestelmään. Luovutettavat tiedot käsittävät yritystä ja yrityksen taloudellista tilaa koskevia tietoja ja arvioita toiminnan kannattavuudesta. (TEM hallitusneuvos Kari Parkkonen 010 60 64938)

Hallituksen esitys (HE 249/2010 vp) laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta. Laki Geologian tutkimuskeskuksesta sisältää keskeiset säännökset tutkimuskeskuksen organisatorisesta asemasta, toiminnan tavoitteista, tehtävistä, johtamisesta ja asioiden ratkaisemisesta. Laki kumoaa voimassaolevan geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain. Tutkimuskeskuksen organisaatiota tai tehtäviä ei muuteta. Johtamisen tehostamiseksi selkeytetään johtokunnan ja pääjohtajan rooleja. Johtokunnan toimikausi lyhenee neljästä vuodesta kolmeen vuoteen eikä johtokunnan jäseniksi voida nimittää tutkimuskeskuksen henkilökuntaan kuuluvia. Pääjohtaja toimii johtokunnassa ratkaistavien asioiden esittelijänä ja henkilöstön edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 28.2.2011. (TEM ylitarkastaja Päivi Marttila 010 60 64111)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 5.11.2010 seuraavat lait:

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta (HE 111/2010 vp). Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain tiedoksiantoa ja koneellista allekirjoitusta koskevaa sääntelyä muutetaan. Asiakirjan antaminen tiedoksi sähköisenä viestinä asianomaisen suostumuksella mahdollistetaan tilanteissa, joissa muutenkin voidaan käyttää tavallista tiedoksiantoa. Todisteellisen sähköisen tiedoksiannon käyttöalaa kavennetaan koskemaan vain päätöksiä, jotka muun lain mukaan toimitetaan postitse saantitodistusta vastaan tai muuten todisteellisesti. Koneellista allekirjoitusta koskevaa sääntelyä muutetaan niin, että koneellisesti voidaan allekirjoittaa myös sähköisenä viestinä lähetettävä tuomioistuimen toimituskirja. Laki tulee voimaan 1.12.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala 09 160 67761)

Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 113/2010 vp). Laista poistetaan yhtiön voitonjakovelvoitetta lieventävä säännös. Lisäksi muutetaan säännöksiä, joilla rajoitetaan huojennuksen kohdistumista kiinteistökauppaan. Säännöksestä, joka johtaa veroseuraamuksiin, jos yhtiö luovuttaa asuntovarallisuuttaan ennen kuin käyttöönotosta on kulunut kymmenen vuotta, luovutaan. Kiinteistökauppaa rajoitetaan edelleen säännöksillä, jotka koskevat yhtiön omistusaikaa ja verovuonna luovutettavan asuntokannan osuutta yhtiön asuntovarallisuudesta. Lisäksi tarkistetaan yksittäisen verovelvollisen enimmäisomistusosuuteen liittyvää siirtymäsäännöstä. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 09 160 34753)

Laki ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta (HE 119/2010 vp). Lakiin tehdään eräitä säädösteknisiä ja muita vastaavia uudistuksia, joita on tehty työeläkejärjestelmään. Lisäksi säädetään oikeus erityiskorvaukseen aviopuolison ja rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa tarkoitetun puolison lisäksi avioliitonomaisessa parisuhteessa elävällä puolisolla tietyin laissa säädetyin edellytyksin. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (VM työmarkkinalakimies Marja Isomäki 09 160 34945)

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 129/2010 vp). Ammatillisten erikoisoppilaitosten valtionosuusrahoituksen laskentaperusteita muutetaan. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran laskettaessa ja määrättäessä yksikköhintoja sekä myönnettäessä valtionosuutta vuodelle 2011. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 09 160 77265)

Henkilöstörahastolaki, laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta, laki osuuskuntalain 8 luvun 7 §:n muuttamisesta, laki valtion liikelaitoksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain 11 luvun 2 §:n muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain 70 §:n muuttamisesta, laki merimieseläkelain 78 §:n muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain 68 §:n muuttamisesta, laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta ja laki tapaturmavakuutuslain 35 b §:n muuttamisesta (HE 44/2010 vp). Henkilöstörahastolain tarkoituksena on edistää koko henkilöstöä koskevien palkitsemisjärjestelmien käyttöä sekä siten parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä. Lain tarkoituksena on myös parantaa työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaa ja henkilöstön taloudellisia osallistumismahdollisuuksia. Henkilöstörahastoon voi siirtää myös tulospalkkiota voittopalkkioiden lisäksi. Työntekijä voi nostaa omaa rahasto-osuuttaan ilman viiden vuoden odotusaikaa. Lain soveltamisalaraja laskee 30 työntekijän yrityksestä 10 työntekijän yritykseen ja soveltamisala laajenee myös siten, että rahastoja voidaan perustaa kattavasti riippumatta työnantajan toimialasta. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. (TEM hallitusneuvos Raila Kangasperko 010 60 48935)

Laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä (HE 76/2010 vp). Lailla työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä korvataan työsuojeluun liittyvien tarkastuslaitosten hyväksymistä koskevat säännökset. Säännöksiin tehdään perustuslain edellyttämät ja muut lakitekniset muutokset. Laissa on säännökset arviointielimen velvollisuudesta noudattaa julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan hallinnon yleislakeja ja virkavastuusta. Lailla pannaan täytäntöön koneita, henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskevien direktiivien ilmoitettuja laitoksia koskevat säännökset. Laki tulee voimaan 1.12.2010. (STM neuvotteleva virkamies Hanna-Mari Pekuri 09 160 73103)

Tasavallan presidentti hyväksyi Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan ja vahvisti lain Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 161/2010 vp). Turkin kanssa tehdyn tuloverosopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirja ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus ja pöytäkirjan rakentuvat eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimus ja pöytäkirja tulevat voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään niiden voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 5.11.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetus tulee voimaan 12.11.2010. (UM apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen 09 160 55519)

Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Asetus tulee voimaan 11.11.2010. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 09 160 55711)

Tasavallan presidentin asetus Panaman kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa 11.11.2010. Laki (1015/ 2009) ja asetus tulevat voimaan 11.11.2010. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 09 160 56167)

Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja laki (860/2010) tulevat voimaan 25.11.2010. Asetus tulee voimaan 25.11.2010. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 5.11.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Valtuuskunnan asettaminen ETYJin Astanan huippukokoukseen 1.–2.12.2010 ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on tasavallan presidentti. Valtuuskunnan varapuheenjohtajia ovat ulkoasiainministeri Alexander Stubb, suurlähettiläs Timo Kantola Suomen pysyvässä edustustossa Wienissä, suurlähettiläs Mikko Kinnunen Suomen suurlähetystössä Astanassa, neuvonantaja Ann-Marie Nyroos tasavallan presidentin kansliasta, osastopäällikkö Teemu Tanner ulkoasiainministeriöstä ja lehdistöpäällikkö Eila Nevalainen Tasavallan Presidentin kansliasta. (UM lähetystöneuvos Leena Ritola 09 160 55696)

Suomen pysyvän edustajan, suurlähettiläs Irma Ertmanin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Ann-Christine Krankin valtuuttaminen allekirjoittamaan rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan yleissopimuksen kolmas lisäpöytäkirja. (OM lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola 09 160 67705)

Kansainvälisen rahoitusyhtiön yhtiösopimuksen muutosten hyväksyminen. Kansainvälisen rahoitusyhtiön päätöksentekorakenteita muutetaan siten, että perusäänimäärää kasvatetaan. Kullakin jäsenmaalla on 250 perusääntä varsinaisen jäsenosuuden eli pääomaosuuden mukaisen äänimäärän lisäksi. Suomi ei osallistu pääomankorotukseen, minkä seurauksena Suomen äänivalta IFC:ssä laskee 0,66 prosentista 0,61 prosenttiin. (VM finanssineuvos Asta Niskanen 09 160 33132)

Suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven tai hänen estyneenä ollessaan sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Liberian tasavallan hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 09 160 33158)

Suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven tai hänen estyneenä ollessaan sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Montserratin hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 09 160 33158)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 5.11.2010 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: 1) Maakuntalaki öljyvahinkojen torjunnasta annetun maakuntalain 15a §:n muuttamisesta, 2) Maakuntalaki energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista annetun lain soveltamisesta, 3) Maakuntalaki maantieteellisestä paikkatietoinfrastruktuurista, 4) Maakuntalaki päästökauppaa koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta, 5) Maakuntalaki Ahvenanmaan vesilain muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 09 160 67745)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1) Hallituksen esitys eduskunnalle Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 161/2010 vp), 2) Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 171/2010 vp), 3) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyön tehostamisesta rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 187/2010 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 09 160 67745)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 4.11.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksessa on ne säännökset, jotka ovat tarpeen siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevan järjestelmän perustamisesta annetun komission direktiivin voimaansaattamiseksi. Asetuksessa kumotaan eräitä säännöksiä, jotka sisältyvät vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettuun lakiin. Asetus tulee voimaan 5.4.2012. (TEM neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki 010 60 63722)

Valtioneuvoston asetus työmarkkinatuen tarveharkinnassa sovellettavien euromäärien tarkistamisesta. Työmarkkinatuen tarveharkinnassa sovellettavia rahamääriä tarkistetaan työntekijän eläkelain 96 §:n 1 momentin mukaisessa palkkakertoimessa vuosina 2004–2010 tapahtunutta muutosta vastaavasti. Asetus tulee voimaan 15.12.2010. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 09 160 73204)

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan nykyiseen asetukseen sisältyvän vaarallisen aineen määritelmä direktiivin 2008/112/EY mukaisesti siten, että se perustuu yksiselitteisesti EU:n kemikaalilainsäädännön mukaisiin vaarallisten aineiden luokitusperusteisiin. Asetus tulee voimaan 1.12.2010. (YM neuvotteleva virkamies Klaus Pfister 040 014 3908)

Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella muutetaan nykyistä asetusta direktiivin 2008/112/EY mukaisesti siten, että vaarallisen aineen ja vaarallisen seoksen määritelmät perustuvat yksiselitteisesti EU:n kemikaalilainsäädännön mukaisiin vaarallisten aineiden luokitusperusteisiin. Lisäksi tehdään eräitä terminologisia tarkistuksia. Asetus tulee voimaan 1.12.2010. (YM neuvotteleva virkamies Klaus Pfister 040 014 3908)

Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan nykyiseen asetukseen sisältyvän vaarallisen aineen määritelmä direktiivin 2008/112/EY mukaisesti siten, että se perustuu yksiselitteisesti EU:n kemikaalilainsäädännön mukaisiin vaarallisten aineiden luokitusperusteisiin. Asetus tulee voimaan 1.12.2010. (YM neuvotteleva virkamies Klaus Pfister 040 014 3908)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 5.11.2010 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle selonteko metropolipolitiikasta. Selonteko käsittelee Helsingin seutua metropolipolitiikan näkökulmasta. Metropolipolitiikalla tarkoitetaan tässä eri hallinnonalojen väliin jäävien tai useiden sektoreiden yhteistyötä vaativien metropolilähtöisten haasteiden tunnistamista, sekä voimien kokoamista niiden ratkaisemiseksi. Selonteko jakautuu kolmeen jaksoon. Ensimmäinen osa käsittelee Helsingin seudun erityisyyteen metropolialueena liittyviä ominaisuuksia. Toisessa osassa kuvataan hallitusohjelman mukaista metropolipolitiikan toteuttamista. Kolmas osa sisältää kahdeksaan kokonaisuuteen jaoteltuna yhteensä 26 linjausta metropolipolitiikan tulevan toteutuksen suuntaamiseksi. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (YM rakennusneuvos Matti Vatilo 040 506 1168)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 4.11.2010 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää Jarkko Wuoriselle ero talousneuvoston jäsenen tehtävästä ja määrätä toimitusjohtaja Jussi Järventaus talousneuvoston jäseneksi 4.11.2010 lukien neuvoston 7.5.2012 päättyväksi toimikaudeksi. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 09 160 22294)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.–30.6.2011 sekä sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Suomen, Saksan, Itävallan ja Liettuan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.–30.6.2011. Taisteluosaston pisin mahdollinen valmius- ja operaatioaika on yhteensä 10 kuukautta (6 kuukauden valmius ja enintään 120 vuorokautta kestävä operaatio). Sotilasosastoissa on yhteensä noin 300 sotilasta. Valmiudessa olevien joukkojen käyttämisestä operaatiossa tehdään erillinen päätös sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain pohjalta. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (UM lähetystöneuvos Outi Holopainen 09 160 55480)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 4.11.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 40/2010 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä. Ehdotus sisältää säännöt siitä, miten kyseiset ajoneuvot saatetaan markkinoille tyyppihyväksynnän kautta. Ehdotus sisältää yleiset liikenneturvallisuusvaatimukset sekä työturvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Ehdotus korvaa tyyppihyväksynnän puitedirektiivin 2003/37/EY. Lisäksi ehdotuksella yksinkertaistetaan merkittävästi maataloudessa käytettävien ajoneuvojen tyyppihyväksyntäjärjestelmää teknisten vaatimusten osalta kumoamalla 24 direktiiviä. (STM hallitussihteeri Tuula Andersin 09 160 73105)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 4.11.2010 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian maisteri Max Hamberg oikeusministeriön tietohallintojohtajan virkaan 1.1.2011–31.12.2013. (OM hallintojohtaja Olli Muttilainen 09 160 67622)

Filosofian maisteri Markus Rahkola valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 15.11.2010–30.9.2012. (VM valtion IT-johtaja Yrjö Benson 09 160 33255)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Max Hambergille virkavapautta 1.1.2011–31.12.2013. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 09 160 34708)

Hallitusneuvos, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Aino Jalonen ympäristöministeriön hallintojohtajan virkaan 15.11.2010 lukien. (YM kansliapäällikkö Hannele Pokka 09 160 39400)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 3.11.2010 seuraavia asioita:

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä maatilatalouden kehittämisrahaston avustusvarojen ja valtiontakausten myöntämisvaltuuden osoittaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille käytettäväksi maatalouden investointitukien toimeenpanoa varten vuonna 2010. Vuoden 2010 talousarvion momentilla 30.20.49 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta yhteensä 300 000 000 euroa, jonka lisäksi käytettävissä on vuodelta 2009 siirtyvää myöntämisvaltuutta 147 185 810 euroa. Siten vuonna 2010 on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta yhteensä 447 185 810 euroa. Määrästä osoitetaan myöntämisvaltuutta ELY-keskuksille 62 175 000 euroa. Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) vuoden 2010 käyttösuunnitelmassa kauden 2008–2013 investointiavustuksiin varatusta 100 440 000 eurosta osoitetaan ELY-keskuksille 25 343 000 euroa. MAKERAn vuoden 2010 käyttösuunnitelmassa rajatusta 12 000 000 euron valtiontakausten myöntämisvaltuudesta osoitetaan 1 570 000 euroa. Päätöksen jälkeen ja aiemmin osoitetut myöntämisvaltuudet ja avustusvarat huomioon otettuna vuonna 2010 olisi edelleen käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta vähintään 167 928 888 euroa, valtiontakausten myöntämisvaltuutta vähintään 5 317 210 euroa ja avustusvaroja vähintään 9 395 531 euroa. Sika-, broileri- ja kalkkuna-alan tuotantorakennusten uudisrakennus- ja laajennusinvestointeja koskevasta vuodelle 2010 asetetusta 33 000 eläinpaikan rajoitteesta osoitetaan 9 310 eläinpaikkaa ELY-keskusten käyttöön. Päätöksen jälkeen eläinpaikkarajoitteesta olisi edelleen käytettävissä vähintään 10 780 eläinpaikkaa. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 09 160 53345)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 1.11.2010

Suomi pitää Ruotsin Afganistan-linjausta myönteisenä

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta pitävät myönteisenä tänään julkistettua Ruotsin linjausta kriisinhallintaosallistumisen jatkamisesta Afganistanissa. Suomi ja Ruotsi ovat olleet hyvässä yhteistyössä maiden osallistumista suunniteltaessa.

Ruotsissa tehdyn linjauksen lähtökohtana on tuki Afganistanin presidentti Karzain tavoitteelle sotilaallisten operaatioiden johtamisen ja toteuttamisen siirtämisestä Afganistanin turvallisuusjoukoille kaikissa maakunnissa vuoden 2014 loppuun mennessä. Kansainvälinen yhteisö on ilmaissut tukensa tälle tavoitteelle Kabulin konferenssissa heinäkuussa 2010. Konferenssissa myös sitouduttiin antamaan tarvittava tuki turvallisuuden lisäämiseen ja jatkamaan Afganistanin turvallisuusjoukkojen tukemista kouluttamisessa, varustamisessa ja rahoittamisessa.

Turvallisuusvastuun siirrosta päätetään maakuntakohtaisesti Afganistanin hallituksen johdolla alueen kokonaistilannetta koskevan arvion pohjalta. Vastuunsiirron eteneminen tulee vaikuttamaan ajan mittaan ISAF-joukkojen tehtäviin myös suomalaisten ja ruotsalaisten toiminta-alueilla.

Ruotsissa tehty linjaus on yhteensopiva Suomen tähänastisten linjausten kanssa. Suomen osallistumista tarkastellaan puolivuosittaisissa kriisinhallintakatsauksissa sekä vuoden 2011 loppupuolella huomioiden edistys vastuunsiirrossa afgaaneille. Osallistumisemme kokonaisvahvuus tulee nykyisten päätösten pohjalta olemaan enintään 195 sotilasta.

Suomi pyrkii myös vahvistamaan siviilikriisinhallintapanostaan EU:n EUPOL poliisioperaation, YK:n toimintojen ja muiden kansainvälisten järjestöjen kehitysponnistelujen puitteissa.

Lisätietoja: osastopäällikkö Teemu Tanner, ulkoasiainministeriö, p. 09 160 55032 ja erityisasiantuntija Mari Eteläpää, puolustusministeriö, p. 09 160 88272

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriö julkisti 4.11.2010 tuomioistuinharjoittelutyöryhmän mietinnön. Työryhmä laajentaisi tuomioistuinharjoittelijoiden eli notaarien harjoittelun käräjäoikeuksista osin myös hovi- ja hallinto-oikeuksiin. Ehdotuksen mukaan pieni osa koulutettavista siirtyisi käräjäoikeudesta ensimmäisen puolen vuoden jälkeen jatkamaan harjoitteluaan toiseksi kuudeksi kuukaudeksi hovi- tai hallinto-oikeuteen. Uudenmuotoinen harjoittelu rajattaisiin alkuvaiheessa koskemaan suppeaa harjoittelijajoukkoa ja vain sellaisia paikkakuntia, joissa on käräjäoikeuden lisäksi hovi- ja hallinto-oikeus. Jotta uudistus voitaisiin toteuttaa olemassa olevin resurssein ja viroin, valtaosa notaareista suorittaisi vuoden kestävän tuomioistuinharjoittelun edelleen käräjäoikeudessa. Hovioikeuksissa ja hallintooikeuksissa harjoittelijat valmistelisivat asioita esittelijän tehtävissä. Työryhmä on jo aiemmin ehdottanut notaarien toimivallan laajentamista käräjäoikeuksissa. Notaari saisi heti harjoittelun alettua oikeuden vihkiä avioliittoon ja hän voisi myös ratkaista hakemusasioita ja riidattomia velkomusasioita kansliassa. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/1284990151152. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, laamanni Erkki Hämäläinen, p. 010 364 6200, Varsinais-Suomen käräjäoikeus ja työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Jarkko Mannerhovi, p. 09 160 67649, oikeusministeriö.

Opetusministeriön toimialan tietoyhteiskunta-asioiden kehittäminen -työryhmä luovutti 2.11.2010 ehdotuksensa opetusministeri Henna Virkkuselle. Valmisteluryhmän mukaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisellä opetuksessa on myönteisiä vaikutuksia opetuksen laatuun sekä oppilaiden ja opettajien työmotivaatioon. Opetustoimen käytössä olevat tietojärjestelmät ovat nykyisellään pirstoutuneet ja keskenään yhteensopimattomia. Oppilaiden tietotekninen osaaminen keskittyy lähinnä sosiaalisen median viihdekäyttöön. Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään edelleen suhteellisen vähän. Työryhmän mukaan koulutuksen tietoyhteiskuntakehittämisessä tulisi panostaa tulevina vuosina koulujen ja oppilaitosten tietoteknisten laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien kaikilla koulutusasteilla. Työryhmä ehdottaa myös paperiton koulu -kokeilua käynnistettäväksi. Lisäksi muun muassa opetushenkilöstön osaamisen varmistaminen on työryhmän mukaan tärkeää. Muistio on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/okmtr12.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat valtiosihteeri Heljä Misukka, p. 09 160 77162 ja kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi, p. 09 160 77264, opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.