Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 42/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 22.10.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 201/2010 vp) laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta. Kansallista kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelmää muutetaan siten, että se kattaa kaksikäyttötuotteiden viennin ohella myös niiden välityksen ja kauttakuljetuksen. Lakiin lisätään myös säädös, joka koskee kauttakuljetuksessa evättyjen tullin hallussa olevien tavaroiden käsittelyä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 09 160 55741)

Hallituksen esitys (HE 202/2010 vp) laiksi henkilötietolain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta. Henkilötietolain 2 §:n 4 momentti kumotaan, koska sen on todettu olevan vastoin henkilötietodirektiiviä. (OM lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen 09 160 67690)

Hallituksen esitys (HE 203/2010 vp) laeiksi holhoustoimesta annetun lain ja holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta. Holhoustoimesta annetun lain säännöksiä muutetaan siten, että lisätään holhousviranomaisen mahdollisuuksia myöntää poikkeuksia tai helpotuksia edunvalvojan velvollisuudesta antaa vuositili. Lisäksi edunvalvojan tekemän tilin tarkastamista koskevien säännöksiä täsmennetään. Päämiehen kuulemista koskevia säännöksiä tarkennetaan lupa-asioiden käsittelyn ja edunvalvonnan tarvetta koskevien määräaikaisselvitysten yhteydessä. Edunvalvontapalkkiosta vapautumisen tulo- ja varallisuusrajoista säädetään lailla. Lisäksi tehdään muutoksia asetuksenantovaltuutuksia koskeviin säännöksiin. Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annettua lakia muutetaan tarkentamalla säännöstä, joka koskee yleisen edunvalvojan esteellisyyttä. (OM lainsäädäntöneuvos Salla Lötjönen 09 160 67703)

Hallituksen esitys (HE 204/2010 vp) turvallisuustutkintalaiksi, laiksi sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta sekä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja laiksi muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Turvallisuustutkintalaki säädetään ja kumotaan nykyinen onnettomuuksien tutkinnasta annettu laki. Lisäksi säädetään laki sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä teknisluonteisia muutoksia eräisiin muihin lakeihin. Tarkoituksena on saattaa tutkintaa koskevat säännökset ajan tasalle ja vastaamaan ennen kaikkea perustuslaista johtuvia vaatimuksia. Onnettomuustutkintakeskuksen on tutkittava suuronnettomuudet sekä laissa tarkemmin määritellyt onnettomuudet ja vaaratilanteet ilmailussa, raideliikenteessä ja merenkulussa. Keskus voi tutkia myös muun onnettomuuden tai suuronnettomuuden vaaratilanteen taikka muun vaaratilanteen, jos se on tarpeen turvallisuustutkinnan tarkoituksen kannalta. Sotilasilmailuonnettomuuksien johdosta tehtävästä turvallisuustutkinnasta vastaa lähtökohtaisesti sotilasilmailuviranomainen. Laissa säädetään mahdollisuudesta tehdä useiden samankaltaisten onnettomuuksien tai vaaratilanteiden johdosta teematutkinta. Laissa säädetään lisäksi mahdollisuudesta tutkia myös sellainen poikkeuksellinen tapahtuma, joka ei ole onnettomuus tai sen vaaratilanne. Poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan aloittamisesta päättää valtioneuvosto. Lisäksi eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun tehty muutos sekä siinä tarkoitetun merionnettomuuksien ja merellä sattuneiden vaaratilanteiden turvallisuustutkinnan kansainvälisiä normeja ja suositeltuja käytäntöjä koskevan säännöstön I ja II osa siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan. (OM lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala 09 160 67761)

Hallituksen esitys (HE 205/2010 vp) laeiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain ja valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta. Eduskunnan oikeusasiamiehestä annettua lakia muutetaan niin, että eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteyteen perustetaan toiminnallisesti itsenäinen ja riippumaton Ihmisoikeuskeskus. Ihmisoikeuskeskukselle säädetään sellaisia perus- ja ihmisoikeuksien edistämistehtäviä, joita ei nykyisin hoideta riittävässä laajuudessa tai riittävän koordinoidusti. Keskuksen tehtävät yhdessä oikeusasiamiehen laillisuusvalvontatehtävien kanssa muodostavat YK:n vahvistamien Pariisin periaatteiden mukaisen kansallisen ihmisoikeusinstituution. Instituutiossa oikeusasiamiehen tehtävät muodostavat periaatteiden mukaisen valinnaisen kantelutehtävän. Lakien säännöksiä kantelun tutkimisesta muutetaan. Näissä otetaan nimenomaisesti huomioon oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen perustuslaista ilmenevä tehtävä valvoa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Lisäksi voimassa olevan sääntelyn tutkintakynnystä ilmaiseva kriteeri korvataan yksittäistapauksellisen harkintavallan nykyistä paremmin mahdollistavalla muotoilulla. Kanteluiden vanhentumisaikaa lyhennetään nykyisestä viidestä vuodesta kahteen vuoteen. Lisäksi apulaisoikeusasiamiehen sijaista koskeva säännös muutetaan. Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. Kantelun käsittelyä ja vanhentumisaikaa sekä apulaisoikeusasiamiehen sijaista koskevat säännökset ovat kuitenkin tarkoitetut tuleviksi voimaan mahdollisimman pian. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 09 160 67686)

Hallituksen esitys (HE 206/2010 vp) laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta. Vaalilakia muutetaan siten, että vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan vuoden 2011 alussa voimaan tulevia kuntajaon muutoksia. (OM erityisasiantuntija Kaisa Tiusanen 09 160 67953)

Hallituksen esitys (HE 207/2010 vp) laiksi arpajaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Rahapelitoiminnan muodollisesta toimilupajärjestelmästä siirrytään lakisääteisten yksinoikeuksien järjestelmään. Yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen on valtion kokonaan omistamalla Veikkaus Oy:llä, julkisoikeudellisella Raha-automaattiyhdistyksellä ja hevosjalostus- ja raviurheilujärjestöjen keskusjärjestön kokonaan omistamalla Fintoto Oy:llä. Valtiolla on määräysvalta Veikkaus Oy:n, Raha-automaattiyhdistyksen ja Fintoto Oy:n hallituksissa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. (SM lainsäädäntöjohtaja Kimmo Hakonen 071 87 88280)

Hallituksen esitys (HE 208/2010 vp) laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta. Ulkomaalaislakia muutetaan vastaamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi. Lakiin lisätään säännös vapaaehtoisesta paluusta ja säilössäpidon maksimipituudesta. Säännöksiä maahantulokiellon määräämisestä ja maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanosta tarkennetaan. (SM ylitarkastaja Harri Sivula 071 87 88623)

Hallituksen esitys (HE 209/2010 vp) veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Pöytäkirja on laadittu yleissopimuksen laatineiden Euroopan neuvoston ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) johdolla. Pöytäkirjan tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen nykyistä laajempi vaihtaminen ja avata sopimus liittymistä varten myös Euroopan neuvoston ja OECD:n ulkopuolisille valtioille. Pöytäkirja rakentuu pitkälti OECD:n laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Pöytäkirja tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa, kun kolme kuukautta on kulunut sen päivän jälkeen, jona viisi yleissopimuksen sopimuspuolta on ilmaissut suostumuksensa siihen, että pöytäkirja sitoo niitä. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

Hallituksen esitys (HE 210/2010 vp) laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta. Arvonlisäverolakia muutetaan unionin oikeuden mukaiseksi siten, että postitoiminta vapautetaan osittain verosta. Verovapaus koskee postilainsäädännössä tarkoitettua postipalveluiden yleispalvelun tarjoajan harjoittamaa yleispalvelua. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2011. (VM neuvotteleva virkamies Marja Niiranen 09 160 34733)

Hallituksen esitys (HE 211/2010 vp) laiksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta. Kuljettajantutkinnon ajokokeen ja vaarallisten aineiden ajolupakokeen vastaanottajan vaatimuksia muutetaan. Kuljettajantutkinnon ajokokeen vastaanottajan vaatimukset ovat III ajokorttidirektiivin toimeenpanoa. Vastaanottajalta vaaditaan perus- ja jatkokoulutus sekä säännöllistä työn seurantaa. Peruskelpoisuus tehtävään saadaan B-luokassa, josta muihin luokkiin eteneminen edellyttää kokemusta ja lisävalmiuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 19.1.2013. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 09 160 28571)

Hallituksen esitys (HE 212/2010 vp) ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Ajokorttilakiin kootaan keskeiset ajokorttisäännökset. Muutokset sisältävät III ajokorttidirektiivin ja palveludirektiivin toimeenpanoa. Niiden johdosta muun muassa ajokorttiluokitusta, ajokortin uusimista ja voimassaoloa sekä autokoululupia koskevia säännöksiä muutetaan. Samalla tehdään myös kansallisia kuljettajaopetusta ja ajokieltoseuraamuksia koskevia muutoksia. Kuorma- ja linja-auton kuljettajien sekä taksinkuljettajien ammattipätevyyslakeja sekä ajoneuvoliikennerekisteristä annettua lakia, rikoslakia ja rikesakkorikkomuksista annettua lakia muutetaan. Eräät tieliikennelain säännökset kumotaan erillisellä lailla. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 19.1.2013. Eräät säännökset tulisivat kuitenkin voimaan jo 1.6.2011 lukien. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 09 160 28571)

Hallituksen esitys (HE 213/2010 vp) laiksi valtion vesiväyläpalvelujen määräaikaisesta turvaamisesta. Lailla täydennetään merenkulkualan toimintojen uudelleen järjestelyä, jossa merenkulun turvallisuustoiminnot, väyliin liittyvät tilaajatoiminnot ja palvelujen tuotanto erotettiin toisistaan. Tarkoituksena on turvata valtion tarvitsemien vesiväyläpalvelujen saatavuus vesiväyläpalvelujen markkinoiden avaamiseen liittyvän siirtymäkauden ajan vuosina 2011 ja 2012. Laki turvaa vesiväyläpalvelujen saatavuuden koko valtakunnan alueella sekä Saimaan kanavan vuokra-alueella. Liikennevirasto voi siirtymäkauden aikana velvoittaa Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi annetun lain nojalla perustetun Meritaito Oy:n tarjoamaan merenmittaus- ja väylänpitopalveluja sekä kanavien käyttö- ja kunnossapitopalveluja. (LVM hallitusneuvos Pekka Kouhia 09 160 28612)

Hallituksen esitys (HE 214/2010 vp) laeiksi luotsauslain muuttamisesta ja vahingonkorvauslain 3 luvun 7 §:n kumoamisesta. Luotsauslakia muutetaan ja kumotaan vahingonkorvauslaista luotsaustoiminnassa noudatettavaa vahingonkorvausvastuuta koskeva 3 luvun 7 §. Muutokset liittyvät Luotsausliikelaitoksen yhtiöittämiseen. Luotsauksessa aiheutetun vahingon korvaamisesta säädetään jatkossa luotsauslaissa ja samalla vahingonkorvauslaista poistetaan erityissäännös koskien valtion ja kuntien vastuuta luotsauksessa aiheutetuista vahingoista. Muun muassa luotsinkäyttövelvollisuudesta myönnettäviä erivapauksia koskevia säännöksiä täsmennetään. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)

Hallituksen esitys (HE 215/2010 vp) Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välillä tehty sopimus allekirjoitettiin Lappeenrannassa 27.5.2010. Suomi vuokraa Venäjältä Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän vesi- ja maa-alueen 50 vuodeksi. Sopimuksen soveltamisala koskee tavaraliikenteen lisäksi matkustajaliikennettä, jäänmurtoa, luotsausta ja huviveneilyä. Sopimuksessa on sovittu Venäjän federaatiolle maksettavan vuokran määrästä. Sopimuksella turvataan Saimaan kanavaliikenteen jatkuvuus sekä riittävä palvelutaso kanavan käyttäjille. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)

Hallituksen esitys (HE 216/2010 vp) postilaiksi sekä Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Postilailla korvataan postipalvelulaki. Lisäksi kumotaan haja-asutusalueiden postinjakelun turvaamiseksi perittävästä maksusta annettu laki. Eduskunnan hyväksyttäväksi saatetaan myös Maailman postiliiton yleissopimus. Postilailla saatetaan kansalliseen lainsäädäntöön postidirektiivin (97/67/ EY) muutokset. (LVM viestintäneuvos Asta Virtaniemi 09 160 28626)

Hallituksen esitys (HE 217/2010 vp) laiksi alkoholilain muuttamisesta. Ulkomaanliikenteessä tapahtuvaa alkoholijuomien myyntiä koskevat säännökset siirretään pääosin asetustasolta lakiin. Laissa säädetään ulkomaanliikenteen vesi- ja ilma-aluksissa sekä junissa harjoitettavaan alkoholijuomien vähittäismyyntiin ja anniskeluun liittyvästä ilmoitusmenettelystä, omavalvontasuunnitelmasta ja rikkomusten seuraamuksista. Alkoholijuomien vähittäismyynnistä lentokenttien verottomien tavaroiden myymälöistä säädetään vastaavasti lain tasolla. Samalla alkoholilain ohjaavan viranomaisen nimi muutetaan laissa vuoden 2009 alusta toteutetun organisaatiouudistuksen mukaisesti Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaiseksi. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 09 160 73787)

Hallituksen esitys (HE 218/2010 vp) laiksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lailla tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta säädetään tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan tehtävistä, kokoonpanosta, asioiden käsittelystä muutoksenhakulautakunnassa ja muutoksenhakulautakunnan rahoituksen perusteista. Tapaturmavakuutuslaissa säädetään edelleen muutoksenhakuoikeudesta, valitustiestä, muutoksenhakuajasta, vakuutuslaitoksen itseoikaisusta, asia- ja kirjoitusvirheen korjaamisesta, lainvoimaisen päätöksen oikaisusta ja poistamisesta sekä takaisinperinnästä. Säännökset pysyvät pääpiirteissään sisällöltään voimassa olevan lainsäädännön mukaisina. Muutoksia tehdään myös sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annettuun lakiin, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakiin, opintotukilakiin ja työttömyysturvalakiin. Nämä muutokset koskevat yhden tuomarin kokoonpanoa ja hallintolainkäyttölain soveltamista. Lisäksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisukokoonpanoja ja varapuheenjohtajien ja jäsenten nimittämistä koskevia säännöksiä muutetaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 09 160 73140)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 22.10.2010 seuraavat lait:

Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain muuttamisesta ja laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 53/2010 vp). Suojelupoliisille annetaan tehtäväksi huolehtia kansainvälisen tietoturvallisuusvelvoitteen perusteella tehtävästä elinkeinonharjoittajan luotettavuuden selvittämisestä (yhteisöturvallisuusselvitys) sekä sen perusteella tehdyistä arvioista niin sanotuissa siviilipuolen asioissa. Pääesikunta huolehtii yhteisöturvallisuusselvitysmenettelystä puolustushallinnon alaan kuuluvissa asioissa. Tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen turvallisuuteen liittyvistä arviointitehtävistä vastaavaksi viranomaiseksi säädetään Viestintävirasto. Uuden tehtävän vuoksi muutetaan myös viestintähallinnosta annettua lakia. Salassapitosäännös muotoillaan uudelleen. Salassapitovelvollisuuden laajuus on riippuvainen siitä, mitä kansainvälinen tietoturvallisuusvelvoite kulloinkin edellyttää. Lait tulevat voimaan 1.11.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin 09 160 67693)

Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta, laki rahoitusvakuuslain muuttamisesta ja laki velkakirjalain 22 §:n muuttamisesta (HE 69/2010 vp). Laeilla pannaan täytäntöön selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin sekä rahoitusvakuusjärjestelyistä annetun direktiivin muutokset. Muutokset liittyvät ennen kaikkea selvitysjärjestelmien välisten yhteyksien huomioon ottamiseen sekä yöaikaisen selvityksen suojaamiseen ja selvitysjärjestelmässä tapahtuvan selvityksen suojan muuhun tehostamiseen tilanteissa, jossa osapuolta kohtaa maksukyvyttömyysmenettely. Rahoitusvakuuslain ja velkakirjalain muutoksilla parannetaan mahdollisuuksia lainasaamisten vakuuskäyttöön. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 1.2.2011. Laki rahoitusvakuuslain muuttamisesta ja laki velkakirjalain 22 §:n muuttamisesta tulevat voimaan 30.12.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen 09 160 67702)

Tasavallan presidentti hyväksyi Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen ja samalla valtuutti liikenneministeri Anu Vehviläisen tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Harri Pursiaisen allekirjoittamaan Pohjoismaiden Investointipankin ja Norjan kuningaskunnan liikenne- ja viestintäministeriön, Venäjän federaation liikenneministeriön, Tanskan kuningaskunnan liikenneministeriön, Viron tasavallan talous- ja viestintäministeriön, Suomen tasavallan hallituksen puolesta toimivan Suomen tasavallan liikenne- ja viestintäministeriön, Saksan liittotasavallan liikenne-, rakennus- ja kaupunkikehitysministeriön, Latvian tasavallan liikenneministeriön, Liettuan tasavallan liikenne- ja viestintäministeriön, Puolan tasavallan infrastruktuuriministeriön, Ruotsin kuningaskunnan hallituksen sekä Valko-Venäjän tasavallan liikenne- ja viestintäministeriön välisen Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen sekä vahvisti lain Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 168/2010 vp). Sopimuksella Pohjoisen ulottuvuuden kumppanuusmaat perustavat yhdessä Pohjoismaiden Investointipankin kanssa sihteeristön. Sihteeristö tukee kumppanuutta hoitamalla siihen liittyviä hallinnollisia ja teknisiä tehtäviä. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (LVM hallitussihteeri Anna-Leena Suppola 09 160 28760)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 22.10.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön kanssa yhteistyöstä koskien teknistä tukiohjelmaa uusiutuvalle energialle ja energiatehokkuudelle Eteläisen Afrikan kehitysyhteisössä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan 27.10.2010. Asetus tulee voimaan 27.10.2010. (UM apulaisosastopäällikkö Heikki Tuunanen 09 160 56366)

Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen investointitakauslaitoksen perustamista koskevan yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta. Muutoksella laajennetaan Kansainvälisen investointitakauslaitoksen (MIGA) mahdollisuuksia osallistua kehitysmaissa toimivien yritysten investointeihin liittyvien poliittisten riskien kattamiseen ja tuodaan sijoitussäännöt lähemmäksi nykyisiä markkinakäytäntöjä. Yleissopimuksen (SopS 1–2/1989) muutos tulee voimaan 14.11.2010. Asetus tulee voimaan 14.11.2010. (VM finanssineuvos Asta Niskanen 09 160 33132)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 22.10.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Riadin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Jarno Syrjälän sivuakkreditointi Jemeniin. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Pääministeri Mari Kiviniemen sekä ministerien Alexander Stubb, Stefan Wallin ja Jan Vapaavuori määrääminen hallituksen edustajiksi Pohjoismaiden neuvoston 62. istuntoon Reykjavikissa 2.–4.11.2010. (UM lähetystöneuvos Jukka Siukosaari 09 160 56178)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 22.10.2010 seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen hallintoneuvos, oikeustieteen tohtori Marja Alice Guimaraes-Purokoski korkeimman hallintooikeuden hallintoneuvoksen virkaan 1.11.2010 lukien. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 09 160 67502)

Käräjätuomari Riitta Päivikki Savolainen Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävän käräjätuomarin virkaan ja käräjätuomari Marita Hellevi Hattari toiseksi täytettävään virkaan, käräjätuomari Erja Päivikki Sorjonen Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Marjo Kariina Naapi Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Päivi Kyllikki Penttinen Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja käräjätuomari Hannu Kari Tapani Kilpelä Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.11.2010 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 09 160 67608)

Hallinto-oikeustuomari Maija Leena Toivanen Kuopion hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2010 lukien, käräjätuomari Aarno Kari Juhani Airakorpi Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Tarja Margit Kristiina Airakorpi toiseksi täytettävään virkaan ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Inkeri Vuokko Elisa Gummerus kolmanneksi täytettävään virkaan, käräjätuomari Marjatta Tea Johanna Berg Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.12.2010 lukien, kihlakunnansyyttäjä Antti Olavi Vuorenmaa Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri Vesa Juhani Heikkilä Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2010 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 09 160 67608)

Everstiluutnantti Jussi Uolevi Anttila puolustusasiamieheksi Kirgisiaan asemapaikkana Moskova ja everstiluutnantti Kari Tapio Aho puolustusasiamieheksi Armeniaan asemapaikkana Moskova 25.10.2010 lukien. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 09 160 88121)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 21.10.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 2 §:n muuttamisesta. Pykälä muutetaan vastaamaan uutta perusopetuslain 17 §:ää. Samalla pykälän sanamuotoa selvennetään niin, että opetusryhmässä, jossa opetetaan myös erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, saa olla korkeintaan kymmenen oppilasta. Opetusryhmän enimmäiskoko voidaan kuitenkin ylittää tietyin edellytyksin, jos se on oppilaiden edellytysten tai opetuksessa käytettävän työskentelytavan takia perusteltua. Tällöin tulee olosuhteiden mukaisesti harkittavaksi, minkä kokoisessa ryhmässä opetukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa kaikkien ryhmässä opiskelevien oppilaiden kannalta katsottuna. Edelleen selkeytetään säännöstä ryhmäkoosta niissä tapauksissa, joissa erilaista tukea saavia oppilaita opetetaan samassa ryhmässä. Tällöin ryhmäkoon rajoitus määräytyy sen mukaisesti, minkälaista tukea saavia oppilaita luokassa on eniten. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (OKM hallitusneuvos Outi Luoma-aho 09 160 77466)

Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että radiomikrofonien käyttäjäryhmille osoitetaan lisätaajuuksia. Taajuusalue 694-790 MHz on radiomikrofonien käytössä 31.12.2020 asti. Asetukseen lisätään televisiotoimintaan uusi kanavanippu VHF-alueella. Asetus tulee voimaan 1.11.2010 ja sen 2 §:n 5 momentti on voimassa 31.12.2020 saakka. (LVM lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 09 160 28150)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 21.10.2010 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 28. ja 29.10.2010. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Mari Kiviniemi. Kokouksen pääaiheeksi noussee talouspolitiikan koordinaatiota käsittelevän Task Forcen loppuraportti. Esillä ovat myös EU:n ja Yhdysvaltojen, Venäjän sekä Ukrainan välisten huippukokousten valmistelut ja unionin tavoitteet näissä kokouksissa. Lisäksi Eurooppa-neuvostossa käsitellään G20-huippukokouksen valmisteluja ja ilmastoasioita. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Kare Halonen 09 160 22180)

Päätös määrätä asiantuntijat Pohjoismaiden neuvoston 62. istuntoon Reykjavikissa 2.–4.11.2010. Valtioneuvoston kanslia: kansainvälistenasioiden neuvonantaja Antti Vänskä, EU-asioiden neuvonantaja Eeva Kalli ja viestintäpäällikkö Päivi Paasikoski; ulkoasiainministeriö: osastopäällikkö Jorma Korhonen, osastopäällikkö Teemu Tanner, erityisavustaja Jori Arvonen, osastopäällikkö Päivi Luostarinen, ulkoasiainneuvos Bo Lindroos, lähetystöneuvos Caj Söderlund, lähetystöneuvos Mikael Antell, ulkoasiainsihteeri Ville Andersson, tiedottaja Hanna Öunap, projektikoordinaattori Anne Ben Ammar, suurlähettiläs Hannu Hämäläinen ja hallinnollinen avustaja Tarja von Lüders; opetus- ja kulttuuriministeriö: kulttuuriasiainneuvos Anna-Maija Marttinen ja ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede; sosiaali- ja terveysministeriö: valtiosihteeri Eeva Kuuskoski, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari, ylitarkastaja Maria Waltari, neuvotteleva virkamies Anne Eriksson, neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen ja tiedottaja Anna Påfs; ympäristöministeriö: ylijohtaja Pekka Jalkanen, kansainvälisten asiain neuvos Ann-Britt Ylinen ja erityisavustaja Lasse Männistö; eduskunta: ministeri Vapaavuoren eduskunta-avustaja Anna-Christina Niesvaara; Suomen ympäristökeskus: suunnittelija Kaarina Huhtinen; Hanasaaren kulttuurikeskus: johtaja Gunvor Kronman; Pohjoismaiden ministerineuvoston Rajaestefoorumi: ministeri Ole Norrback sekä Pohjola-Norden ry: pääsihteeri Larserik Häggman. (UM apulaisosastopäällikkö Liisa Talonpoika 09 160 55390)

Päätös määrätä sisäasiainministeriön poliisiylitarkastaja Stefan Gerkman, ylitarkastaja Tuija Saari ja ylitarkastaja Hannele Taavila valtioneuvoston esittelijöiksi. (SM hallitusneuvos Ismo Atosuo 071 878 8303)

Päätös asettaa näyttelyiden valtiontakuulautakunta toimikaudeksi 1.11.2010–31.10.2013. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallintojohtaja Håkan Mattlin opetus- ja kulttuuriministeriö; jäsenet: museoregistraattori Maria Lilja näyttelytoiminta, Valtion taidemuseo, vahinkotarkastaja Ilkka Joronen kuljetuskysymykset, Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, finanssineuvos Heikki Solttila valtiovarainministeriö, suunnitteluinsinööri Marja-Liisa Paananen paloturvallisuus, Helsingin pelastuslaitos, rikoskomisario Kari Pasanen turvallisuuskysymykset, Helsingin poliisilaitos, vahingontorjuntapäällikkö Seppo Pekurinen vakuutusasiat, Finanssialan keskusliitto, kuraattori Marketta Seppälä taide- ja kulttuurielämä ja yli-intendentti Kaija Steiner-Kiljunen konservointi, Museovirasto. (OKM kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen 09 160 77483)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko naisten ja miesten välisestä tasaarvosta. Hallitus linjaa selonteossa tulevaisuuden tasa-arvopolitiikkaa vuoteen 2020. Selonteon tavoitteena on vahvistaa pitkäjänteistä ja suunnitelmallista sukupuolten tasa-arvon edistämistä. Se painottaa sitoutumista tasa-arvopolitiikan toimeenpanoon kaikilla tasoilla. Selonteossa tarkastellaan harjoitetun tasa-arvopolitiikan tavoitteita, toimenpiteitä ja niiden vaikuttavuutta sekä sukupuolten tasaarvon kehitystä viimeisen runsaan kymmenen vuoden aikana. Valtioneuvoston tasa-arvoselonteko annetaan nyt ensimmäistä kertaa. Siksi se kattaa paitsi nykyisen hallituksen myös edeltävien hallitusten tasa-arvopolitiikan 1990-luvun loppupuolelta alkaen. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (STM osastopäällikkö Raimo Ikonen 09 160 73194)

Päätös asettaa tartuntatautien neuvottelukunta toimikaudeksi 1.11.2010–31.10.2013. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: lääkintöneuvos Merja Saarinen (neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: osastojohtaja Petri Ruutu (osastojohtaja Terhi Kilpi) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; jäsenet: eläinlääkintöneuvos Terhi Laaksonen maa- ja metsätalousministeriö (johtaja Saara Raulo Elintarviketurvallisuusvirasto Evira), infektioylilääkäri Pekka Suomalainen Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri (apulaisylilääkäri Irma Koivula Kuopion yliopistollinen sairaala), landskapsläkare Birger Sandell Ålands landskapsstyrelse (dosentti Simo Nikkari Sotilaslääketieteen Keskus), professori Annamari Ranki (erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, infektiolääkäri Jaana Syrjänen (infektiolääkäri Jukka Lumio) Tampereen yliopistollinen sairaala, apulaisylilääkäri Harri Saxén Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (lasteninfektiolääkäri Ville Peltola Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri), osastonylilääkäri Asko Järvinen (professori Ville Valtonen) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja ylilääkäri Lars Rosenberg Porvoon sosiaali- ja terveyskeskus (mikrobiologiylilääkäri Hannu Sarkkinen Päijät-Hämeen keskussairaala). (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 09 160 73854)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 21.10.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 37/2010 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lyhyeksi myynnistä ja eräistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä seikoista (lyhyeksi myynti -asetus). Ehdotuksen tavoitteena on lyhyeksi myynnin ja luottoriskinvaihtosopimusten avoimuuden lisääminen sekä viranomaisten toimivaltuuksien yhtenäistämien. Ehdotuksen mukaan toimivaltaisilla viranomaisilla olisi poikkeustilanteissa oikeudet määräajaksi rajoittaa tai kieltää minkä tahansa rahoitusvälineen lyhyeksi myyntiä ja luottojohdannaisia systeemiriskien ehkäisemiseksi ja markkinavakauden säilyttämiseksi. Kattamattomalle lyhyeksi myynnille asetettaisiin rajoitteita. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (ESMA) ehdotetaan annettavaksi oikeus varmistaa rajoitusten koordinaatio ja yhdenmukainen soveltaminen jäsenvaltioissa, ja tarpeen vaatiessa ryhtyä itse toimenpiteisiin eräissä markkinoiden vakautta uhkaavissa vakavissa tilanteissa. (VM hallitussihteeri Miki Kuusinen 09 160 33277)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 38/2010 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (johdannaismarkkinat). Asetuksessa säädetään OTC-johdannaissopimuksilla tehtyjen kauppojen selvitysvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta sekä keskusvastapuolille ja kauppatietorekistereille asetettavista vaatimuksista ja niiden valvonnasta. (VM hallitussihteeri Armi Taipale 09 160 34896)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 21.10.2010 seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen hallitussihteeri Päivi Tiainen-Hyrkäs oikeusministeriön oikeushallinto-osaston hallitussihteerin virkaan 1.11.2010 lukien. (OM hallitusneuvos Merja Muilu 09 160 67564)

Kauppatieteiden lisensiaatti Mikko Spolander valtiovarainministeriön finanssineuvoksen virkaan 1.11.2010 lukien. (VM finanssineuvos Mika Kuismanen 09 160 34865)

Valtiotieteen maisteri, ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan virkaan 1.11.2010 lukien. (OKM ylijohtaja Håkan Mattlin 09 160 77430)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 20.10.2010 seuraavia asioita:

Sopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa Poliisihallituksen lup<%0>ahallintoyksikön arpajais- ja asehallinnon vastuualueiden toimitilojen vuokraamisesta. Poliisihallituksen lupapalveluyksikön ase- ja arpajaishallinnon Riihimäellä toimivalle vastuualueelle vuokrataan yhteensä noin 3 353 htm2:n toimitiloja Senaatti-kiinteistöiltä. Arpajais- ja asehallinnon vastuualueet tarvitsevat korvaavat tilat nykyisin kahdessa eri kiinteistössä sijaitseville toimitiloilleen. Lisätilaa tarvitaan muun muassa ampuma-asevarastolle, asehuutokauppatilaksi, rahapelien testausta sekä arvontalaitteiden valvontalaitteiden säilyttämistä varten. Vastuualueen henkilöstömäärä tulee olemaan 45 henkilöä. Arvioidut vuokramenot vuoden 2010 hinta- ja korkotason mukaan sopimuskaudella 1.4.2012–30.4.2026 ovat ilman arvonlisäveroa 11 341 414 euroa ja arvonlisäveroineen 13 949 939 euroa. (SM suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo 071 878 8553)

Sopimuksen uusiminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa Suojelupoliisin Ratakadun, Fredrikinkadun ja Merimiehenkadun (pois lukien Merimiehenkatu 13) toimitilojen vuokraamisesta. Suojelupoliisi on toiminut viraston perustamisesta lähtien Helsingissä Ratakadun ja Merimiehenkadun välisessä korttelissa. Toimitilat on vuokrattu Senaatti-kiinteistöiltä useilla erillisillä, eri aikoina umpeutuneilla vuokrasopimuksilla. Suojelupoliisi on neuvotellut Senaatti-kiinteistöjen kanssa uudesta tiloja koskevasta vuokrasopimuksesta. Sopimusten yhdistämisellä selkeytetään Suojelupoliisin toimitila- ja sopimushallintaa sekä vähennetään laskujen määrää. Toimitilojen vuokra-aika on yhdeksän vuotta ja kokonaisvuokrapinta-ala yhteensä 7 984 m2. Vuokratilojen määrä ei lisäänny sopimuksen uudistamisen myötä. Suojelupoliisin kyseessä olevien tilojen toimitilakulut ovat nykyisin arvonlisäveroineen noin 1 549 709 euroa vuodessa, joten toimitilojen kululisäys tulee olemaan noin 136 886 euroa vuodessa. (SM suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo 071 878 8553)

Sitoutuminen vuokrasopimukseen. Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimitiloista tehdään Senaatti-kiinteistöjen kanssa esivuokrasopimus, joka on edellytys pitkäjänteisen tilaratkaisun ja siihen liittyvän toimitilojen saneerauksen toteuttamiseksi. Vuokrasopimus tehdään kymmeneksi vuodeksi. Kymmenen vuoden vuokrasopimuksen arvo on noin kahdeksan miljoonaa euroa. Neliövuokran kohoamisen vuoksi vuokrataso nousee 1 887 euroa kuukaudessa eli noin 2,9 prosenttia nykyisestä. (VM neuvotteleva virkamies Matti Korkealehto 09 160 32233)

Suomen Vientiluotto Oy:lle viennin jälleenrahoittamiseksi myönnetyn lainan ehtojen muuttaminen. Työ- ja elinkeinoministeriö muuttaa Suomen Vientiluotto Oy:lle vuoden 2009 lisätalousarvion momentilla 32.30.80 (Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan) olevasta enintään 2,5 miljardin euron valtuudesta 25.3.2009 viennin jälleenrahoitustoimintaan myönnetyn enintään miljardin euron lainan ehtoja. Ehtojen muutoksilla, joilla luoton saajalta perittävä korko ja sen määräytymismenettely tehdään yhteneväiseksi korontasauksen kanssa, on tarkoitus parantaa jälleenrahoitusluottojen kilpailukykyä verrattuna vientihankkeista kilpailevien maiden myöntämään rahoitukseen. (TEM johtaja Risto Paaermaa 010 60 63575)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 21.10.2010

Askel kohti yhteentoimivaa julkista hallintoa

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi 21. lokakuuta ehdotusta laiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta. Esityksen mukaan valtiovarainministeriön tehtävänä olisi huolehtia julkisen hallinnon tietohallinnon yleisestä ohjauksesta. Ministeriöt vastaisivat ohjauksesta omilla toimialoillaan.

Tarkoitus on ottaa käyttöön yhtenäinen julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Painopisteinä ovat tietoarkkitehtuuri ja tiedon tason yhteentoimivuus. Käytännössä tämä tarkoittaa kuvauksia ja määrityksiä esimerkiksi sanastoista, ontologioista, luokituksista, koodistoista ja tiedon rakenteisesta esittämisestä. Tätä työtä tehdään jo monella toimialalla, mutta laki velvoittaisi työn entistä parempaan koordinaatioon. Lakiesitys on tarkoitus saattaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn lähiviikkoina. Lakia ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2011 alussa.

Lakiehdotuksen mukaan tietyt sähköiseen asiakaspalveluun liittyvät tekniset tukipalvelut voisivat olla julkiselle hallinnolle pakollisia. Tällä helpotetaan niiden rakentamista ja tavoitellaan yhtenäisempää asiakaspalvelua. Valtionhallinnon sisällä yhteisiä palveluja voisi olla myös perustietotekniikassa.

Kukin julkisen hallinnon organisaatio on tähän asti erikseen kehittänyt omat tietohallinnon ratkaisunsa. Seurauksena on ollut tuhansien tietojärjestelmien kirjo, jonka heikkoutena on yhteentoimimattomuus. Jotta jatkossa tietotekniikasta saataisiin enemmän irti ja järjestelmien kehityskustannukset pidetyksi kurissa, on järjestelmien yhteentoimivuutta kehitettävä. Lakiehdotuksessa esitetty keino näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on kokonaisarkkitehtuurien laatiminen yhteisellä menetelmällä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan myös sitovaa ohjausta. Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että valtioneuvoston asetuksella voitaisiin sitovasti säätää valtiovarainministeriön päättämien julkisen hallinnon tietohallinnon standardien sisältämistä tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuureista. Nämä käsitellään Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnassa, JUHTAssa ennen niiden vahvistamista standardeiksi. Laajalla valmistelulla pyritään varmistamaan annettavien säännöksien laatu sekä huolellinen vaikuttavuusarviointi.

Valtiovarainministeriö on valmistellut lakiehdotuksen yhteentoimivuuden ohjauksesta koko julkisessa hallinnossa eduskunnan ja hallituksen toimeksiannosta. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaamista lainsäädännöllä on ehdotettu ja vaadittu myös useilta muilta tahoilta. Valmistelu on osa valtiovarainministeriön SADe-ohjelmaa ja tukee sen tavoitteita sähköisen asioinnin kehittämisessä.

Lisätietoja: ylijohtaja Silja Hiironniemi, p. 09 160 33250 ja erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, p. 09 160 32523, valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ILTAKOULU 20.10.2010

Kerjäämiseen liittyvät lainsäädäntötoimet

Hallitus käsitteli iltakoulussaan keskiviikkona 20. lokakuuta kerjäämiseen liittyviä lainsäädäntötoimia. Keskustelujen johtopäätöksenä oli, että järjestyslakia muutetaan kieltämällä luvaton leiriytyminen sekä täsmentämällä järjestyslakia siten, että sillä pyritään vähentämään kerjäämisen aggressiivisia piirteitä.

Lisäksi oikeusministeriö yhteistyössä sisäasiainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa arvioi, onko nykyinen lainsäädäntö riittävä organisoidun kerjäämisen ehkäisemiseksi ja onko ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi riittäviä keinoja.

Alkolukon käytön laajentaminen ja rattijuopumuksen promilleraja hallituksen iltakoulussa

Hallitus käsitteli iltakoulussaan 20. lokakuuta alkolukon käytön laajentamista ja rattijuopumuksen promillerajaa.

Hallitus linjasi, että liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävänä toimenpiteenä alkolukko määrättäisiin ajo-oikeuden ehdoksi kaikille rattijuopumukseen syyllistyneille heti ensimmäisestä rattijuopumuksesta. Hallitus linjasi myös, että rattijuopumuksen promilleraja säilyy toistaiseksi ennallaan ja korosti kiinnijäämisriskin merkitystä näiden rikosten ehkäisemisessä.

Alkolukko on tehokas väline rattijuopumusten torjuntakeinona

Vuonna 2009 poliisin tietoon tuli noin 23 000 rattijuopumustapausta, joista noin puolet oli törkeitä rattijuopumuksia. Viimeisen viiden vuoden aikana rattijuopumustapauksissa on kuollut keskimäärin 86 ja loukkaantunut 1 024 henkilöä vuodessa.

Suomessa on kokeiltu alkolukolla valvottua ajo-oikeutta vuosina 2005–2008. Kannustavien tulosten perusteella rattijuopumukseen syyllistyneen alkolukkoajokortti vakinaistettiin vuonna 2008.

Tuoreen lain mukaan alkolukon käyttösuositus muuttuu pakolliseksi tilausajoina suoritettavissa koulu- ja päivähoitokuljetuksissa elokuussa 2011. Eduskunta on juuri hyväksynyt lain myös alkolukon teknisistä vaatimuksista ja hyväksymisestä.

Suomi on myös esittänyt, että EU:ssa toimittaisiin aktiivisesti autoteollisuuden suuntaan siten, että alkolukko tulisi vakiovarusteeksi uusiin ajoneuvoihin.

Hallitus esittää, että alkolukon käyttöönoton laajentamista selvitetään erillisessä työryhmässä. Työryhmä tekee myös luonnokset säädösehdotuksiksi vuoden 2011 loppuun mennessä.

Rattijuopumuksen promilleraja toistaiseksi ennallaan

Rattijuopumuksen promillerajaa ei toistaiseksi muuteta. Hallitus korosti kiinnijäämisriskin ja samaan suuntaan vaikuttavien muiden toimien, kuten alkolukon käyttöönoton laajentamisen vaikutuksia näiden rikosten ehkäisyyn.

Rattijuopumuksen promillerajan alentamista selvitetään eri ministeriöiden toimesta. Tavoitteena on laatia riippumaton ja perusteellinen tutkimus promillerajasta.

Oikeusministeriön työryhmä pohtii parhaillaan, onko tarvetta muuttaa vesiliikennejuopumusta koskevia säännöksiä. Nykyisin ruorijuopumuksen raja on yksi promille, mutta rikos täyttyy jo alemmalla promillemäärällä, jos veneen kuljettajan suorituskyky on huonontunut ja olosuhteet sellaiset, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle. Työryhmän määräaika päättyy helmikuun lopussa.

Lisätietoja: hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 09 160 28629 tai 0400 665 395 (alkolukko) ja lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen, oikeusministeriö, p. 09 160 67653 tai 050 566 7424 (promilleraja)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.