Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 40/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.10.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 180/2010 vp) laiksi kotikuntalain muuttamisesta. Maistraatin toimivallan määräytymisen alueellisista rajoituksista kotikuntamerkintöjen tekemisessä luovutaan. Merkinnän tekemiseen liittyvät tehtävät voidaan jakaa maistraattien kesken laissa säädetyin edellytyksin. Tarkemmat säännökset tehtävien jaosta annetaan valtiovarainministeriön asetuksella. Lisäksi lakiin lisätään säännös, jonka mukaan saman kunnan alueella tapahtuvissa selvissä ja yksinkertaisissa muutoissa merkintä asuinpaikasta voidaan tehdä väestötietojärjestelmään suoraan ilmoituksen perusteella. Samalla kotikuntalain säännöksiin tehdään muun lainsäädännön muutoksista aiheutuvat tekniset tarkistukset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (VM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 09 160 32239)

Hallituksen esitys (HE 181/2010 vp) laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta. Valtion virkamieslain yleinen valituskielto kumotaan. Pääsääntönä on virkamiehen oikeus valittaa häntä koskevasta päätöksestä. Erillisessä säännöksessä luetellaan päätökset, joista ei ole mahdollista valittaa. Muutoksenhakuoikeuden laajentumisen myötä valtion virkamiehet hakevat tulevaisuudessa muutosta heitä koskevissa asioissa hallinto-oikeuksilta. Virkamieslautakunta lakkautetaan ja sille kuuluvat asiat siirretään hallinto-oikeuksien käsiteltäviksi. Valtion virkamieslaista poistetaan virkamieslautakuntaa koskevat säännökset. Lisäksi virkamieslakiin tehdään eräitä pienempiä muutoksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2011. (VM työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi 09 160 34965)

Hallituksen esitys (HE 182/2010 vp) laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lailla pannaan kansallisesti täytäntöön julkisia hankintoja koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/18/2004 EY ja 2004/ 17/EY sähköistä huutokauppaa ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevat säännökset. Lisäksi laissa säädetään kevennetystä dynaamisesta hankintajärjestelmästä ja sen käytöstä kansallisissa hankinnoissa. Lisäksi muutetaan julkisista hankinnoista annettua lakia, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annettua lakia ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Muutokset ovat pääosin teknisiä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (TEM hallitusneuvos Elise Pekkala 010 60 63731)

Hallituksen esitys (HE 183/2010 vp) laiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta. Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa annetusta yksityisestä sairaanhoidosta voidaan maksaa sairaanhoitokorvaus sairausvakuutuslain perusteella. Tiloja vuokratessaan kunnan tai kuntayhtymän tulee huolehtia siitä, että tilojen vuokraaminen ei vaaranna kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteistä toimintaa. Korvauksen maksaminen edellytyksenä on, että tilojen vuokraaja on ilmoittanut Kansaneläkelaitokselle tiedot vuokraajasta. Kansaneläkelaitos ylläpitää luovutettujen tietojen perusteella rekisteriä julkisissa tiloissa toimivista yksityisistä palveluntarjoajista, joiden antamasta hoidosta voidaan maksaa sairausvakuutuskorvaus. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2011. (STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 09 160 73174)

Hallituksen esitys (HE 184/2010 vp) laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta. Lain tavoitteena on edistää kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista kasvukeskuksissa. Poikkeamistoimivaltaa siirretään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta kunnalle. Turun kaupungin alueella poikkeamistoimivalta kuuluu kunnalle lukuun ottamatta uuden rakennuksen rakentamista ranta-alueelle. Helsingin Ormuspellon ja Alppikylän asemakaava-alueilla sekä Vantaan Marja-Vantaan asemakaava-alueella asemakaavassa voidaan antaa määräys kiinteistön liittämisestä keskitettyyn alueelliseen jätteiden putkikeräysjärjestelmään ja asuinrakennuksen varustamisesta automaattisella sammutuslaitteistolla. Lisäksi Helsingin, Vantaan ja Turun asemakaava-alueilla rakennuslupa voidaan myöntää ennen tonttijaon laatimista ja tontin lohkomista. Rakennusluvassa on tällöin määrättävä, ettei rakennusta saa ottaa käyttöön ennen kuin tontti on merkitty kiinteistörekisteriin. Kokeiluun osallistuvilla kunnilla on velvollisuus seurata kokeiluja ja antaa ympäristöministeriölle tarpeelliset tiedot kokeilujen arviointia varten. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. Laki olisi voimassa 1.1.2014 saakka. (YM hallitussihteeri Kirsi Martinkauppi 040 350 1181)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 8.10.2010 seuraavat lait:

Laki vakuutusedustuksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta (HE 89/ 2010 vp). Vakuutusmeklarilla on oltava Finanssivalvonnan hyväksymä koko Euroopan talousalueella voimassa oleva vastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksen määrää korotetaan siten, että sen on oltava vähintään 1 120 200 euroa vahinkoa kohti ja yhteensä 1 680 300 euroa kaikkien vahinkojen osalta vuotta kohti. Laki tulee voimaan 15.10.2010. (STM hallitusneuvos Pia Jokinen 09 160 73751)

Tasavallan presidentti hyväksyi Monacon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Monacon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 105/2010 vp). Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa verotusta koskevien tietojen vaihtaminen. Sopimus rakentuu pitkälti Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille kahdenkeskisille mallisopimuksille. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

Tasavallan presidentti hyväksyi Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 106/2010 vp). Sopimuksen ensisijainen tarkoitus on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen välttäminen. Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle kahdenkeskiselle mallisopimukselle. Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.10.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvaltojen kanssa tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on tullut voimaan 4.10.2010. Laki tulee voimaan 13.10.2010. Asetus tulee voimaan 13.10.2010. (PLM vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola 09 160 88257)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.10.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Kai Sauerin valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana ASEAN:in (Association of South-East Asian Nations) sihteeristössä. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401) Suurlähettiläs Matti Anttosen tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasiainneuvos Arja Makkosen valtuuttaminen tekemään noottienvaihdolla Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen sopimus muutosten tekemisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehtyyn sopimukseen. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 09 160 55341)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 7.10.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään onnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin liittyvien tarkempien tietojen ilmoittamista koskeva uusi pykälä. Samalla asetuksen muutoksella pannaan kansallisesti täytäntöön komission direktiivi 2009/149/EY, jolla muutetaan rautatieturvallisuusdirektiivin 2004/49/EY yhteisiä turvallisuusindikaattoreita koskeva liite. Asetus tulee voimaan 15.10.2010. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 09 160 28470)

Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista. Televisiomaksua korotetaan 1.1.2011 lukien siten, että maksu on yhdeltä kuukaudelta 21,15 euroa, kolmelta kuukaudelta 62,35 euroa, kuudelta kuukaudelta 123,25 euroa ja kahdeltatoista kuukaudelta 244,90 euroa. Maksu, jota edellisen kerran on tarkistettu 1.1.2010, nousee kuudella prosentilla. Asetus tulee voimaan 1.1.2011. (LVM viestintäneuvos Elina Normo 09 160 28463)

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 3 ja 3 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Asetuksen hammashoidon korvaamista koskevien taksojen perusteita koskevaan 2 lukuun lisätään säännökset suun terveydenhuollon yhteistyöhankesopimuksen kunnan kanssa tehneen hammaslääkärin ja suuhygienistin antaman ehkäisevän hoidon korvaamisesta suun terveyttä edistäville toimenpidekokonaisuuksille vahvistettujen taksojen perusteella. Asetus tulee voimaan 11.10.2010 ja on voimassa 31.12.2011 saakka. (STM hallitussihteeri Sanna Pekkarinen 09 160 73174)

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetusmuutokset annetaan ympäristönlaatudirektiivin 2008/105/ EY, kemiallisia analyysimenetelmiä koskevan direktiivin 2009/90/EY ja vesipuitedirektiivin 2000/60/EY täytäntöön panemiseksi. Ympäristönlaatudirektiivi ja kemiallisia analyysimenetelmiä koskeva direktiivi pannaan täytäntöön kahdella ensiksi mainitulla asetusmuutoksella ja vesipuitedirektiivi kaikilla kolmella asetusmuutoksella. Euroopan komissio on 26.2.2010 perustellussa lausunnossa huomauttanut vesipuitedirektiivin vajaasta täytäntöönpanosta. Suomi on 25.8.2010 vastauksessaan komissiolle sitoutunut täydentämään ja täsmentämään lainsäädäntöä monilta osin. Täydennykset on lisätty asetusmuutoksiin. Nämä muutokset aiheuttivat sen, että ympäristönlaatudirektiiviä ei ole voitu saattaa kansalliseen lainsäädäntöön direktiivin asettamassa aikataulussa 13.7.2010 mennessä. Komissio on toimittanut Suomelle 17.9.2010 päivätyn virallisen ilmoituksen ympäristönlaatudirektiivin täytäntöönpanon myöhästymisestä. Asetukset tulevat voimaan 1.11.2010. (YM neuvotteleva virkamies Airi Karvonen 050 361 6394)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 7.10.2010 seuraavat päätökset:

Päätös Haukiputaan kunnan, Kiimingin kunnan, Oulun kaupungin, Oulunsalon kunnan ja Yli-Iin kunnan lakkauttamisesta ja yhdistämisestä perustamalla uusi Oulun kaupunki. Uusi kaupunki kuuluu valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin kuin nykyinen Oulun kaupunki. Päätös tulee voimaan 1.1.2013. (VM ylitarkastaja Suvi Savolainen 09 160 32217)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 7.10.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 33/2010 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityötä varten (kausityöntekijädirektiivi). Ehdotuksen päätavoitteena on yhteiseen määritelmään ja yhteisiin kriteereihin perustuvan nopeutetun maahanpääsymenettelyn luominen kolmansista maista tuleville kausityöntekijöille sekä kausityöntekijöiden maassa oleskelun edellytysten ja heidän oikeuksiensa määrittäminen. Tarkoituksena on turvata kausityöntekijöiden oikeudellinen asema, estää heidän hyväksikäyttönsä sekä vastata jäsenvaltioissa vallitsevaan rakenteelliseen kausityövoiman tarpeeseen. (SM ylitarkastaja Mirkka Mykkänen 071 878 8618)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 34/2010 vp) eduskunnalle Euroopan komission lainsäädäntöehdotuksista Euroopan unionin ja euroalueen talouspolitiikan koordinaation tehostamiseksi. Tarkoitus on vahvistaa jäsenvaltioiden budjettikuria ja julkisen talouden kestävyyttä sekä talouspolitiikan koordinaatiota vakaus- ja kasvusopimuksen lisäksi myös laajemmin makrotalouden alueella. (VM finanssineuvos Ilkka Kajaste 09 160 33184)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 35/2010 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoittajien korvausjärjestelmiä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/9/EY muuttamisesta (sijoittajien korvausrahastodirektiivin muutos). Ehdotetulla direktiivillä muun muassa tarkistettaisiin direktiivin soveltamisalaa, nostettaisiin korvaussuojan tasoa, lyhennettäisiin korvausten maksuaikaa, asetettaisiin korvausrahastolle velvollisuus kerätä rahastoon varoja etukäteen yhtenäisin perustein sekä asetettaisiin jäsenvaltioiden korvausrahastoille osittainen keskinäinen yhteisvastuu. (VM vanhempi hallitussihteeri Tarja Kotkavuo 09 160 33268)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 6.10.2010 seuraavia asioita:

Suomenlahden Meripuolustusalueen ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Suomenlahden Meripuolustusalue vuokralaisena allekirjoitti 25.8.2010 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Upinniemen räjähtävän materiaalin varastoluolan uudisrakennuksen ehdollisen vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 23.8.2010. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 31.3.2013. Vuokra-aika alkaa 1.4.2013 ja vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja vähintään 15 vuotta. Hankkeen valmistuttua toimitilakustannukset tulevat olemaan yhteensä noin 1 262 484 euroa/vuosi, joka tarkoittaa noin 17,01 euroa/hu-m2/ kuukausi. (PLM erityisasiantuntija Kai Heng 09 160 88227)

Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen paikallishallintokustannuksiin vuonna 2011 maksettavan valtion korvauksen kokonaismäärien vahvistaminen. Maatalousyrittäjien korvauksen kokonaismääräksi vahvistetaan 14 040 000 euroa ja turkistuottajien korvauksen kokonaismääräksi 182 000 euroa. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 09 160 74360)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 1.10.2010

Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät kokouksessaan perjantaina 1. lokakuuta Suomen osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan. Suomi jatkaa osallistumistaan ISAF-operaatioon Afganistanissa. Kosovon KFOR-operaation osallistumista supistetaan asteittain kuluvan vuoden aikana. Lisäksi Suomi valmistautuu osallistumaan EU:n Atalanta-merioperaatioon.

Lisätietoja: osastopäällikkö Teemu Tanner, ulkoasiainministeriö, p. 09 160 55032 ja puolustusasiainneuvos Helena Partanen, puolustusministeriö, p. 09 160 88135

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Biotaloustyöryhmä luovutti 5.10.2010 loppuraporttinsa elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Työryhmä on tehnyt arvion kansallisen biotalousstrategian tarpeesta sekä biotalouden konseptista ja kehityksestä vuoteen 2050 saakka. Lisäksi työryhmä on laatinut suosituksia ja kehittämisehdotuksia, jotka luovat edellytyksiä muun muassa yritysten biotalouteen liittyvien kehittämis- ja innovaatiotoimien käynnistämiseksi ja vahvistamiseksi seuraavaa hallitusohjelmaa silmällä pitäen. Biotaloustyöryhmän näkemyksen mukaan seuraavassa hallitusohjelmassa pitäisi huolehtia biotalouden prosessin jatkamisesta, tietopohjan vahvistamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Biotalouden prosessin jatkaminen on strateginen kansallinen kysymys. Tämä huomioon ottaen on tehty toimenpide-ehdotukset biotalouden ”kansallisesta aloitteesta”, kansallisesta biotalousstrategiasta ja Suomen kansainvälisestä biotalousagendasta. Työryhmän mukaan biotalouden tietoa ja osaamista on vahvistettava ja voimavaroja keskitettävä. Lisäksi on tärkeää muun muassa edistää välittömästi yksittäisiä biotalouden kokeiluja ja vahvistaa liiketoiminta-edellytyksiä, alentaa rahoituksen pullonkauloja sekä edistää tuotteiden kaupallistamista. Loppuraportti on osoitteessa http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2010/j15-biotalous/PDF/fi.pdf. Lisätietoja antaa biotaloustyöryhmän puheenjohtaja Juha Kuisma, p. 040 554 2675.

Kerjäämisen kieltämistä selvittänyt työryhmä luovutti 6.10.2010 loppuraporttinsa sisäministeri Anne Holmlundille. Työryhmä esittää järjestyslain muuttamista kerjäämisen ja laittoman leiriytymisen osalta. Yleisellä paikalla tapahtuva toistuva ammattimainen kerjääminen säännöllisten tulojen hankkimiseksi kiellettäisiin. Järjestyslakiin sisällytettäisiin myös erityinen luvattoman leiriytymisen kielto. Lisäksi työryhmä esittää oikeusministeriölle kerjäämisen organisoinnin kieltämistä rikoslailla. Lainsäädäntömuutosten ja työryhmän ehdottamien muiden toimenpiteiden tavoitteena on organisoidun kerjäämisen ja siihen liittyvän kerjäläisten hyväksikäytön estäminen. Työryhmän mukaan viranomaisten tulisi pystyä nykyistä paremmin tunnistamaan ihmiskaupan uhrit. Työryhmä ehdottaa myös, että kerjäläisten lähtömaiden kanssa tehtäisiin yhteistyötä, jotta Suomen tilanteesta olisi oikeaa tietoa käytettävissä. Loppuraportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/A76D52A8F876DE07C22577B4001BCE18/$file/312010.pdf. Lisätietoja antaa valtiosihteeri Antti Pelttari, p. 071 878 8202, sisäministeriö.

Suomen mineraalistrategia luovutettiin 7.10.2010 elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Strategia sisältää toimenpide-ehdotukset mineraalialan kehittämiseksi. Näitä ovat mineraalialan vahvistaminen, raaka-aineiden saatavuuden varmistaminen, alan ympäristövaikutusten vähentäminen ja tuottavuuden lisääminen sekä T&K-toiminnan ja osaamisen vahvistaminen. Raportin mukaan mineraalivarantojen älykäs hyödyntäminen turvaa raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen. Alan osaamisella voidaan myös edistää globaalisti resurssitehokasta ja vastuullista mineraalitaloutta sekä uutta kansainvälistä liiketoimintaa. Raportti on osoitteessa http://www.mineraalistrategia.fi/etusivu/fi_FI/etusivu/_files/84308780946884010/default/SuomenMineraali-strategia.pdf. Lisätietoja antavat teollisuusneuvos Alpo Kuparinen, p. 010 60 63612, työ- ja elinkeinoministeriö, tutkimusjohtaja Pekka Nurmi, p. 040 504 5236 ja johtava tutkija Saku Vuori, p. 040 024 9085, Geologian tutkimuskeskus.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.