Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 38/2010

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 23.9.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2010. Asetuksella vahvistetaan maidon kuljetusavustuksen perusteet vuodelle 2010. Maidon kuljetusavustus on osa EY:n komission hyväksymää pohjoisen tuen järjestelmää. Kuljetusavustusta maksetaan 2,10–43,96 euroa 1000 litraa kohden riippuen siitä, millä alueella maito on tuotettu. Asetus tulee voimaan 29.9.2010. (MMM neuvotteleva virkamies Esa Hiiva 09 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetusta (40/2010) muutetaan siten, että 3 §:n 2 momentissa säädettyä tukikerrointa muutetaan. Uusi tukikerroin on 0,991. Tukikerrointa on tarpeellista muuttaa, koska hyväksyttävien hakemusten perusteella myönnettävän LFA-lisäosan ja luonnonhaittakorvaussitoumusten perusteella maksuun tulevan luonnonhaittakorvauksen yhteismäärä koko maan tasolla ei saa ylittää keskimäärin 250 euroa hehtaarilta tukitasoa. Asetus tulee voimaan 29.9.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 09 160 52229)

Valtioneuvoston asetus mittatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta (678/1991) muutetaan johtokuntaa ja akkreditointiasiain valtuuskuntaa, johtokunnan tehtävien ja viraston ylimmän johdon nimitystoimivaltaa koskevien säännösten osalta. Asetuksesta kumotaan useampi johtokuntaa ja valtuuskuntaa koskeva pykälä, koska niistä säädetään mittatekniikan keskuksesta annetussa laissa, jota koskeva muutos (488/2010) tulee voimaan 30.9.2010. Lisäksi teknisenä muutoksena asetuksesta korjataan viittaukset kauppa- ja teollisuusministeriöön koskemaan työ- ja elinkeinoministeriötä. Asetus tulee voimaan 30.9.2010. (TEM ylitarkastaja Päivi Marttila 010 60 64111)

Valtioneuvoston asetus bensiinin varastoinnista ja jakelusta aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n muuttamisesta, valtioneuvoston asetus öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä öljyjätehuoltoon annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n muuttamisesta, valtioneuvoston asetus ympäristövahinkovakuutuksesta annetun asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta, valtioneuvoston asetus suojelua ja parantamista edellyttävien sisävesien laadusta kalojen elinolojen turvaamiseksi annetun valtioneuvoston päätöksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta, valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huollosta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta, valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta Asetuksiin tehdään valtion aluehallinnon uudistuksesta johtuvat virastojen nimien muutokset. Asetukset tulevat voimaan 1.10.2010. (YM ylitarkastaja Kaisa Pelttari 040 014 3885)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 23.9.2010 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta Euroopan unionin ja Aasian maiden johtajien välisessä huippukokouksessa (ASEM8) Brysselissä 4. ja 5.10.2010. Suomea edustaa pääministeri Mari Kiviniemi. Kokouksen teemaksi on valittu “Elämänlaatu ja paremman hyvinvoinnin ja arvokkuuden saavuttaminen kaikille kansalaisille”. Huippukokouksen laajat asiakokonaisuudet ovat: tehokkaampi globaali talous- ja finanssihallinto, kestävä kehitys, globaalit kysymykset, alueelliset kysymykset, kansojen välinen kanssakäyminen sekä ASEM:in tulevaisuus ja näkyvyys. Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä yllämainittuja asiakokonaisuuksia koskevat päätösasiakirjat, joita on suunnitteilla kaksi niin sanottu puheenjohtajan julkilausuma ja globaalia finanssikriisiä koskeva julkilausuma. (UM lähetystöneuvos Johan Schalin 09 160 56308)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön ylitarkastajat Hanne-Riikka Nalli, Miika Suves ja Timo Annala valtioneuvoston esittelijöiksi. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 09 160 34708)

Päätös nimetä suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission jäsenet. Rajajokikomission jäsenet ja varajäsenet (suluissa): 1) vesiasioista vastaavaa valtion viranomaista edustava jäsen, joka toimii myös komission puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana ajalle 1.10.2010 – 31.12.2014 johtaja Matti Hepola (ylitarkastaja Pekka Räinä) Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, sopimuksen soveltamisalueen kuntia edustava jäsen ajalle 1.10.2010–31.12.2013 kunnanvaltuutettu, lehtori Matti Myllykangas Muonio (kunnanhallituksen jäsen, luokanopettaja Asta Valkonen Pello) ja komission kolmas jäsen ajalle 1.10.2010–31.12.2013 Länsipohjan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja, yrittäjä Paula Aikio-Tallgren Tornio (yrittäjä Mauri Kylmämaa Kolari). (MMM vanhempi hallitussihteeri Pekka Kemppainen 09 160 52249)

Periaatepäätös valtuuden tarkistamisesta Haminan meriväylän parantamishankkeelle vuoden 2010 neljännessä lisätalousarvioesityksessä. Periaatepäätöksessä hyväksytään se, että vuoden 2010 neljänteen lisätalousarvioesitykseen sisällytetään 1,5 miljoonan euron valtuuden tarkistaminen Haminan meriväylän parantamiseen momentille 31.10.78 (Eräät väylähankkeet) sekä vastaava määräraha. Valtuutta tarkistetaan 18 279 000 eurosta 19 779 000 euroon. Tarvittava määräraha voidaan kattaa kuluvan vuoden osalta muiden samalla momentilla olevien hankkeiden kuluvana vuonna säästyvistä määrärahoista. Päätös valtuuden korottamisesta tarvitaan 5.10.2010 mennessä, jotta hanke voidaan viedä loppuun. Urakoitsija ei voi jatkaa työtä ilman varmuutta lopputöiden rahoituksesta. Jos hanketta jatkettaisiin myöhemmin, lisäkustannukset olisivat kaluston urakkasopimukseen liittyvien siirtokustannusten vuoksi yli 500 000 euroa. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160 28389)

Päätös vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten hyväksyminen. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) eurooppalaisen talouskomission (ECE) vaarallisten tavaroiden tiekuljetuksia käsittelevä asiantuntijaryhmä on hyväksynyt muutoksia ADR-sopimuksen liitteisiin A ja B. ADR-sopimuksen liitteiden A ja B muutoksista ja vastaavista muutoksista vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista 24.9.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin liitteeseen I on annettu eduskunnalle U-kirje 23/2010/vp. Muutoksia ei saateta voimaan, vaan kansainvälisen ADR-sopimuksen A ja B liitteiden muutosten voimaantulosta annetaan liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 09 160 28563)

Päätös myöntää johtaja Esko Aholle Nokia Oyj:stä, toimitusjohtaja Kari Jalakselle Keskuskauppakamarista, alivaltiosihteeri Pekka Huhtaniemelle ulkoasiainministeriöstä, valtiosihteeri Risto Volaselle valtioneuvoston kansliasta ja pääjohtaja Arto Hiltuselle SOK:sta ero huoltovarmuusneuvoston jäsenen tehtävistä sekä nimittää heidän tilalleen johtaja Erkki Kataja Nokia Oyj:stä, toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä Keskuskauppakamarista, alivaltiosihteeri Esko Hamilo ulkoasiainministeriöstä, valtiosihteeri Mika Rossi valtioneuvoston kansliasta ja pääjohtaja Kuisma Niemelä SOK:sta neuvoston 30.6.2012 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 010 60 63532)

Päätös asettaa valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta toimikaudeksi 1.10.2010-30.9.2014. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: VTT Markku Lehto Helsinki; varapuheenjohtaja: professori, neurologian ja geriatrian erikoislääkäri Raimo Sulkava Kuopio; jäsenet: palvelujen käyttäjät: teol. kand., kirjailija Jaakko Heinimäki Helsinki (rovasti Kirsti Aalto Helsinki), pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta Helsinki (vertaisohjaaja Sirkku Siivonen Lahti), toimittaja Mardy Lindqvist Helsinki (toimittaja Nils Torvalds Helsinki), palvelujen järjestäjät: YTT, apulaiskaupunginjohtaja Harri Jokiranta Seinäjoki (vanhuspalvelujohtaja, VTL, THM Arja Peiponen Helsinki), LL, yleislääketieteen erikoislääkäri Kari Eskola Keuruu (pääsihteeri Harri Vertio Helsinki), hallintoylihoitaja, dosentti, FT Merja Miettinen Kuopio (psykiatrian erikoislääkäri, dosentti Matti Huttunen Helsinki), terveydenhuollon ammattihenkilöt: LKT, dosentti, lastentautien erikoislääkäri Päivi Rautava Turku (LT, geriatrian erikoislääkäri Minna Raivio Lahti), HLL Heikki Vuorela Helsinki (yleislääketieteen erikoislääkäri Raimo Puustinen Tampere), sosiaalihuollon ammattihenkilöt: sosiaaliasiamies Tarja Hallikainen Joensuu (erikoissuunnittelija, VTL Päivi Sinko Helsinki), toimitusjohtaja Markku Niemelä Järvenpää (muutosjohtaja Risto Kortelainen Jyväskylä), oikeustiede: OTK, VT, hallintoneuvos Anne Niemi Helsinki (hallintoneuvos Sakari Vanhala Helsinki), OTT Irma Pahlman Hyvinkää (OTT Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Helsinki), professori, TtT Helena Leino-Kilpi Turku (professori, YTT Tarja Pösö Tampere), professori, yhteiskuntaa koskeva eettinen tutkimus: YTT Jyrki Jyrkämä Jyväskylä (VTT, dosentti Helka Urponen Rovaniemi), eduskunnan jäsenet: kansanedustaja Seppo Särkiniemi (kansanedustaja Håkan Nordman), kansanedustaja Ilkka Kantola (kansanedustaja Anneli Kiljunen), kansanedustaja Erkki Virtanen (kansanedustaja Kirsi Ojansuu) ja kansanedustaja Sirpa Asko-Seljavaara (kansanedustaja Eero Akaan-Penttilä). (STM hallitusneuvos Päivi Kaartamo 09 160 74353)

Päätös asettaa valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta toimikaudeksi 1.10.2010-30.9.2014. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: professori Heikki Ruskoaho Oulu, kliininen farmakologia ja toksikologia; varapuheenjohtaja: professori Helena Kääriäinen Espoo, perinnöllisyyslääketiede; jäsenet: professori Tapani Keränen Tampere, kliininen farmakologia ja neurologia (LKT, dosentti Kari Murros Espoo, neurologia), professori Janne Backman Espoo, kliininen farmakologia (professori Kari Kivistö Tampere, kliininen farmakologia), LKT, dosentti Katriina Aalto-Setälä Tampere, sisätaudit ja kardiologia (dosentti Johanna Kuusisto Kuopio, kardiologia), LT Kristian Läksy Oulu, psykiatria (dosentti Sari Lindeman Oulu, psykiatria), dosentti Harri Saxén Helsinki, pediatria (dosentti Merja Kajosaari Helsinki, pediatria), OTK, VT, MBA, farmaseutti, toimitusjohtaja Eija Orpana Helsinki, laillisuuskysymykset (OTK, VT Sirpa Soini Espoo, lääkintä- ja bio-oikeus), VTT, KM Helena Siipi Turku, maallikkojäsen (VT Minna Soini Espoo, maallikkojäsen), OTK, eurooppalaisen terveyspolitiikan asiantuntija Mervi Kattelus Kerava, laillisuuskysymykset (OTK, tutkimuslakimies Jari-Pekka Tuominen Turku, laillisuuskysymykset), luokanopettaja Mervi Matero Helsinki, maallikkojäsen (viestintäpäällikkö Pirjo Tiippana Helsinki, maallikkojäsen), professori Markku Koskenvuo Helsinki, epidemiologia (dosentti Jari Haukka Helsinki, epidemiologia), professori Sanna Salanterä Turku, hoitotiede (professori Helvi Kyngäs Oulu, hoitotiede) ja LT, dosentti Heikki Tikkanen Helsinki, liikuntalääketiede (professori Urho Kujala Jyväskylä, liikuntalääketiede). (STM hallitusneuvos Päivi Kaartamo 09 160 74353)

Päätös myöntää ylioppilasmerkonomi Tauno Jaloselle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan yrittäjätoimintaan perehtyneen varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen 23.9.2010 lukien lainopillinen asiamies Harri Hellstén lautakunnan 31.12.2011 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 09 160 73140)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 23.9.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 31/2010 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (palautusmenettelydirektiivin muuttaminen). Euroopan yhteisöjen komissio on 15.7.2010 antanut seuraavan ehdotuksen: ehdotus neuvoston direktiiviksi yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille annetun direktiivin muuttamisesta. Toisiin jäsenvaltioihin sijoittautuneille yrityksille maksettavia arvonlisäveron palautuksia koskevan uuden järjestelmän soveltamisessa jäsenvaltioiden välillä olevien teknisten eroavuuksien välttämiseksi ehdotetaan direktiivissä säädettäväksi, että komissio voi toteuttaa tietyt sähköistä toimittamista ja ilmoittamista koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet hallinnollisen yhteistyön pysyvän komitean lausunnon jälkeen. Lisäksi joidenkin jäsenvaltioiden verkkopalvelujen teknisten ongelmien vuoksi vuotta 2009 koskevien hakemusten määräaikaa ehdotetaan pidennettäväksi. (VM lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 09 160 33171)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 32/2010 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus). Varainhoitoasetus käsittää kaikki EU:n talousarvion laatimisessa ja toteuttamisessa samoin kuin tilinpäätöksen laatimisessa ja tilintarkastuksessa sovellettavat keskeiset periaatteet ja säännöt. Asetusta sovelletaan kaikkiin EU:n talousarviosta suoritettaviin menoihin ja kaikkiin tuloihin. Voimassa olevan varainhoitoasetuksen mukaan asetusta tarkistetaan kolmen vuoden välein ja aina tarpeen mukaan. Tässä ehdotuksessa on kyse kolmivuotistarkistuksesta, joka kuitenkin sisältää myös monia uusia elementtejä. (VM lainsäädäntöneuvos Martti Anttinen 09 160 33015)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 24.9.2010 seuraavan päätöksen:

Periaatepäätös valtion osallistumisesta maailman designpääkaupunki (World Design Capital) 2012 –hankkeeseen. Helsinki on yhdessä Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupunkien kanssa valittu maailman designpääkaupungiksi vuonna 2012. Kansainvälinen muotoilujärjestö Icsid (The International Council of Societies of Industrial Design) julkisti valinnan 25.11.2009 Singaporessa. Asema myönnetään joka toinen vuosi vain yhdelle kaupungille maailmassa. Työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi ulkoasiainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat mukana hankkeen toteuttamisessa. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (TEM teollisuusneuvos Petri Lehto 010 60 63218)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 23.9.2010 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Satu Sundberg ympäristöministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.10.2010 lukien. (YM hallitusneuvos Riitta Rönn 050 405 9028)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 22.9.2010 seuraavia asioita:

Maanmittauslaitoksen Pasilan toimipisteen vuokrasopimuksen uusiminen. Maanmittauslaitos on esittänyt, että se voisi uusia vuokrasopimuksen Pasilan virastokeskuksen toimitiloista Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Maanmittauslaitoksen nykyinen vuokrasopimus päättyy 31.12.2011. Vuokrattavat tilat sijaitsevat, kuten nykyisetkin toimitilat, Pasilan virastokeskuksessa. Uusi vuokra-aika alkaa 1.1.2011 ja jatkuu toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin niin, että ensimmäinen irtisanomispäivä on 31.12.2015. Vuokrattavista toimitiloista maksettava arvonlisäveroton vuokra on 125 232 euroa kuukaudessa ja 1 502 784 euroa vuodessa, joten vuokramenot pienenevät 53 000 euroa kuukaudessa ja 636 000 euroa vuodessa. (MMM vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen 09 160 52709)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 23.9.2010

Kainuun hallintokokeilulle jatkoaika

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi 23. syyskuuta Kainuun hallintokokeilun jatkamista. Tarkoituksena on antaa vielä syysistuntokaudella lakiesitys Kainuun hallintokokeilulain voimassaolon jatkamisesta neljällä vuodella vuoden 2012 jälkeen.

Lakiehdotuksella on tarkoitus turvata Kainuun kunnille mahdollisuus saumattomasti jatkaa toimintaa tähänastisen kokeilukauden aikana sovellettuja rakenteita ja menettelytapoja käyttäen. Tämä mahdollistaa jatkossakin Kainuussa palvelujen kokonaisvaltaisen ja kustannustehokkaan kehittämisen. Myös Kainuun kehittämisraha ja siihen kuuluvat menettelyt jatkuisivat nykyisenlaisina.

Kokeilukauden jatkuminen mahdollistaa kokeilun hyvien tulosten hyödyntämisen myös muun muassa seuraavalla vaalikaudella toteutettavaksi suunnitellun kuntalain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Perustuslaki ja kielelliset oikeudet eivät mahdollista Keski-Pohjanmaan aluehallinnollista suuntautumista pohjoiseen

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä käsitteli myös aluehallintovirastojen (AVIt) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) toimialuejakoa Keski-Pohjanmaan maakunnan osalta. Keski-Pohjanmaa kuuluu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen sekä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueeseen, kuten marraskuussa 2009 annetuissa valtioneuvoston asetuksissa (906/2009 ja 910/2009) on päätetty.

Ministerityöryhmän päätöksentekoa sitoi eduskunnan perustuslakivaliokunnan tulkinta siitä, että aluejakovaihtoehdoista on valittava se, joka parhaiten toteuttaa kielelliset oikeudet sekä oikeuskanslerin lausunto siitä, että kielelliset olosuhteet voivat merkitä erityistä syytä poiketa hallinnollisesti yhteensopivista aluejaotuksista. Perustuslain tulkinnasta johtuen aluehallintouudistuksen alkuperäinen linjaus Keski-Pohjanmaan maakunnan suuntautumisesta maakunnan oman tahtonsa mukaisesti pohjoiseen ei voi toteutua.

Lisätietoja: - Kainuu: ylijohtaja Silja Hiironniemi, p. 09 160 333250 ja kehittämispäällikkö Teemu Eriksson, p. 09 160 32235, valtiovarainministeriö - Keski-Pohjanmaa: ylijohtaja Silja Hiironniemi, p. 09 160 333250, valtiovarainministeriö (AVIt) ja teollisuusneuvos Marja-Riitta Pihlman, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 010 60 49208 (ELY-keskukset)

Tulevalle hallitukselle kehitteillä parempia työvälineitä tilanneherkkyyteen ja politiikkakokonaisuuksien hallintaan

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä sai torstaina 23. syyskuuta katsauksen hallitusohjelman seurantamenettelyn ja ohjelmajohtamismallin kokemuksista. Ministerityöryhmä jatkaa asian käsittelyä syksyn aikana. Käsittelyn pohjana oli valtioneuvoston kanslian teettämä selvitys.

Selvityksen mukaan poliittinen koordinaatio toimii suomalaisessa hallituskäytännössä hyvin. Näin on erityisesti tiukan paikan tullen, kuten esimerkiksi elvytyspaketin valmistelu osoitti. Hallituksella on myös mahdollisuuksia tarkistaa harjoitetun politiikan suuntaa hallituskauden aikana, kuten tapahtui tällä vaalikaudella mm. hallituksen politiikkariihessä helmikuussa 2009. Tarve nopeampaan ja parempaan tilanneherkkyyteen kasvaa kuitenkin jatkuvasti. Hallituspolitiikan kokonaisuuden hallinnassa ja ministeriörajat ylittävien politiikkakokonaisuuksien, kuten politiikkaohjelmien, johtamisessa on edelleen kehitettävää. Myöskään hallituksen päätöksenteon tukeminen parhaalla tutkimus- ja arviointitiedolla ei ole riittävän systemaattista.

Selvityksen mukaan jatkossa tarvitaan parempia työvälineitä hallituksen nopeaan reagointiin äkillisten muutostarpeiden ilmetessä. Samalla olisi vahvistettava kykyä ennakoida pidemmän aikavälin yhteiskunnallisia kehityssuuntia nykyistä herkemmin. Hallituksen nykyiset työskentelymuodot on koettu osin tarpeettoman jäykiksi, ja esimerkiksi ministeriryhmien ja erilaisten ohjelmapapereiden määrää olisi tarkasteltava kriittisesti.

Laajojen politiikkatavoitteiden toteuttamista haittaa osin ministeriöiden vahvat sektorirajat sekä strategisen ja taloudellisen ohjauksen heikko yhteys. Selvityksessä esitettyjen suositusten mukaan olisi tärkeää, että seuraavan hallituksen aloittaessa luodaan valmiuksia luopua vanhentuneista käytännöistä ja toiminnoista, jotta uusille avauksille jää tilaa. Käytettävissä olevat panokset on välttämätöntä suunnata selkeisiin poliittisiin prioriteetteihin erityisesti nyt, kun julkisen talouden kestävyys edellyttää jatkossa nykyistäkin tiukempaa menokuria. Lisäksi sektoritutkimuksen sekä arvioinnin voimavaroja esitetään kohdennettavan paremmin hallituksen strategisiin kohteisiin.

Hallitustyöskentelyn menettelyjen kehittämistarpeiden arvioimiseksi on haastateltu laaja joukko poliittisia päättäjiä ja johtavia virkamiehiä. Arvioinnin on toteuttanut johtaja Petri Eerola Talent Partners Public Consulting Oy:stä. Arviointi on osa kehittämishanketta, joka valmistelee suosituksia seuraavalle hallitukselle hallitusohjelmakokonaisuuden toimeenpanoa edelleen tehostavista menettelyistä. Hankkeen tuki- ja seurantaryhmää johtaa pääministerin valtiosihteeri Mika Rossi. Valtioneuvoston kansliassa valmisteltava hanke tukeutuu myös kansainväliseen aineistoon ja kokemuksiin siitä, miten eri maissa hallitusten johtamisedellytyksiä on kehitetty.

http://www.vnk.fi/julkaisut/listaus/julkaisu/fi.jsp?oid=306049 Hallitustyöskentelyn ketteryys, voima ja tietopohja. Hallitusohjelmakokonaisuuden seurantamenettelyn arviointi ja kehittäminen

Lisätietoja: valtiosihteeri Mika Rossi, p. 09 160 22006 ja erityisasiantuntija Taina Kulmala, p. 09 160 22365, valtioneuvoston kanslia sekä johtaja Petri Eerola, Talent Partners Public Consulting Oy, p. 040 522 9026

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi 23.9.2010 liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan työjaoston taustaraportin, joka sisältää tietoa liikenneturvallisuuden kehityksestä ja arvion liikenneturvallisuustyön kehittämiskohteista. Liikenneturvallisuus on kohentunut, mutta loukkaantumisonnettomuuksien tai nuorten osalta tilastot eivät ole oikean suuntaisia. Taustaraportissa tarkastellaan ja verrataan liikenneturvallisuuden kehitystä ikäryhmittäin, tienkäyttäjätyypeittäin ja onnettomuustyypeittäin. Raporttiin on myös koottu analyysit tieliikenteessä viime vuosina tapahtuneista kuolemiin ja loukkaantumisiin johtaneista onnettomuuksista. Raportissa liikenneturvallisuutta on tarkasteltu viiden vuoden jaksoissa. Liikenneturvallisuus on pitkällä aikavälillä hitaasti parantunut. Tieliikenteessä kuolleiden määrä on vähentynyt. 2000-luvun alkupuolella tieliikenteessä kuoli keskimäärin 400 ihmistä vuodessa, vuosikymmenen loppupuolella vastaava luku oli 344. Kuolemaan johtavista tieliikenneonnettomuuksista 70 prosenttia tapahtuu maanteillä ja 30 prosenttia taajamissa. Raportti on osoitteessa http://www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/view/1189778. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Merja Nikkinen p. 09 160 28555 ja liikenneneuvos Anneli Tanttu p. 09 160 28568, liikenne- ja viestintäministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.