Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 37/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 17.9.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 142/2010 vp) CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen keskeinen tarkoitus on purkaa vuonna 2000 allekirjoitetun ja vuonna 2005 tarkistetun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen niin sanotun Cotonoun sopimuksen mukainen CARIFORUM-valtioiden suosituimmuusasema Euroopan unionin markkinoilla, koska suosituimmuusaseman mahdollistamat kauppajärjestelyt tulivat Maailman kauppajärjestön sääntöjen vastaisiksi vuoden 2008 alusta alkaen. Sopimuksella korvataan Cotonoun sopimuksen kauppaa koskevat määräykset ja vapautetaan vastavuoroisesti ja asteittaisesti CARIFORUM-valtioiden ja Euroopan unionin välistä kauppaa. Kehitysyhteistyöllä on sopimuksessa merkittävä rooli. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (UM lähetystöneuvos Timo Olkkonen 09 160 56283)

Hallituksen esitys (HE 143/2010 vp) laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta. Tuomioistuimissa perittävien oikeudenkäyntimaksujen suuruutta tarkistetaan 1,45 prosentilla. Käräjäoikeudessa käsiteltävässä riidattomassa velkomusasiassa, joka on pantu vireille sähköisesti suoraan käräjäoikeuden tietojärjestelmään, peritään 25 prosenttia alempi oikeudenkäyntimaksu kuin muulla tavalla vireillepannuissa vastaavissa asioissa. Julkisia hankintoja koskevassa asiassa markkinaoikeudessa peritään puolet säädetystä oikeudenkäyntimaksusta, jos se ei myönnä asiassa käsittelylupaa. Oikeudenkäyntimaksu peritään julkisia hankintoja koskevissa asioissa täysimääräisenä markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jos muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamassa pääasiasta ratkaisua tai muutoksenhakuasia jää tutkimatta. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (OM hallitusneuvos Ahti Penttinen 09 160 67547)

Hallituksen esitys (HE 144/2010 vp) laiksi Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa, laiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi näihin liittyviksi laeiksi. Ulkoasiainministeriöllä olevat tehtävät elatusapujen kansainvälisessä perinnässä siirretään oikeusministeriölle. Lisäksi annetaan säännökset elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta Suomessa. Laki Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. Muut lait tulisivat voimaan 18.6.2011. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 09 160 67665)

Hallituksen esitys (HE 145/2010 vp) laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b §:n 4 momentin kumoamisesta. Rakennetun viljelmän ja maatalousmaan vuokraa koskevien sopimusten enimmäiskestoa pidennetään. Maanvuokrasopimuksen päättämistä koskevaa sääntelyä täydennetään ja tarkistetaan. Maanvuokralain säännökset, jotka koskevat sovittelua ja katselmusta sekä asumistarkoitukseen vuokrattavan alueen asemakaavanmukaisuutta, kumotaan. Lisäksi tehdään maanvuokralain muuttamisesta johtuva seurannaismuutos perintökaareen. (OM lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila 09 160 67719)

Hallituksen esitys (HE 146/2010 vp) sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi. Maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset. Osapuolet voivat tehdä kiinteistön kauppakirjan ja muun luovutuskirjan sähköisesti ilman kaupanvahvistajaa Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä. Paperimuotoiset panttikirjat voidaan korvata sähköisillä panttikirjoilla, jotka muodostuvat lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävillä kirjauksilla. Myös kiinnityshakemukset ja sähköisen panttikirjan siirtoa koskevat hakemukset voidaan tehdä sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä. Lakien voimaantulosta säädetään erikseen lailla. Sähköisten asiointijärjestelmien suunnittelu, rakentaminen ja toimivuuden varmistaminen edellyttävät melko pitkää voimaantuloaikaa. Lait voisivat tulla voimaan noin kolmen vuoden kuluttua siitä, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. (OM lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen 09 160 67702)

Hallituksen esitys (HE 147/2010 vp) energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Liikennepolttoaineiden sekä lämmitys- ja voimalaitospolttoaineiden energiaverotuksen rakenne muutetaan siten, että verotuksessa otetaan huomioon tuotteen energiasisältö ja sen poltossa syntyvät hiilidioksidipäästöt sekä terveydelle haitalliset lähipäästöt. Rakennemuutoksen yhteydessä lämmitys- ja voimalaitospolttoaineiden sekä sähkön energiaveroja korotetaan työnantajien kansaneläkemaksun poistosta syntyneen rahoitusvajeen pienentämiseksi. Maakaasun veromuutos toteutetaan vaiheittain vuoteen 2015 mennessä. Yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon hiilidioksidivero puolitetaan ja turpeelle säädetään vaiheittain vuoteen 2015 mennessä nouseva matala energiavero. Maatalouden energiaveropalautuksia korotetaan korotusten hyvittämiseksi maataloudelle. Liikennepolttoaineiden veromuutos on lähtökohtaisesti tuottoneutraali. Bensiinin verotasoon ei tehdä muutoksia ja dieselöljyn 8 sentin suuruinen veronkorotus otetaan huomioon henkilö- ja kuorma-autojen käyttövoimaveroa alentamalla. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. Dieselöljyn veron korotusta sovellettaisiin vuoden 2012 alusta. Käyttövoimaveron muutokset toteutuisivat täysimääräisinä vasta vuosien 2012-2013 aikana. Valtioneuvoston lausuma; Hallitus sopi keväällä 2009 kehyspäätöksen yhteydessä, että maatalouden ja ammattimaisen kasvihuoneviljelyn energiaveronpalautusta kasvatetaan siten, että maatalouden energiaverorasitus ei oleellisesti muutu. Hallitus seuraa energiaverouudistuksen vaikutuksia eri energialähteiden käyttöön ja päästöihin. Energiaveromuutosten vaikutuksia seurattaessa tarkastellaan myös vaikutuksia sähköä käyttävään maa- ja puutarhatalouteen. (VM neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen 09 160 33148)

Hallituksen esitys (HE 148/2010 vp) laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta sekä eräiden valmisteverotusta koskevien lakien muuttamisesta. Valmisteveroa kannetaan makeisista, makeisten kaltaisista valmisteista, suklaasta, kaakaota sisältävistä tuotteista, jäätelöstä ja mehujäästä. Valmisteveroa kannetaan kaikista sellaisista tuotteista, jotka kuuluvat tullitariffin nimikkeisiin 1704, 1806, 2105 sekä eräistä nimikkeiden 2106 ja 1901 tuotteista. Veron suuruus on makeisista ja jäätelöstä 75 senttiä kilogrammalta. Virvoitusjuomien osalta valmisteveroa korotetaan nykyisestä 4,5 sentistä 7,5 senttiin litralta valmista juomaa ja veron piiriin otetaan nykyisin virvoitusjuomaveron piiriin kuuluvien mehujen, limonadien ja kivennäisvesien lisäksi kaikki muutkin tullitariffin nimikkeisiin 2201 ja 2202 kuuluvat juomat, kuten luonnon kivennäisvedet ja maitoa sisältävät kahvijuomat. Lisäksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverotusta koskevat säännökset kootaan samaan lakiin. Nykyinen virvoitusjuomaverosta annettu laki kumotaan. Veroa ei kanneta verottomien elintarvikkeiden raaka-aineena käytetyistä tuotteista eikä erityisruokavaliovalmisteista. Lain soveltamisalan ulkopuolelle rajataan myös pienimuotoinen makeisten, jäätelön tai virvoitusjuomien tuotanto. Pienvalmistuksella tarkoitetaan makeisten ja jäätelön osalta enintään 10 000 kilogramman ja virvoitusjuomien osalta enintään 50 000 litran vuotuista tuotantoa. Virvoitusjuomien valmisteveron korotukseen liittyen muutetaan myös alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettua lakia siten, että tietyistä vain vähän alkoholia sisältävistä juomista kannettavan veron määrä korotetaan 7,5 senttiin litralta tai 2,7 senttiin senttilitralta etyylialkoholia. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (VM ylitarkastaja Tanja Nurmi 09 160 33077)

Hallituksen esitys (HE 149/2010 vp) laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta. Opintotuen riittävyyttä parannetaan luopumalla eräiden tulojen perusteella tehtävästä erillisestä taloudellisesta tarveharkinnasta sekä korottamalla ulkomailla opiskelevien opiskelijoiden opintolainan valtiontakauksen määrää ja laajentamalla itsenäisesti asuvien täysi-ikäisten opiskelijoiden oikeutta valtiontakaukseen. Lisäksi korotetaan korkoavustuksen tulorajoja. Korkeakouluopinnoissa päätoimiseen opiskeluun kannustamiseksi tehdään muutoksia kaksiportaisen tutkinnon tukiaikaan, tukikuukauden käyttämiseen, jatko-opintojen tukiaikaan sekä opintojen edistymisen seurantaan. Koulutuksen saavutettavuuden turvaamiseksi laajennetaan koulumatkatukioikeus näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen peruskoulutukseen ja eräisiin muihin ammatillisiin koulutuksiin sekä väljennetään koulumatkatuen myöntämiseen liittyviä rajoituksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2011. (OKM hallitussihteeri Piritta Väinölä 09 160 77443)

Hallituksen esitys (HE 150/2010 vp) laiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta. Uusjakojen tukemisesta annettua lakia muutetaan siten, että nopeutetaan valtion varoista maksettujen kustannusten takaisinperintää. Vuoden 2012 alusta lukien vireille tulleissa uusjaoissa valtion varoista maksetut takaisin perittävät kustannukset suoritetaan 12 prosentin suuruisina vuotuismaksuina, joista luetaan koroksi neljä prosenttia kulloinkin suorittamatta olevalle pääomalle ja muu osa pääoman lyhennykseksi. Samalla lakiin tehdään viranomaisorganisaation aikaisemmista muutoksista johtuneet luonteeltaan tekniset tarkistukset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. (MMM vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen 09 160 52709)

Hallituksen esitys (HE 151/2010 vp) laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta. Joukkoliikennelakia muutetaan siten, että Tampereen seudulla linja-autoliikenteen ja kevyen raideliikenteen toimivaltaisena viranomaisena toimii Tampereen kaupunki. Samalla kansainväliseen linja-autoliikenteeseen liittyvät tehtävät siirretään liikenne- ja viestintäministeriöltä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (LVM hallitusneuvos Silja Ruokola 09 160 28367)

Hallituksen esitys (HE 152/2010 vp) laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta. Syöttötariffijärjestelmällä tuetaan tuulivoimaan, biokaasuun ja puupolttoaineeseen perustuvaa sähkön tuotantoa. Sähkön tuottajalle, jonka voimalaitos on hyväksytty järjestelmään, maksetaan määräajan tukea sähkön tuotantokustannusten ja kyseisen energialähteen markkinahinnan tai vaihtoehtoisen polttoaineen kustannusten välisen erotuksen kattamiseksi. Maksettavan syöttötariffin suuruus vaihtelee sähkön markkinahinnan tai päästöoikeuden hinnan perusteella. Laissa säädetään myös syöttötariffijärjestelmän ulkopuolelle jäävien uusiutuvien energialähteiden kiinteästä sähkön tuotantotuesta. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. Lain voimaantulo edellyttää, että Euroopan unionin komissio on hyväksynyt lakiin sisältyvät valtiontuet. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 010 60 62078)

Hallituksen esitys (HE 153/2010 vp) laiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta. Palvelujen tarjoamisesta annetun lain palveluntarjoajan vastuuvakuutusta tai vakuutta koskevaa tiedonantovelvollisuussäännöstä muutetaan. Palveluntarjoajan on annettava palvelun vastaanottajalle tiedot vastuuvakuutuksesta tai vakuudesta ja sen maantieteellisestä kattavuudesta, jos vastuuvakuutuksen ottaminen tai vakuuden asettaminen perustuu lakiin tai viranomaisen määräykseen. Tarkoituksena on saattaa säännös nykyistä täsmällisemmin vastaamaan palveludirektiivin vaatimuksia. (TEM vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti 010 60 63537)

Hallituksen esitys (HE 154/2010 vp) laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Sähköturvallisuuslakia muutetaan selkeyttämällä sähkö- ja hissitöiden johtajan toimintaedellytyksiä, täsmentämällä sähköturvallisuusviranomaisen toimintavaltuuksia sekä tarkentamalla sähkölaitteistojen tarkastusjärjestelmää. (TEM vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja 010 60 63202)

Hallituksen esitys (HE 155/2010 vp) laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta. Terveydenhuollon varmennepalvelujen hoitamista koskevia säännöksiä muutetaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalvelut ja siihen liittyvät tehtävät siirretään Väestörekisterikeskuksen tehtäväksi. Väestörekisterikeskus tuottaa terveydenhuollon varmennepalvelut tilaajalle valtion maksuperustelain mukaisesti julkisoikeudellisina suoritteina. Lisäksi tehdään eräitä teknisiä muutoksia, jotka johtuvat vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain voimaantulosta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2010. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 09 160 73800)

Hallituksen esitys (HE 156/2010 vp) laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä. Valtion koulukoteja koskevat säännökset siirretään asetuksesta lain tasolle. Lisäksi lakiin sisällytetään vuonna 2010 toimintansa aloittanutta vankilan perheosastoa koskevat säännökset. Myös vankilan perheosaston lastensuojelulain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, johto ja valvonta kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Koulukotikohtaisten johtokuntien sijaan valtion koulukodeilla ja vankilan perheosastolla on yksi yhteinen johtokunta. Lisäksi annetaan toiminnan sisältöä, henkilöstörakennetta ja henkilökunnan valintaa koskevia säännöksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (STM neuvotteleva virkamies Lotta Silvennoinen 09 160 74358)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 17.9.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Viktoria-järven valuma-alueen kestävän kehityksen edistämisestä tehdyn kumppanuussopimuksen voimaansaattamisesta. Kumppanuussopimus tulee voimaan 1.10.2010. Asetus tulee voimaan 1.10.2010. (UM lähetystöneuvos Helena Airaksinen 09 160 56260)

Tasavallan presidentin asetus ulkomaalaislain nojalla työ- ja elinkeinotoimistoille säädettyjen tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa. Ahvenanmaan työnvälitystoimisto hoitaa Ahvenanmaan maakunnassa ulkomaalaislain ja ulkomaalaisasetuksen mukaan työvoimatoimistolle kuuluvat tehtävät. Asetus tulee voimaan 1.10.2010. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 09 160 67686)

Tasavallan presidentin asetus laajakaistarakentamisen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa. Eräät laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetussa laissa tarkoitetut tehtävät siirrettiin alkuvuodesta valtakunnan viranomaiselta, Ahvenanmaan valtionvirastolta, Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle tasavallan presidentin antamalla sopimusasetuksella (49/2010). Laajakaistatukilakia on muutettu lailla (538/2010), joka tuli voimaan 1.7.2010. Asetusta on tarpeen muuttaa vastaamaan muutettua lakia. Muutos on lakitekninen. Asetus tulee voimaan 1.10.2010. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 09 160 67686)

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen voimaansaattamisesta, rajajokisopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuksen soveltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta annetun lain voimaantulosta sekä eräiden Ruotsin kanssa tehtyjen sopimusten voimaansaattamista koskevien asetusten kumoamisesta. Sopimus ja laki (722/2010) tulevat voimaan 1.10.2010. Asetus tulee voimaan 1.10.2010. (MMM vanhempi hallitussihteeri Pekka Kemppainen 09 160 52249)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.9.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen tasavallan hallituksen ja Albanian tasavallan hallituksen välillä taloudellisesta, teollisesta ja tieteellis-teknillisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen irtisanominen. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 09 160 55711)

Suurlähettiläs Satu Mattilan tai hänen estyneenä ollessaan sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Marshallinsaarien tasavallan hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 09 160 33158)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 17.9.2010 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 20 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 09 160 67625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.9.2010 seuraavat nimitysasiat:

Brasilian suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Jari Luodon sivuakkreditointi Surinamiin, Riadin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Jarno Syrjälän sivuakkreditointi Kuwaitiin ja Omaniin 18.9.2010 lukien sekä Rooman suurlähetystön päälliköksi 15.10.2010 lukien määrätyn suurlähettiläs Petri Tuomi-Nikulan sivuakkreditointi Maltalle ja San Marinoon 15.10.2010 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Pirkko Hämäläinen 09 160 55401)

Hovioikeudenneuvos Erkki Tuomas Nurmi Helsingin hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan 1.12.2010 lukien, määräaikainen laamanni, vakuutusoikeustuomari Martti Antero Hauvonen vakuutusoikeuden laamannin virkaan, hovioikeudenneuvos Maarit Helena Tukiainen Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan ja vakuutusoikeustuomari Jyrki Teodor Tenni vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.10.2010 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 09 160 67608)

Käräjätuomari Seppo Sakari Karvonen Vantaan käräjäoikeuden laamannin virkaan, käräjätuomari Jyrki Tapio Rinnemaa Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Timo Riku Petteri Heikkinen Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Veli-Heikki Hakkarainen Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan, käräjätuomari Mika Ossi Falck Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.10.2010 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Emilie Charlotta Regina Henn Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2011 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 09 160 67608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 16.9.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Museovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 14 §:n muuttamisesta. Museovirastossa on meneillään organisaatiouudistus, jonka johdosta asetusta on tarkoitus uudistaa ja hallintojohtajan tehtävät organisoida uudelleen. Tämän johdosta asetuksen 7 ja 14 §:ää muutetaan, koska hallintojohtajan virka on tarkoitus jättää tässä vaiheessa täyttämättä niin, että hallintojohtajan asemesta erityisistunnossa tulee olla läsnä oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut jäsen ja pääjohtaja tai hänen määräämänsä valvoo valtion etua ja oikeutta virastoa koskevissa asioissa ja ottaa vastaan haasteen tiedoksiannon. Asetus tulee voimaan 1.10.2010. (OKM neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck 09 160 77444)

Valtioneuvoston asetus viljeltävien kalojen suojelusta. Asetuksella pannaan täytäntöön tuotantoeläinten suojelua koskevan Euroopan neuvoston eurooppalaisen yleissopimuksen (jäljempänä tuotantoeläinsopimus) nojalla annetut suositukset viljeltävien kalojen suojelusta. Tuotantoeläinsopimuksen nojalla asetettu pysyvä toimikunta on hyväksynyt viljeltäviä kaloja koskevan suosituksen 5.12.2005 ja se on tullut voimaan 5.6.2006. Suomi on saattanut tuotantoeläinsopimuksen voimaan asetuksella tuotantoeläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta (458/92, SopS 47/1992). Sopijaosapuolet ovat velvollisia panemaan täytäntöön tuotantoeläinsopimuksen nojalla annettujen suositusten sisältämät eläinsuojelulliset vähimmäisvaatimukset. Asetusta sovelletaan tuotantoeläiminä viljeltävien kalojen pitoon. Harrastuseläiminä pidettävät kalat ja akvaariot eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan. Asetuksessa säädetään eläinsuojelullisista vähimmäisvaatimuksista kalojen pitopaikan rakenteille, pitopaikan veden laadulle ja pitopaikassa käytettäville laitteille ja välineille sekä kalojen hoidolle. Kalojen hoidolla tarkoitetaan kalojen hyvinvoinnin seurantaa, kalojen käsittelyä, pitopaikan puhtaanapitoa ja kalojen ruokintaa. Asetus ei aiheuta merkittäviä muutoksia nykyisiin kalanviljelykäytäntöihin. Asetus tulee voimaan 1.11.2010. (MMM apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen 09 160 53337) Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta lääketieteellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta. Asetuksella annetaan valtakunnallista lääketieteellistä tutkimuseettistä toimikuntaa ja sen toimintaa koskevat tarkemmat säännökset. Asetus tulee voimaan 1.10.2010. (STM hallitusneuvos Päivi Kaartamo 09 160 74353)

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen (837/2005) sana valmiste muutetaan sanaksi seos asetuksen 2 §:n kohdissa 2 ja 7. Asetus tulee voimaan 23.9.2010, mutta sitä sovelletaan 1.6.2010 lukien. (YM neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 050 362 2057)

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen (435/2001) olevat viittaukset tiettyihin terveydelle haitallisiin aineisiin mukautetaan Euroopan unionin lainsäädäntöön. Asetuksella muutetaan toiminnan rekisteröintiä koskevia pykäliä siten, että asetuksen 4 §:n tarkoittamista toiminnoista on ilmoitettava ympäristönsuojelulain 65 §:n 2 momentin mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten ja että 5 §:n tarkoittaman kemiallisen pesulan toiminnasta tehdään ilmoitus ympäristönsuojelulain 65 § 1 momentin mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten. Asetus tulee voimaan 23.9.2010, mutta sitä sovelletaan 1.6.2010 lukien. (YM neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 050 362 2057)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 16.9.2010 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva ympäristöministeri Paula Lehtomäen ilmoitus muutoksista sidonnaisuuksiin. (VNK hallitusneuvos Marika Paavilainen 09 160 24026)

Päätös hyväksyä "Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa v. 2011; puheenjohtajuusohjelma". Puheenjohtajuuskauden teema on Vihreä Pohjola - taitava ilmastotoimija. (UM ulkoasiainneuvos Kim Luotonen 09 160 55046)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon EUNAVFOR Atalantaan. Suomi valmistautuu osallistumaan operaatioon Somalian rannikolla ja sen läheisillä merialueilla miinalaiva Pohjanmaalla ja alustarkastusosastolla kokonaisvahvuutena noin 120 sotilasta. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (UM lähetystöneuvos Outi Holopainen 09 160 55480)

Päätös määrätä oikeusministeriön erityisasiantuntija Kaisa Tiusanen valtioneuvoston esittelijäksi. (OM hallitusneuvos Markku Kuusela 09 160 67571)

Päätös ratkaista Pirkko Aholan jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitus. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 09 160 33043)

Päätös ratkaista Raakel Girsin jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitus. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 09 160 33043)

Päätös ehdottaa Euroopan unionin neuvostolle, että se nimeäisi Suomen varaedustajaksi Pirkkalan kunnanvaltuuston jäsenen Antero Saksalan alueiden komitean jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2010-2015. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 010 60 64909)

Päätös asettaa Mittatekniikan keskuksen johtokunta toimikaudeksi 1.10.2010-30.9.2013. Kokoonpano: puheenjohtaja: teknologiajohtaja Kari Knuutila Outotec Oy; varapuheenjohtaja: professori Riitta Keiski Oulun yliopisto; jäsenet: johtaja Elina Mäkinen Pricewaterhouse Coopers Oy, ylijohtaja Pekka Plathan liikenne- ja viestintäministeriö, teollisuusneuvos Sirpa Alitalo työ- ja elinkeinoministeriö ja tutkimuskeskuksen johtaja Ilkka Pollari Kemira Oyj. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 010 60 63532)

Päätös asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta toimikaudeksi 1.10.2010-30.9.2013. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansliapäällikkö Kari Välimäki sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: johtaja Eija Koivuranta sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: IT-johtaja Matti Franck (neuvotteleva virkamies Seppo Kurkinen) valtiovarainministeriö, johtaja Mikael Forss (suunnittelupäällikkö Marina Lindgren) Kansaneläkelaitos, osastojohtaja Päivi Hämäläinen (ylijohtaja Marina Erhola) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tutkimusprofessori Petri Ruutu (ylilääkäri Tiina Laatikainen) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ylijohtaja Marja-Liisa Partanen (tietojohtaja Olli Nylander) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio (toimistopäällikkö Elisa Kumpula) Tietosuojavaltuutetun toimisto, varatoimitusjohtaja Kari Nenonen (projektipäällikkö Heli Sahala) Suomen Kuntaliitto, hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen (tietohallintojohtaja Jari Renko) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, johtajaylilääkäri Eva Salomaa (pääsuunnittelija Leila Salmijärvi) Lapin sairaanhoitopiiri, ylihoitaja Riitta Johannala-Kemppainen (järjestelmäasiantuntija Tuula Palonen) Kotkan kaupunki, tutkimus- ja kehittämispäällikkö Päivi Sannola Turun sosiaali- ja terveystoimi (suunnittelupäällikkö Ossi Niininen Turun kaupunki), ylilääkäri Elise Kosunen (terveyskeskuslääkäri Maarit Nousu) Ylöjärven terveyskeskus, johtava lääkäri Markku Suokas Lääkäriasema Pulssi Oy, Lääkäripalveluyritykset ry (toiminnanjohtaja Ismo Partanen Lääkäripalveluyritykset ry), toiminnanjohtaja Marjo Rönkä Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät - TESO ry (Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät - TESO ry hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Sari Huhtinen Huurmanni Kodit Oy/Hoivapalvelu Sari Huhtinen Oy), farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura (hallituksen varapuheenjohtaja Tapio Rytilä) Suomen Apteekkariliitto ry ja hallintojohtaja Ulrika Sjöholm (IT-päällikkö Jan Selén) Samfundet Folkhälsan. (STM neuvotteleva virkamies Pirjo Kainulainen 09 160 74437)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 16.9.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 28/2010 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (oikeus saada tietoa oikeuksistaan rikosoikeudellisissa menettelyissä). Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on määrittää epäillyn tai syytetyn oikeutta saada tietoa oikeuksistaan koskevat vähimmäisvaatimukset, joita olisi sovellettava rikosoikeudellisissa menettelyissä koko Euroopan unionin alueella. (OM apulaisosastopäällikkö Asko Välimaa 09 160 67700)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 29/2010 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletussuojajärjestelmistä (talletussuojadirektiivi). Ehdotuksella harmonisoidaan kansallisia talletussuojajärjestelmiä nykyistä enemmän. Keskeisiä muutoksia olisivat suojattavien talletusten määritelmän yhtenäistäminen, korvausten maksuajan lyhentäminen, talletussuojarahastojen velvollisuus kerätä rahastoon varoja etukäteen yhtenäisin perustein sekä kansallisten talletussuojarahastojen osittainen keskinäinen yhteisvastuu. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 09 160 33064)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 30/2010 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 98/78/EY, 2002/87/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta finanssiryhmittymään kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen lisävalvonnan osalta (finanssikonglomeraattidirektiivin muutosdirektiivi). Ehdotuksella korjataan pääasiassa eräitä luottolaitosdirektiivin ja vakuutusdirektiivin määritelmistä johtuvia puutteita, jotka rajoittavat aiheettomasti näiden direktiivien soveltamisalaa sellaisten luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden osalta, jotka kuuluvat direktiivissä tarkoitettuihin ryhmittymiin. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 09 160 33064)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 16.9.2010 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian maisteri, erikoissuunnittelija Tomi Halonen opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen virkaan 17.9.2010 lukien. (OKM hallitusneuvos Pia Nyblom 09 160 77099)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 14.9.2010

Suomi valmistautuu Atalanta-operaatioon

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelivät kokouksessaan tiistaina 14. syyskuuta Suomen osallistumista aluksella EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon EUNAVFOR Atalantaan Somalian rannikolla ja sen läheisillä merialueilla. Suomi valmistautuu osallistumaan operaatioon vuoden 2011 alkupuoliskolla miinalaiva Pohjanmaalla kokonaisvahvuutena noin 120 sotilasta.

EU:n merellinen kriisinhallintaoperaatio Atalanta käynnistettiin joulukuussa 2008 Somalian rannikolla. Operaatio perustuu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin. Atalanta-operaation päätehtävänä on suojata Maailman elintarvikeohjelman WFP:n kuljetuksia Somaliaan ja muuta laivaliikennettä sekä torjua merirosvoutta Somalian rannikolla. EU:n Atalanta-operaatio on osa kansainvälisen yhteisön laajamittaisia toimia Somalian tilanteen vakauttamiseksi.

Kokouksessa keskusteltiin myös YK:n pääsihteerin asettaman korkean tason kestävän kehityksen paneelin työn aloittamisesta. Pääsihteeri on kutsunut tasavallan presidentti Tarja Halosen paneelin rinnakkaispuheenjohtajaksi. Paneelin tarkoituksena on edistää laaja-alaisen kestävän kehityksen globaaleja tavoitteita. Paneelin työn tuloksia käytetään vuoden 2012 Rion kansainvälisen kestävän kehityksen huippukokouksessa.

>Lisäksi keskusteltiin 16.9. pidettävästä Eurooppa-neuvostosta, jossa käsitellään EU:n strategisia kumppanuuksia.

Lisätietoja: Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon EUNAVFOR Atalantaan: osastopäällikkö Teemu Tanner, ulkoasiainministeriö p. 09 160 55032, yksikön päällikkö Outi Holopainen, ulkoasiainministeriö p. 09 160 55480 ja puolustusasiainneuvos Helena Partanen, puolustusministeriö, p. 09 160 88135, YK:n pääsihteerin korkean tason kestävän kehityksen paneeli: ulkoasiainneuvos Hannu Kyröläinen, ulkoasiainministeriö p. 09 160 56033.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Viranomaistiedotteiden antamista, lähettämistä ja kääntämistä selvittänyt työryhmä (VIRANTA-työryhmä) luovutti 16.9.2010 loppuraporttinsa kansliapäällikkö Ritva Viljaselle. Työryhmä esittää, että viranomaisten toimivallasta ja vastuusta antaa viranomaistiedotteita tulisi säätää lailla. Lisäksi työryhmän mukaan viranomaistiedotteiden antamisesta ja kääntämisestä tulisi antaa yleisohje sisäasiainhallinnon viranomaisille ja kääntämisestä huolehtiminen tulisi keskittää Hätäkeskuslaitokselle. Työryhmä toteaa loppuraportissa myös muun muassa, että uutta viestintäteknologiaa tulisi hyödyntää nykyistä suunnitelmallisemmin kansalaisten varoittamisessa. Selvitys on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/22BF0DCDFFEF5451C225779F003D829F/$file/282010.pdf. Lisätietoja antavat pelastusylitarkastaja Taito Vainio, p. 071 878 8423 ja viestintäjohtaja Kaija Uusisilta, p. 071 878 8230, sisäministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.