Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 36/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 10.9.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 121/2010 vp) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan kesäkuussa 2009 pidettyjen Euroopan parlamentin vaalien jälkeen on syytä määrätä vaalikauden 2009–2014 loppuun asti sovellettavista Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevista siirtymätoimenpiteistä Eurooppa-neuvoston saavuttaman poliittisen yhteisymmärryksen mukaisesti. Näiden siirtymätoimenpiteiden tarkoituksena on antaa niille jäsenvaltioille, joilla olisi ollut enemmän edustajia Euroopan parlamentissa, jos Lissabonin sopimus olisi ollut voimassa kesäkuussa 2009 pidettyjen vaalien ajankohtana, vastaava määrä lisäpaikkoja ja mahdollisuus täyttää ne perussopimuksen voimassa olevista määräyksistä poikkeavasti. Ehdotus ei vaikuta Suomen ehdokkaiden paikkamäärään tai valintamenettelyyn. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 09 160 55711)

Hallituksen esitys (HE 122/2010 vp) vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta. Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2011 valtionverotuksessa sovellettavaksi progressiiviseksi tuloveroasteikoksi. Tuloverolakia muutetaan siten, että työtulovähennyksen enimmäismäärää ja kertymäprosenttia sekä perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan. Valtionverotuksen eläketulovähennyksen laskentakerrointa korotetaan ja poistumaprosenttia alennetaan. Kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen poistumaprosenttia alennetaan. Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna. Sukupolvenvaihdosta koskevaa säännöstä muutetaan siten, että edelleen luovutuksen yhteydessä tapahtuva hankintamenon oikaisu tehdään myös hankintameno-olettaman määrää oikaisemalla. Verotusmenettelystä annettua lakia ja arvonlisäverolakia muutetaan siten, että Verohallinto voi suorittaa vertailutietotarkastuksia myös luottolaitoksissa. Tuloverotuksen sekä perintö- ja lahjaverotuksen oikaisuvaatimuksia koskeviin säännöksiin lisätään maininta, että oikaisuvaatimus tulee käsitellä ilman aiheetonta viivytystä. Verohallinnosta annettua lakia muutetaan väliaikaisesti siten, että Verohallinnon tehtäväksi säädetään organisaatioiden tunnistuspalvelun ylläpitäminen sähköistä asiointia varten. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. Omaisuuden luovutustappiota koskevaa säännöstä sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuonna 2010 syntyneisiin tappioihin. Muita tuloverolain muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2011 toimitettavassa verotuksessa. Verohallinnosta annetun lain muutos olisi voimassa vuoden 2011 alusta vuoden 2013 loppuun. (VM osastopäällikkö Lasse Arvela 09 160 33150)

Hallituksen esitys (HE 123/2010 vp) laiksi arvonlisäverolain 32 ja 33 §:n muuttamisesta. Kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun rakentamispalvelun oman käytön verotukseen liittyvät alarajat nostetaan 35 000 eurosta 50 000 euroon. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (VM osastopäällikkö Lasse Arvela 09 160 33150)

Hallituksen esitys (HE 124/2010 vp) laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Lain voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että alennetun 9 prosentin arvonlisäverokannan soveltamista parturi- ja kampaamopalveluihin sekä pieniin korjauspalveluihin jatketaan vuoden 2011 loppuun. Pieniin korjauspalveluihin luetaan polkupyörien, kenkien ja nahkatavaroiden sekä vaatteiden ja liinavaatteiden korjauspalvelut. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (VM osastopäällikkö Lasse Arvela 09 160 33150)

Hallituksen esitys (HE 125/2010 vp) laiksi arpajaisverolain muuttamisesta. Yksinoikeudella toimeenpantujen muiden arpajaisten kuin totopelin arpajaisveroaste korotetaan 10 prosenttiin. Lakiin lisätään veron maksuunpanoa koskevat säännökset, jotka mahdollistavat arpajaisveron maksuunpanon, jos veroa on kausiveroilmoituksella ilmoitettu liian vähän. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (VM osastopäällikkö Lasse Arvela 09 160 33150)

Hallituksen esitys (HE 126/2010 vp) valtion talousarvioksi vuodelle 2011. Talousarvioesityksessä varsinaisiksi tuloiksi ilman nettolainanottoa arvioidaan 41,9 miljardia euroa ja määrärahoiksi 50,3 miljardia euroa. Alijäämä, 8,3 miljardia euroa, ehdotetaan katettavaksi lainanotolla. Esityksen mukaan budjettitalouden tulot kasvavat 12 prosenttia vuoden 2010 varsinaisesta talousarviosta ja 7 prosenttia vuodelle 2010 budjetoituun verrattuna mukaan lukien kolmas lisätalousarvio. Hallinnonaloille ehdotetut määrärahat vähenevät hintatason nousu ja rakennemuutokset huomioon ottaen 2 prosenttia vuoden 2010 varsinaisesta talousarviosta. Hallinnonalojen määrärahojen vähenemiseen vaikuttaa muun muassa elvytysluonteisten menojen asteittainen poistuminen. Valtionvelan korkomenojen arvioidaan alenevan hieman vuoden 2010 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Kehykseen kuuluviksi määrärahoiksi ehdotetaan 37,7 miljardia euroa. Jakamattomaksi varaukseksi esityksessä jää 99 miljoonaa euroa. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 09 160 33036)

Hallituksen esitys (HE 127/2010 vp) laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lailla pannaan täytäntöön luottolaitosdirektiivin viimeaikaiset muutokset, jotka koskevat muun muassa valvontakollegioiden asettamista rajat ylittäviin luottolaitoksiin ja luottolaitosryhmittymiin, omaisuuserien arvopaperistamista, sekamuotoisten rahoitusvälineiden lukemista omiin varoihin, suurten asiakasriskien valvontaa, palkitsemispolitiikan valvontaa sekä talletussuojan tasoa. Lisäksi laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomesta kumotaan ja siihen nykyisin sisältyvät säännökset siirretään tarkistettuina luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 09 160 33064)

Hallituksen esitys (HE 128/2010 vp) laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Kansalaisopistojen, kansanopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten perustamishankkeiden hankekohtaisista valtionavustuksista luovutaan ja perustamishankkeiden rahoitus otetaan poistojen kautta huomioon käyttökustannusten valtionosuusperusteissa vuoden 2012 alusta. Lisäksi muutetaan eräitä kansanopistojen valtionosuuden perusteena käytettäviä porrastustekijöitä. Vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtorin ja opettajien ja eräitä valtionavustuksia koskeva valtionapuviranomaisuus siirretään Opetushallitukselle. Opetusministeriön nimi muutetaan nykyiseksi opetus- ja kulttuuriministeriöksi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistamisen ajankohtia siirretään vuodella eteenpäin. Esitys liittyy perustamishankkeiden osalta valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. Perustamishankejärjestelmään ehdotettu uudistus ja kansanopistojen valtionosuusperusteen muutos tulisivat voimaan kuitenkin vuonna 2012. (OKM hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä 09 160 77271)

Hallituksen esitys (HE 129/2010 vp) laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Ammatillisten erikoisoppilaitosten valtionosuusrahoituksen laskentaperusteita muutetaan. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 09 160 77265)

Hallituksen esitys (HE 130/2010 vp) laiksi Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi. Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan Luotsausliikelaitoksen hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta perustettavalle osakeyhtiölle. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (LVM neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä 09 160 28475)

Hallituksen esitys (HE 131/2010 vp) laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta. Lentoliikenteen valvontamaksua muutetaan siten, että jokaiseen edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää korotetaan 0,80 eurosta 1,00 euroon. Esitys liittyy vuoden 2011 valtion talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (LVM hallitussihteeri Maija-Liisa Ahokas 09 160 28390)

Hallituksen esitys (HE 132/2010 vp) kemikaalituotevalvontatehtävien keskittämistä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon koskevaksi lainsäädännöksi. Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta säädetään. Lisäksi muutetaan kemikaalilakia, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annettua lakia, kasvinsuojeluaineista annettua lakia sekä ympäristönsuojelulakia. Keskeisenä tavoitteena on kemikaalituotevalvontatehtävien keskittäminen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta, Suomen ympäristökeskuksesta sekä Elintarviketurvallisuusvirastosta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Esitys liittyy vuoden 2011 valtion talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (TEM vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja 010 60 63202)

Hallituksen esitys (HE 133/2010 vp) laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta. Sotilasvammalakiin lisätään säännös kotiin annettavien sosiaalipalvelujen korvaamisesta Ruotsissa vakituisesti asuvalle vaikeavammaiselle suomalaiselle sotainvalidille. Vähintään 20 prosentin työkyvyttömyysasteen omaavalle sotainvalidille voidaan korvata kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat kunnan järjestämistä kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista sosiaalipalveluista. Korvauksen määrästä ja maksamisesta säädetään tarkemmin asetuksella. Lakiin sisällytetään lisäksi asiallisesti pääosin voimassa olevaa lakia vastaava säännös ateriakorvauksen maksamisesta Ruotsissa asuvalle vaikeavammaiselle sotainvalidille. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 09 160 74360)

Hallituksen esitys (HE 134/2010 vp) laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta. Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin lisätään säännökset tilakohtaisen palvelusuunnitelman laatimisesta ja maatalouslomittajien tilakohtaisesta perehdyttämisestä. Lakiin kirjataan myös keskeiset perusteet, joilla vuosiloman saannin edellytyksenä olevat kotieläinyksiköt määritellään asetuksessa. Lomituksen paikallishallintoon maksettavan valtion korvauksen määräytymisperusteita yksinkertaistetaan. Lisäksi kunnat palauttavat lomituskustannuksiin liikaa saamansa ennakot valtion sijasta Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle, joka voi käyttää ne suoraan uusien valtion korvausten maksamiseen. Lakiin tehdään myös teknisluonteisia tarkistuksia. Turkistuottajien lomituspalveluista annettuun lakiin ja poronhoitajien sijaisapukokeilusta annettuun lakiin tehdään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksenantovaltuutusta koskeva täsmennys. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 09 160 74360)

Hallituksen esitys (HE 135/2010 vp) työeläkelakien yrittäjän määritelmää koskeviksi säännöksiksi. Yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaista yrittäjämääritelmää laajennetaan. Jatkossa yrittäjänä pidetään myös osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevää osakasta, joka omistaa yli 30 prosenttia yhtiön osakkeista tai jolla on yli 30 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Yrittäjänä pidetään myös muussa yhteisössä johtavassa asemassa työskentelevää henkilöä, jos hänellä on edellä tarkoitettua vastaava määräämisvalta yhteisössä. Edellä tarkoitettuja laajennuksia vastaavasti rajoitetaan työntekijän eläkelain ja merimieseläkelain määritelmää työntekijään rinnastettavasta henkilöstä. Lisäksi tehdään eräitä, lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. Lakien voimaantuloon liittyy siirtymissäännöksiä. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 09 160 74338)

Hallituksen esitys (HE 136/2010 vp) laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle. Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle voidaan myöntää valtion talousarvion puitteissa valtionavustusta toimintaan, jonka tarkoituksena on yksilön ja väestön terveyden, toimintakyvyn ja omatoimisen terveydenhoidon sekä terveyttä edistävän liikunnan edistäminen, kehittäminen ja tutkiminen. Valtionapuviranomaisena on sosiaali- ja terveysministeriö. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtii valtionavustuspäätöksen valmisteluun, valtionavustuksen maksatukseen ja avustuksen käytön valvontaan liittyvistä tehtävistä. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 09 160 73854)

Hallituksen esitys (HE 137/2010 vp) laiksi lastensuojelulain muuttamisesta. Kunnan velvollisuutta järjestää lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkaille avohuollon tukitoimia täsmennetään. Lapselle ja perheelle olisi järjestettävä lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömiä sosiaalihuollon palveluja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän asiakassuunnitelmassa arvioiman tarpeen mukaisesti. Tavoitteena on parantaa erityisesti kotipalvelun saatavuutta. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (STM neuvotteleva virkamies Lotta Silvennoinen 09 160 74358)

Hallituksen esitys (HE 138/2010 vp) laiksi toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Toimeentulotukilakia muutetaan siten, että vuoden 2010 loppuun määräaikaisena voimassa olevan 11 §:n 3 momentin voimassaoloa jatketaan edelleen määräaikaisena vuoden 2014 loppuun saakka. Säännöksen mukaan toimeentulotukea myönnettäessä ei oteta huomioon vähintään 20 prosenttia ansiotuloista, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa. Ammatillista koulutusta vailla olevalle alle 25-vuotiaalle myönnettävää toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa, jos häneltä on evätty työttömyysturva koulutuksesta kieltäytymisen vuoksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (STM asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen 09 160 73857)

Hallituksen esitys (HE 139/2010 vp) laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain, lapsilisälain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta. Indeksisuojan ulkopuolella olevat vähimmäismääräinen kuntoutusraha ja vähimmäismääräinen sairaus-, äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä erityishoitoraha sidotaan kuluttajahintojen muutosta vastaavaan kansaneläkeindeksiin. Lisäksi kansaneläkeindeksiin sidotaan myös lapsilisät sekä lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki. Myös niiden sairausvakuutuslaissa ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetussa laissa olevat euromäärät, joita jo voimassa olevan lain mukaan korotetaan vuosittain indeksin muutosta vastaavasti, muutetaan vuoden 2010 tasoon. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. Etuuksien kansaneläkeindeksiin sitomista koskeva muutos tulee kuitenkin voimaan 1.3.2011. (STM hallitussihteeri Pekka Humalto 09 160 73914)

Hallituksen esitys (HE 140/2010 vp) laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta. Energia-avustusten enimmäissuuruutta korotetaan. Kun avustetaan uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoa avustuksen enimmäissuuruus on 20 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Muutoin avustusten enimmäissuuruus on 15 prosenttia tai erityisestä syystä 20 prosenttia mainituista kustannuksista. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (YM asuntoneuvos Riitta Kimari 040 014 3866)

Hallituksen esitys (HE 141/2010 vp) laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Yleiskaavan käyttömahdollisuuksia tuulivoimarakentamisen ohjaamisessa laajennetaan siten, että tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntäminen voi aiempaa useammin perustua suoraan yleiskaavaan. Rantarakentamisen poikkeamispäätösten ratkaisutoimivaltaa siirretään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta kunnille. (YM ylitarkastaja Katri Nuuja 040 014 3955)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 10.9.2010 seuraavat lait:

Laki metsälain muuttamisesta ja laki rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 266/2009 vp). Metsälakiin tehdään perustuslaista johtuvia valtuussäännöksiä koskevia täydennyksiä ja täsmennyksiä. Lisäksi perustuslaista johtuen lakiin lisätään säännökset uudistushakkuun jälkeen tehtävässä taimikon perustamisessa käytettävistä puulajeista ja määritelmä uudistushakkuun päättymisestä. Metsän uudistushakkuun jälkeisiä taimikon perustamisen määräaikoja ja taloudellisesti kasvatuskelpoisen taimikon määrittelyä tarkennetaan metsälaissa. Lisätään myös säännökset kansallisesta metsäohjelmasta, säännös poliisiviranomaisen antamasta virka-avusta ja metsäsuunnitelman määrittelyä koskeva säännös. Lisäksi tehdään pienempiä teknisluonteisia muutoksia. Rikoslakiin tehdään metsälain muutoksista johtuvat tekniset tarkistukset. Lait tulevat voimaan 1.1.2011. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että lakia alemmanasteisia säännöksiä uudistettaessa nyt säädettyjen valtuussäännösten mukaisesti pidättäydytään sellaisista muutoksista, jotka muuttaisivat tässä laissa tarkoitettua metsänhoitoa ja käyttöä. (MMM vanhempi hallitussihteeri Maija Kaukonen 09 160 53309)

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta, laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun ain 13 §:n muuttamisesta ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 65/2010 vp). Tutkimuslain muutoksella sisällytetään lakisääteisen tutkimuseettisen ennakkoarvion piiriin kaikki ne hoitotieteen ja terveystieteen alaan kuuluvat tutkimukset, joissa puututaan ihmisen koskemattomuuteen. Samalla rajataan oikeuspsykiatrisen potilaan osallistumista lääketieteelliseen tutkimukseen. Lääketieteellisten tutkimusten eettinen ennakkoarviointi keskitetään yliopistollisten sairaanhoitopiirien erityisvastuualuetta varten asettamille alueellisille eettisille toimikunnille. Lisäksi perustetaan valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunta toimii tutkimuseettisten kysymysten asiantuntijana. Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritutkimuksessa tarvittavat potilas- ja asiakasasiakirjojen käyttöä koskevat tutkimusluvat siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettujen lakien muutoksilla. Lait tulevat voimaan 1.10.2010. (STM hallitusneuvos Päivi Kaartamo 09 160 74353)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 10.9.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta. Sopimuksen (SopS 54/2002) perusteella hyväksytyt toimenpiteet 1(2010)–15(2010) tulivat voimaan 12.8.2010. Asetus tulee voimaan 17.9.2010. (YM neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen 050 3790429)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 10.9.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 65. istuntokaudelle ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan varapuheenjohtajina toimivat ulkoasiainministeri Alexander Stubb, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen, viestintäministeri Suvi Lindén, suurlähettiläs Jarmo Viinanen Suomen pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä kansakunnissa ja alivaltiosihteeri Jaakko Laajava ulkoasiainministeriöstä sekä jäseninä alivaltiosihteeri Ritva Koukku-Ronde ulkoasiainministeriöstä, osastopäällikkö Teemu Tanner ulkoasiainministeriöstä, ulkopoliittinen neuvonantaja Ann-Marie Nyroos tasavallan presidentin kansliasta, ylijohtaja Veli-Pekka Talvela maa- ja metsätalousministeriöstä ja suurlähettiläs Hannu Kyröläinen ulkoasiainministeriöstä. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii tasavallan presidentti. (UM lähetystöneuvos Anne Saloranta 09 160 55593)

Ylijohtaja Eero Lavosen tai hänen estyneenä ollessaan kaupallinen neuvos Arto Kosken valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen puolesta toimivan Suomen puolustusministeriön, Ranskan tasavallan puolustusministerin, Italian tasavallan puolustusministeriön, Puolan tasavallan puolustusministerin, Espanjan kuningaskunnan puolustusministeriön, Ruotsin kuningaskunnan Försvarets Materielverkin ja Amerikan yhdysvaltojen puolustusministeriön välillä SSDR-ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta. (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 09 160 88126)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 10.9.2010 seuraavat nimitysasiat:

Kenraaliluutnantti, yleisesikuntaupseeri Arto Tuomas Räty puolustusministeriön kansliapäällikön virkaan ajaksi 1.1.2011–31.12.2015. (PLM hallintojohtaja Hannu Antikainen 09 160 88119)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 9.9.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (1787/2009) tulee voimaan 1.1.2011. Muutettuja säännöksiä sovelletaan luopumisiin, jotka toteutetaan vuosina 2011-2014. Asetus tulee voimaan 15.9.2010. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 09 160 54298)

Valtioneuvoston asetus vuonna 2010 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että rakennetun maatalouskiinteistön hankintaa koskevat säännökset palautetaan asetukseen. Kyseiset säännökset poistettiin asetuksesta vuoden 2010 alusta lukien, koska voimassa ollut varainsiirtoverolain (931/1996) 14 § ei mahdollistanut tuen myöntämistä tukikohteelle EU:n valtiontukisääntöjen mukaisena vuoden 2009 jälkeen. Varainsiirtoverolakia on muutettu 30.6.2010 voimaan tulleella lailla 611/2010 siten, että vapautusta varainsiirtoveron suorittamisesta ei enää myönnetä maatilan investointituen yhteydessä myönnetyn korkotukilainan perusteella. Koska verovapaus on poistettu, tukikohteen investointituki täyttää EU:n valtiontukisääntöjen edellytykset ja sitä voidaan jälleen myöntää. Asetus tulee voimaan 15.9.2010. (MMM hallitussihteeri Mika Saari 09 160 52242)

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 24 §:n muuttamisesta. Varainsiirtoverolain (931/1996) 14 §:ää on muutettu 30.6.2010 voimaan tulleella lailla 611/2010 siten, että maatilan investointitukena myönnettyihin korkotukilainoihin liittyvästä verovapaudesta on luovuttu ja maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista varten myönnettyyn korkotukilainaan liittyvää verovapautta sovelletaan vain nuoren viljelijän aloitustuen yhteydessä. Varainsiirtoverolain muutoksen johdosta asetuksen 24 §:n 3 momenttia muutetaan siten, että varainsiirtoverolain 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu vapaus veron suorittamisesta, sellaisena kuin se on laissa 611/2010, otetaan huomioon vain aloitustuen enimmäismäärässä. Asetus tulee voimaan 15.9.2010. (MMM hallitussihteeri Mika Saari 09 160 52242)

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimoiden, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta. Asetuksella säädetään kivenlouhimoiden, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista, silloin kun toimintaan on oltava ympäristölupa. Asetuksella säädetään yleisistä suojaetäisyyksistä, ilmaan joutuvien päästöjen rajoittamisesta, meluntorjunnasta, meluavien toimintojen aikarajoista, maaperän ja pohjaveden suojelusta, jäte- ja hulevesien käsittelystä, jätehuollosta, onnettomuus- ja häiriötilanteisiin varautumisesta, tarkkailusta sekä voimaantulo- ja siirtymäsäännöksistä. Asetuksella täsmennetään kivenlouhimoita, muuta kivenlouhintaa ja kivenmurskaamoja koskevien toimintojen ympäristölupapäätöksissä jo tällä hetkellä yleisesti noudatettavia lupamääräyksiä. Samalla korostetaan velvollisuutta noudattaa toiminnassa ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatetta (BEP) ja käyttää toiminnassa parasta käyttökelpoista tekniikka (BAT). Muista toiminnalle tarpeellisista ympäristönsuojelumääräyksistä määrätään tapauskohtaisesti sen mukaisesti mitä ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa ja niiden nojalla annetuissa säädöksissä säädetään. Asetus tulee voimaan 16.9.2010 siirtymäsäännöksin. (YM hallitussihteeri Elise Sahivirta 050 371 5476)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 9.9.2010 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 16.9.2010. Suomea edustaa pääministeri Mari Kiviniemi avustajanaan ulkoasiainministeri Alexander Stubb. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Kare Halonen 09 160 22180)

Päätös määrätä osastopäällikkö, ylijohtaja Pentti Pikkarainen 9.9.2010 lukien toistaiseksi Suomen valtiota edustavaksi varajäseneksi Kansainvälisen investointitakauslaitoksen neuvostoon. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 09 160 33082)

Päätös digitaalisen maanpäällisen joukkoviestintäverkon kanavanippuja C, D ja E koskevien toimilupien muuttamisesta. Valtioneuvosto on myöntänyt Digita Oy:lle kolme toimilupaa verkkopalvelun tarjoamiseen digitaalisen maanpäällisen joukkoviestintäverkon kanavanippuihin C (voimassa 31.12.2016 saakka), D (voimassa 22.3.2026 saakka) ja E (voimassa 13.6.2026 saakka). Yhtiö on pyytänyt, että toimilupia muutettaisiin siten, että kanavanipuissa sallittaisiin vaihtoehtoisesti myös uudemman DVB-T2- jakelutekniikan ja MPEG4-kuvanpakkaustekniikan käyttö. Kanavanipun E:n toimilupaa muutetaan siten, että verkon toteutuksessa käytettävä tekniikka voi 1.1.2013 alkaen olla myös DVB-T2-standardin mukainen ja kuvanpakkaustekniikkana voidaan käyttää MPEG4-tekniikkaa. Kanavanippu C:n toimilupaehtoja ei muuteta, koska digitaaliseen televisioon siirtymisen yhteydessä keskeiseksi lähtökohdaksi otettiin, että nykyisillä päätelaitteilla voidaan vastaanottaa televisiolähetyksiä ainakin vuoden 2016 loppuun asti. Kanavanippu D:n toimilupaehtoja ei muuteta, koska muutos heikentäisi merkittävästi mobiilitelevision verkkoliiketoiminnan käynnistymistä. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 09 160 28150)

Päätös muuttaa DNA Oy:lle myönnettyjä digitaalista maanpäällistä joukkoviestintäverkkoa koskevia toimilupia kanavanippuihin HD1 ja HD2 siten, että yhtiö voi toimilupien nojalla lähettää sekä standardi- että teräväpiirtolähetyksiä. Muutoksella tuetaan maanpäällisen joukkoviestintäverkon kapasiteetin tehokasta käyttöä ja edistetään kilpailua maanpäällisten televisioverkkojen tarjonnassa. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 09 160 28150)

Päätös muuttaa Anvia Oyj:lle myönnettyä digitaalista maanpäällistä joukkoviestintäverkkoa koskevaa toimilupaa kanavanippuun HD3 siten, että yhtiö voi verkossaan tarjota verkkopalvelua teräväpiirtolähetysten lisäksi myös standardilähetyksinä. Muutoksella tuetaan maanpäällisen joukkoviestintäverkon kapasiteetin tehokasta käyttöä ja edistetään kilpailua maanpäällisten televisioverkkojen tarjonnassa. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 09 160 28150)

Päätös asettaa Patentti- ja rekisterihallituksen johtokunta toimikaudeksi 17.9.2010–16.9.2013. Kokoonpano: puheenjohtaja: toimitusjohtaja Jorma Turunen Teknologiateollisuus ry; varapuheenjohtaja: johtaja Risto Paaermaa työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: pääsihteeri Teemu Japisson Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ylijohtaja Riitta Varpe Pirkanmaan ELY-keskus, talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi Itella Oyj, johtava dekaani Matti Pursula Aalto-yliopisto ja tekijänoikeusneuvos Viveca Still opetusministeriö. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 010 60 63532)

Päätös myöntää Päivi Romanoville ero työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan jäsenen Pirkko Kauppisen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen 1.10.2010 lukien lautakunnan 31.5.2011 päättyväksi toimikaudeksi. (STM osastopäällikkö Leo Suomaa 09 160 73100)

Päätös todeta Marja Koski eronneeksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen tehtävästä 31.8.2010 lukien ja nimittää hänen tilalleen Heikki Pärnänen 9.9.2010 lukien ja todeta Heikki Pärnänen eronneeksi lääkärijäsenen varajäsenen tehtävästä 9.9.2010 lukien ja nimittää hänen tilalleen Ari Rosenvall 9.9.2010 lukien lautakunnan 31.12.2013 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 09 160 73140)

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön Euroopan toimiston (WHO/EURO) 60. aluekomitean (Regional Committee, RC) kokoukseen Moskovassa 13.–16.9.2010 ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat sihteerit. Puheenjohtaja on peruspalveluministeri Paula Risikko, varapuheenjohtaja ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson sosiaali- ja terveysministeriöstä ja jäsenet ovat pääjohtaja Pekka Puska Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, kansainvälisten asian johtaja Liisa Ollila sosiaali- ja terveysministeriöstä, johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Eeva Ollila sosiaali- ja terveysministeriöstä, lähetystöneuvos Ismo Kolehmainen ulkoasiainministeriöstä, erityisasiantuntija Eero Lahtinen Geneven pysyvästä edustustosta sekä asiantuntijana ylitarkastaja Hannele Tanhua sosiaali- ja terveysministeriöstä. (STM neuvotteleva virkamies Outi Kuivasniemi 09 160 73230)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 9.9.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 27/2010 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten kasvien viljeyä tai kieltää se alueellaan. Komission ehdotuksella muutettaisiin direktiiviä 2001/18/EY (avoimen käytön direktiivi) lisäämällä siihen uusi 26b artikla. Artiklan mukaan yksittäinen jäsenvaltio voisi rajoittaa tai kieltää muuntogeenisten kasvien viljelyn alueellaan joko kokonaan tai osittain. Kiellon perusteen tulee tällöin olla muu kuin tieteellisesti osoitettu riski ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristön turvallisuudelle. Edellä tarkoitetuissa tilanteissa noudatetaan edelleen EU-tason keskitettyä menettelyä. Toimenpiteiden tulee olla perussopimusten mukaisia erityisesti kansallisten ja muiden kuin kansallisten tuotteiden välisen syrjimättömyyden periaatteen sekä jäsenvaltioiden välisen kaupan määrällisiä rajoituksia koskevien määräysten osalta. Asetusehdotuksessa ei anneta esimerkkejä siitä, mitä hyväksyttävät perusteet voisivat olla. Komissio kuitenkin tarkoittanee niillä erilaisia sosioekonomisia syitä. Asetusehdotuksen mukaan jäsenvaltiot säilyttäisivät mahdollisuuden säännellä muuntogeenisten kasvien viljelystä alueellaan senkin jälkeen, kun kyseiset muuntogeeniset kasvit on saatettu lainmukaisesti EU:n markkinoille, edellyttäen että kyseiset toimenpiteet eivät vaikuta niiden saattamiseen markkinoille tai tuontiin ja että ne ovat perussopimusten ja EU:n kansainvälisten, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) vahvistettujen velvoitteiden mukaisia. Asetusehdotuksella toimeenpannaan perustamissopimuksessa tarkoitettua toissijaisuusperiaatetta. (STM neuvotteleva virkamies Kirsi Törmäkangas 09 160 73190)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 9.9.2010 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Teemu Juhani Penttilä puolustusministeriön hallintopoliittisen osaston osastopäällikön virkaan 1.10.2010-30.9.2015. (PLM hallintojohtaja Hannu Antikainen 09 160 88119)

Prikaatikenraali, yleisesikuntaupseeri Esa Ilmari Pulkkinen puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston osastopäällikön virkaan 1.1.2011-31.12.2015. (PLM hallintojohtaja Hannu Antikainen 09 160 88119)

Valtioneuvosto myönsi Terhi Hermansonille palkatonta virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen virasta 1.1.2011-30.6.2012. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 09 160 73792)

Lääketieteen lisensiaatti Raija Asola sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2011-30.6.2012, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 09 160 73792)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kaapelitietojen hallinnan kehittämistä selvittänyt työryhmä luovutti 8.9.2010 mietintönsä liikenne- ja viestintäministeriölle. Työryhmä ehdottaa, että eri tahojen ylläpitämien maanalaisten johtojen ja kaapeleiden sijaintitiedot olisivat kootusti saatavilla yhteisessä tietopalvelussa. Maanalaisten rakenteiden sijaintitieto on nykyisin hajanaista ja käytettävät karttapohjat vaihtelevat. Tulevaisuudessa sijaintitietojen tulisi olla saatavilla yhteisen rajapinnan kautta sähköisen paikkatieto- ja karttaportaalin kautta. Palvelun kehittäminen edellyttää, että kaikki verkonhaltijat antaisivat maanalaisten verkostojen sijaintitiedot uuteen palveluun. Maanmittauslaitos voisi työryhmän mukaan tuottaa pohjakartta-aineiston tietopalvelun tarjoajalle. Tietopalvelun tarjoajaksi voitaisiin valita kaupallinen taho, joka kehittäisi palvelua työryhmän esittämän mallin mukaisesti. Mietintö on osoitteessa http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=964900&name=DLFE-10901.pdf&title=Julkaisuja%2032-2010. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, p. 09 160 28483, liikenne- ja viestintäministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.