Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 35/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 3.9.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:
Hallituksen esitys (HE 117/2010 vp) laiksi Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallintaoperaation EUNAVFOR Atalantan yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä. Lailla säädetään kansallisesta menettelystä tilanteessa, jossa Atalanta-operaatioon osallistuva suomalainen alus on ottanut kiinni merirosvouteen tai aseelliseen ryöstöön merellä syyllisiksi epäiltyjä tai jossa muuten Suomen päätettäväksi tulee, haluaako Suomi käyttää toimivaltaa asiassa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella mahdollisimman pian sen jälkeen, kun päätös suomalaisen sota-aluksen lähettämisestä alueelle on tehty. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 09 160 55711)

Hallituksen esitys (HE 118/2010 vp) laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta. Kansaneläkelaitoksen henkilöstöä koskevien eläkeasioiden käsittely siirretään Kunnallisen eläkelaitoksen hoidettavaksi. Lisäksi kunnalliseen eläkelakiin ja valtion eläkelakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat eduskunnan hyväksymästä laista sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta tulisi kuitenkin voimaan 1.1.2012. (VM hallitusneuvos Erik Strömberg 09 160 32204)

Hallituksen esitys (HE 119/2010 vp) laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta. Lakiin tehdään eräitä säädösteknisiä ja muita vastaavia uudistuksia, joita on tehty työeläkejärjestelmään. Lisäksi säädetään oikeus erityiskorvaukseen aviopuolison ja rekisteröidystä parisuhteesta annetussa laissa tarkoitetun puolison lisäksi avioliitonomaisessa parisuhteessa elävällä puolisolla tietyin laissa säädetyin edellytyksin. Erityiskorvauksen määrää korotetaan vuodesta 2011 lähtien. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (VM työmarkkinalakimies Marja Isomäki 09 160 34945)

Hallituksen esitys (HE 120/2010 vp) laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta. Hoitovastike säädetään talokohtaiseksi ja ainoastaan pääomakustannukset voidaan tasata yhtiön asumisoikeustalojen kesken. Omistajayhtiöiden tiedonantovelvollisuutta asukkaiden maksamien käyttövastikkeiden perusteista tarkennetaan. Ostopalveluiden kilpailutusvelvoitetta täsmennetään siten, että se ulottuu myös konsernin sisällä tuotettuihin palveluihin. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle säädetään valtuudet valvoa omakustannusperiaatteen ja tiedonantovelvollisuuden toteutumista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (YM hallitussihteeri Anu Gentz 040 590 8089)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 3.9.2010 seuraavat lait:

Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta (HE 16/2010 vp). Lakiin tehdään ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmän kehittämiseksi tarpeellisia muutoksia ja säädösteknisiä tarkistuksia. Myös järjestelmän hallinnointia kevennetään. Laki tulee voimaan 1.1.2011. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 09 160 55400)

Laki kirkkolain 16 luvun ja 25 luvun 12 §:n muuttamisesta (HE 19/2010 vp). Kirkkolakia muutetaan siten, että seurakuntien ja useamman seurakunnan yhteisten keskusrekistereiden ylläpitämät jäsenrekisterijärjestelmät korvataan kirkon yhteisellä jäsenrekisterijärjestelmällä. Laki tulee voimaan 1.12.2011. (OPM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 09 160 77903)

Tasavallan presidentti hyväksyi aikuisten kansainvälisestä suojelusta Haagissa 13.1.2000 tehdyn yleissopimuksen ja vahvisti lain aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta, lain holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta, lain edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain muuttamisesta ja lain eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain III osan kumoamisesta (HE 61/2010 vp). Suomen kansalliset kansainvälistä holhousoikeutta koskevat säännökset uudistetaan yleissopimuksen periaatteiden mukaisiksi ja otetaan holhoustoimesta annettuun lakiin. Haagin yleissopimus sisältää määräyksiä viranomaisten toimivallasta, sovellettavasta laista, sopimusvaltioiden viranomaisten välisestä yhteistyöstä ja sopimusvaltiossa tehtyjen aikuisen suojelua koskevien toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta muissa sopimusvaltioissa. Yleissopimusta sovelletaan sellaisten aikuisten suojeluun kansainvälisissä tilanteissa, jotka henkilökohtaisten kykyjensä heikentymisen tai riittämättömyyden vuoksi eivät voi suojella etujaan. Laki sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta tulee voimaan tasavallan presidentin asetuksella. Muiden lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 09 160 67665)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 3.9.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Valko-Venäjällä, Minskissä perustetaan uusi yhteystoimisto. Asetus tulee voimaan 1.10.2010. (UM hallintojohtaja Ari Rouhe 09 160 55400)

Tasavallan presidentin asetus Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja laki (442/2010) tulevat voimaan 9.9.2010. Asetus tulee voimaan 9.9.2010. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 3.9.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Tiina Myllyntaustan tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Marjaana Sallin valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön välillä yhteistyöstä koskien teknistä tukiohjelmaa uusiutuvalle energialle ja energiatehokkuudelle Eteläisen Afrikan kehitysyhteisössä (SADC) ja hyväksymään sanottu sopimus. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 09 160 56235)

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen tai hänen estyneenä ollessaan pysyvä edustaja, suurlähettiläs Jan Storen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välinen vapaakauppasopimus. (UM lähetystöneuvos Keijo Norvanto 09 160 56409)

Suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven tai hänen estyneenä ollessaan sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Belizen hallituksen välillä veroasioita koskevista tiedoista. (VM ylitarkastaja Harri Joiniemi 09 160 33158)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 3.9.2010 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2009 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen. Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti toimittanut vuoden 2009 tasoituksen ja 3.6.2010 tehnyt Ahvenanmaan maakunnalle tulevaa lopullista tasoitusmäärää koskevan päätöksen. Vuoden 2009 lopullinen tasoitusmäärä on 168 901 504,77 euroa. Koska Ahvenanmaan maakunta on saanut ennakkona yhteensä 170 019 000 euroa, maakunnan on palautettava valtiolle 1 117 495,23 euroa. (VM valtiosihteeri Raimo Sailas 09 160 33000)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 2.9.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta (746/2010) ja muut kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistukseen liittyvät lakimuutokset tulevat voimaan 1.12.2010. Asetus sisältää yksityiskohtaiset säännökset kuluttajalle ennen luottosopimuksen tekemistä annettavista tiedoista sekä tiedoista, jotka luottosopimuksessa tulee mainita. Asetuksessa säädetään myös tiedoista, jotka elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä osamaksusopimuksessa on mainittava, jotta sen nojalla voi tarvittaessa hakea virka-apua. Asetus tulee voimaan 1.12.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen 09 160 67514)

Valtioneuvoston asetus osamaksusopimuksessa annettavista tiedoista. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta (746/2010) ja muut kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistukseen liittyvät lakimuutokset tulevat voimaan 1.12.2010. Asetuksella säädetään tiedoista, jotka on mainittava muissa kuin elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä osamaksusopimuksissa. Sääntely vastaa pääpiirteissään sitä, mitä osamaksusopimuksessa annettavista tiedoista säädetään nykyisin osamaksukaupan lomakkeita ja hintailmoittelua koskevassa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (875/1986). Asetus tulee voimaan 1.12.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen 09 160 67514)

Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle ja valtioneuvoston asetus työnantajan eläkemaksun perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Laeilla 468-473/2010 säädetään, että valtion henkilöitä koskevien eläkeasioiden toimeenpano siirretään Valtiokonttorista Kuntien eläkevakuutukseen vuoden 2011 alusta lukien. Kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain 137 b §:n mukaan valtio maksaa Kuntien eläkevakuutukselle ennakkoon valtion eläkelain mukaisten etuuksien maksamiseen tarvittavan määrän. Lisäksi valtio maksaa Kuntien eläkevakuutukselle korvauksen tehtävän suorittamisesta. Asetuksella säädetään tarkemmin varojen siirrosta. Lisäksi lainmuutosten takia on muutettava valtioneuvoston asetusta työnantajan eläkemaksun perusteista. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2011. (VM hallitusneuvos Erik Strömberg 09 160 32204)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 2.9.2010 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää Soili Vasikaiselle ero julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen professori Teija Laitinen sekä nimittää Teija Laitisen tilalle lautakunnan jäseneksi finanssineuvos Jan Holmberg 3.9.2010 lukien lautakunnan 31.12.2012 päättyväksi toimikaudeksi. (VM budjettineuvos Petri Syrjänen 09 160 33043)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvalio-kunta puolsi istunnossaan 1.9.2010 seuraavia asioita:

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä maatilatalouden kehittämisrahaston avustusvarojen ja valtiontakausten myöntämisvaltuuden osoittaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille käytettäväksi maatalouden investointitukien toimeenpanoa varten vuonna 2010. Vuoden 2010 talousarvion momentilla 30.20.49 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta yhteensä 300 000 000 euroa, jonka lisäksi käytettävissä on vuodelta 2009 siirtyvää myöntämisvaltuutta 147 185 810 euroa. Siten vuonna 2010 on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta yhteensä 447 185 810 euroa. Määrästä osoitetaan myöntämisvaltuutta ELY -keskuksille 52 377 800 euroa. Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) vuoden 2010 käyttösuunnitelmassa investointiavustuksiin varatusta 100 440 000 eurosta osoitetaan ELY -keskuksille 20 405 000 euroa. MAKERAn vuoden 2010 käyttösuunnitelmassa rajatusta 12 000 000 euron valtiontakausten myöntämisvaltuudesta osoitetaan 2 650 000 euroa. Päätöksen jälkeen ja aiemmin osoitetut myöntämisvaltuudet ja avustusvarat huomioon otettuna vuonna 2010 olisi edelleen käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta vähintään 207 324 624 euroa, valtiontakausten myöntämisvaltuutta vähintään 5 512 210 euroa ja avustusvaroja vähintään 25 365 582 euroa. Sika-, broileri- ja kalkkuna-alan tuotantorakennusten uudisrakennus- ja laajennusinvestointeja koskevasta vuodelle 2010 asetetusta 33 000 eläinpaikan rajoitteesta osoitetaan 10 303 eläinpaikkaa ELY -keskusten käyttöön. Päätöksen jälkeen eläinpaikkarajoitteesta olisi edelleen käytettävissä vähintään 13 495 eläinpaikkaa. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 09 160 53345)

Yhteensä 17,15 miljoonan euron hakeminen Euroopan unionin talousarviossa yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen (TEN, Trans-European Networks) kehittämiseen osoitetusta määrärahasta (vuotuinen tukiohjelma). Tukea hankitaan valtion hankkeisiin. Ensisijaisesti tukea haetaan hankkeisiin, jotka sisältyvät vuoden 2010 talousarvioon ja vuoden 2011 talousarvioesitykseen sekä 30.3.2010 valtioneuvoston hyväksymän vuosia 2011-2014 koskevan kehyspäätöksen laskelmiin. (LVM liikenneneuvos Tuomo Suvanto 09 160 28551)

Vuoden 2010 talousarvion momentin 32.30.48 (Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille) arviomäärärahan ylittäminen 12,4 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu arvioitua alemmista markkinakoroista, jotka ovat johtaneet arvioitua suurempiin suojausmenoihin. (TEM budjettineuvos Mika Niemelä 010 60 62135)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Talouskasvun vahvistamista pohtinut työryhmä luovutti 30.8.2010 loppuraporttinsa pääministeri Mari Kiviniemelle. Työryhmä esittää politiikkasuosituksia tuottavuuden kasvun vahvistamiseksi. Työryhmän mukaan tietoyhteiskunnan rakentaminen on ensisijaisen tärkeää talouskasvun tukemiseksi. Tämä edellyttää nykyaikaista koulutusta sekä uusia ajatusmalleja ja toimintatapoja. Julkisen sektorin tulee kehittää sekä omaa toimintaansa että yksityisen sektorin toimintaedellytyksiä. Kasvutyöryhmä ehdottaa, että eri ministeriöiden vastuulle kuuluvista kasvua tukevista ja edistävistä toimenpiteistä muodostetaan kasvupoliittinen ohjelma, jonka toteutumista valtioneuvoston kanslia seuraa. Raportti on osoitteessa http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2010/j11-suomi-2010/pdf/fi.pdf. Lisätietoja antaa ekonomisti Pekka Sinko, p. 09 160 22177, valtioneuvoston kanslia.

Elinkeinoelämän kriisivalmiutta ja häiriötilanteisiin varautumista lisäävän tilannekuvan valmistelu -työryhmä luovutti 31.8.2010 raporttinsa elinkeinoelämän ja viranomaisten yritysturvallisuutta edistävälle kansalliselle yhteistyöryhmälle. Yhteisen tilannekuvan sisällön perustaksi työryhmä esittää yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiassa esitettyjä uhkamalleja. Tilannekuvan valmistelun koordinointivastuuta esitetään Huoltovarmuuskeskukselle. Ohjausryhmän tehtävää esitetään yritysturvallisuutta edistävälle kansalliselle yhteistyöryhmälle, joka on syntynyt sisäisen turvallisuuden ohjelman myötä. Valtakunnalliselle, alueelliselle ja paikalliselle tasolle esitetään vakiintuneiden turvallisuutta käsittelevien yhteistyöelinten tueksi perustettavaksi erityisiä tilannekuvatoimikuntia, jotka huolehtisivat käytännön valmistelusta. Raportti on osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/E88F2DED7E786D5BC2257790002ACF80/$file/162010.pdf. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Pasi Vainio, p. 071 878 8373, sisäministeriö ja toimitusjohtaja Kimmo Kohvakka, p. 040 483 8717.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti 1.9.2010 Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman. Ohjelmassa esitellään 66 konkreettista toimenpidettä ja linjaukset naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. Ohjelman yleiset toimenpiteet, kuten opiskelijoille tarkoitetut oppikurssit, kohdistuvat ryhmiin tai koko väestöön. Valikoidut toimenpiteet, kuten puolustusvoimissa toteutettava asennekasvatus, suunnataan riskiryhmille. Ohjelmassa esiteltyjen toimien avulla autetaan sekä väkivallan uhreja että väkivallan tekijöitä. Ohjelmalla pyritään parantamaan seksuaalisen väkivallan uhrien asemaa ja heille tarjottavaa kriisiapua ja tukea. Ohjelman yhtenä tavoitteena on ehkäistä väkivallan uusiutumista. Raportti on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1087414&name=DLFE-12304.pdf. Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Minna Piispa, p. 020 610 7989, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.