Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 34/2010

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 27.8.2010 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 110/2010 vp) henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien parantamiseksi sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisen edistämiseksi sellaisten päätösten osalta, jotka on tehty vastaajan ollessa poissa oikeudenkäynnistä, tehdyn neuvoston puitepäätöksen eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta. Puitepäätöksen mukaan rikoksentekijän luovuttamisesta toiseen jäsenvaltioon vapausrangaistuksen suorittamista varten taikka toisessa jäsenvaltiossa määrätyn taloudellisen seuraamuksen tai menettämisseuraamuksen täytäntöönpanosta voidaan kieltäytyä, jos täytäntöönpantava päätös on tehty vastaajan poissa ollessa. Jos kuitenkin eräistä oikeusturvatakeista on huolehdittu, kieltäytymisperustetta ei ole. Kansalliseen lainsäädäntöön tehdään puitepäätöksen edellyttämät muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 28.3.2011. (OM lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio 09 160 67708)

Hallituksen esitys (HE 111/2010 vp) laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta. Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain tiedoksiantoa ja koneellista allekirjoitusta koskevaa sääntelyä muutetaan. Asiakirjan antaminen tiedoksi sähköisenä viestinä asianomaisen suostumuksella mahdollistetaan tilanteissa, joissa muutenkin voidaan käyttää tavallista tiedoksiantoa. Todisteellisen sähköisen tiedoksiannon käyttöalaa kavennetaan koskemaan vain päätöksiä, jotka muun lain mukaan toimitetaan postitse saantitodistusta vastaan tai muuten todisteellisesti. Koneellista allekirjoitusta koskevaa sääntelyä muutetaan niin, että koneellisesti voidaan allekirjoittaa myös sähköisenä viestinä lähetettävä tuomioistuimen toimituskirja. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala 09 160 67761)

Hallituksen esitys (HE 112/2010 vp) Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn tutkimus- ja kehitystiedon vaihtoa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn tutkimus- ja kehitystiedon vaihtoa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehty sopimus ja laki sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen puolustusministeriöt ovat tehneet tutkimus- ja kehitystiedon vaihtoa koskevan sopimuksen lokakuussa 1995. Sopimuksen voimassaolo päättyy 4.10.2010. Sopimuksen muuttamisesta tehdyllä sopimuksella muun muassa jatketaan sopimuksen voimassaoloaikaa. (PLM vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola 09 160 88257)

Hallituksen esitys (HE 113/2010 vp) laiksi eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta. Laista poistetaan yhtiön voitonjakovelvoitetta lieventävä säännös. Säännös sallii yhtiön jättää jakamatta normaalin kymmenen prosentin lisäksi 30 prosenttia tilikauden voitosta käytettäväksi uusien asuntojen rakennuttamiseen tai hankkimiseen. Muutos johtuu Euroopan Unionin komission päätöksestä, jonka se antoi Suomen järjestelmää koskevan notifioinnin johdosta. Lisäksi muutetaan säännöksiä, joilla rajoitetaan huojennuksen kohdistumista kiinteistökauppaan. Säännöksestä, joka johtaa veroseuraamuksiin, jos yhtiö luovuttaa asuntovarallisuuttaan ennen kuin käyttöönotosta on kulunut kymmenen vuotta, luovutaan. Kiinteistökauppaa rajoitetaan edelleen säännöksillä, jotka koskevat yhtiön omistusaikaa ja verovuonna luovutettavan asuntokannan osuutta yhtiön asuntovarallisuudesta. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa. Lisäksi tarkistetaan yksittäisen verovelvollisen enimmäisomistusosuuteen liittyvää siirtymäsäännöstä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella samanaikaisesti kuin eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annettu laki. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 09 160 34753)

Hallituksen esitys (HE 114/2010 vp) Valko-Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Valko-Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehty sopimus ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki. Sopimuksen päätarkoitus on antaa toiselle osapuolelle tietoja tullirikollisuuden torjumiseksi ja tutkimiseksi. Sopimus vastaa pitkälti muita viime vuosina Suomen itäisen Euroopan maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tulliyhteistyösopimuksia. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (VM ylitarkastaja Jere Lumme 09 160 34921)

Hallituksen esitys (HE 115/2010 vp) laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta. Kasvinterveyden suojelemisesta annettuun lakiin lisätään säännökset mahdollisuudesta antaa kasveille ja kasvituotteille haitallisia kasvintuhoojia koskevia virallisiin laboratorioanalyyseihin liittyviä tehtäviä yliopistoille, tutkimuslaitoksille ja yksityisille laboratorioille tehtäväksi. Elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyy tarpeen mukaan laboratoriot hakemuksesta valtuutetuksi laboratorioksi määräajaksi tai toistaiseksi. Laki ovat tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011. (MMM neuvotteleva virkamies Tiina-Mari Martimo 09 160 52700)

Hallituksen esitys (HE 116/2010 vp) laiksi sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta. Lakia muutetaan siten, että yrittäjät ja tieteellistä tutkimusta tekevät tai taiteellista toimintaa harjoittavat apurahansaajat, joilla on työkyvyttömyyden alkaessa voimassa samanaikaisesti sekä maatalousyrittäjän eläkelaissa että yrittäjän eläkelaissa tarkoitettua eläketurvaa koskeva vakuutus, saavat samanaikaisesti sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahaa yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen perusteella. Lisäksi lakiin tehdään eräitä lähinnä teknisluonteisia muutoksia, jotka johtuvat muuttuneesta lainsäädännöstä. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2011. (STM lakimies Pekka Humalto 09 160 73914)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 27.8.2010 seuraavat lait:

Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 51/2010 vp). Tuomareiden nimittämisestä annettuun lakiin lisätään säännökset Suomen kansallisten ehdokkaiden nimeämisestä kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin ja jäsenen tehtäviin. Avoinna olevista tuomarin ja jäsenen tehtävistä, joihin Suomi nimeää yhden tai useamman kansallisen ehdokkaan, on pääsääntöisesti ilmoitettava julkisesti. Ehdokasasettelun valmistelemiseksi perustetaan asiantuntijaneuvottelukunta, jonka valtioneuvosto asettaa kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunta arvio tehtävään ilmoittautuneet ja antaa heistä lausunnon. Ehdokkaat nimetään toimivaltaisen ministeriön esittelystä pääsääntöisesti valtioneuvoston yleisistunnossa. Laki tulee voimaan 1.11.2010.(OM apulaisosastopäällikkö Sami Manninen 09 160 67690)

Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta, laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä, laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta, laki osamaksukaupasta annetun lain muuttamisesta, laki rikoslain 30 luvun 3 §:n muuttamisesta, laki luottotietolain 29 §:n muuttamisesta, laki kauppakaaren 10 luvun 2 §:n muuttamisesta ja laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 24/2010 vp). Kulutusluottoja koskeva kuluttajansuojalain 7 luku uudistetaan. Lisäksi osamaksukaupasta annettuun lakiin ja luottotietolakiin tehdään eräitä tarkistuksia. Kansallisten luottomarkkinoiden kehittymisen johdosta säädetään laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä, jonka mukaan kuluttajaluottoja saa tarjota vain luotonantajarekisteriin merkitty luotonantaja. Lakia sovelletaan tietyin poikkeuksin sellaisiin kuluttajaluottoja tarjoaviin luotonantajiin, jotka eivät kuulu Finanssivalvonnan valvonnan piiriin. Rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lait tulevat voimaan 1.12.2010. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa uuden lainsäädännön vaikutusta niin sanottuja pikaluottoja tarjoavien yritysten toimintaan ja ryhtyy tarvittaessa lisätoimiin näiden luottojen aiheuttamien sosiaalisten ongelmien vähentämiseksi. (OM lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen 09 160 67514)

Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta ja laki pakkokeinolain 4 luvun 15 a §:n muuttamisesta (HE 268/2009 vp). Laeilla pannaan täytäntöön eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehty puitepäätös. Lait tulevat voimaan 19.1.2011. (OM lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola 160 67705)

Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta ja laki yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 18/2010 vp). Lailla Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta pannaan täytäntöön vuonna 2008 tehty päätös Eurojustin vahvistamisesta. Eurojustin tehtävänä on avustaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia rikosoikeudellisessa yhteistyössä sekä kansainvälisiä rikosasioita koskevien tutkinta- ja syytetoimien koordinoimisessa. Lakiin otetaan säännökset muun ohella kansallisen jäsenen tehtävistä ja toimivaltuuksista, kansallisista yhteyshenkilöistä sekä tietojen toimittamisesta Eurojustille. Lait tulevat voimaan 4.6.2011. (OM lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola 09 160 67705)

Laki sakon ja rikesakon määräämisestä, laki rikoslain muuttamisesta, laki rikesakkorikkomuksista, laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 18 §:n muuttamisesta, laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta, laki esitutkintalain 14 ja 44 §:n muuttamisesta, laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, laki tullilain 46 ja 47 §:n muuttamisesta, laki rajavartiolain 47 §:n muuttamisesta, laki Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki sotilasoikeudenkäyntilain 15 §:n muuttamisesta, laki tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta, laki ajoneuvolain 96 §:n muuttamisesta, laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 32 §:n muuttamisesta, laki vesiliikennelain 24 §:n muuttamisesta, laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 26 §:n muuttamisesta, laki jätelain 62 §:n muuttamisesta, laki kalastuslain muuttamisesta, laki järjestyslain muuttamisesta, laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 1 ja 16 §:n muuttamisesta, laki tekijänoikeuslain 58 §:n muuttamisesta ja laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta (HE 94/2009 vp). Tuomioistuinten ulkopuolella tapahtuvaa rikosasioiden summaarista käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Rangaistusmääräysmenettelystä ja rikesakkomenettelystä annetut lait korvataan lailla sakon ja rikesakon määräämisestä. Poliisi-, tulli- tai rajavartiomies voi antaa sakkomääräyksen, jos kysymyksessä on liikenteeseen liittyvä rikkomus tai näpistys, josta seuraa enintään 20 päiväsakon sakkorangaistus. Myös erätarkastaja voi antaa sakkomääräyksen. Muissa tapauksissa asia ratkaistaan syyttäjän antamalla rangaistusmääräyksellä, jota edeltää valvontaa suorittavan virkamiehen antama vaatimus. Määräyksiin voidaan hakea muutosta tuomioistuimessa. Asian käsitteleminen ja ratkaiseminen edellyttävät asianomistajan ja rikkomuksesta epäillyn suostumuksen. Jos epäilty ei anna suostumusta, hänelle kuitenkin annetaan tiedoksi sakkoa tai rikesakkoa koskeva rangaistusvaatimus. Sakon maksaminen katsotaan suostumukseksi. Rikesakkorikkomuksista säädetään lailla. Näistä rikkomuksista voidaan määrätä rangaistukseksi ainoastaan rikesakko. Lakien voimaantulosta säädetään lailla. (OM lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio 09 160 67708)

Laki viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta ja laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamiseksi (HE 13/2010 vp). Viestintämarkkinalain säännöksiä ohjelmistojen siirtovelvoitteesta muutetaan sekä lisätään televisio- ja radiotoiminnasta annettuun lakiin säännökset ohjelmistoihin liitettävistä tekstityksestä ja äänitekstityksestä. Laki viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta tulee voimaan 1.9.2010. Laki viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta ja laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 1.7.2011. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että radio- ja televisiotoiminnasta annetun lain 19 a §:ssä tarkoitettuja yleisen edun mukaisia ohjelmistoja ei tulkita liian laajasti siten, että siirtovelvoitteen piiriin kuuluvien ohjelmistojen määrä lisääntyisi asiallisesti hallituksen esityksessä esille tuodusta laajuudesta. 2) Eduskunta edellyttää, että jos verkko- ja palvelutarjonta vuosien 2011–2016 välisenä aikana kehittyy tavalla, jota ei voida nyt ennakoida, ja kehitys johtaa tekijöiden tai kansalaisten kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen, hallitus ryhtyy toimenpiteisiin tekijänoikeuslain 25 i §:n muutostarpeiden arvioimiseksi. 3) Eduskunta edellyttää, että lastenohjelmien tekstityksen merkitystä lasten kehitykselle selvitetään tarkemmin ja että selvityksen pohjalta harkitaan uudelleen velvoitetta lastenohjelmien tekstittämisestä. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 09 160 28462)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 27.8.2010 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Etelä-Afrikan kanssa kehitysyhteistyön yleisistä ehdoista ja menettelytavoista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan 25.7.2010 alkaen voimassa oleva sopimus (SopS 1136/2001). Asetus tulee voimaan 1.9.2010. (UM lähetystöneuvos Jorma Suvanto 09 160 56235)

Tasavallan presidentin asetus Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa 5.8.2010 lukien niin kuin siitä on sovittu. Laki (733/2009) tulee voimaan 6.9.2010. Asetus tulee voimaan 6.9.2010. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 09 160 33163)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 27.8.2010 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Ritva Jalavan tai hänen estyneenä ollessaan lähetystösihteeri Lotta Nymann-Lindegrenin valtuuttaminen allekirjoittamaan Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehty pohjoismainen kansalaisuussopimus. (SM ylitarkastaja Sonja Hämäläinen 071 878 8636)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 27.8.2010 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta: 1) Maakuntalaki ympäristövaikutusten arvioinnista annetun maakuntalain muuttamisesta ja 2) Maakuntalaki luonnonsuojelusta annetun maakuntalain muuttamisesta. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt mainitut lait. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 09 160 67686)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 26.8.2010 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:n 2 kohta muutetaan siten, että siihen lisätään Oikeusrekisterikeskuksen johtaja ja Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja. Samalla kyseisestä kohdasta poistetaan oikeushallinnon palvelukeskuksen johtaja. Asetus tulee voimaan 1.9.2010. (VM työmarkkinalakimies Jussi Luomajärvi 09 160 34965)

Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että Työterveyslaitoksen johtokunta voi ottaa toimeen ja vapauttaa toimesta myös toiminta-alueiden johtajia. Toiminta-alueiden johtajien määrästä säännellään Työterveyslaitoksen työjärjestyksessä. Asetus tulee voimaan 1.9.2010. (STM johtaja Taru Koivisto 09 160 73166)

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Ympäristöministeriön toiminta-ajatus muutetaan vastaamaan hyväksyttyä uutta toiminta-ajatusta. Asetusta muutetaan myös lisäämällä siihen maininta ympäristöministeriön yksiköistä ja niiden päällikköinä toimivien virkamiesten virkojen nimikkeistä sekä säännökset näiden virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja nimitystoimivallasta. Lisäksi asetukseen lisätään säännökset lainsäädäntöjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista ja viran nimitystoimivallasta. Asetus tulee voimaan 1.9.2010. (YM hallitussihteeri Heidi Sederholm 040 014 3898)

VALTIONEUVOSTONPÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 26.8.2010 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä pääministeri Mari Kiviniemi puheenjohtajaksi ja hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli jäseneksi talousneuvostoon 7.5.2012 päättyväksi toimikaudeksi, kuitenkin enintään siksi ajaksi minkä he toimivat valtioneuvoston jäseninä sekä myöntää toimitusjohtaja Leif Fagernäsille ero talousneuvoston jäsenen tehtävästä ja määrätä 1.9.2010 lukien toimitusjohtaja Mikko Pukkinen talousneuvoston jäseneksi 7.5.2012 päättyväksi toimikaudeksi. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 09 160 22294)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) 54. yleiskokoukseen 20.–24.9.2010 Wienissä ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on suurlähettiläs Marjatta Rasi Suomen suurlähetystöstä Wienistä, varapuheenjohtaja teollisuusneuvos Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja jäsenet ovat yksikön päällikkö Markku Virri ulkoasiainministeriöstä, ministerineuvos Laura Kansikas-Debraise Suomen suurlähetystöstä Wienistä, neuvotteleva virkamies Mauri Riihonen työ- ja elinkeinoministeriöstä, lähetystöneuvos Outi Hyvärinen ulkoasiainministeriöstä, ulkoasiainsihteeri Lauri Hirvonen Suomen suurlähetystöstä Wienistä, harjoittelija Kira Kinnunen Suomen suurlähetystöstä Wienistä ja pääjohtaja Jukka Laaksonen Säteilyturvakeskuksesta. (UM apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen 09 160 55519)

Päätös asettaa henkilövahinkoasiain neuvottelukunta toimikaudeksi 1.1.2011–31.12.2015. Kokoonpano: puheenjohtaja: hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä; jäsenet: vakuutusoikeustuomari Aija Peltola, hovioikeudenneuvos Helena Lindgren, käräjätuomari Riitta Savolainen, liikennevahinkolautakunnan puheenjohtaja Kyösti Vihermaa ja potilasvahinkolautakunnan puheenjohtaja Juhani Kaivola. (OM hallitusneuvos Markku Kuusela 09 160 67571)

Päätös määrätä varatuomari Harri Hietala työoloja tai yritystoimintaa tuntevaksi sivutoimiseksi jäseneksi vakuutusoikeuteen käsittelemään ja ratkaisemaan vakuutusoikeuslain 11 §:n 1 momentin 1 b kohdassa tarkoitettuja asioita 1.9.2010 lukien 31.12.2014 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitusneuvos Pekka Pärnänen 09 160 67610)

Päätös myöntää toimiluvat radiotoiminnan harjoittamiseen maanpäällisessä televisioverkossa SBS Finland Oy:lle ja Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy:lle. Toimiluvat ovat voimassa 1.9.2010–31.12.2016. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 09 160 28462)

Päätös myöntää oikeustieteen tohtori Jorma Saloheimolle ero työneuvoston puheenjohtajan tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen oikeustieteen tohtori Kari-Pekka Tiitinen 1.9.2010 lukien, myöntää lakimies Jukka Heikkerölle ero työneuvoston ensimmäisen varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen lakimies Jouni Salminen, myöntää lakimies Juri Aaltoselle ero työneuvoston jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen lakimies Inka Douglas, myöntää lakimies Hanna Harvimalle ero työneuvoston toisen varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen lakimies Minna Ahtiainen työneuvoston 31.3.2012 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM hallitusneuvos Tarja Kröger 010 60 48937)

Päätös myöntää asiantuntija Jyrki Hollménille ero työsuhdekeksintölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen asiantuntija Piia Vuoti lautakunnan 31.12.2012 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM ylitarkastaja Paula Laine 010 60 47046)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston tekemien periaatepäätösten johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunta on päättänyt, että valtioneuvoston periaatepäätös 6.5.2010 Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta jää sellaisenaan voimaan, että valtioneuvoston periaatepäätös 6.5.2010 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen rakentamisesta laajennettuna jää sellaisenaan voimaan ja että valtioneuvoston periaatepäätös 6.5.2010 Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta jää sellaisenaan voimaan. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus jatkaa toimia laajennettujen ydinvastuuvelvoitteiden saattamiseksi kansainvälisesti voimaan ja tuo vuoden 2010 aikana eduskunnan käsiteltäväksi lakiesityksen ydinvastuulain muuttamisesta siten, että laki parantaa Suomen sisäistä ydinvahinkoturvaa. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus vaikuttaa sopivin keinoin siihen, että Posiva Oy ja sen omistajat sekä Fennovoima Oy käynnistävät vuoden 2010 aikana yhteiset selvitykset ja neuvottelut käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta tavoitteenaan yhteinen kansallinen loppusijoitusratkaisu, joka sisältää Fennovoima Oy:n ydinvoimayksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen. 3) Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo vuoden 2010 aikana eduskunnalle uusiutuvan energian edistämiseen tarvittavat lakiesitykset ja varaa vuoden 2011 talousarvioesitykseen sekä tulevien vuosien menokehyksiin tarvittavat määrärahat uusiutuvan energian lisäystavoitteiden saavuttamiseksi EU:lle annetun sitoumuksen mukaisesti. 4) Eduskunta edellyttää, että hallitus luo osaltaan edellytyksiä suomalaisen työvoiman, osaamisen ja yrityskentän mahdollisimman laajaksi hyödyntämiseksi ydinvoimahankkeissa. (TEM yli-insinööri Jorma Aurela 010 60 64832)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 26.8.2010 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 26/2010 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (yleisen arvonlisäverokannan vähimmäistaso). Ehdotuksen tarkoituksena on mahdollistaa päätöksen tekeminen yhteisössä vuoden 2010 jälkeen sovellettavan yleisen arvonlisäverokannan tasosta. Päätös on tarpeen, jotta jäsenvaltioissa sovellettavien yleisten verokantojen nykyistä suurempi vaihtelu ei johtaisi rakenteelliseen epätasapainoon unionin sisällä tai kilpailun vääristymiseen tietyillä toimialoilla. Ehdotuksen mukaan nykyisin sovellettavan lainsäädännön voimassaoloa jatkettaisiin ja yleisen verokannan alarajaksi vahvistettaisiin 15 prosenttia 1.1.2011–31.12.2015. (VM neuvotteleva virkamies Tiina Maisala 09 160 33205)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 26.8.2010 seuraavat nimitysasiat:

Master of Science Tiina-Mari Martimo maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.9.2010 lukien. (MMM hallitusneuvos Riitta Itkonen 09 160 53331)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Janne Mänttäri liikenne- ja viestintäministeriön hallitussihteerin virkaan 1.9.2010 lukien. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160 28389)

Valtioneuvosto myönsi pääjohtaja Rauni Hagmanille palkatonta virkavapautta Viestintäviraston pääjohtajan virasta 1.10.2010–30.9.2015. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 09 160 28389)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 26.8.2010

Metsäkeskusuudistus eteni hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi torstaina 26. elokuuta maa- ja metsätalousministeriön ehdotusta metsäkeskuslain uudistamiseksi. Ministerityöryhmä edellyttää kuitenkin, että metsäkeskuksille kuuluvat julkisen vallan käyttöä koskevat tehtävät pikaisesti selvitetään ja katsotaan, onko ne syytä siirtää aluehallinnon viranomaisten hoidettaviksi tai muun viranomaisen vastuulle.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää mahdollisiin merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviin tehtäviin. Selvitystyötä varten asetetaan maa- ja metsätalousministeriön ja valtiovarainministeriön edustajista koostuva alatyöryhmä jo asetetulle toimintojen kokoamista aluehallinnon viranomaisiin selvittävälle työryhmälle.

Selvitystyö tulee tehdä 23. syyskuuta mennessä, jolloin hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä käsittelee asiaa kokouksessaan.

Metsäkeskusuudistuksen oleellinen tavoite on vahvistaa organisaation strategista roolia metsiin liittyvien elinkeinojen edistämisessä. Metsäkeskusorganisaation toiminnan selkiyttäminen ja kilpailuneutraliteetin toteuttaminen eriyttämällä organisaation harjoittama liiketoiminta julkisista hallintotehtävistä on keskeistä uudistuksessa. Uudistuksessa korostuu asiakaslähtöisyyden nykyistä parempi huomioon ottaminen samalla kun tehostetaan metsähallintoa.

Nykyisten 13 metsäkeskuksen fuusioiminen yhdeksi valtakunnalliseksi toimijaksi mahdollistaa toimintaprosessien tehostamisen, niiden laadun parantamisen sekä resurssien käytön tarkoituksenmukaisella tavalla yli nykyisten hallintorajojen. Näin vastataan myös hallinnon tuottavuustavoitteisiin.

Lisätietoja: ylijohtaja Juha Ojala, p. 050 413 5515, metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, p. 09 160 52415, hallitusneuvos Vilppu Talvitie, p. 09 160 52293 ja vanhempi hallitussihteeri Maija Kaukonen, p. 09 160 53309 maa- ja metsätalousministeriöstä

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 24.8.2010

Luotsausliikelaitos Finnpilot valtion osakeyhtiöksi

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 24. elokuuta 2010 liikenne- ja viestintäministeriön esitystä Luotsausliikelaitos Finnpilotin yhtiöittämisestä 1.1.2011 alkaen. Ministerivaliokunta puolsi myös luotsaustaksoihin tasokorotusta vuoden 2011 alusta alkaen.

Esityksen mukaan Luotsausliikelaitoksen liiketoiminnot siirrettäisiin sellaisenaan uudelle osakeyhtiölle, joka on valtion kokonaan omistama. Osakeyhtiö muodostaisi konsernin, jonka tytäryhtiönä toimisi liikelaitoksen nykyinen meriliikenteen jääneuvontapalvelua tarjoava tytäryhtiö Ice Advisors Oy (Luotsausliikelaitoksen omistusosuus 60 %, Arctia Shipping Oy:n 40 %).

Perustettavan yhtiön aloittava tase tulisi perustumaan Luotsausliikelaitoksen varoihin ja velkoihin 31.12.2010. Liikelaitokseen 31.12.2010 työsuhteessa oleva henkilökunta siirtyy uuden yhtiön palvelukseen. Henkilöstön eläketurvan nykyisen tason säilyttäminen tulee kuitenkin vaatimaan noin kahdeksan miljoonan euron lisäeläketurvan. Yhtiöittäminen ei vaikuta liikelaitoksessa meneillään oleviin sopeuttamistoimiin.

Ministeriö esityksen mukaan yhtiöllä on mahdollisuus tehdä merialueiden luotsaustaksaan viiden prosentin tasokorotus 1.1.2011 lukien. Luotsaustaksojen rakenne ei muutu, joten alus- ja aluekohtainen taksamuutos kohdistuisi kaikille asiakkaille samansuuruisena prosenttikorotuksena. Luotsaustaksaa ei ole korotettu vuoden 1999 jälkeen. Saimaan alueen luotsaustaksa säilyisi nykyisellä tasolla.

Hallituksen esitykset Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja luotsaustaksojen tasokorotuksesta on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa.

Yhtiölle enemmän taloudellista vastuuta

Perustettavan yhtiön tehtävänä on vastata luotsauksesta Suomen merialueilla ja Saimaan syväväylillä. Nykykäytännöstä poiketen, yhtiölle annettaisiin oikeus päättää luotsaustaksan tasosta. Yhtiö myös siirtyisi normaalin yhtiöverotuksen piiriin.

Samanaikaisesti yhtiöittämislain kanssa ministeriö valmistelee luotsauslain muutosta. Esitys sisältää muutoksia muun muassa luotsauslain vahingonkorvausvastuuseen ja täsmennyksiä luotsinkäyttövelvollisuutta koskeviin erivapauksiin. Luotsauslain on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti yhtiöittämislain kanssa.

Luotsaustoiminnan toteutuminen ja palvelutaso vahvistetaan edelleen luotsauslaissa, minkä lisäksi se varmistettaisiin perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksessä.

Muilta osin luotsaustoimintaa koskevat muutostarpeet, kuten luotsauksen mahdollinen avaaminen kilpailulle, arvioidaan liikenne- ja viestintäministeriön erillisessä työryhmässä, jonka määräaika päättyy tammikuun 2011 lopussa.

Luotsauspalveluja tarjoava osakeyhtiö olisi valtion erityistehtäväyhtiö. Yhtiön omistajaohjaus säilyisi liikenne- ja viestintäministeriössä. Yhtiöittämisellä ei ole verovelvollisuuden lisäksi muita valtiontaloudellisia vaikutuksia.

Luotsaus ei sovellu valtion uuteen liikelaitosmalliin

Valtion liikelaitosten yhtiöittäminen perustuu Euroopan komission vuonna 2007 antamaan Tieliikelaitos-ratkaisuun, jossa kritisoitiin valtion liikelaitosmallin soveltuvuutta EU:n yhteismarkkinoille.

Valtion uudessa liikelaitosmallissa liikelaitokset tarjoavat palveluja vain valtionhallinnon sisällä. Varsinaista valtion liiketoimintaa harjoitetaan pääsääntöisesti osakeyhtiömuodossa. Koska Luotsausliikelaitoksen asiakkaat ovat yksityisiä yrityksiä, ei uutta liikelaitosmallia voida soveltaa Luotsausliikelaitoksen toimintaan.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalta yhtiöitettiin vuoden 2010 alussa valtion kokonaan omistamiksi osakeyhtiöiksi Ilmailulaitos Finavia Oyj:ksi, Varustamoliikelaitos Arctia Shipping Oy:ksi ja Merenkulkulaitoksen sisäinen tuotantotoiminta Meritaito Oy:ksi.

Lisätietoja: liiketoimintayksikön päällikkö Mika Mäkilä, p. 09 160 28475 tai 040 595 6068

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriö julkisti 20.8.2010 selvityksen julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevasta lainsäädännöstä. Selvityksessä selostetaan julkisyhteisön korvausvastuuta koskevan sääntelyn nykytilaa ja soveltamisympäristössä tapahtuneita muutoksia. Selvitysmies esittää myös ehdotuksensa sääntelyn uudistamiseksi. Selvityksessä puolletaan standardisäännöksen, muutoksenhakuvaatimuksen ja kannerajoituksen kumoamista. Lisäksi vahingonkorvauslakiin suositetaan otettavaksi säännökset virheelliseen viranomaisneuvontaan liittyvästä korvausvastuusta, perus- ja ihmisoikeusloukkauksen korvaamisesta sekä julkisen vallan käyttäjän toiminnassa aiheutuneesta, VahL 5:6 §:ssä tarkoitetusta, kärsimyksestä. Selvitys on osoitteessa http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Selvityksiajaohjeita/Selvitystenja-ohjeidenarkisto/Selvityksiajaohjeita2010/1279614191289. Lisätietoja antaa lainsäädäntöjohtaja Antti T. Leinonen, p. 09 160 67713, oikeusministeriö.

Tohtori Tarja Cronbergin selvitys luovan työn tekijöiden toimeentuloedellytysten parantamisesta luovutettiin 25.8.2010 kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille. Selvityksestä ilmenee, että suomalaistaiteilijat elävät taiteestaan vain 50-prosenttisesti, kun muissa pohjoismaissa vastaava luku on 70 prosenttia. Selvittäjän ehdotuksen mukaan taiteilijoiden tulisi voida rahoittaa toimeentulonsa taiteella 70-prosenttisesti vuoteen 2020 mennessä. Tähän päästään lisäämällä apurahamääriä, nostamalla arvonlisäverovapaan taiteesta saadun tulon määrää ja muuttamalla vapaiden taiteilijoiden työttömyysturva työllisyysapurahaksi. Lisäksi selvittäjä ehdottaa muun muassa taiteilijoiden eläkejärjestelmän yksinkertaistamista ja ammattitaiteilijoiden eläketurva-asioiden keskittämistä Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen. Selvitys on osoitteessa http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/okmtr06.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat johtaja Paula Tuomikoski, p. 09 160 77486, opetus- ja kulttuuriministeriö ja selvittäjä Tarja Cronberg, p. 050 3964 000.

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti 26.8.2010 kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiopolitiikan toimenpideohjelman valmistumisesta. Toimenpideohjelma on jaettu seitsemään aihealueeseen. Nämä ovat 1) kilpailukykyä kysyntä- ja käyttäjälähtöisyyden osaamisen ja tietopohjan vahvistamisesta, 2) innovaatioita kysyntää vahvistamalla, 3) edelläkävijyyttä ja innovaatioita julkisen sektorin uudistumisesta, 4) kannustimia ruohonjuuritason aloitteellisuuden vahvistamiseen, 5) tehokkuutta käyttäjälähtöisten menetelmien käytön lisäämisestä, 6) innovaatiot liikkeelle verkostojen avulla sekä 7) kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiopolitiikan toimenpideohjelman vaikuttavuus. Kukin aihealue sisältää yhdestä neljään politiikkatoimenpidettä. Varsinaisen toimenpiteen lisäksi ohjelmassa on kuvattu toimenpiteen tavoite, perustelu, vastuutahot ja aikataulu. Toimenpideohjelma on osoitteessa http://www.tem.fi/files/27546/Jasentely_ja_toimenpideohjelma.pdf. Lisätietoja antaa teollisuusneuvos Petri Lehto, p. 010 60 63218, työ- ja elinkeinoministeriö.

Vammaispoliittinen ohjelma luovutettiin 26.8.2010 peruspalveluministeri Paula Risikolle. Ohjelma sisältää 122 konkreettista toimenpidettä, joilla lisätään vammaisten ihmisten osallisuutta, torjutaan köyhyyttä sekä lisätään koko yhteiskunnan esteettömyyttä. Ohjelmassa ehdotetaan muun muassa loukkaavaksi koetusta vajaakuntoinen-termistä luopumista, 112-hätäpalvelun toteuttamista tekstiviestipalveluna ja vammaistutkimusohjelman käynnistämistä. Ohjelmaan sisältyy myös useita lainsäädännön muutosehdotuksia, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen. Ohjelma viitoittaa vammaispolitiikan suunnan tuleville vuosille sekä ohjaa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointia Suomessa. Ohjelma on osoitteessa http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1087414&name=DLFE-12157.pdf. Lisätietoja antavat johtaja Kari Ilmonen, p. 09 160 74393, sosiaali- ja terveysministeriö ja kehittämispäällikkö Aulikki Rautavaara, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 020 610 7077.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.